Свържете се с нас

Хороскоп

Дневен хороскоп за 3 декември

Публикувано

на

Овен

Този понеделник ще бъдете толкова отстъпчиви, че чак на самите вас ще ви стане необичайно странно. Опитайте се да видите доброто в ситуацията и да го правите по-често.

Телец

Този понеделник е време да помислите къде да прекарате новогодишните празници, ако още не сте го направили. Заложете на нещо по-непретенциозно и близко към природата.

Близнаци

Този понеделник е удачен за това да приключите всички недовършени дела, които ви пречат да продължите напред. Не започвайте нищо ново, докато не разчистите пътя пред себе си.

Рак

Това е ден, в който да помислите за бъдещето си. Планирайте смело и с размах. Съдбата помага на тези, които действат с размах.

Лъв

Този понеделник е време да помислите за кратка почивка. Планирайте пътуване за петък, за да удължите почивните си дни.

Дева

Този понеделник ще получите подарък за положените усилия през последните седмици и успехите, които сте постигнали. Нека това не бъде последната ви крачка по пътя нагоре.

Везни

Този понеделник вълнението и емоциите по-скоро може да ви навредят. Започнете деня с чай вместо кафе и наблегнете на храни, богати на витамини.

Скорпион

Този понеделник ще ви се предостави възможността да се захванете с нещо ново. Не мислете с тъга за старите неща, а смело продължете по пътя напред.

Стрелец

През този ден не позволявайте на чувствата ви да се отразят на дейността ви. Освен това си задайте въпроса наистина ли си заслужава да отдавате толкова голямо значение на емоциите, които ви изпълват в момента.

Козирог

Този понеделник не се товарете с прекалено много и големи задачи. Рискувате да не успеете с нищо, ако не прецените достатъчно добре възможностите си. Водолей Това е ден, който може да положи началото на напълно нов период за вас. Ще се наложи да се разделите с някои от старите ви навици, но това ще бъде за ваше добро.

Риби

Този понеделник ще сте изпълнени с вдъхновение и невероятни идеи, които ще ви се иска да споделите с целия свят. Засега, обаче ги запазете за себе си, за да не станат обект на завист.

коментара

Реклама
loading...

Хороскоп

Хороскоп за 18 декември

Публикувано

на

ОВЕН

Във втор­ник дейс­т­ви­я­та ви ще бъ­дат зат­руд­не­ни по­ра­ди лип­са на дос­та­тъч­на яс­но­та. Де­нят ще бъ­де ус­пе­шен за про­фе­си­о­нал­на изя­ва, на ра­бот­но­то ви мяс­то се очак­ват про­ме­ни, с ко­и­то тряб­ва да се съ­о­б­ра­зи­те, за да из­бег­не­те евен­ту­а­л­на не­о­чак­ва­на раз­връз­ка. Из­бягвай­те кон­фрон­та­ции с ко­ле­ги­те.

ТЕЛЕЦ

Във втор­ник Тел­ци­те са нас­т­ро­е­ни на ви­со­ки обо­ро­ти за дейс­т­вия. Про­фе­си­о­нал­ни­ят ден ще пре­ми­не при по­ви­ше­на ак­тив­ност и мно­зи­на от вас ще се спра­вят с го­лям обем ра­бо­та. Мно­зи­на ще тър­сят днес на­чи­ни да осъ­щес­т­вят стре­ме­жа си за по­ви­ша­ва­не на бла­го­със­то­я­ни­е­то си, но не пред­п­ри­е­май­те рис­ко­вe.

БЛИЗНАЦИ

Прис­тъп­вай­те спо­кой­но към де­ла­та си днес и се от­дай­те из­ця­ло на за­ни­ма­ни­я­та си. Вли­я­ни­е­то на звез­ди­те дейс­т­ва за­тор­мо­зя­ва­що за вас и ви пре­въз­буж­да, от ко­е­то след­ват греш­ки в ра­бо­та­та ви. Ра­бо­те­те спо­кой­но, не ви лип­с­ва уме­ние да се спра­ви­те със за­да­чи­те си. Бъдете дипломатични.

РАК

Втор­ник ид­ва с на­деж­ди за прос­пе­ри­тет при Ра­ци­те и те не са въ­о­б­ра­жа­е­ми. Не­о­б­хо­ди­мо е още се­га да из­вър­ши­те ко­рек­ция на ва­ши­те кон­так­ти и да да­де­те пред­по­чи­та­ние на оне­зи от тях, ко­и­то ще ви да­дат но­ва на­со­ка за ус­пеш­но­то ви раз­ви­тие. В слу­жеб­но от­но­ше­ние не­ща­та не се раз­ви­ват зле.

ЛЪВ

Не пред­п­ри­е­май­те ни­как­ви де­ло­ви дейс­т­вия днес, без да сте се уве­ри­ли пред­ва­ри­тел­но, че пос­тъп­ва­те по най-пра­вил­ния на­чин. Не се зас­т­ра­хо­ва­ни от греш­ки във фи­нан­со­ва­та сфе­ра, въз­мож­но е да пре­диз­ви­ка­те не­о­чак­ва­ни за­гу­би за се­бе си чрез не­о­б­мис­ле­ни ре­ше­ния или дейс­т­вия.

ДЕВА

Във втор­ник ще нас­тъ­пят ня­кои про­ме­ни при Де­ви­те, ко­и­то имат от­но­ше­ние към па­ри­те. Те са по­ло­жи­тел­ни и се ос­но­ва­ват на про­фе­си­о­нал­но­то ви майс­тор­с­т­во. Спо­ро­ве и опит за кон­ф­рон­ти­ра­не със съд­руж­ни­ци­те ще пре­диз­ви­кат за­гу­би във фи­нан­со­вия ба­ланс при биз­нес­ме­ни­те.

ВЕЗНИ

Не­по­до­зи­ра­но ак­тив­ни са днес Вез­ни­те и твър­до ре­ше­ни да дейс­т­ват без­ком­п­ро­мис­но във всич­ки сфе­ри, осо­бе­но в служ­ба­та си, за да за­па­зи­те по­зи­ци­и­те, ко­и­то за­е­ма­те. Мо­же да ви ги от­не­мат, ако ре­ши­те да си пос­лу­жи­те с неп­ра­во­мер­ни дейс­т­вия. За ня­кои се очер­та­ват но­ви лю­бов­ни кон­так­ти.

СКОРПИОН

Об­х­ва­на­ти сте от дух на кри­ти­ци­зъм и мно­зи­на тър­сят жер­т­ва­та за “стре­ли­те” си. У мно­зи­на то­ва със­то­я­ние е въз­ник­на­ло по съв­сем ре­а­л­ни при­чи­ни и с по­мощ­та на ин­ту­и­тив­ни­те ви спо­соб­нос­ти. Днес ще раз­бе­ре­те ис­ти­на­та за оцен­ка­та на ва­шия труд, ко­е­то е ос­но­вен под­тик за не­до­вол­с­т­во­то ви.

СТРЕЛЕЦ

Втор­ник е ус­пе­шен и из­пъл­нен с въз­мож­нос­ти за вас. Оне­зи, ко­и­то в мо­мен­та са без­ра­бот­ни, имат доб­рия шанс да пре­вър­нат втор­ник в на­ча­ло на но­ва про­фе­си­о­нал­на ак­тив­ност.  Де­нят е до­бър за кон­так­ти с при­я­те­ли, ко­и­то мо­гат да се ан­га­жи­рат с вас за съд­руж­на дей­ност. При възможност се дистанцирайте от хора, които ви натоварват с проблемите си днес, влияят ви зле.

КОЗИРОГ

Ус­пе­хи­те са ха­рак­тер­ни във втор­ник за Ко­зи­рог и об­х­ва­щат всич­ки дей­нос­ти на чо­веш­ка­та ак­тив­ност. Със се­ри­о­з­ност ще дейс­т­ва­те в служ­ба­та си и с го­ля­ма енер­гич­ност ще ре­ша­ва­те въз­ник­на­ли­те проб­ле­ми. Най-проб­ле­ма­тич­ни ще бъ­дат при­я­тел­с­ки­те кон­так­ти, има опит за гру­ба из­ма­ма или клевета по ваш адрес. Тя ще остане безпочвена и със сигурост ще е като бумеранг на зложелателя.

ВОДОЛЕЙ

Днес сте из­пъл­не­ни със си­ла и мо­би­ли­зи­ра­ни за дейс­т­вия. То­ва е ре­а­лен из­раз на стре­ме­жи­те ви за ре­а­ли­за­ция и ако не се под­да­де­те на ня­кои съм­не­ния, ко­и­то се­га ви­та­ят у вас, има­те прек­рас­на въз­мож­ност за осъ­щес­т­вя­ва­не на своя за­ми­съл. Ще за­поч­не­те под­го­тов­ка за осъ­щес­т­вя­ва­не на идея съвместно с хора от вашия бранш. Така ще си разпределите отговорностите.

РИБИ

Ри­би­те тряб­ва да от­с­то­я­ват по­зи­ци­и­те си по ка­те­го­ри­чен на­чин, ма­кар то­ва по­ня­ко­га да включ­ва и по-гру­бо от­но­ше­ние. Съ­щес­т­ву­ва ре­а­л­на опас­ност да бъ­де­те из­ма­ме­ни във връз­ка с ня­как­ва ра­бо­та. Мо­же би тряб­ва да дейс­т­ва­те чрез пос­ред­ник. Днес не спо­де­ляй­те де­ло­ви­те си на­ме­ре­ния. В обкръжението ви има хора, които чакат удобен момент и да ви навредят.

коментара

Продължете с четенето

Хороскоп

Катастрофа на пътя Гоце Делчев – Дъбница, има пострадали

Публикувано

на

На 15.12.2018г. около 19:45 часа на пътя между гр.Гоце Делчев и с.Дъбница, лек автомобил „Мерцедес“ с 23-годишен водач от с.Дебрен, общ.Гърмен, извършвайки маневра „изпреварване“ при наличие на пътен знак В-24 и без да се убеди, че движещият се пред него лек автомобил „Дачия“ с 37-годишен водач от с.Мосомище, общ.Гоце Делчев е подал сигнал за завиване на ляво се блъска в него, в резултат на което е пострадал водачът на лекия автомобил „Мерцедес“.

Пострадалият е с разкъсно-контузна рана на главата и след оказана медицинска помощ е освободен за домашно лечение. Пробите за употреба на алкохол са отрицателни.

коментара

Продължете с четенето
Loading...
loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

декември 2018
П В С Ч П С Н
« ное.    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

ПОПУЛЯРНИ