Свържете се с нас

Таблоид

Владимир Москов: Необходима е революция в доходите на хората

Публикувано

на

Владимир Москов е кмет на община Гоце Делчев от 1995 г. – шест поредни ман­дата. Той е член на Изпълни­телното бюро на БСП. Магис­тър е по педагогика. Член е на Европейския комитет на регионите, както и на Упра­вителния съвет на Нацио­налното сдружение на общи­ните в Република България. Семеен е, с две дъщери. Сред най-успешните управ­ници не само в Пиринския край, но и в страната. И сред най-опитните, тъй като вече 23 години управлява община Гоце Делчев. Москов е за­местник-председател на НС на БСП. С кмета на Гоце Дел­чев разговаряме за проекти­те и проблемите на община­та, за БСП, за протестите и надеждите на българина

– Господин Москов, скоро в Гоце Делчев бяха китайски инвеститори. Какви са техните намерения?

– Има сериозен интерес от представители на бизнеса в Шанхай, които се занимават с преработка на пластмаси. Наскоро проведохме среща, запознаха се с работата на предприятието за преработка на пластмаса в Гоце Делчев – „Пиринпласт”. В момента об­съждаме къде точно може да се реализира тази инвестиция. Идеята е да се преработва мека и твърда пластмаса, от­падъчна пластмаса, от коя­то при преработката да се произвеждат пластмасови гранули. След това вторич­но могат да се използват за различни пластмасови изделия. Инвеститорите са хора, които работят в Шан­хай в тази сфера, за втори път се срещаме с тях. Ако нещата се реализират, го­ляма част от това, което правим като разделно съ­биране на територията на нашата община и на реги­она, ще се преработва и ще се получава допълнителн продукт. Той ще се използ­ва за промишлеността. Производството е еколо­гично, не е свързано със замърсяване на околната среда По предварителни разчети около 150 човека ще могат да започнат ра­бота, като ще могат да работят и хора с ниска квалификация, и хора с ценз – инженери, които ще управляват технологията и производството. На този етап изглеждат сериозни намере­нията на представителите на китаския бизнес. Въпросът е да уточним детайлите, какви количества ток, вода ще бъ­дат необходими за това про­изводство, какъв ще е съгла­сувателният режим от страна на държавните институции. Ще направим всичко възмож­но тази инвестиция да се слу­чи на територията на нашата община, при положение, че има сериозно отношение и от тяхна страна. Ще направим консул­тации с представители на ком­петентните държавни институции. Те искат да на­пра­вят го­лямо предпри­ятие. За първи път обаче ще пробват бизнес у нас, все още не познават в детайли пазара в България. Искат да стартират с по-малко производство, тър­сят помещение под наем. Щом бизнесът им потръгне, ще из­градят голямо предприятие за производство на пластмасо­ви гранули. Нещото, което ги кара да дойдат в Гоце Делчев, е добрият икономически кли­мат и близостта до Солунско­то пристанище и границата с Гърция.

– Има ли и други нови ин­веститори, които искат да вло­жат средства в община Гоце Делчев?

– Нови инвеститори в града няма, знаете каква е ситуаци­ята като цяло в страна­та, особено по отношение на чуждите инвес­тиции. Важното за нас е, че работят стабилно тези, които от години развиват дейност тук. И външните инвеститори, и тези, които са от Гоце Дел­чев и региона. Всички работят добре, справят се. Единстве­ният проблем е в най-голямата шивашка фирма в Югозападна България – „Пирин-текс”. Той идва от това, че собственикът свива производството. Това, което знам е, че това се прави не заради липсата на достатъч­но поръчки и работа, а заради това, че има голямо текучество на работна сила. Много от ра­ботниците ползват тази префе­ренция – да излязат известно време да се трудят в чужбина, а след това да отидат на борсата. Ползват се от тази възможност в законодателството. В това производство, в шивашката ин­дустрия, наруши ли се ритъмът, където всяка операция се из­пълнява от подготвени хора, това нарушава и качеството на работа. Това знам от собстве­ниците на „Пирин-текс”. Няма достатъчно работна ръка, която да попълни празнина­та от тези, които отиват зад граница. Всички останали фирми работят стабилно – и в промишлеността, и в сферата на услугите, и в областта на хранител­но-вкусовата промишле­ност. Напоследък силно се развива сезонният туризъм, СПА туризмът върви силно и в нашата община, и в съседна­та Гърмен. Това води много туристи в Гоце Делчев. Развива се добре уикенд тури­змът, посещават се културните забеле­жителности. При нас върви и търговският туризъм.

– Води ли туристи в региона най-новото село Попови ливади и готвите ли проекти за инфраструктурата там?

– По инициатива на общината курортната местнаст бе обявена за село през 2015 годи­на. Целта ни бе точно тази – да може да осъ­ществим европейски

 

проекти в населеното място, тъй като преди това бе невъз­можно. Лека-полека се отваря за туризъм Попови ливади не само за българските, но и за чуждите туристи. Това лято за първи път и англичани, студен­ти от Манчестър, две големи групи, бяха за една седмица на отдих в Попови ливади. Те се настаниха в частни вили и ос­танаха удивени от красотата на природата. Имаме много хуба­ва визия за развитието на това курортно селище, но нямаме необходимите средства. Всич­ко е въпрос на финанси, за да реализираме тази наша страте­гия. Имаме готови проекти, но все още не можем да ги разви­ем, защото сериозните проекти, свързани с инфраструктурата, още не се случват. Въпреки че имаме готови работни проекти. Кандидатствали сме някол­ко пъти по трансграничните програми. Очакваме сега резултатите по програмата Трансгранично сътрудни­чество България-Македо­ния, там сме предложи­ли ученическия лагер в Попови ливади за ця­лостно реновиране. Ще се оформи като център, в който ще могат да се провеждат различни събития, свър­зани с младите хора. Раз­бира се, че ще се полз­ва за отдих и спорт, ще бъде спорт­но-възста­нови­телен център. Много хубав е про­ектът, чакаме резултати­те през де­кември тази година. Първата стъпка обаче е напра­вена, тя е за опазване на при­родата и животинския свят в Попови ливади. Заедно с гръц­ката община Просочани, те са водеща община по проекта по ТГС България-Гърция. Той е за защита на пиринските орли тук и на дивите коне там. Предвиж­да се наблюдение на тези пти­ци, не е случайно, че в Пирин планина има връх Ореляк, име­то му е заради многото орли в района. С този проект ще се създадат условия за опазване на пиринския орел и на дру­гия животински свят. Ще се изградят пунктове за наблюдение, ще се извършат природоза­щитни действия, ще има и посетителски център в Попови ли­вади.

– Реализирате ли инфра­структурни проекти в другите населени места?

– Приключихме големия про­ект за ремонт на улици, тро­тоари, водопроводи в Запад­ния квартал за над 7 милиона лева, още не сме го открили официално. Смятам, че почти няма забележки по изпълне­нието и хората, които живеят в този квартал, посрещат всич­ко направено с адмирации и изразяват уважението и бла­годарността си за това, което е направено. Имахме много проблеми там, появиха се и допълнителни изисквания от гражданите, но успяхме почти на 90% да изпълним желанията на хората, въпреки че някои от исканията не бяха заложени в проекта. Отделно от това, хора­та проявиха голямо разбиране и на много места направиха отстъпки със своя собственост, за да се изпълни проектът. За да се оформят тротоари, зеле­нина, на много места се нало­жи да влизаме в частни имоти. Но хората отстъпиха, за да се изпълни всичко, както трябва. В същото време ние, където хо­рата поставиха допълнителни изисквания за ВиК-мрежата, за допълнително осветление, за укрепване на мостовете, за отводняването на квартала, реогирахме и го направихме. При внезапни и силни валежи в квартала се пълнят улиците с вода. Това нещо ние го пред­видихме и на две улици, които са събирателни на дъждовни води, направихме допълнител­ни колектори, с които да отвеж­даме водата. Много добро и ка­чествено изпълнение от страна и на фирмата по проекта, много добре работихме с експертите от МРРБ. В момента ни пред­стои стартиране на втори етап от Програмата „Региони в рас­теж” за цялостно обновяване на Второ основно училище, на две детски градини в квар­талите „Комсала” и „Средна”, пред завършване сме на дет­ската градина в село Лъжница, на разширението на детската градина в село Корница. При­ключваме с нашата програма за асфалтиране на улици в Мо­сомище, Борово, Лъжница и Господинци. Следващата годи­на предстоят процедури с наши средства да продължим асфал­тирането на улици в селата. Стартираме проекта за създа­ването на общинско социално предприятие „Цветен град”, ще се построи оранжерия за цветя, с които ще се засаждат населе­ните места.

– Как успявате да задържи­те голяма част от младите хора не само в града, но и в някои от селата?

– Нещото, кое­то смятам, че е плюс за града ни е, че след 1990 година почти нямаше крайни залитания. Защо­то имаше един период, в който всичко се отрича­ше – икономика, култура…Тук, с разума на хора­та и на местните политици, се за­щитиха тезите да се върви напред, да се използват даденостите, да се доразвиват. Не мина и без грешки. Давам пример – според мен заводът за УКВ радиостан­ции не трябваше да се закри­ва. Имаше възможности да се прегрупира и да има друго ре­шение за него. Да се привлекат нови технологии в производ­ството. За съжаление заводът не случи на ръководители, които да поемат отговорност, други пък, които поеха отговор­ност, бяха възпрепятствани от конюнктурата и политическите партии. В крайна сметка основ­ното е, че голяма част от стара­та икономика намери развитие в новите условия, макар и в намалени обороти. Много ини­циативни хора успяха да вля­зат в новата система – иконо­мическа и пазарна, създадоха нови производства, откриха се и съвсем нови сектори. При нас сериозно дръпнаха средният и малкият бизнес. Това, за кое­то непрекъснато говорим, че е гръбнакът на цялата икономи­ка у нас. Имаме много иници­ативни хора, през годините не­щата, които са зависели от мен и общината, гледали сме вина­ги да помагаме, а не да пречим на изпълнението на различни инициативи. Същото е било и в областта на образованието, културата. Има някои общи проблеми за страната, които не можем и ние да избегнем. И тук има млади хора, които пред­почетоха чужбина. Доста хора пък работят в София – особено тези с инженерни специално­сти, лекари.

– Споменахте за лекарите. Стабилно ли е състоянието на МБАЛ „Иван Скендеров”?

– Болницата продължаваме да я спасяваме и в момента. Още много неща трябва да се направят. Като база и условия е добре, но като кадри пред­стои да извървим още много дълъг път. Сега работим по програма, за която даваме око­ло 250 000 лева за издръжка на специализанти. Целта ни е в рамките на 4-5 години във всички отделения да имаме млади специалисти. Това се изпълнява, отделно от това преговаряме с действащи ле­кари от други градове, които да работят и при нас. Преди дни имахме много сериозна среща с ръководството на УМ­БАЛ „Света Екатерина”-София. Искаме да работим съвместно, да помогнем на хората, особе­но за тези болести, които са характерни за нашия регион. Говорихме с целия екип, надя­ваме се това също да помогне за кадровото стабилизиране на местната болница. Ще помо­лим за подкрепа и колегите от съседните общини – Гърмен, Хаджидимово и Сатовча, които в момента са наблюдатели, а болницата е общинска. Трябва да се намесят, защото всички първо опират до нашата болни­ца, след това отиват в Благоев­град и София. Много ще разчи­таме и на финансово участие от тяхна страна, дори ще им дадем възможност да участват в управлението на болницата във всяко едно отношение.

– Общината добре ли е фи­нансово в края на тази година?

– Не мога да кажа, че сме добре финансово, тъй като мно­го паднаха собствените прихо­ди, но успяваме да си вършим работата. Докато няма допъл­нителни приходи в общините, няма да можем да се справим с всичко. Жива община означа­ва и много разходи, всичко се поддържа с пари – и за инфра­структура, и за болница, и за образование, и за култура, и за спорт. Ограничили сме до ми­нимум разходите. Но има мно­го необходими разходи, които не можем да избегнем. Най-го­лемият проблем във финан­совото осигуряване е асфал­тирането на улиците в селата, това в момента е най-големият ни проблем, а хората очакват най-после той да се реши. Ако влезете в Брезница, Мосоми­ще, Борово, Лъжница, Корница, ще видите улици, които нямат асфалт. Трябва част от голе­мите данъци – част от данъка върху доходите на физически лица или от ДДС да се връща в общините. Не само да говорим за самостоятелност на общини­те и за тяхната децентрализа­ция, а да им се даде сериозен финансов ресурс. Много често ни въвлича централната власт да вдигаме данъци, прехвър­лят се държавни отговорности на общините, но без финансова обезпеченост. Необходимо е в диалог парламент, правител­ство и Националното сдруже­ние на общините да намерим заедно решение, но без да се правят политически шумотеви­ци ида се извличат дивиденти от цялата тази работа. Не се очакват сериозни приходи от вдигането на данъка на стари­те коли. Тези дни чух коментар, че е по-добре да се намали да­нъкът на хората, които купуват екологични коли, отколкото да се натоварват хората, които са със стари коли. Основният ак­цент тук беше екологията, но този проблем може да се ре­шава и по други начини, не със забранителни режими, а да се стимулират тези, които купуват екологични автомобили. Може би това е по-правилната фор­мула.

– Коментарът Ви за искането на кметове на малки населени места да имат свой бюджет?

– Този проблем не е масов. Явно това го има в общини, къ­дето има някакви неразбории между общинския кмет и оста­налите кметове. Аз изхождам от нашата позиция. Не че сме изчистили всички проблеми на населените места, но никой общински кмет не е заинтере­сован да не върви работата в определено населено място. Защото там жителите гласу­ват и за общински кмет, и за селски кмет. Не бива да има някакво политическо проти­вопоставяне, това е загубено време. Предполагам, че оттам идва проблемът. Не виждам да е масов този проблем, колегите като цяло си изпълняват анга­жиментите.

– В страната цари сериозно напрежение, хората негодуват от ниски доходи, от несправед­ливо отношение на държавата към тях. Справедлив ли е гне­вът им?

– Има натрупани проблеми. В повечето случаи някой от уп­равляващите в София решава нещо и то става факт. Нарушен е диалогът с хората, с обществе­ните организации. Малко повече започнахме да говорим за Евро­па, за европейските проблеми и забравихме нашите задачи, кои­то трябва да се решават. Смя­там, че оттам тръгна този про­блем и като се наруши диалогът с обществото, то няма как да не избие. Всеки иска да е по-евти­но, да има по-високи доходи, да

 

живее спокойно и в сигурност. И вие, и аз, и всички го искаме. Въпросът е да се намери балан­сът. Мога да кажа, че ако не се направи революция в доходите, колкото и смело да звучи, ще загубим още потенциал в Бълга­рия. Говоря за хора, които могат да работят за страната ни, а не да работят за чужди икономики. Тук става въпрос и за интелек­туалната сфера. Ще ви кажа с какво се сблъсках преди време като член на Европейския ко­митет на регионите. Имахме за­седание на икономическата ко­мисия – участвахме с кмета на Монтана в Букурещ, показаха ни иновации, модерни технологии в ядрен център до румънската столица, създаден с европейски средства. Този ядрен център е трябвало да бъде изграден в Со­фия, там работят специалисти от България, запознах се с трима инженери, които са работили на други места зад граница, но са български учени. Те с болка спо­делиха, че предложението е било този ядрен център да се изгради до София – модерни технологии да се развиват и да се ползват в различни сфери на живота. Точ­но в този период министър на финансите бил Симеон Дянков. Спомняте си, че по негово време имаше атака срещу БАН. Точ­но в този времеви отрязък се е предвиждало да се направи този ядрен център у нас. Част от при­чината да не стане е тази атака срещу БАН. А в този ядрен цен­тър край Букурещ работят учени от цяла Европа.

– Очаквате ли някакъв реа­лен резултат от протестите?

– Смятам, че протестите ще доведат до по-добро управле­ние. Хората искат спокойствие, сигурност, по-високи доходи. Сега колкото и да се оправда­ваме, че няма пари, че такава е икономиката, то как се справят в Гърция, в Румъния, въпреки че и там има протести, но за друго. Знаем, че там доходите не са проблем в момента. У нас основният проблем е да има диалог с хората, а вторият го­лям проблем са доходите, тъй като много хора мизерстват. Колкото и да говорим, че много българи пътуват към Гърция, към чужбина, пътуват от зор по­вечето. Колко хора пътуват за Гърция? От 7 милиона души ня­къде към 300 000 души, това ли е цялото население на държава­та? Побратимени сме с италиан­ски град, бяхме на посещение да обсъдим проекти, по които искаме да кандидатстваме. Пъ­тувахме с нискотарифна линия. С нас пътува и цветът на наци­ята, млади хора, които отиват да работят в Италия, Испания, Португалия. Ние бяхме най-въз­растните в самолета. Това ми направи впечатление. Същото е и като пътувам в други посоки, в самолетите е пълно с бълга­ри, които отиват да работят в чужбина. Затова трябва да има революция в доходите, тук да има работа, може някои от не­щата тук да се правят. Бизнесът малко трябва да се бръкне, дър­жавата да подпомогне бизнеса. Да се види какви регулации да се въведат, за да се вдигнат до­ходите. Не съм голям експерт, но от опита, който имам, без вдигане на доходите ще продъл­жим да се мъчим. Много хора получават много ниски заплати за труда, който полагат. Има и такива, които получават високи заплати и могат да пътуват до Гърция и могат да си позволят една седмица почивка там. Но и това не е кой знае какъв лукс. Но веднага се говори колко много българи ходят на почивка. Има големи резерви в държавата, които могат да се изполват раз­умно при едно преструктурира­не на средства и в един реален диалог с бизнеса. Могат да се намерят решения. Да се дадат стимули за бизнеса, който да вдигне доходите. Има все още и много сива икономика. Сега се появяват тези проблеми и в нашата община. Знаете преди години колко много гръцки фир­ми бяха тук, хората тогава по­лучаваха високи заплати, но на ниско осигуряване. И в момента получават ниски пенсии.

– БСП в кондиция ли е на фона на тази обстановка в страната?

– БСП, ако стои зад лидера си и не се занимава с вътрешни проблеми, мисля, че ще успее и БСП, ще успее и държавата. Да не продължаваме да се за­нимаваме само със себе си, с вътрешните проблеми, които са под мотото „нас ни няма в ръководството”. Това обезсил­ва БСП. Има много хора в пар­тията, които винаги смятат, че те трябва да определят прави­лата, да бъдат питани за всич­ко. И не искат да отстъпят от светлината на прожекторите. Като цяло обаче партията ни стои зад своя председател. Не бива да забравяме, че и БСП създаде проблеми като участ­ник в управлението, хората ня­мат доверие и в нас. За да се върне това доверие, трябва да се покаже нова политика и да влязат и други хора в ръковод­ството на партията. Но не гово­рим само заради постовете, а да свършат много работа за хо­рата. За да има спокойствие за всички, трябват нови решения. Защото и сега има закони, но не се спазват.

Вяра Илиева

Вестник “ Топ Преса “

коментара

Таблоид

Внимание : Да спазваме стриктно правилата и мерките за пожарна безопасност през есенно – зимния отоплителен сезон

Публикувано

на

С този призив днес за пореден път излязоха от РСПБЗН – Гоце Делчев,към жителите на  общината и региона с молба за повече внимание и спазване на правилата през есенно зимния период който е рисков и крие големи опасности от пожари .

През есенно-зимния отоплителен сезон се повишава риска от пожари в бита. Най-често пожарите се причиняват в следствие на неправилно ползвани или технически неизправни отоплителни и нагревателни уреди, както и от неизправни и непочистени комини.

РСПБЗН – Гоце Делчев, напомня че отговорност за осигуряване на пожарната безопасност има всеки гражданин.

 

Нарушаването на мерките за пожарна безопасност освен големи загуби на дом, имущество и ценности може да доведе и до застрашаване живота на най-близките хора.

 

През отоплителният сезон се използват различни видове отопление, но каквито и да са те, не трябва да се забравя, че има определени изисквания за безопасно ползване.

 

 

Ето някои практични съвети, които са полезни за недопускане на пожари през отоплителния сезон:

 

– Отоплителните уреди и съоръжения трябва да се проверяват и при необходимост да се ремонтират за осигуряване на пожарната им безопасност;

– Трябва да се използват само стандартни и технически изправни отоплителни уреди; Използването на електрически отоплителни уреди може да доведе до претоварване на електрически инсталации.

– Комините и димоотводните тръби, трябва да се почистват от сажди и отлагания в началото на отоплителния период и периодично при необходимост, като се вземат мерки за пожарна безопасност;

– Сушенето и поставянето на материали и оборудване върху уреда и на разстояние, по-малко от определеното в инструкциите на производителите, не трябва да се допуска;

– Категорично е забранена употребата на леснозапалими и горими течности за разпалване на огъня при използване на печки с твърдо гориво за отопление;

– Повторното запалване на печки с течно гориво, преди те да са се охладили е абсолютно недопустимо;

– Не трябва да оставяте без наблюдение печки с твърдо, течно и газово гориво, както и други отоплителни уреди (с изключение на тези с автоматичен режим на работа);

– Не трябва да разполагате локални отоплителни уреди и димоотводните им тръби на разстояние, по-малко от 0,5 m от горими и трудногорими материали.

– Да не се предприема принудително възпламеняване на горимите отлагания по комините и вентилационните въздухопроводи с цел да бъдат почистени по този начин.

– Не изхвърляйте пепелта от печките на твърдо гориво в контейнерите за смет. Това често е причина за запалването им и последващо разпространение на пожара.

 

Деца и трудноподвижни възрастни хора не бива да бъдат оставяни заключени сами вкъщи. В много случаи те нямат реална преценка за рисковете при възникване на пожар, нито възможност да реагират своевременно и адекватно.

 

Нека бъдем ОТГОВОРНИ и предварително осигурим своето спокойствие и вземем необходимите мерки за безопасност.

 

коментара

Продължете с четенето

Таблоид

Рекорд: Общо 25 300 лева дариха бизнесмени и добри хора на благотворителната вечер на община Гърмен в кампанията „Да подадем ръка“

Публикувано

на

150 бизнесмени , хотелиери,адвокати, нотариуси ,учители, директори на училища и др. от община Гърмен и цялата гоцеделчевска околия снощи за шеста поредна година взеха участие в организирания  от община Гърмен Коледен  благотворителен коктейл за набиране на средства  за подпомагане на децата сираци от общината . Красивият  комплекс “Парадайс „в Огняново  се оказа тесен за да побере всички желаещи да подпомогнат каузата на община Гърмен за набиране на средства за децата сираци . Инициативата,  под мотото „Да подадем ръка „ която  и снощи в комплекс „Парадайс“ в Огняново отвори сърцата  на всички спомоществователи които дариха средства и участваха активно в търга постигна за поредна година голям успех.  Най -много бяха наддаванията за уникалните картини от пясък на двамата самородни таланти Андон Костов  от гърменското село Дъбница и на Цветан Кавраков от Сатовча за които ,ценители на изкуството им броиха по няколко хиляди лева .  подпомогнаха  Благодарение на добрите хора  сумата която снощи се събра на традиционната пред коледна инициатива на община Гърмен „ Да подадем ръка“ е 23 000 лева плюс постъпилите по банков път 1 700 лева . Общата стойност на събраните снощи средства е 25 300 лева .

„ Това е една от най- големите суми които сме събирали през годините в благородната ни инициатива която превърнахме в традиция под мотото „Да подадем ръка“. Благодаря на щедрите дарители ,хората от бизнеса и на всички които уважиха снощи събитието ни  и дариха средства за нашите деца сираци от община Гърмен“. Кампанията продължава ,на 21 –ви декември в Гърмен ще проведем голям Коледен базар и благотворителен концерт и още други благотворителни мероприятия и със събраните суми ще направим щастливи празниците на децата сираци които имат най- голяма нужда и от внимание, и от средства и от топлината  и грижата на обществото“ сподели кмета на община Гърмен ,Минка Капитанова.

За шеста поредна година община Гърмен заедно с училищата, детските градини и читалищата обявиха благотворителната инициатива „Да подадем ръка“за подпомагане на деца сираци до 18 годишна възраст от община Гърмен .От началото на инициативата ,която стартира през 2013 година ,до сега са събрани над 70 000 лева ,като с тях са подпомогнати над 210 деца останали без родители. През миналата година бяха събрани  общо 30 580 лв.42 деца полусираци получиха по 695 лв. а едно дете кръгъл сирак бе подпомогнато със сумата от 1390 лв.

 

 

 

коментара

Продължете с четенето
Loading...
loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

декември 2018
П В С Ч П С Н
« ное.    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

ПОПУЛЯРНИ