Свържете се с нас

Хороскоп

ХОРОСКОП ЗА 2 ДЕКЕМВРИ

Публикувано

на

ОВЕН
Днес Ов­ни­те са в мно­го сил­на об­щес­т­ве­на и де­ло­ва по­зи­ция. Ва­ша­та доб­но­на­ме­ре­ност спря­мо окол­ни­те ще се яви в под­к­ре­па на ими­джа ви и из­лъч­ва­щия ста­би­ли­тет. Мно­го по­ле­зен ден за фи­нан­си­те и биз­не­са ви. Днес бъ­де­те мно­го вни­ма­тел­ни в дома си, мо­же да има­те го­ле­ми неп­ри­я­т­нос­ти.

ТЕЛЕЦ
Бъ­де­те мно­го вни­ма­тел­ни на работното си мяс­то днес. Ня­кои от вас по соб­с­т­ве­но же­ла­ние ще на­пус­нат ра­бо­та. В бла­гоп­ри­я­т­на по­зи­ция сте днес в об­щес­т­во­то и се пол­з­ва­те с не­о­б­хо­ди­мия ви ав­то­ри­тет. Мал­ко нес­та­би­лен и с мно­го не­и­з­вес­т­ни е неделя по от­но­ше­ние на фи­нан­си­те.

БЛИЗНАЦИ
Близ­на­ци­те днес ще са на­то­ва­ре­ни с мно­го ра­бо­та, но има­те бла­гоп­ри­я­т­ни въз­мож­нос­ти да се спра­ви­те блес­тя­що. То­ва ще се от­ра­зи зле на нер­ви­те и са­мо­чув­с­т­ви­е­то ви и ня­кои ще се опи­тат да се раз­то­ва­рят у до­ма. Тру­ден ден за биз­не­са ви, с мно­го ра­зо­ча­ро­ва­ния и проб­ле­ми с пар­т­ньо­ри­те.

РАК
Ху­бав ден за фи­нан­си­те ви е неделя. Ра­ци­те раз­ре­ша­ват един мно­го ва­жен проб­лем. Тук ще пре­тър­пи­те ра­зо­ча­ро­ва­ние и до­ри да има­те ус­пех за де­ня, ще се ока­же, че е фик­ти­вен. Неделя се явя­ва неп­ри­я­тен ден за биз­нес дей­ност, бъдете внимателни.

ЛЪВ
Лъ­во­ве­те са зле фи­нан­со­во, въп­ре­ки че имат го­ле­ми пла­но­ве за де­ня, ня­ма да имат не­о­б­хо­ди­мия ста­тус за осъ­щес­т­вя­ва­не­то им. Де­нят е с ло­ша ха­рак­те­рис­ти­ка за кон­так­ти­те ви, ще пре­у­с­та­но­ви­те връз­ки с об­щес­т­ве­на зна­чи­мост. Биз­нес­ме­ни­те ще бъ­дат ли­ше­ни от под­к­ре­па­та на съд­руж­ник.

ДЕВА
Не сте зас­т­ра­хо­ва­ни от до­пус­ка­не на греш­ки. Под въз­дейс­т­ви­е­то на афект ще нап­ра­ви­те скан­да­ли в дома си. Де­нят е ха­рак­те­рен с мно­го ра­бо­та за вас и ако про­я­ви­те не­о­б­хо­ди­ма­та ак­тив­ност да се зах­ва­не­те с до­пъл­ни­те­лен труд, ще под­по­мог­не­те фи­нан­со­во­то си със­то­я­ние.

ВЕЗНИ
Вез­ни­те са без­ком­п­ро­мис­ни и с на­ме­ре­ние да прек­ра­тят не­и­з­год­на за тях до­се­га връз­ка. Про­фе­си­о­нал­ни­ят ден се явя­ва с мно­го ра­бо­та, но­си ра­дост от об­щу­ва­не­то с при­я­т­на за вас же­на. За де­ло­вия биз­нес жи­вот раз­чи­тай­те на пар­т­ньо­ри и съд­руж­ни­ци. Обър­не­те вни­ма­ние на се­мей­ния пар­т­ньор.

СКОРПИОН
Скор­пи­о­ни­те са мо­би­ли­зи­ра­ни за мно­го ра­бо­та, но и с же­ла­ние по то­зи на­чин да раз­ре­шат фи­нан­со­ви проб­ле­ми. Ще има­те един бла­го­да­тен ден в то­ва от­но­ше­ние и поч­ти във всич­ки сфе­ри на со­ци­а­л­ния жи­вот има­те пъл­но­цен­на ре­а­ли­за­ция. Не раз­чи­тай­те на стра­нич­на по­мощ и про­тек­ция.

СТРЕЛЕЦ
Осъ­щес­т­вя­ва­не­то ви днес е ва­лид­но във всич­ки­те ви де­ла, ако се ак­ти­ви­зи­ра­те за ра­бо­та. Бъ­де­те ор­га­ни­зи­ра­ни и де­ло­ви, но не заб­ра­вяй­те и бла­гос­к­лон­но­то от­но­ше­ние спря­мо окол­ни­те. Има пред­пос­тав­ки за фи­нан­со­ви греш­ки, тъй че вни­ма­вай­те с па­ри­те. Ра­зо­ча­ро­ва­ни сте от при­я­тел.

КОЗИРОГ
Неделя е неб­ла­гоп­ри­я­тен ден за Ко­зи­ро­зи­те – днес ще до­пус­не­те греш­ки, ко­и­то ка­са­ят фи­нан­си­те ви. За ня­кои е ва­лид­но по­ви­ше­ние, до­ка­то дру­ги ще на­пус­нат работата си за­ра­ди кон­ф­ликт с вли­я­тел­на же­на. Со­ци­а­л­ни­ят ви ста­тут е за­ви­сим от ра­бо­та­та ви и вие ус­пеш­но ще се спра­ви­те.

ВОДОЛЕЙ
Вие със сво­я­та из­пъл­ни­тел­ност ще бъ­де­те пе­дан­тич­ни и стро­ги към всич­ки око­ло вас, ко­и­то не от­го­ва­рят на изис­к­ва­ни­я­та ви за доб­ре свър­ше­на ра­бо­та. Ве­ро­я­т­но по­ве­че­то от вас са с по­доб­ре­но по­ло­же­ние и за да за­щи­ти­те по-доб­ро­то зап­ла­ща­не, ще се на­гър­би­те и с до­пъл­ни­тел­на ра­бо­та.

РИБИ
Ри­би­те са об­ла­да­ни от ми­съл­та с как­во още да се зах­ва­нат, за да под­по­мог­нат фи­нан­си­те си. Днес ще ви се от­да­де та­ка­ва въз­мож­ност и вие ще по­е­ме­те и до­пъл­ни­те­лен труд. Пред­ло­же­ни­е­то за та­ка­ва ра­бо­та ще дой­де от стра­на на при­я­те­ли, но не раз­чи­тай­те пре­ка­ле­но мно­го.

коментара

Реклама
loading...

Хороскоп

Хороскоп за 19 май

Публикувано

на

ОВЕН

Днес ще Ви е по-важно количеството в общуването, отколкото качеството. Какво пък в един момент количествените натрупвания водят до качествени изменения. И все пак не прекалявайте, говоренето отнема твърде много енергия, която може да вложите в толкова полезни неща.

ТЕЛЕЦ

Радост, щастие и блясък или просто една спокойна майска неделя. Вие не обичате толкова шума около себе си, колкото спокойното и уютно усещане. Тази неделя ще Ви го донесе, насладете му се, дайте си радост.

БЛИЗНАЦИ

Щом имате куража да започнете нещо, значи имате и куража да успеете. Просто тръгнете, вдъхновете другите, овладейте силата. Не търсете други предизвикателства преди да сте се справили с днешното.

РАК

Ще търсите уединение и неща, които да Ви вдъхновяват. Грубото отношение ще Ви наранява силно и ще разбалансира емоциите Ви. Опитайте да не се въвличате в групови мероприятия и отделете време за водни процедури. Дори един душ ще Ви помогне да изчистите наслоените отрицателни емоции.

ЛЪВ

Нестандартните ситуации и странните хора ще провокират интересни идеи у Вас. Способни сте да задействате големи групи от хора само със силата на собствената си увереност в крайния резултат.

ДЕВА

Любопитството и удоволствието ще са главните мотиватори на действията Ви, което само по себе си е доста практично. Най-важното е да се отърсите от страховете си, да опитомите тревожността и да дадете път на смелото си сърце.

ВЕЗНИ

Може да разчитате на добрия късмет. Независимо, че няма да сте в работно настроение, ще успеете да свършите доста неща. Голяма работа сте, когато имате мотив за действие и най-вече, когато правите нещата с удоволствие.

СКОРПИОН

Малко под напрежение ще се чувствате, но за това причината е лично във вас. Не бъдете твърде мнителни към всичко и всички. Радвайте се на живота.

СТРЕЛЕЦ

Днес имате нужда от помощ. Бъдете толерантни към колегите си и не се впускайте в безсмислени спорове. Не се опитвайте да шокирате околните и не ги поучавайте, просто бъдете част от екипа.

КОЗИРОГ

Ден, в който ще имате за вършене повече, отколкото можете да понесете. С добра организация на времето и ресурсите можете да постигнете чудеса. Резултатите ще покажат отново, че сте отличници.

ВОДОЛЕЙ

Не може да се
Вниманието Ви ще е към света, който Ви заобикаля, той ще е Вашият стимул и провокатор към действие. Покажете своята уникалност, покажете любовта си, споделете своите способности с другите, това е смисълът.

РИБИ

Някъде вътре във Вас е скрит огромен ресурс от знания и емоциите са тези, които успяват да извадят на повърхността едва някои части от него. Днес наистина ще сте като мина за скъпоценности за всеки, който Ви развълнува.

коментара

Продължете с четенето

Хороскоп

ХОРОСКОП за 18 май

Публикувано

на

ОВЕН

Повишени са възможностите ви за активност в обществото и сферата на бизнеса. Някои от вас са притеснени по финансови причини, но не за дълго. В работата ви има проблеми, които днес ще ви притесняват, но те не са непреодолими и дори ще имате помощта от външни хора.

ТЕЛЕЦ

Събота идва с много проблеми за вас и ще бъдете доста нервни и неорганизирани през първата половина на деня. След обяд ще настъпи успокоение, делата ви ще вървят добре. В бизнеса някои Телци ще си позволят да извършат незаконни сделки. Ще ви дискредитират, очаквайте неприятности.

БЛИЗНАЦИ

Близнаците са спокойни и уравновесени в събота, който ще премине доста добре. Днес се извършват лични промени у вас, които се характеризират с разширяване на мирогледа и повишаване на личната толерантност. Добри контакти в бизнеса, придобивки, реализация.

РАК

Интересен ден е събота за Раците. Мнозина са раздвоени между надеждата и песимизма. Някои от вас изпитват големи затруднения на пари за елементарно съществуване. Активизира се творческата личност у вас и трябва да следвате интуицията си, която е най-верният ориентир за деня.

ЛЪВ

По своите предпоставки събота не може да се нарече успешен или неуспешен за Лъвовете. Изключение прави само любовният ви живот, където напрежението е по-голямо и не са изключени някои неприятности.

ДЕВА

Днес ще постигнете нормални резултати в дейността си – напредък в службата, реализация на интересите в бизнеса. Но положението е много деликатно, денят ще ви сблъска с препятствия, и ако проявите неустойчивост, успехите остават далеч. Действайте спокойно и бъдете настойчиви.

ВЕЗНИ

Най-големите неприятности за вас са във връзка с любовта. При някои тя е фатална и води до много разочарования. Внимавайте, бездната на страстите може да ви погълне и да последват низ от неприятности. Не споделяйте нищо за личния си живот, имате врагове, които ще ви причинят скандал.

СКОРПИОН

Днес Скорпионите демонстрират непреклонна воля за осъществяване на намеренията си, но на пътя ви има препятствия, които трябва да преодолеете. Не проявявайте слабост, това означава забавяне на някои дела или да пропуснете реализацията им. Вслушайте се в приятелски съвет.

СТРЕЛЕЦ

Събота е ден за придобивки при Стрелците и няма да се наложи да се борите с трудности, за да достигнете успеха. Имате силни покровители и те ще способстват за вашите блестящи достижения. Денят е особено благоприятен за вашите делови и лични контакти с приятели. Ще получите добри съвети или инструкции за развитие на бизнес планове.

КОЗИРОГ

През тази събота развитието на вашите дела започва успешно в началото на деня, но по-късно се появяват големи препятствия, които обричат действията на успех. Импулсивни и саркастични, Козирозите са склонни към ексцентричност, което ще доведе до неблагоприятни промени.

ВОДОЛЕЙ

Събота е ведър и успешен ден за Водолеите. Положителното влияние е тясно свързано с вас и действието му е категорично. Намирате се в печеливша позиция и придобивките са най-малкото, което можете да постигнете днес. Огромен успех имате в любовта, ще получите признание.

РИБИ

Днес ще се сблъскате с много неприятности и делата ви ще влязат в задънена улица. За преодоляване на неприятностите ще ви помогнат двама души, чрез намесата на които успешно ще се справите с всички трудности. Опитайте се да изострите вниманието си и бъдете бдителни към всичко.С повече отговорност се отнасяйте към домашните разногласия, колкото и да са големи, нещата са поправими.

коментара

Продължете с четенето
Loading...
loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

май 2019
П В С Ч П С Н
« апр.    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

ПОПУЛЯРНИ