Свържете се с нас

Таблоид

Град Гоце Делчев – лидер в производството на хартиени изделия!

Публикувано

на

Над 16% е ръстът на прихо­дите от продажби на най-го­лемите 25 производителя на хартиени изделия за 2017 г. в сравнение с година по-рано. Общите им продажби дос­тигат близо 184 млн. лв., от които 42% са предназначени за износ.

Износът за една година е пораснал значително, показ­ват също така данните за продажбите на дружествата. Ако през 2016 г. той е бил общо 48 млн. лв., година след това продажбите зад грани­ца са вече 77 млн. лв. Това е завиден ръст от 60%. За него допринасят най-много три компании – „Фикосота“ (1), „Септона България“ (2) и „Ес Ти Ес медикал груп“ (4), която работи само за износ.

Най-големите 25 компании запазват дела си от общия пазара на хартиени продукти – 93% от общо 198 млн. лв. проходи от продажби за 2017 г. Целият пазар включва 60 компании, или с една повече спрямо година по-рано.

Първите десет компании в категорията на хартиените изделия генерират над 80% от продажбите на всичките 25 дружества в класацията. Топ 3 пък държат 55% от па­зара на 25-те производителя.

Две нови компании има тази година в класацията на най-големите 25. Това са „Ес Ти Ес медикал груп“ (4) и „Ба­лекс-СП“ (21).

Други две дружества пък са отпаднали от подредбата. Това са „Ценкор“, която ми­налата година е била на 23-о място с 911 хил. лв. продаж­би и спад 10%, и „Джон-2012“, която е била на 25-а позиция със 798 хил. лв. продажби.

Тази година долната грани­ца на приходите от продажби е над 1 млн. лв., което се дъл­жи на цялостния ръст на пазара в тази категория.

ТОП 3

„Фикосота“ (1) е на първо място в категорията на хар­тиените изделия. През миналата го­дина компанията има продажби за 68 млн. лв. и ръст бли­зо 15%. Сериозно е увели­чението на изно­са, кой­то през 2016 г. е бил 35% от при­ходите, а година по-къс­но – 48%. Увели­чение­то при износа за годи­на е в рамките на 54%. „Фико­сота“ прави 37% от общите приходи на най-големите 25 компании от групата.

Хартиените изделия са обо­собени в групата на хигиен­ните продукти, където влизат марките Pufies (бебешки пе­лени), Milde, Emeka (тоалетна хартия), Everbel (дамски пре­връзки). Тази категория ге­нерира 38% от приходите на компанията.

Дружеството е създадено през 1994 г., а днес е един от най-големите български производители на бързообо­ротни стоки с общи приходи близо 200 млн. лв. за 2017 г. и ръст 11%. Съдружници в него са братята Жечко и Красен Кюркчиеви, които имат по 44%. Останалите дялове се разпределят по­равно между Илина Лило­ва, Петър Минчев и Стефан Стефанов. „Фикосота“ има 7 дъщерни дружества в Бъл­гария и чужбина: Румъния, Сингапур, Гърция, САЩ, Ук­райна и Сърбия. През 2015 г. дейността на компанията в Украйна е спряна, а през 2017 г. – и тази в Сингапур. Предстои закриване на компанията в Сингапур, а работата е поета от центра­лата, става ясно от финан­совия отчет на „Фикосота“.

На второ място в класа­цията застава „Септона“ (2), която година по-рано е на 3-о. Дружеството има малко над 19 млн. лв. при­ходи от продажби, като поч­ти целият обем е от износ. Дружеството има близо 40% ръст на продажбите, което му помага да се изкачи в класа­цията.

„Септона“ е част от гръц­ката компания Septona и в категорията произвежда мо­кри кърпички и козметични изделия от памук като клеч­ки за уши и тампони за лице. Другите продукти от портфо­лиото са козметика, ветери­нарни и химиотерапевтични продукти, диетични и бебеш­ки храни и други. Общите приходи от продажби за 2017 г. са 48.3 млн. лв. Произ­водствените мощности са в Русе.

С една позиция назад от­стъпва „Санитекс пейпър продуктс“ (3), която има 13.5 млн. лв. приходи от продаж­би и спад 11% спрямо годи­на по-рано. Компанията има производство в Костинброд, открито през 2000 г. Там се правят тоалетна хартия, кух­ненски рула, салфетки, носни кърпички и др. Компанията е собственост на Майкъл и Уалид Гарби.

ГОЛЕМИТЕ 10

„Ес Ти Ес медикал груп“ (4) влиза за пръв път в класаци­ята на 4-о място. Предишното име на дружеството е „Салва­мед“ АД. През ноември 2016 г. „Тексан медикал“ се влива в „Салвамед“ и новото друже­ство е преименувано на „Ес Ти Ес медикал груп“. Основ­ната дейност е производство и търговия на медицински изделия – бинтове, хирурги­чески комплекти, хирургични халати, операционни чарша­фи и др.

STS Medical Group е между­народна група, която включ­ва шест компании в Европа. Производственият хъб е в Сандански. Групата има бо­гато портфолио от специали­зирани продукти за медицин­ски нужди. В категорията на хартиените изделия за мина­лата година компанията има продажби за 13.4 млн. лв., като всички те са от износ.

„Интерпред партнер“ (5) пада с една позиция назад спрямо предходната година и застава на 5-о място през 2017 г. Компанията има 11.5 млн. лв. приход и ръст 12%. Близо 1.5 млн. лв. от продаж­бите са от чужбина и за една година са пораснали с 64%.

Компанията е из­вестна с марката си Zebra, която включ­ва тоалетна хартия, кухненско руло, салфетки, кърпи за лице и носни кър­пички.

Дружеството за­почва дейността си през 1994 г. в Гоце Делчев и про­дава продукция­та си в основните търговски вериги в страната. Износът е предназ­начен за Европа, Африка и Близкия изток. Компанията е доставчик и на хорека секто­ра. Собственици на компани­ята са Росен Думанов и Иван Белянов.

„Завод за хартия Белово“ (6) застава на шесто място през 2017 г. Заводът в Бело­во произвежда целулозна хартия и готови хартиени продукти – тоалетни ролки, салфетки, хартиени кърпи и други, с марката Belana.

В категорията на хартиени­те продукти компанията има спад от близо 15% за минала­та година. Приходите от про­дажби са 5.6 млн. лв. Това се случва въпреки усилията за модернизиране на портфоли­ото и марката.

Малко под 10% от продаж­бите са от износ, който също пада. Външният пазар (Ру­мъния, Македония, Гърция, Кипър) продължава да бъде засегнат от проблемите с ликвидността, се посочва във финансовия отчет на дружеството. Полуготови­те изделия обаче достигат 7 млн. лв. продажби и ръст 20%.

На следващо място в кла­сацията на най-големите компании за хартиени про­дукти е „Суордсан“ (7), Кар­нобат, която има приходи за миналата година малко над 5 млн. лв. и ръст 24%. Близо 20% от продуктите се прода­ват в чужбина. Компанията произвежда тоалетна хартия, салфетки, кухненски рула и мокри кърпички с марките Alvesta, Mis Mak, Calderon Max.

„Пейпър пак продакшън“ (8) има 4.7 млн. лв. приход и спад близо 11% за 2017 г. спрямо предходната година. Почти целият обем на про­дажбите е от местния пазар. Компанията е собственост на „Шийлд инвестмънт“ – кредитополучател на КТБ, което от 2015 г. е в несъсто­ятелност. Част е от групата „Костенец ХХИ“.

Ръст около 5% на продаж­бите има „Гама комерс“ (9), която произвежда тоалетна хартия, салфетки, кухненски ролки, носни кърпи и мо­кри кърпи с марките Gama и Linora. Дружеството от Гоце Делчев е създадено през 1993 г. и продава половина­та от продукцията си в чуж­бина. За миналата година компанията има приходи от продажби 4.7 млн. лв.

Последната в топ 10 е „Ай­груп“ (10), известна с марката си Lindy Производствената база е в Сливен, а портфоли­ото включва пълната гама от хигиенни хартиени продукти – тоалетна хартия, салфетки, мокри кърпички, кухненски ролки и др. Компанията има 4.6 млн. лв. приходи за мина­лата година, една четвърт от които са от износ. Продажби­те спадат обаче с 27%.

ПОД 4 МЛН. ЛВ.

Всички останали компании имат приходи от продажби в категорията на хартиени­те продукти под 7 млн. лв. Общите продажби на произ­водителите от 11-о до 25-то място са малко над 33 млн. лв., или два пъти по-малко от тези на номер едно в класа­цията.

Общо четири компании от тази част на класацията се открояват с ръст на продаж­бите над 20%. Това са „Арис пейпър“ (18), „Идея груп“ (19), „Таурус-Алпи“ (20) и „Фобос ер“ (23). Те обаче тръгват от ниска база и реалното увели­чение не е голямо. Значите­лен спад на продажбите има при „Пало­мита“ (11), която за ми­налата година има про­дажби за 3.6 млн. лв., или с близо 30% по-малко от година по-рано. Компанията е специализи­рана в производството на дамски превръзки, тампони и други хигиенни продукти, а базата й е в столичния квар­тал „Младост“. Компанията произвежда и частни марки на търговци или други ком­пании.

„Е.Т. Со“ (17) има продаж­би за 2.6 млн. лв. и запазва обемите си от предходна­та година. Дружеството е собственост на Александрос Андреас Текелоглу, а цялата продукция е предназначена за износ.

„Балекс-СП“ (21) за пръв път влиза в класацията на 25-те компании в категория­та. Тя е създадена през 2011 г. и произвежда дамски пре­връзки с марката My Secret. Фабриката се намира в Пер­ник и има две производстве­ни линии. Компанията има 1.5 млн. лв. приходи, от които близо 30% са от износ.

Зорница Маркова

Вестник “ Топ Преса “

коментара

Таблоид

Димитър Маргаритов, председател на КЗП: „Нелоялните търговски практики се срещат най-често в секторите телекомуникации, битова техника и електроника и облекла”

Публикувано

на

Най-често нелоялните търговски практики се срещат там, където има най-голямо потребителско търсене, каза пред „Дарик” радио председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Димитър Маргаритов. Той уточни, че в последните години на първите места се подреждат телекомуникациите, хранителните стоки, облеклата и битовата електроника. „Това са и секторите от пазара, в които най-често потребителите подават жалби при нас”, добави Маргаритов.

„Нелоялните практики са опитите на търговците или чрез предоставяне на невярна информация, или чрез спестяване на важна информация да влияят така върху потребителското поведение, че да накарат човек да си купи нещо, което той не би си купил, ако знаеше всичко, или ако знаеше истината”, обясни председателят на КЗП. И добави, че има възможност такива практики да бъдат срещнати и в сферата на услугите. Например, в туризма. „Но там поне нашата статистика показва, че те са значително по-малко на брой в сравнение с други сектори”, посочи той.

Димитър Маргаритов подчерта, че усилията на Комисията са насочени към преустановяването на нечестни търговски практики, а през последните години институцията е повишила активността си по това направление. По думите му годишно контролният орган забранява по няколкостотин такива практики в най-различни сфери. „Това не е малко число, защото една от характерните прояви на нелоялната търговска практика е, че тя може да засегне потенциално неограничен кръг потребители. Представете си, например, как една търговска верига заблуждава своите клиенти и тогава всеки един от нас би бил потенциална жертва на такава практика, ако влезе във въпросния търговски обект и реализира сделка, без да е бил напълно наясно с нейните особености и параметри”, конкретизира председателят.

„Мисията на нашата институция е да установява наличието на такива практики, да ги забранява и да санкционира онези, които са си позволили да ги прилагат. Много често нашите актове подлежат и на съдебен контрол. Ние не се притесняваме от това, защото не са малко случаите, в които и съдилищата потвърждават приетите от нас решения. Съответно вече едно съдебно решение, влязло в сила, допълнително придава тежест на борбата с това неприятно явление на пазара – нелоялните търговски практики”, завърши Маргаритов.

коментара

Продължете с четенето

Таблоид

Времето в неделя

Публикувано

на

Времето в неделя ще е предимно слънчево, максималните температури ще са между 10 и 15 градуса. През нощта ще е предимно ясно. Ще духа слаб южен вятър. Минималните температури ще са между минус 2° и 3°. Днес ще е предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Дневните температури ще се повишат още и максималните ще са между 10° и 15°.

Времето в Гоце Делчев ще е слънчево и максималната температура ще достигне 18°.

Атмосферното налягане бавно ще се понижава и ще се остане по-високо от средното за месеца. Това съобщи дежурният синоптик Боряна Маркова от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Над Черноморието ще е предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максимални температури между 10° и 13°. Температурата на морската вода е 6-7°. Вълнението на морето ще е 1-2 бала.

Над планините ще е предимно слънчево. Вятърът ще утихва и след обяд ще е слаб до умерен от северсевероизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 6°, на 2000 метра – около 0°.

В понеделник ще остане предимно слънчево. Ще духа слаб северозападен вятър. Минималните температури ще са около нулата, максималните – предимно между 10° и 15°. През нощта срещу вторник вятърът ще стихне, покрай Дунав и по Черноморието ще има мъгла или ниска слоеста облачност.

Във вторник от изтоксевероизток, за кратко, ще проникне малко по-студен въздух. Главно над северните райони и по Черноморието облачността ще се задържи значителна, без валежи.

В сряда вятърът отново ще се ориентира от запад-северозапад, ще бъде слаб до умерен. Ще има променлива облачност, по-често до слънчево. Преобладаващите минимални температури ще са междуминус 1° и 4°, максималните – между 11° и 16°.

коментара

Продължете с четенето
Loading...
loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

февруари 2019
П В С Ч П С Н
« ян.    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  

ПОПУЛЯРНИ