Свържете се с нас

Политика

Богдан Боцев: „Визия за България“ е нещо, което не се е случвало досега в политическия живот на страната ни

Публикувано

на

– Г-н Боцев, през тази седмица Народ­ното събрание прие едно от най-важните си решения за след­ващата година – бю­джета на страната. Това е бюджета под­готвен от управляващата партия ГЕРБ. Като финан­сист и член на бюджетната комисия, какво е вашето мнение за него?

– Правителството предста­вя бюджет 2019 като най-до­брия и най-социалния изгот­вян някога. Но освен, че е най- големият като числа, в него няма нищо друго, което да е за отбелязване. За това, че е най-големият бюджет си има обективни причини – световната и европейската икономика са във възход. Освен това има натрупана инфлация, а и всички сме свидетели, че през послед­ните месеци се увеличиха цените на основните стоки и услуги – хляб, горива, елек­троенергия, транспорт. Всич­ко това води до по-високи отчисления на ДДС в бюдже­та. Освен това от 1-ви януари 2019 ще се увеличи размера на данъка върху моторните превозни средства, акци­зите върху бездимните тютюневи изделия, ще се въведе и тол таксата, ще се увели­чи цената на застраховка „гражданската отговорност“. Всичко това са приходи, кои­то ще влязат в бюджета на държавата. На практика това какво означа­ва? – С едната ръка прави­телството взе­ма от хората, а с другата им дава под формата на минимални увеличения на средствата в някои сектори.

За двете най-уязвими групи – млади­те семейства и децата от една страна, и пенсионерите от друга, няма нищо положи­телно в този бюджет, който уж е много со­циален. За пенсионерите се предвижда увеличение само с 5.7 % от 1 юли 2019 г., с кое­то няма да се компенсира по никакъв начин натрупа­ната инфлация, а най-тежки­те зимни месеци ще трябва да изкарат със старите си пенсии. Замразени са почти всички социални плащания за младите семейства и де­цата – няма промяна в разме­ра на еднократната помощ при раждане; за отглеждане на дете от 1 до 2 години; за майките – студентки; дет­ските надбавки; еднократна­та помощ на първокласници за първия учебен ден. Освен това бюджета е основното средство за правене на ре­форми, а през 2019 –та в него не е предвидена реформа в нито един сектор, т.е. пари­те са раздадени „на калпак“. Ето и конкретен пример: ние приветстваме увеличаване на учителските заплати, но означава ли това, че ще се повиши качеството на об­разованието в страната? За целта са необходими рефор­ми, които правителството няма воля да направи. Съ­щото е положението в здра­веопазване, сектор „Сигур­ност“, както и по отношение на регионалното развитие и демографската политика.

– За поредна година, вие от БСП подготвихте алтер­нативен бюджет, който съ­ществено се различава от този на управляващите. Как­ви са вашите предложения относно бюджета и с какво той е по-добър ?

– Нашият алтернативен бюджет, който по-размер е по-голям с около 3 милиарда лева, съществено се разли­чава от този на ГЕРБ с това, че предлагаме реформи във всеки един от секторите. По отношение на здравеопаз­ването предвиждаме пове­че средства за общинските болници, както и болниците в слаборазвитите и труднодос­тъпните региони. Голяма част от тези болници, прави­телството, с настоящата си политика ги води към фалит и закриване, а това ще лиши голяма част от българско­то население от достъп до здравеопазване. По отноше­ние на образованието и кул­турата предлагаме въвежда­нето на безплатни учебници от 1-ви до 12 ти клас, които обаче да са едни и същи за всички ученици, а не както се получава в момента – за всеки предмет има по някол­ко различни учебника. Пред­виждаме повече средства за читалищата, фонд „Нацио­нална библиотека“ и попу­ляризиране на българската култура. По отношение на социалната сфера в нашия бюджет е предвидено пре­доставяне на еднократна по­мощ в размер на 6400 лв. за всяко второ и трето дете на работещи родители. Освен това помощта за отглеждане на дете от 1 до 2 години да бъде обвързана с минимал­ната работна заплата и вся­ка година ще се актуализира. Предвиждаме също увели­чение на еднократната по­мощ за майките – студентки, разширяване обхвата на по­мощта за първия учебен ден – да не е само за първоклас­ници, а за ученици от 1-ви до 4-ти клас. Заложили сме минимална работна заплата от 1 януари 2019 г. в размер на 640 лв., максимален оси­гурителен праг в размер на 3900 лв. и вдигане тавана на пенсиите на 1560 лева. Преизчис­ляване на всички пен­сии, което ще доведе до увеличение на пенсии­те средно с около 20 %. Предвижда­ме средства за намаля­ване на ико­номическите различия в отделните ре­гиони. В момента около 70 % от населението и иконо­миката на България, са съ­средоточени в столицата и няколко големи града. За да се промени това, предвиж­даме средства за създаване на три регионални фонда – фонд „Рехабилитация на чет­въртокласна пътна мрежа“, Национален фонд за инвес­тиции и Фонд за регионално развитие.

Управляващите твърдят, че нашият бюджет е нереа­листичен, но сега бих искал да ги оборя с конкретни при­мери. Миналата година на­шият алтернативен бюджет също беше с около 3 милиар­да по-голям от техния, но сега, в края на 2018-та година ще се окаже, че те като ще из­пълнят пред­ложения от нас бюджет. Министърът на финанси­те умишлено залага по-ни­сък размер на приходите, за да може в края на годи­ната да се реализира изли­шък, който тази година ще бъде около 2 милиарда лева, и да го харчат с постановле­ния на Министерски съвет без решение на парламента /т.е. парите да се раздават еднолично и по избор/. Сред­ствата, които сме предвиди­ли в повече могат да влязат в бюджета чрез по-добра ра­бота на НАП и агенция „Мит­ници“, както и по-ефективна борба с контрабандата.

– Вече няколко месеца продължават вашите сре­щи относно представянето на проекта на БСП „Визия за България“. Разкажете ни какво всъщност предста­влява Визията, как премина­ват срещите ви с хората, на които я представяте и какво е мнението им за това, което предлагате?

– „Визия за България“ е нещо, което не се е случвало досега в политическия жи­вот на страната ни. До мо­мента, от БСП сме изготвяли управленски програми, като алтернатива на управление­то на ГЕРБ, които са били спускани директно до наши­те членове и симпатизанти. С проекта „Визия за България“ ние обръщаме пирамидата – експерти от парламентар­ната група на БСП, от парти­ята, както и външни експер­ти, сме изготвили отделните приоритети в различни об­ласти, и в рамките на тези 2 месеца, в които обикаляме страната, се опитваме да се срещнем с колкото се може повече хора. Сред тях са не само членове и симпатизан­ти на БСП, а и представители на други политически партии или аполитични хора, както и с представители на бран­шови и неправителствени организации. На тези срещи чуваме мнението на хората, техните забележки, идеи и препоръки. След това всич­ки получени предложения и идеи ще бъдат обобщени, Визията ще бъде актуализи­рана и приета на конгреса на партията, който ще се про­веде на 26 януари 2019-та г. Ние искаме с „Визия за Бъл­гария“ да бъдат изведени няколко национални приори­тета, зад които да стои по-го­лямата част от българския народ, без значение от поли­тическата принадлежност.

Ето някои от основните приоритети във визията:

по отношение на икономи­ката – връщане на държавата в икономиката на страната, чрез забрана на приватиза­ция на предприятия в струк­туроопределящи сфери /енергетика, транспорт/, и ограничаване на концесион­ните процедури. Освен това, укрепване на държавните фирми чрез назначаване на мениджъри на конкурсен принцип, а не както досега – на партийно-квотен принцип; създаване на индустриални зони по региони в зависи­мост от материалния и ка­дровия ресурс в региона.

Здравеопазване: премах­ване на търговския статус на държавните и общински лечебни заведения; безплат­на специализация на лекари и медицински сестри с анга­жимент за работа минимум 5 години в България; въвеж­дане на ДДС върху лекарст­вата в размер на 9 %, което ще доведе до поевтиняване­то им.

Образование: издръжка с публични средства само на държавните и общин­ски училища; въвеждане на системата „един учебник по предмет“, който да бъде без­платен за учениците от 1-ви до 12-ти клас; безплатни дет­ски ясли и градини.

Смятам, че най-големият проблем за България е де­мографския – ние сме стра­ната с най-ниска раждае­мост, най-висока смъртност и голяма емиграция. Затова, населението в страната на­малява с около 45 000 души годишно. За съжаление пра­вителството в последните години не прави нищо, за да се намали тази тенденция. Именно затова, във „Визия за България“ сме заложили редица мерки, за да се сти­мулират младите българи да живеят и създават своето поколение тук. Искаме да се въведе семейно подоходно облагане – за всяко дете в семейството на работещи родители, да се приспадат по 50 лв. от дължимия Данък за облагане доходите на фи­зическите лица. Предвидено е също въвеждане на дифе­ренцирани ставки на ДДС за храни, учебници и лекарства.

С „Визия за България“ ние не искаме просто смяна на управлението, а целим това, което искат българ­ските граждани – промяна на системата в България от последните 30 години, за съ­жаление част от нея е била и БСП. Наши­те обиколки в страната за представяне на Визията са към своя край. Срещи­те до момен­та във всяко едно населе­но място пре­минават при изключителен интерес, хора­та оценяват възможност­та, която им се дава да споде­лят мнението си, активни са със свои предложения. Сигурен съм, че всичко, кое­то попадне в окончателния вариант на „Визия за Бъл­гария“ ще бъде изпълнено, ако БСП получи възможност­та да управлява страната.

– Няма как да не засег­нем и един въпрос, който в последните месеци сериоз­но вълнуваше българското общество – оставката на Валери Симеонов като вице­премиер. Как смятате, тази измъчена оставка, дали може да компенсира пове­дението му и дали е доста­тъчен този акт на поемане на отговорност?

– Най-напред искам да кажа, че тази оставка наис­тина е много закъсняла. По­вече от 30 дни майките на деца с увреждания протес­тираха по улиците на София и цялата страна, а Валери Симеонов демонстрираше нагло и цинично отношение към тях. В крайна сметка под натиск той подаде оставка, но неговата смяна няма да доведе до никаква промяна. Проблемът е в цялостната политика по отношение на хората с увреждания. А кол­кото до новото назначение, според мен за вицепреми­ер трябва да бъде назначен човек с политическа тежест, който да има подкрепата на хората или да бъде експерт в ресорите, за които отговаря. В случая с Марияна Нико­лова, тя не отговаря на тези критерии и ще продължи да води политиката на Валери Симеонов, каквато е била до момента.

– Въпреки оставката на Симеонов, страната про­дължава да се раздира от протести, а народното недо­волство расте. Смятате ли, че тези протести са основа­телни и какво породи толко­ва масовото недоволство на хората?

– Исканията на протести­ращите са справедливи. Ис­кам категорично да заявя, че БСП не е организатор на тези протести, но стоим задисканията на хора­та защото те са ос­нователни. Част от тези искания ние сме поставяли на дебат в Парламента чрез различни законо­проекти, които обаче бяха отхвърляни от управляващите. Като например – предло­жихме промяна в за­кона за ДДС, с която да бъде намалено ДДС-то върху хляба и лекар­ствата; предложихме да не се увеличава данъка вър­ху МПС, тъй като ще бъдат ощетени около 70% от бъл­гарските граждани. На три пъти предлагаме намаление на заплатите на депутатите и на висшите държав­ни чиновници. За съ­жаление нищо от това не се прие. Според мен протестите на хората в по-голяма степен са не толкова срещу високи­те цени на горивата, а по-скоро срещу ниски­те доходи и стандарта на живот в България. Ние ще се опитваме да защитаваме справед­ливите искания на про­тестиращите, чрез изготве­ните от нас законопроекти, от парламентарната трибуна и чрез медиите.

– Заради недоволство, политическата ситуация в страната става все по-нес­табилна и изглежда така, сякаш правителството може да падне всеки момент? Как­во е вашето мнение и смята­те ли, че наистина може да има предсрочни избори през следващата година?

– Предвид ситуацията с постоянните и увеличава­щи се протести, скандали­те в Обединените патриоти, между малкия и големия партньор в управлението и в самата управляваща пар­тия ГЕРБ, мисля, че догоди­на е съвсем логично да има предсрочни парламентарни избори. Колкото по-дълго продължи това управление, толкова по-пагубно ще бъде за българската държава. С начина по който управляват, те не правят така, че хората да живеят по-добре, а един­ствената им цел е да се за­държат на власт и да се об­лагодетелстват от нея.

Вестник “ Топ Преса “

коментара

Политика

43 800 първокласници ще получат еднократна помощ от 250 лв

Публикувано

на

Родителите на 43 800 нови първокласници ще получат еднократна помощ от 250 лева, съобщи след редовното правителствено заседание социалният министър Бисер Петков. Еднократната помощ ще струва на министерството близо 11 млн. лева.

Социалният министър съобщи, че са одобрени допълнителни 125 373 950 лева, които ще бъдат за сметка на намаления трансфер от централния бюджет за Държавното обществено осигуряване. Те ще се използват за месечна подкрепа на хората с увреждания.

Министрите взеха решение също да се удължи срока на услугата личен, асистент, социален асистент и домашен помощник до края на годината. По този начин над 12000 души ще получават помощта. „Осигурява се грижа за едни от най-уязвимите групи в обществото – деца и лица с увреждания, които не попадат в обхвата “ , отбеляза Петков. Разходите за удължаване на услугата възлизат за държавата около 14 млн. лева и са в рамките на бюджета на МТСП за 2019 г.

/pirinsko.com

коментара

Продължете с четенето

Политика

В основата на отстраняването на Гуцанов като председател на БСП – Варна стоят множество фалшификации

Публикувано

на

Друг аргумент за сваляне на доверието бил, че Гуцанов капсулира структурата и се обгражда само с хора, които е назначил на работа в собствените си фирми и които за едната заплата са готови на всичко.

Множество фалшификации са оказват в дъното на отстраняването на Борислав Гуцанов като председател на БСП – Варна. Истината лъснала, когато той изпратил на „Позитано“ формуляри за членове на партийната структура, които са починали, не съществуват в системата ГРАО и формуляри на различни хора, но с една и съща снимка.

Гуцанов отдавна поддържа организации, в които има несъществуващи членове, за да може на база на тяхната надута численост да излъчва повече делегати на конференцията, която да го преизбира за председател, както и за делегати на конгреса. Документацията била черно на бяло и така лесно се установила измамата.

Друг аргумент за сваляне на доверието бил, че Гуцанов капсулира структурата и се обгражда само с хора, които е назначил на работа в собствените си фирми и които за едната заплата са готови на всичко.

От години не са тайна  и обвързаностите му с бизнес интереси във Варна, като за техните цели търгувал с гласовете на общинските съветници.

Нинова изтъкнала всичко това на среща с актива и заявила, че никой няма да повярва, че БСП е алтернатива, след като Гуцанов е част от модела на управление на Варна.

Приближените на градския лидер скочили на протест срещу председателя, но Изпълнителното бюро били безкомпромисни.

Запознати твърдят, че чашата на търпението на Нинова преляла, когато ѝ представили доказателства, че Гуцанов е бит и унижаван публично от представители на бизнеса на рожден ден, на който е присъствал и където му е търсена сметка за съмнителни финансови операции.

Нинова заявила, че това е абсурд, че това не може да е лицето на БСП във Варна и че ако БСП се яви така на местни избори, това ще е краят ѝ в морската столица./big5.bg/

коментара

Продължете с четенето
Loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

юли 2019
П В С Ч П С Н
« юни    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

ПОПУЛЯРНИ