Свържете се с нас

Политика

Богдан Боцев: „Визия за България“ е нещо, което не се е случвало досега в политическия живот на страната ни

Публикувано

на

– Г-н Боцев, през тази седмица Народ­ното събрание прие едно от най-важните си решения за след­ващата година – бю­джета на страната. Това е бюджета под­готвен от управляващата партия ГЕРБ. Като финан­сист и член на бюджетната комисия, какво е вашето мнение за него?

– Правителството предста­вя бюджет 2019 като най-до­брия и най-социалния изгот­вян някога. Но освен, че е най- големият като числа, в него няма нищо друго, което да е за отбелязване. За това, че е най-големият бюджет си има обективни причини – световната и европейската икономика са във възход. Освен това има натрупана инфлация, а и всички сме свидетели, че през послед­ните месеци се увеличиха цените на основните стоки и услуги – хляб, горива, елек­троенергия, транспорт. Всич­ко това води до по-високи отчисления на ДДС в бюдже­та. Освен това от 1-ви януари 2019 ще се увеличи размера на данъка върху моторните превозни средства, акци­зите върху бездимните тютюневи изделия, ще се въведе и тол таксата, ще се увели­чи цената на застраховка „гражданската отговорност“. Всичко това са приходи, кои­то ще влязат в бюджета на държавата. На практика това какво означа­ва? – С едната ръка прави­телството взе­ма от хората, а с другата им дава под формата на минимални увеличения на средствата в някои сектори.

За двете най-уязвими групи – млади­те семейства и децата от една страна, и пенсионерите от друга, няма нищо положи­телно в този бюджет, който уж е много со­циален. За пенсионерите се предвижда увеличение само с 5.7 % от 1 юли 2019 г., с кое­то няма да се компенсира по никакъв начин натрупа­ната инфлация, а най-тежки­те зимни месеци ще трябва да изкарат със старите си пенсии. Замразени са почти всички социални плащания за младите семейства и де­цата – няма промяна в разме­ра на еднократната помощ при раждане; за отглеждане на дете от 1 до 2 години; за майките – студентки; дет­ските надбавки; еднократна­та помощ на първокласници за първия учебен ден. Освен това бюджета е основното средство за правене на ре­форми, а през 2019 –та в него не е предвидена реформа в нито един сектор, т.е. пари­те са раздадени „на калпак“. Ето и конкретен пример: ние приветстваме увеличаване на учителските заплати, но означава ли това, че ще се повиши качеството на об­разованието в страната? За целта са необходими рефор­ми, които правителството няма воля да направи. Съ­щото е положението в здра­веопазване, сектор „Сигур­ност“, както и по отношение на регионалното развитие и демографската политика.

– За поредна година, вие от БСП подготвихте алтер­нативен бюджет, който съ­ществено се различава от този на управляващите. Как­ви са вашите предложения относно бюджета и с какво той е по-добър ?

– Нашият алтернативен бюджет, който по-размер е по-голям с около 3 милиарда лева, съществено се разли­чава от този на ГЕРБ с това, че предлагаме реформи във всеки един от секторите. По отношение на здравеопаз­ването предвиждаме пове­че средства за общинските болници, както и болниците в слаборазвитите и труднодос­тъпните региони. Голяма част от тези болници, прави­телството, с настоящата си политика ги води към фалит и закриване, а това ще лиши голяма част от българско­то население от достъп до здравеопазване. По отноше­ние на образованието и кул­турата предлагаме въвежда­нето на безплатни учебници от 1-ви до 12 ти клас, които обаче да са едни и същи за всички ученици, а не както се получава в момента – за всеки предмет има по някол­ко различни учебника. Пред­виждаме повече средства за читалищата, фонд „Нацио­нална библиотека“ и попу­ляризиране на българската култура. По отношение на социалната сфера в нашия бюджет е предвидено пре­доставяне на еднократна по­мощ в размер на 6400 лв. за всяко второ и трето дете на работещи родители. Освен това помощта за отглеждане на дете от 1 до 2 години да бъде обвързана с минимал­ната работна заплата и вся­ка година ще се актуализира. Предвиждаме също увели­чение на еднократната по­мощ за майките – студентки, разширяване обхвата на по­мощта за първия учебен ден – да не е само за първоклас­ници, а за ученици от 1-ви до 4-ти клас. Заложили сме минимална работна заплата от 1 януари 2019 г. в размер на 640 лв., максимален оси­гурителен праг в размер на 3900 лв. и вдигане тавана на пенсиите на 1560 лева. Преизчис­ляване на всички пен­сии, което ще доведе до увеличение на пенсии­те средно с около 20 %. Предвижда­ме средства за намаля­ване на ико­номическите различия в отделните ре­гиони. В момента около 70 % от населението и иконо­миката на България, са съ­средоточени в столицата и няколко големи града. За да се промени това, предвиж­даме средства за създаване на три регионални фонда – фонд „Рехабилитация на чет­въртокласна пътна мрежа“, Национален фонд за инвес­тиции и Фонд за регионално развитие.

Управляващите твърдят, че нашият бюджет е нереа­листичен, но сега бих искал да ги оборя с конкретни при­мери. Миналата година на­шият алтернативен бюджет също беше с около 3 милиар­да по-голям от техния, но сега, в края на 2018-та година ще се окаже, че те като ще из­пълнят пред­ложения от нас бюджет. Министърът на финанси­те умишлено залага по-ни­сък размер на приходите, за да може в края на годи­ната да се реализира изли­шък, който тази година ще бъде около 2 милиарда лева, и да го харчат с постановле­ния на Министерски съвет без решение на парламента /т.е. парите да се раздават еднолично и по избор/. Сред­ствата, които сме предвиди­ли в повече могат да влязат в бюджета чрез по-добра ра­бота на НАП и агенция „Мит­ници“, както и по-ефективна борба с контрабандата.

– Вече няколко месеца продължават вашите сре­щи относно представянето на проекта на БСП „Визия за България“. Разкажете ни какво всъщност предста­влява Визията, как премина­ват срещите ви с хората, на които я представяте и какво е мнението им за това, което предлагате?

– „Визия за България“ е нещо, което не се е случвало досега в политическия жи­вот на страната ни. До мо­мента, от БСП сме изготвяли управленски програми, като алтернатива на управление­то на ГЕРБ, които са били спускани директно до наши­те членове и симпатизанти. С проекта „Визия за България“ ние обръщаме пирамидата – експерти от парламентар­ната група на БСП, от парти­ята, както и външни експер­ти, сме изготвили отделните приоритети в различни об­ласти, и в рамките на тези 2 месеца, в които обикаляме страната, се опитваме да се срещнем с колкото се може повече хора. Сред тях са не само членове и симпатизан­ти на БСП, а и представители на други политически партии или аполитични хора, както и с представители на бран­шови и неправителствени организации. На тези срещи чуваме мнението на хората, техните забележки, идеи и препоръки. След това всич­ки получени предложения и идеи ще бъдат обобщени, Визията ще бъде актуализи­рана и приета на конгреса на партията, който ще се про­веде на 26 януари 2019-та г. Ние искаме с „Визия за Бъл­гария“ да бъдат изведени няколко национални приори­тета, зад които да стои по-го­лямата част от българския народ, без значение от поли­тическата принадлежност.

Ето някои от основните приоритети във визията:

по отношение на икономи­ката – връщане на държавата в икономиката на страната, чрез забрана на приватиза­ция на предприятия в струк­туроопределящи сфери /енергетика, транспорт/, и ограничаване на концесион­ните процедури. Освен това, укрепване на държавните фирми чрез назначаване на мениджъри на конкурсен принцип, а не както досега – на партийно-квотен принцип; създаване на индустриални зони по региони в зависи­мост от материалния и ка­дровия ресурс в региона.

Здравеопазване: премах­ване на търговския статус на държавните и общински лечебни заведения; безплат­на специализация на лекари и медицински сестри с анга­жимент за работа минимум 5 години в България; въвеж­дане на ДДС върху лекарст­вата в размер на 9 %, което ще доведе до поевтиняване­то им.

Образование: издръжка с публични средства само на държавните и общин­ски училища; въвеждане на системата „един учебник по предмет“, който да бъде без­платен за учениците от 1-ви до 12-ти клас; безплатни дет­ски ясли и градини.

Смятам, че най-големият проблем за България е де­мографския – ние сме стра­ната с най-ниска раждае­мост, най-висока смъртност и голяма емиграция. Затова, населението в страната на­малява с около 45 000 души годишно. За съжаление пра­вителството в последните години не прави нищо, за да се намали тази тенденция. Именно затова, във „Визия за България“ сме заложили редица мерки, за да се сти­мулират младите българи да живеят и създават своето поколение тук. Искаме да се въведе семейно подоходно облагане – за всяко дете в семейството на работещи родители, да се приспадат по 50 лв. от дължимия Данък за облагане доходите на фи­зическите лица. Предвидено е също въвеждане на дифе­ренцирани ставки на ДДС за храни, учебници и лекарства.

С „Визия за България“ ние не искаме просто смяна на управлението, а целим това, което искат българ­ските граждани – промяна на системата в България от последните 30 години, за съ­жаление част от нея е била и БСП. Наши­те обиколки в страната за представяне на Визията са към своя край. Срещи­те до момен­та във всяко едно населе­но място пре­минават при изключителен интерес, хора­та оценяват възможност­та, която им се дава да споде­лят мнението си, активни са със свои предложения. Сигурен съм, че всичко, кое­то попадне в окончателния вариант на „Визия за Бъл­гария“ ще бъде изпълнено, ако БСП получи възможност­та да управлява страната.

– Няма как да не засег­нем и един въпрос, който в последните месеци сериоз­но вълнуваше българското общество – оставката на Валери Симеонов като вице­премиер. Как смятате, тази измъчена оставка, дали може да компенсира пове­дението му и дали е доста­тъчен този акт на поемане на отговорност?

– Най-напред искам да кажа, че тази оставка наис­тина е много закъсняла. По­вече от 30 дни майките на деца с увреждания протес­тираха по улиците на София и цялата страна, а Валери Симеонов демонстрираше нагло и цинично отношение към тях. В крайна сметка под натиск той подаде оставка, но неговата смяна няма да доведе до никаква промяна. Проблемът е в цялостната политика по отношение на хората с увреждания. А кол­кото до новото назначение, според мен за вицепреми­ер трябва да бъде назначен човек с политическа тежест, който да има подкрепата на хората или да бъде експерт в ресорите, за които отговаря. В случая с Марияна Нико­лова, тя не отговаря на тези критерии и ще продължи да води политиката на Валери Симеонов, каквато е била до момента.

– Въпреки оставката на Симеонов, страната про­дължава да се раздира от протести, а народното недо­волство расте. Смятате ли, че тези протести са основа­телни и какво породи толко­ва масовото недоволство на хората?

– Исканията на протести­ращите са справедливи. Ис­кам категорично да заявя, че БСП не е организатор на тези протести, но стоим задисканията на хора­та защото те са ос­нователни. Част от тези искания ние сме поставяли на дебат в Парламента чрез различни законо­проекти, които обаче бяха отхвърляни от управляващите. Като например – предло­жихме промяна в за­кона за ДДС, с която да бъде намалено ДДС-то върху хляба и лекар­ствата; предложихме да не се увеличава данъка вър­ху МПС, тъй като ще бъдат ощетени около 70% от бъл­гарските граждани. На три пъти предлагаме намаление на заплатите на депутатите и на висшите държав­ни чиновници. За съ­жаление нищо от това не се прие. Според мен протестите на хората в по-голяма степен са не толкова срещу високи­те цени на горивата, а по-скоро срещу ниски­те доходи и стандарта на живот в България. Ние ще се опитваме да защитаваме справед­ливите искания на про­тестиращите, чрез изготве­ните от нас законопроекти, от парламентарната трибуна и чрез медиите.

– Заради недоволство, политическата ситуация в страната става все по-нес­табилна и изглежда така, сякаш правителството може да падне всеки момент? Как­во е вашето мнение и смята­те ли, че наистина може да има предсрочни избори през следващата година?

– Предвид ситуацията с постоянните и увеличава­щи се протести, скандали­те в Обединените патриоти, между малкия и големия партньор в управлението и в самата управляваща пар­тия ГЕРБ, мисля, че догоди­на е съвсем логично да има предсрочни парламентарни избори. Колкото по-дълго продължи това управление, толкова по-пагубно ще бъде за българската държава. С начина по който управляват, те не правят така, че хората да живеят по-добре, а един­ствената им цел е да се за­държат на власт и да се об­лагодетелстват от нея.

Вестник “ Топ Преса “

коментара

Политика

България официално призна Северна Македония за член на НАТО

Публикувано

на

Това стана факт, след като парламентът единодушно ратифицира протокола за присъединяването на югозападната ни съседка към Алианса.

140 народни избраници гласуваха „за“, но в пленарната зала нямаше нито един депутат от левицата.

Според външния министър Екатерина Захариева моментът на присъединяване на Северна Македония към НАТО е исторически за Алианса.

„България е последователен поддръжник на влизането на Македония в НАТО. България е приела ангажимент да работи за насърчаване на процеса по евроатлантическата интеграция на страните, както и за вътрешни реформи, за укрепване на региона“, припомни тя.

 Камелия Цветанова

dnes.bg

коментара

Продължете с четенето

Интервюта

Манипулативен филм изкара българските турци терористи, а палачите от ДС – спасители на България

Публикувано

на

Касим Дал зове да извинение за манипулацията на БТВ

Три гневни позиции срещу пропагандата, реабилитираща Възродителния процес след 35 години

Филмът по bТВ „Две версии“ – неразказани истории за Възродителния процес, излъчен в неделя предизвика бурна реакция в социалните мрежи. Демонстрирайки желание да представи и двете гледни точки, авторът и поръчителите на филма прокараха тежка пропагандна теза – оневиняваща архитектите и палачите от БКП и ДС и внушаваща, че насилствената смяна на имената едва ли не е била необходимост, за да не станем втори Кипър.

Реално Възродителният процес е едно от най-тежките злодейства на комунистическия режим, което и до днес продължава да тежи на България и да разделя обществото.  30 години няма наказани за престъплението, а делото е умишлено смачкано и оставено на „трупчета”, въпреки, че давностният му срок е изтекъл. Вместо справедливост за жертвите днес слушаме циничните обяснения на ченгета и комунисти, които си търсят алиби и чиста съвест за престъпленията.

Faktor.bg предлага три позиции за скандалния филм:

Екатерина Бончева, журналист, автор на първата книга за Възродителния процес, член на Комисията по досиетата:

 

„Скандален филм по bТВ “Репортерите – 2 част” за Възродителния процес!!!

Тезите накратко:

  1. Възродителният процес е провокиран и предизвикан от Турция – теза “достойна” да предизвика днес дипломатически скандал.

 

  1. Участието на ДС в него цели единствено да предотврати терористични актове. Ни дума за зверските насилия и убийства.

 

  1. Българският опит показал,че едно ислямизирано население никога не можело да бъде интегрирано.

Всичко това,тази груба пропаганда и фалшификация е защитавана 45 минути от активни служители на ДС.”

Касим Дали, политически затворник, лидер на НПСД:

„На 17.02.2019 г., близо 30 години след Майските събития, доживяхме в най-гледаното време в национален ефир да станем свидетели на нагъл апотеоз на „възродителите“, които не само не са понесоха наказание, а се чувстват горди от действията си…

 

Филмът представлява грубо изопачаване на историческата истина за асимилационната кампания срещу етническите турци, български граждани и помаците. Къде остана Законът за обявяване на комунистическия режим в България за престъпен, приет от Народното събрание на 26.04.2000 г.? Къде остана Декларацията, осъждаща опита за насилствена асимилация на българските мюсюлмани приета от Народното събрание на 11.01.2012 г.? Останаха в архива на Народното събрание, погребани под дебелия слой прах на забравата. Къде е историческата справедливост за над 1 милион насилствено преименувани и над 360 хил. депортирани? Защо във филма не са отразени разпределителните лагери, където хората чакат със седмици да ги изпратят към границата, лишени от храна и вода. Защо не са изнесени данни как Държавният съвет издава постановление, с което определя колко пари и имущество могат да носят „екскурзиантите“ със себе си? Имало изселническа психоза, ами след 1985 г. когато армията и МВР с танкове, БТР, и КПП сменяха насилствено имената, хората се чудеха каква ще е следващата стъпка. А що се отнася до твърденията за искане на автономия, те са реални само в главата на неколцина офицери от Държавна сигурност, които са превърнали в цел на своето съществуване да прикрият най-голямото престъпление на Комунистическия режим в България.

 

Нелегалните организации които създавахме,имаха за цел да спрат преименуването и да осигурят на етническите турци гаранции за нормален живот в собствената им държава. Ние никога не сме искали автономия, никога!

 

bТВ дължи извинение за тази гавра с чувствата на хората, които освен че не получиха справедливост и правосъдие в държавата си и не бяха обезщетени, са длъжни в най-гледаното време в неделя вечер да гледат самодоволните физиономии на бивши ДС велможи, които за разлика от репресираните, днес взимат тавана на пенсиите благодарение на това, че се пенсионираха като полковници, генерали, доценти, професори и т.н.

Молим СЕМ да се самосезира по случая, а аз няма да стъпя в bТВ, докато не получим извинение”.

Калин Манолов, журналист:

„Героите“-кадесари от рекламното филмче на bТВ, излъчено в неделя, пропуснаха една малка подробност: поне двама от тримата разстреляни за атентатите 1984-1987, са АГЕНТИ НА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ!

 

Първият, Елин Демирев Маджаров с предишно турско име Емин Мехмедалиев Алиев, е продавач на сладолед в автогара “Запад“ в Бургас, бивш сервитьор от елитни бургаски заведения. Той поддържал връзки с хора от турското консулство в Бургас, пътувал често из Североизточна България, събирал и предавал сведения за лица, изповядващи исляма, които имали желание да се изселят от страната. Явно някъде сгафя в двойната си игра, и го изхвърлят от ДС.

 

Друг от терористите, Алцек Чакъров – моряк в “Океански риболов“, е действащ сътрудник на Държавна сигурност! Също двоен агент – работи и за турското разузнаване с

псевдоними Абдула, Дениз, Моряка.

 

Елин Маджаров, Алцек Чакъров и Сава Георгиев са разстреляни през септември 1988 в Софийския централен затвор. Братът на Елин, Севдалин, получава 6 години. Амнистиран е от Желю Желев в началото на 1990 г.

 

Има и пети съучастник – действащ офицер, който чрез второ лице предава взривни материали на терористите. Официалната версия за него е, че се хвърля през прозореца по време на разпит и умира на място пред сградата на Главното следствено управление.

 

И до днес на пръсти се броят хората, видели работните дела на агентите Елин и Алцек, както и оперативните дела на ДС – “Мерзавци“ и “Двуличник“ срещу членовете на терористичната група. Така и не бе изяснено кой е финансирал атентаторите и тайна ли са били за спецслужбите срещите на Алцек Чакъров с турския

разузнавач Кадир Сойлу от консулството в Бургас. Никой още не е отговорил и защо Алцек Чакъров е бил включен от ДС в „оперативно-издирвателните мероприятия“ срещу собствената му терористична група????

 

Но иначе кадесарите са герои и са предотвратили превръщането на България „във втори Кипър“…

Финалът на филма бе потресаващ: едно от ченгетата заяви, че се оказало, че „интеграцията на ислямизирано население е практически почти невъзможна“.

Ми да ги преименуваме пак, бе, другари-кадесари!”

коментара

Продължете с четенето
Loading...
loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

февруари 2019
П В С Ч П С Н
« ян.    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  

ПОПУЛЯРНИ