Свържете се с нас

Хороскоп

ХОРОСКОП ЗА 7 ДЕКЕМВРИ

Публикувано

на

ОВЕН

Петък е натоварен ден за Овен, не са изключени неприятности от домашен характер. В службата и в бизнеса се очертават ядове и в някои случаи може да претърпите нещо във ваш ущърб. Пазете се от спорове и конкуренти на работното място.

ТЕЛЕЦ

Денят се свързва с много работа, малко печалби. Някои бизнесмени дори са застрашени от кражби и финансови злоупотреби. Бъдете предпазливи в контактите, възможно е да ви измамят. Ако ви интересува темата любов, в тази област е късметът ви.

БЛИЗНАЦИ

Изпъкват неприятности за Близнаците в личния им живот, избягвайте обсъждания, спорове, разправии и конфликти вкъщи. В това отношение денят е много натоварен и може дори да си навредите здравословно. Някои ще прекратят дългогодишна връзка.

РАК

За вас петък се свързва с кавги, неприятности, спънки, въобще проблеми с децата или в любовния ви живот. Не се опитвайте със сила да се справяте или изкуствено да ускорявате развоя на събитията. Някои бизнесмени са застрашени от измами.

ЛЪВ

Петък може да сблъска Лъвовете със служебни ядове, но е важно да се абстрахирате. По-съществено е, че ви се предлага нещо изгодно и ви предстои да вземете важно решение за бъдещ просперитет. Не се колебайте, няма да сгрешите в избора си. Действайте смело.

ДЕВА

За Девите се очертава напрегнат ден от гледна точка на работа и ангажименти. Контактите със стари приятели може да ви смутят с любовни намеци. Ако съумеете да се възползвате от факта, ще разрешите делови проблем. Опитайте се да трансформирате връзката в делово сътрудничество.

ВЕЗНИ

Мнозина ще бъдат ощетени материално в петък, някои ще бъдат измамени и разочаровани в любовта. Денят е напрегнат, мислете за себе си. В професионалните си дела има на кого да се опрете и дори може да бъдете изненадани от приятелска отзивчивост на човек, на когото не сте разчитали.

СКОРПИОН

В петък не се чувствате особено комфортно, но срещите и контактите ви вероятно ще задоволят интересите ви, ще подобрят настроението ви. Някои се чувстват ограбени от брачния партньор. Днес съществуват условия за флиртове и любов, така ще туширате вътрешния си негативизъм.

СТРЕЛЕЦ

Денят внезапно може да промени хармоничното ви настроение в агресивно. Не влизайте в конфликти. Контактите ви с бизнес съдружници може да ви ядосат поради опитите за измама. Овладейте темперамента си, приятел от дома ви ще ви насочи правилно.

КОЗИРОГ

Козирозите ще бъдат сюрпризирани с неприятни новини, които засягат измами с пари. Безпокойството ви е засилено, но с бдителност и прозорливост може би ще съумеете да се справите със ситуацията. Ще получите и помощ от стар приятел или роднина, приемете я. Няма да имате друг шанс.

ВОДОЛЕЙ

Днес съществена роля за благотворно развитие на делата ви ще изиграят приятелите ви. Неприятностите са съсредоточени в службата и не е изключено да бъдете ощетени в една или друга степен. Изнервени сте, но можете да туширате някои конфликти. Не влизайте в спорове с шефа си.

РИБИ

Съществени са контактите днес, вероятно ще получите изгодно предложение. Открива ви се шанс да промените към добро бюджета си или да получите извънредни пари, стига да реагирате адекватно. Ако засяга пътуване или професионален ангажимент, не се двоумете да приемете.

коментара

Реклама
loading...

Хороскоп

Хороскоп за 18 декември

Публикувано

на

ОВЕН

Във втор­ник дейс­т­ви­я­та ви ще бъ­дат зат­руд­не­ни по­ра­ди лип­са на дос­та­тъч­на яс­но­та. Де­нят ще бъ­де ус­пе­шен за про­фе­си­о­нал­на изя­ва, на ра­бот­но­то ви мяс­то се очак­ват про­ме­ни, с ко­и­то тряб­ва да се съ­о­б­ра­зи­те, за да из­бег­не­те евен­ту­а­л­на не­о­чак­ва­на раз­връз­ка. Из­бягвай­те кон­фрон­та­ции с ко­ле­ги­те.

ТЕЛЕЦ

Във втор­ник Тел­ци­те са нас­т­ро­е­ни на ви­со­ки обо­ро­ти за дейс­т­вия. Про­фе­си­о­нал­ни­ят ден ще пре­ми­не при по­ви­ше­на ак­тив­ност и мно­зи­на от вас ще се спра­вят с го­лям обем ра­бо­та. Мно­зи­на ще тър­сят днес на­чи­ни да осъ­щес­т­вят стре­ме­жа си за по­ви­ша­ва­не на бла­го­със­то­я­ни­е­то си, но не пред­п­ри­е­май­те рис­ко­вe.

БЛИЗНАЦИ

Прис­тъп­вай­те спо­кой­но към де­ла­та си днес и се от­дай­те из­ця­ло на за­ни­ма­ни­я­та си. Вли­я­ни­е­то на звез­ди­те дейс­т­ва за­тор­мо­зя­ва­що за вас и ви пре­въз­буж­да, от ко­е­то след­ват греш­ки в ра­бо­та­та ви. Ра­бо­те­те спо­кой­но, не ви лип­с­ва уме­ние да се спра­ви­те със за­да­чи­те си. Бъдете дипломатични.

РАК

Втор­ник ид­ва с на­деж­ди за прос­пе­ри­тет при Ра­ци­те и те не са въ­о­б­ра­жа­е­ми. Не­о­б­хо­ди­мо е още се­га да из­вър­ши­те ко­рек­ция на ва­ши­те кон­так­ти и да да­де­те пред­по­чи­та­ние на оне­зи от тях, ко­и­то ще ви да­дат но­ва на­со­ка за ус­пеш­но­то ви раз­ви­тие. В слу­жеб­но от­но­ше­ние не­ща­та не се раз­ви­ват зле.

ЛЪВ

Не пред­п­ри­е­май­те ни­как­ви де­ло­ви дейс­т­вия днес, без да сте се уве­ри­ли пред­ва­ри­тел­но, че пос­тъп­ва­те по най-пра­вил­ния на­чин. Не се зас­т­ра­хо­ва­ни от греш­ки във фи­нан­со­ва­та сфе­ра, въз­мож­но е да пре­диз­ви­ка­те не­о­чак­ва­ни за­гу­би за се­бе си чрез не­о­б­мис­ле­ни ре­ше­ния или дейс­т­вия.

ДЕВА

Във втор­ник ще нас­тъ­пят ня­кои про­ме­ни при Де­ви­те, ко­и­то имат от­но­ше­ние към па­ри­те. Те са по­ло­жи­тел­ни и се ос­но­ва­ват на про­фе­си­о­нал­но­то ви майс­тор­с­т­во. Спо­ро­ве и опит за кон­ф­рон­ти­ра­не със съд­руж­ни­ци­те ще пре­диз­ви­кат за­гу­би във фи­нан­со­вия ба­ланс при биз­нес­ме­ни­те.

ВЕЗНИ

Не­по­до­зи­ра­но ак­тив­ни са днес Вез­ни­те и твър­до ре­ше­ни да дейс­т­ват без­ком­п­ро­мис­но във всич­ки сфе­ри, осо­бе­но в служ­ба­та си, за да за­па­зи­те по­зи­ци­и­те, ко­и­то за­е­ма­те. Мо­же да ви ги от­не­мат, ако ре­ши­те да си пос­лу­жи­те с неп­ра­во­мер­ни дейс­т­вия. За ня­кои се очер­та­ват но­ви лю­бов­ни кон­так­ти.

СКОРПИОН

Об­х­ва­на­ти сте от дух на кри­ти­ци­зъм и мно­зи­на тър­сят жер­т­ва­та за “стре­ли­те” си. У мно­зи­на то­ва със­то­я­ние е въз­ник­на­ло по съв­сем ре­а­л­ни при­чи­ни и с по­мощ­та на ин­ту­и­тив­ни­те ви спо­соб­нос­ти. Днес ще раз­бе­ре­те ис­ти­на­та за оцен­ка­та на ва­шия труд, ко­е­то е ос­но­вен под­тик за не­до­вол­с­т­во­то ви.

СТРЕЛЕЦ

Втор­ник е ус­пе­шен и из­пъл­нен с въз­мож­нос­ти за вас. Оне­зи, ко­и­то в мо­мен­та са без­ра­бот­ни, имат доб­рия шанс да пре­вър­нат втор­ник в на­ча­ло на но­ва про­фе­си­о­нал­на ак­тив­ност.  Де­нят е до­бър за кон­так­ти с при­я­те­ли, ко­и­то мо­гат да се ан­га­жи­рат с вас за съд­руж­на дей­ност. При възможност се дистанцирайте от хора, които ви натоварват с проблемите си днес, влияят ви зле.

КОЗИРОГ

Ус­пе­хи­те са ха­рак­тер­ни във втор­ник за Ко­зи­рог и об­х­ва­щат всич­ки дей­нос­ти на чо­веш­ка­та ак­тив­ност. Със се­ри­о­з­ност ще дейс­т­ва­те в служ­ба­та си и с го­ля­ма енер­гич­ност ще ре­ша­ва­те въз­ник­на­ли­те проб­ле­ми. Най-проб­ле­ма­тич­ни ще бъ­дат при­я­тел­с­ки­те кон­так­ти, има опит за гру­ба из­ма­ма или клевета по ваш адрес. Тя ще остане безпочвена и със сигурост ще е като бумеранг на зложелателя.

ВОДОЛЕЙ

Днес сте из­пъл­не­ни със си­ла и мо­би­ли­зи­ра­ни за дейс­т­вия. То­ва е ре­а­лен из­раз на стре­ме­жи­те ви за ре­а­ли­за­ция и ако не се под­да­де­те на ня­кои съм­не­ния, ко­и­то се­га ви­та­ят у вас, има­те прек­рас­на въз­мож­ност за осъ­щес­т­вя­ва­не на своя за­ми­съл. Ще за­поч­не­те под­го­тов­ка за осъ­щес­т­вя­ва­не на идея съвместно с хора от вашия бранш. Така ще си разпределите отговорностите.

РИБИ

Ри­би­те тряб­ва да от­с­то­я­ват по­зи­ци­и­те си по ка­те­го­ри­чен на­чин, ма­кар то­ва по­ня­ко­га да включ­ва и по-гру­бо от­но­ше­ние. Съ­щес­т­ву­ва ре­а­л­на опас­ност да бъ­де­те из­ма­ме­ни във връз­ка с ня­как­ва ра­бо­та. Мо­же би тряб­ва да дейс­т­ва­те чрез пос­ред­ник. Днес не спо­де­ляй­те де­ло­ви­те си на­ме­ре­ния. В обкръжението ви има хора, които чакат удобен момент и да ви навредят.

коментара

Продължете с четенето

Хороскоп

Катастрофа на пътя Гоце Делчев – Дъбница, има пострадали

Публикувано

на

На 15.12.2018г. около 19:45 часа на пътя между гр.Гоце Делчев и с.Дъбница, лек автомобил „Мерцедес“ с 23-годишен водач от с.Дебрен, общ.Гърмен, извършвайки маневра „изпреварване“ при наличие на пътен знак В-24 и без да се убеди, че движещият се пред него лек автомобил „Дачия“ с 37-годишен водач от с.Мосомище, общ.Гоце Делчев е подал сигнал за завиване на ляво се блъска в него, в резултат на което е пострадал водачът на лекия автомобил „Мерцедес“.

Пострадалият е с разкъсно-контузна рана на главата и след оказана медицинска помощ е освободен за домашно лечение. Пробите за употреба на алкохол са отрицателни.

коментара

Продължете с четенето
Loading...
loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

декември 2018
П В С Ч П С Н
« ное.    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

ПОПУЛЯРНИ