Свържете се с нас

Таблоид

Откриха уникален жертвеник на прабългари в Туховище

Публикувано

на

В опит да се направи карта на неизвестните некрополи в района на Югозападните Ро­допи с цел тяхното категори­зиране и по-добро опазване, изследователят Тодор Узу­нов откри преди време арте­факт с неясно предназначе­ние и принадлежност.

Днес обаче Узунов, който е председател на клуб SATO, сдружение за опазване на паметниците на културата, вече има свое обяснение на открития артефакт при про­учване на наричаната от него „Голяма могила“ в местност­та Св. Архангел над с. Дъбни­ца.

„Това, което намерих, пред­ставлява мраморен блок с трапецовидна форма, като върху горната му страна са издълбани вписани квадра­ти, с улей един към друг, во­дещи до корито в предната част. Той не съвпада с нито един от известните дотогава артефакти от района, принад­лежащи към епоха­та на елинистичния или трако-римския период. В проце­са на проучването се оказва, че той има не каква да е, а прабългарска принадлежност. Сравнителният ана­лиз показва, че той спада към група предмети, наричани от някои изследова­тели

“ЖЕРТВЕНИЦИ ОТ ПРЕНОСИМ ТИП”

и негови паралели се откри­ват в Североизточна Бълга­рия, Крим, Белгород и в Севе­роизточно Каспийско море“, разказва Узунов, който е ро­дом от Сатовча, но от дълги години живее в София.

Той е сезирал Инспектора­та към Министерството на културата и е направен под­робен протокол, а „жертвени­кът“ е прибран за съхранение в експозицията на древния град Никополис ад Нестум край Гоце Делчев.

Узунов твърди, че върху най-високата част от хребета има огромна могила с ди­аметър 56 метра, подсилена в късноантичната епоха с подпорни стени. Прилежаща към нея е сводеста цистер­на за прясна питейна вода, превърната и припозната впоследствие като парак­лис, който местните нари­чат „Свети Арангел“. Върху самата могила има видими руини от масивна постройка, в едно от чиито помещения е открит при оглед и самият мраморен „жертвеник“. „Ке­рамиката в района показва присъствие от всички позна­ти исторически епохи. Пре­цедент в случая е построй­ката върху самата могила, защото тя ясно говори за не­осъзнаване или директно не­зачитане на предходния по­гребален обичай. Вероятно в своя първоначален вид сгра­дата представлява цитадела от познатия ни средновеко­вен тип, с представителна и административна функция“, категоричен е откривателят.

Казва, че още през 1975 г. е разбрал за открит некропол в село Ту­ховище, община Сатовча, свързан с прабълга­ри. „Тогава хората с ислямско вероизповедание приемаха скептично откритието, като го смятаха за „активно меро­приятие“, с цел доказване на техните български корени. То бе датирано към първата по­ловина на IX век, като освен странности в погребалните обичаи бе открита и керами­ка, твърде различна от позна­тата ни елинска, тракийска и римска. Днес тази история се потвърждава по безспорен начин говори за един

НЕИЗВЕСТЕН ДОСЕГА СЕГМЕНТ

в етногенезиса на местни­те хора. Наличието на този мраморен артефакт в цитаде­лата от дъбнишката могила навежда на извода за трайно упражняване на прабългар­ско военно и административ­но управление в този район“, смята Узунов.

Изследователят казва, че в чисто исторически план се разкрива една история за българо-византийските от­ношения от времето на хан Пресиян. Некрополът в Тухо­вище, вече става ясно, е част от все още неизследвани не­крополи и следи от Пресия­нови и Куберови прабългари в Неврокопското поле. „По­строяването на цитадела, в която бе открит артефактът, говори за трайните намере­ния на българите към реги­она и упражняването на

ВОЕННА И АДМИНИСТРАТИВНА ВЛАСТ

в един продължителен период от време. Това е и първото присъединяване на региона към българската държава, поради което опаз­ването на този обект е от особено ва­жно значение за българска­та история“, твърди Узу­нов. Досега на археологи­ята бяха по­знати подоб­ни артефакти в Северна България, но за първи път се открива такъв и в юж­ната част на страната ни.

Изследователят се надява последващите археологиче­ски проучвания да запълнят една празнина в нашата ис­ториография, а и да превър­нат района в туристическа атракция.

Преди няколко години Тодор Узунов откри и пра­историческа лечебница на 7000 години, на север от тракийското светилище Градище край село Долно Дряново. Там той е наме­рил фрагменти на съдове не само от тракийския и късноантичния период, а и от времето на каменно-мед­ната епоха. Скални блокове са образували проход, нари­чан „промушкалка“. Върху покривната му част има три ями за приношения. Преми­навайки през тунела, човек се озовава на голяма ка­менна площадка, оградена от масивни блокове. Изпра­веният камък е с формата на човешка глава. Узунов е убеден, че това е своеобраз­на праисторическа лечебни­ца, където хората са идвали да оставят своята болка и страдание.

Вестник “ Топ Преса “

коментара

Таблоид

Внимание : Да спазваме стриктно правилата и мерките за пожарна безопасност през есенно – зимния отоплителен сезон

Публикувано

на

С този призив днес за пореден път излязоха от РСПБЗН – Гоце Делчев,към жителите на  общината и региона с молба за повече внимание и спазване на правилата през есенно зимния период който е рисков и крие големи опасности от пожари .

През есенно-зимния отоплителен сезон се повишава риска от пожари в бита. Най-често пожарите се причиняват в следствие на неправилно ползвани или технически неизправни отоплителни и нагревателни уреди, както и от неизправни и непочистени комини.

РСПБЗН – Гоце Делчев, напомня че отговорност за осигуряване на пожарната безопасност има всеки гражданин.

 

Нарушаването на мерките за пожарна безопасност освен големи загуби на дом, имущество и ценности може да доведе и до застрашаване живота на най-близките хора.

 

През отоплителният сезон се използват различни видове отопление, но каквито и да са те, не трябва да се забравя, че има определени изисквания за безопасно ползване.

 

 

Ето някои практични съвети, които са полезни за недопускане на пожари през отоплителния сезон:

 

– Отоплителните уреди и съоръжения трябва да се проверяват и при необходимост да се ремонтират за осигуряване на пожарната им безопасност;

– Трябва да се използват само стандартни и технически изправни отоплителни уреди; Използването на електрически отоплителни уреди може да доведе до претоварване на електрически инсталации.

– Комините и димоотводните тръби, трябва да се почистват от сажди и отлагания в началото на отоплителния период и периодично при необходимост, като се вземат мерки за пожарна безопасност;

– Сушенето и поставянето на материали и оборудване върху уреда и на разстояние, по-малко от определеното в инструкциите на производителите, не трябва да се допуска;

– Категорично е забранена употребата на леснозапалими и горими течности за разпалване на огъня при използване на печки с твърдо гориво за отопление;

– Повторното запалване на печки с течно гориво, преди те да са се охладили е абсолютно недопустимо;

– Не трябва да оставяте без наблюдение печки с твърдо, течно и газово гориво, както и други отоплителни уреди (с изключение на тези с автоматичен режим на работа);

– Не трябва да разполагате локални отоплителни уреди и димоотводните им тръби на разстояние, по-малко от 0,5 m от горими и трудногорими материали.

– Да не се предприема принудително възпламеняване на горимите отлагания по комините и вентилационните въздухопроводи с цел да бъдат почистени по този начин.

– Не изхвърляйте пепелта от печките на твърдо гориво в контейнерите за смет. Това често е причина за запалването им и последващо разпространение на пожара.

 

Деца и трудноподвижни възрастни хора не бива да бъдат оставяни заключени сами вкъщи. В много случаи те нямат реална преценка за рисковете при възникване на пожар, нито възможност да реагират своевременно и адекватно.

 

Нека бъдем ОТГОВОРНИ и предварително осигурим своето спокойствие и вземем необходимите мерки за безопасност.

 

коментара

Продължете с четенето

Таблоид

Рекорд: Общо 25 300 лева дариха бизнесмени и добри хора на благотворителната вечер на община Гърмен в кампанията „Да подадем ръка“

Публикувано

на

150 бизнесмени , хотелиери,адвокати, нотариуси ,учители, директори на училища и др. от община Гърмен и цялата гоцеделчевска околия снощи за шеста поредна година взеха участие в организирания  от община Гърмен Коледен  благотворителен коктейл за набиране на средства  за подпомагане на децата сираци от общината . Красивият  комплекс “Парадайс „в Огняново  се оказа тесен за да побере всички желаещи да подпомогнат каузата на община Гърмен за набиране на средства за децата сираци . Инициативата,  под мотото „Да подадем ръка „ която  и снощи в комплекс „Парадайс“ в Огняново отвори сърцата  на всички спомоществователи които дариха средства и участваха активно в търга постигна за поредна година голям успех.  Най -много бяха наддаванията за уникалните картини от пясък на двамата самородни таланти Андон Костов  от гърменското село Дъбница и на Цветан Кавраков от Сатовча за които ,ценители на изкуството им броиха по няколко хиляди лева .  подпомогнаха  Благодарение на добрите хора  сумата която снощи се събра на традиционната пред коледна инициатива на община Гърмен „ Да подадем ръка“ е 23 000 лева плюс постъпилите по банков път 1 700 лева . Общата стойност на събраните снощи средства е 25 300 лева .

„ Това е една от най- големите суми които сме събирали през годините в благородната ни инициатива която превърнахме в традиция под мотото „Да подадем ръка“. Благодаря на щедрите дарители ,хората от бизнеса и на всички които уважиха снощи събитието ни  и дариха средства за нашите деца сираци от община Гърмен“. Кампанията продължава ,на 21 –ви декември в Гърмен ще проведем голям Коледен базар и благотворителен концерт и още други благотворителни мероприятия и със събраните суми ще направим щастливи празниците на децата сираци които имат най- голяма нужда и от внимание, и от средства и от топлината  и грижата на обществото“ сподели кмета на община Гърмен ,Минка Капитанова.

За шеста поредна година община Гърмен заедно с училищата, детските градини и читалищата обявиха благотворителната инициатива „Да подадем ръка“за подпомагане на деца сираци до 18 годишна възраст от община Гърмен .От началото на инициативата ,която стартира през 2013 година ,до сега са събрани над 70 000 лева ,като с тях са подпомогнати над 210 деца останали без родители. През миналата година бяха събрани  общо 30 580 лв.42 деца полусираци получиха по 695 лв. а едно дете кръгъл сирак бе подпомогнато със сумата от 1390 лв.

 

 

 

коментара

Продължете с четенето
Loading...
loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

декември 2018
П В С Ч П С Н
« ное.    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

ПОПУЛЯРНИ