Свържете се с нас

Таблоид

Град Гоце Делчев – лидер в производството на хартиени изделия!

Публикувано

на

Над 16% е ръстът на прихо­дите от продажби на най-го­лемите 25 производителя на хартиени изделия за 2017 г. в сравнение с година по-рано. Общите им продажби дос­тигат близо 184 млн. лв., от които 42% са предназначени за износ.

Износът за една година е пораснал значително, показ­ват също така данните за продажбите на дружествата. Ако през 2016 г. той е бил общо 48 млн. лв., година след това продажбите зад грани­ца са вече 77 млн. лв. Това е завиден ръст от 60%. За него допринасят най-много три компании – „Фикосота“ (1), „Септона България“ (2) и „Ес Ти Ес медикал груп“ (4), която работи само за износ.

Най-големите 25 компании запазват дела си от общия пазара на хартиени продукти – 93% от общо 198 млн. лв. проходи от продажби за 2017 г. Целият пазар включва 60 компании, или с една повече спрямо година по-рано.

Първите десет компании в категорията на хартиените изделия генерират над 80% от продажбите на всичките 25 дружества в класацията. Топ 3 пък държат 55% от па­зара на 25-те производителя.

Две нови компании има тази година в класацията на най-големите 25. Това са „Ес Ти Ес медикал груп“ (4) и „Ба­лекс-СП“ (21).

Други две дружества пък са отпаднали от подредбата. Това са „Ценкор“, която ми­налата година е била на 23-о място с 911 хил. лв. продаж­би и спад 10%, и „Джон-2012“, която е била на 25-а позиция със 798 хил. лв. продажби.

Тази година долната грани­ца на приходите от продажби е над 1 млн. лв., което се дъл­жи на цялостния ръст на пазара в тази категория.

ТОП 3

„Фикосота“ (1) е на първо място в категорията на хар­тиените изделия. През миналата го­дина компанията има продажби за 68 млн. лв. и ръст бли­зо 15%. Сериозно е увели­чението на изно­са, кой­то през 2016 г. е бил 35% от при­ходите, а година по-къс­но – 48%. Увели­чение­то при износа за годи­на е в рамките на 54%. „Фико­сота“ прави 37% от общите приходи на най-големите 25 компании от групата.

Хартиените изделия са обо­собени в групата на хигиен­ните продукти, където влизат марките Pufies (бебешки пе­лени), Milde, Emeka (тоалетна хартия), Everbel (дамски пре­връзки). Тази категория ге­нерира 38% от приходите на компанията.

Дружеството е създадено през 1994 г., а днес е един от най-големите български производители на бързообо­ротни стоки с общи приходи близо 200 млн. лв. за 2017 г. и ръст 11%. Съдружници в него са братята Жечко и Красен Кюркчиеви, които имат по 44%. Останалите дялове се разпределят по­равно между Илина Лило­ва, Петър Минчев и Стефан Стефанов. „Фикосота“ има 7 дъщерни дружества в Бъл­гария и чужбина: Румъния, Сингапур, Гърция, САЩ, Ук­райна и Сърбия. През 2015 г. дейността на компанията в Украйна е спряна, а през 2017 г. – и тази в Сингапур. Предстои закриване на компанията в Сингапур, а работата е поета от центра­лата, става ясно от финан­совия отчет на „Фикосота“.

На второ място в класа­цията застава „Септона“ (2), която година по-рано е на 3-о. Дружеството има малко над 19 млн. лв. при­ходи от продажби, като поч­ти целият обем е от износ. Дружеството има близо 40% ръст на продажбите, което му помага да се изкачи в класа­цията.

„Септона“ е част от гръц­ката компания Septona и в категорията произвежда мо­кри кърпички и козметични изделия от памук като клеч­ки за уши и тампони за лице. Другите продукти от портфо­лиото са козметика, ветери­нарни и химиотерапевтични продукти, диетични и бебеш­ки храни и други. Общите приходи от продажби за 2017 г. са 48.3 млн. лв. Произ­водствените мощности са в Русе.

С една позиция назад от­стъпва „Санитекс пейпър продуктс“ (3), която има 13.5 млн. лв. приходи от продаж­би и спад 11% спрямо годи­на по-рано. Компанията има производство в Костинброд, открито през 2000 г. Там се правят тоалетна хартия, кух­ненски рула, салфетки, носни кърпички и др. Компанията е собственост на Майкъл и Уалид Гарби.

ГОЛЕМИТЕ 10

„Ес Ти Ес медикал груп“ (4) влиза за пръв път в класаци­ята на 4-о място. Предишното име на дружеството е „Салва­мед“ АД. През ноември 2016 г. „Тексан медикал“ се влива в „Салвамед“ и новото друже­ство е преименувано на „Ес Ти Ес медикал груп“. Основ­ната дейност е производство и търговия на медицински изделия – бинтове, хирурги­чески комплекти, хирургични халати, операционни чарша­фи и др.

STS Medical Group е между­народна група, която включ­ва шест компании в Европа. Производственият хъб е в Сандански. Групата има бо­гато портфолио от специали­зирани продукти за медицин­ски нужди. В категорията на хартиените изделия за мина­лата година компанията има продажби за 13.4 млн. лв., като всички те са от износ.

„Интерпред партнер“ (5) пада с една позиция назад спрямо предходната година и застава на 5-о място през 2017 г. Компанията има 11.5 млн. лв. приход и ръст 12%. Близо 1.5 млн. лв. от продаж­бите са от чужбина и за една година са пораснали с 64%.

Компанията е из­вестна с марката си Zebra, която включ­ва тоалетна хартия, кухненско руло, салфетки, кърпи за лице и носни кър­пички.

Дружеството за­почва дейността си през 1994 г. в Гоце Делчев и про­дава продукция­та си в основните търговски вериги в страната. Износът е предназ­начен за Европа, Африка и Близкия изток. Компанията е доставчик и на хорека секто­ра. Собственици на компани­ята са Росен Думанов и Иван Белянов.

„Завод за хартия Белово“ (6) застава на шесто място през 2017 г. Заводът в Бело­во произвежда целулозна хартия и готови хартиени продукти – тоалетни ролки, салфетки, хартиени кърпи и други, с марката Belana.

В категорията на хартиени­те продукти компанията има спад от близо 15% за минала­та година. Приходите от про­дажби са 5.6 млн. лв. Това се случва въпреки усилията за модернизиране на портфоли­ото и марката.

Малко под 10% от продаж­бите са от износ, който също пада. Външният пазар (Ру­мъния, Македония, Гърция, Кипър) продължава да бъде засегнат от проблемите с ликвидността, се посочва във финансовия отчет на дружеството. Полуготови­те изделия обаче достигат 7 млн. лв. продажби и ръст 20%.

На следващо място в кла­сацията на най-големите компании за хартиени про­дукти е „Суордсан“ (7), Кар­нобат, която има приходи за миналата година малко над 5 млн. лв. и ръст 24%. Близо 20% от продуктите се прода­ват в чужбина. Компанията произвежда тоалетна хартия, салфетки, кухненски рула и мокри кърпички с марките Alvesta, Mis Mak, Calderon Max.

„Пейпър пак продакшън“ (8) има 4.7 млн. лв. приход и спад близо 11% за 2017 г. спрямо предходната година. Почти целият обем на про­дажбите е от местния пазар. Компанията е собственост на „Шийлд инвестмънт“ – кредитополучател на КТБ, което от 2015 г. е в несъсто­ятелност. Част е от групата „Костенец ХХИ“.

Ръст около 5% на продаж­бите има „Гама комерс“ (9), която произвежда тоалетна хартия, салфетки, кухненски ролки, носни кърпи и мо­кри кърпи с марките Gama и Linora. Дружеството от Гоце Делчев е създадено през 1993 г. и продава половина­та от продукцията си в чуж­бина. За миналата година компанията има приходи от продажби 4.7 млн. лв.

Последната в топ 10 е „Ай­груп“ (10), известна с марката си Lindy Производствената база е в Сливен, а портфоли­ото включва пълната гама от хигиенни хартиени продукти – тоалетна хартия, салфетки, мокри кърпички, кухненски ролки и др. Компанията има 4.6 млн. лв. приходи за мина­лата година, една четвърт от които са от износ. Продажби­те спадат обаче с 27%.

ПОД 4 МЛН. ЛВ.

Всички останали компании имат приходи от продажби в категорията на хартиени­те продукти под 7 млн. лв. Общите продажби на произ­водителите от 11-о до 25-то място са малко над 33 млн. лв., или два пъти по-малко от тези на номер едно в класа­цията.

Общо четири компании от тази част на класацията се открояват с ръст на продаж­бите над 20%. Това са „Арис пейпър“ (18), „Идея груп“ (19), „Таурус-Алпи“ (20) и „Фобос ер“ (23). Те обаче тръгват от ниска база и реалното увели­чение не е голямо. Значите­лен спад на продажбите има при „Пало­мита“ (11), която за ми­налата година има про­дажби за 3.6 млн. лв., или с близо 30% по-малко от година по-рано. Компанията е специализи­рана в производството на дамски превръзки, тампони и други хигиенни продукти, а базата й е в столичния квар­тал „Младост“. Компанията произвежда и частни марки на търговци или други ком­пании.

„Е.Т. Со“ (17) има продаж­би за 2.6 млн. лв. и запазва обемите си от предходна­та година. Дружеството е собственост на Александрос Андреас Текелоглу, а цялата продукция е предназначена за износ.

„Балекс-СП“ (21) за пръв път влиза в класацията на 25-те компании в категория­та. Тя е създадена през 2011 г. и произвежда дамски пре­връзки с марката My Secret. Фабриката се намира в Пер­ник и има две производстве­ни линии. Компанията има 1.5 млн. лв. приходи, от които близо 30% са от износ.

Зорница Маркова

Вестник “ Топ Преса “

коментара

Таблоид

УЧИТЕЛ И УЧЕНИЧКА ОТ СУ-САТОВЧА С НАЦИОНАЛНИ НАГРАДИ ОТ КОНКУРС НА ФОНДАЦИЯ „БЪЛГАРСКА ПАМЕТ

Публикувано

на

Вчера , на официалната церемония по награждаването  в Благоевград ,учителката  Райка Славчева и ученичката Мира Арнаудова от 8-„б“ клас на СУ Св. Св. „Кирил и Методий“ в Сатовча бяха удостоени с национални награди и грамоти от ученическия конкурс „Героите не се забравят – XI Македонска дивизия и 115 години от подвига на Радон Тодев и неговата чета“, организиран от Фондация „Българска памет“, Общински съвет по наркотични вещества – Благоевград, Община Благоевград, РУО – Благоевград и Община Банско.

Община Сатовча и училище Сатовча за пореден път  имат повод за гордост след като станаха ясни  резултатите и от този национален  конкурс.

Ученичката Мира Арнаудова зае второ място в категорията писане на стихотворение, а неин консултант бе класният й ръководител – г-жа Райка Славчева.И двете получиха специални  поздрави от председателят на ОбСНВ, д-р Теменужка Любенова  от заместник областния управител  Иван Стоянов и от  представители на РУО – Благоевград.

коментара

Продължете с четенето

Таблоид

Собствениците на магазин “Албена“ облякоха с нови топли грейки , палта и обувки настанените в Центъра за възрастни с умствена изостаналост потребители

Публикувано

на

Истинско коледно настроение  се завихри   днес и в Цнст –Гоце Делчев . Потребителите на Център за настаняване от семеен тип, за пълнолетни лица с умствена изостаналост в Гоце Делчев бяха истински зарадвани от невероятните коледни подаръци които им поднесоха собствениците на магазин „Албена „ в града – Александър и Албена Тюмбелекчиеви .

Двамата бизнесмени с големи сърца за предстоящите светли Коледни празници подариха на всички потребители от центъра топли грейки , палта и обувки които бяха облечени от тях на момента с голяма радост и признателност .

За истински човешкият жест към потребителите на центъра, ръководството и  колективът на социалната институция благодариха и пожелаха на  дарителите Албена и Александър здраве и благословение през новата 2019 година.

коментара

Продължете с четенето
Loading...
loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

декември 2018
П В С Ч П С Н
« ное.    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

ПОПУЛЯРНИ