Свържете се с нас

Хороскоп

ХОРОСКОП ЗА 2 ДЕКЕМВРИ

Публикувано

на

ОВЕН
Днес Ов­ни­те са в мно­го сил­на об­щес­т­ве­на и де­ло­ва по­зи­ция. Ва­ша­та доб­но­на­ме­ре­ност спря­мо окол­ни­те ще се яви в под­к­ре­па на ими­джа ви и из­лъч­ва­щия ста­би­ли­тет. Мно­го по­ле­зен ден за фи­нан­си­те и биз­не­са ви. Днес бъ­де­те мно­го вни­ма­тел­ни в дома си, мо­же да има­те го­ле­ми неп­ри­я­т­нос­ти.

ТЕЛЕЦ
Бъ­де­те мно­го вни­ма­тел­ни на работното си мяс­то днес. Ня­кои от вас по соб­с­т­ве­но же­ла­ние ще на­пус­нат ра­бо­та. В бла­гоп­ри­я­т­на по­зи­ция сте днес в об­щес­т­во­то и се пол­з­ва­те с не­о­б­хо­ди­мия ви ав­то­ри­тет. Мал­ко нес­та­би­лен и с мно­го не­и­з­вес­т­ни е неделя по от­но­ше­ние на фи­нан­си­те.

БЛИЗНАЦИ
Близ­на­ци­те днес ще са на­то­ва­ре­ни с мно­го ра­бо­та, но има­те бла­гоп­ри­я­т­ни въз­мож­нос­ти да се спра­ви­те блес­тя­що. То­ва ще се от­ра­зи зле на нер­ви­те и са­мо­чув­с­т­ви­е­то ви и ня­кои ще се опи­тат да се раз­то­ва­рят у до­ма. Тру­ден ден за биз­не­са ви, с мно­го ра­зо­ча­ро­ва­ния и проб­ле­ми с пар­т­ньо­ри­те.

РАК
Ху­бав ден за фи­нан­си­те ви е неделя. Ра­ци­те раз­ре­ша­ват един мно­го ва­жен проб­лем. Тук ще пре­тър­пи­те ра­зо­ча­ро­ва­ние и до­ри да има­те ус­пех за де­ня, ще се ока­же, че е фик­ти­вен. Неделя се явя­ва неп­ри­я­тен ден за биз­нес дей­ност, бъдете внимателни.

ЛЪВ
Лъ­во­ве­те са зле фи­нан­со­во, въп­ре­ки че имат го­ле­ми пла­но­ве за де­ня, ня­ма да имат не­о­б­хо­ди­мия ста­тус за осъ­щес­т­вя­ва­не­то им. Де­нят е с ло­ша ха­рак­те­рис­ти­ка за кон­так­ти­те ви, ще пре­у­с­та­но­ви­те връз­ки с об­щес­т­ве­на зна­чи­мост. Биз­нес­ме­ни­те ще бъ­дат ли­ше­ни от под­к­ре­па­та на съд­руж­ник.

ДЕВА
Не сте зас­т­ра­хо­ва­ни от до­пус­ка­не на греш­ки. Под въз­дейс­т­ви­е­то на афект ще нап­ра­ви­те скан­да­ли в дома си. Де­нят е ха­рак­те­рен с мно­го ра­бо­та за вас и ако про­я­ви­те не­о­б­хо­ди­ма­та ак­тив­ност да се зах­ва­не­те с до­пъл­ни­те­лен труд, ще под­по­мог­не­те фи­нан­со­во­то си със­то­я­ние.

ВЕЗНИ
Вез­ни­те са без­ком­п­ро­мис­ни и с на­ме­ре­ние да прек­ра­тят не­и­з­год­на за тях до­се­га връз­ка. Про­фе­си­о­нал­ни­ят ден се явя­ва с мно­го ра­бо­та, но­си ра­дост от об­щу­ва­не­то с при­я­т­на за вас же­на. За де­ло­вия биз­нес жи­вот раз­чи­тай­те на пар­т­ньо­ри и съд­руж­ни­ци. Обър­не­те вни­ма­ние на се­мей­ния пар­т­ньор.

СКОРПИОН
Скор­пи­о­ни­те са мо­би­ли­зи­ра­ни за мно­го ра­бо­та, но и с же­ла­ние по то­зи на­чин да раз­ре­шат фи­нан­со­ви проб­ле­ми. Ще има­те един бла­го­да­тен ден в то­ва от­но­ше­ние и поч­ти във всич­ки сфе­ри на со­ци­а­л­ния жи­вот има­те пъл­но­цен­на ре­а­ли­за­ция. Не раз­чи­тай­те на стра­нич­на по­мощ и про­тек­ция.

СТРЕЛЕЦ
Осъ­щес­т­вя­ва­не­то ви днес е ва­лид­но във всич­ки­те ви де­ла, ако се ак­ти­ви­зи­ра­те за ра­бо­та. Бъ­де­те ор­га­ни­зи­ра­ни и де­ло­ви, но не заб­ра­вяй­те и бла­гос­к­лон­но­то от­но­ше­ние спря­мо окол­ни­те. Има пред­пос­тав­ки за фи­нан­со­ви греш­ки, тъй че вни­ма­вай­те с па­ри­те. Ра­зо­ча­ро­ва­ни сте от при­я­тел.

КОЗИРОГ
Неделя е неб­ла­гоп­ри­я­тен ден за Ко­зи­ро­зи­те – днес ще до­пус­не­те греш­ки, ко­и­то ка­са­ят фи­нан­си­те ви. За ня­кои е ва­лид­но по­ви­ше­ние, до­ка­то дру­ги ще на­пус­нат работата си за­ра­ди кон­ф­ликт с вли­я­тел­на же­на. Со­ци­а­л­ни­ят ви ста­тут е за­ви­сим от ра­бо­та­та ви и вие ус­пеш­но ще се спра­ви­те.

ВОДОЛЕЙ
Вие със сво­я­та из­пъл­ни­тел­ност ще бъ­де­те пе­дан­тич­ни и стро­ги към всич­ки око­ло вас, ко­и­то не от­го­ва­рят на изис­к­ва­ни­я­та ви за доб­ре свър­ше­на ра­бо­та. Ве­ро­я­т­но по­ве­че­то от вас са с по­доб­ре­но по­ло­же­ние и за да за­щи­ти­те по-доб­ро­то зап­ла­ща­не, ще се на­гър­би­те и с до­пъл­ни­тел­на ра­бо­та.

РИБИ
Ри­би­те са об­ла­да­ни от ми­съл­та с как­во още да се зах­ва­нат, за да под­по­мог­нат фи­нан­си­те си. Днес ще ви се от­да­де та­ка­ва въз­мож­ност и вие ще по­е­ме­те и до­пъл­ни­те­лен труд. Пред­ло­же­ни­е­то за та­ка­ва ра­бо­та ще дой­де от стра­на на при­я­те­ли, но не раз­чи­тай­те пре­ка­ле­но мно­го.

коментара

Реклама
loading...

Хороскоп

Хороскоп за 18 декември

Публикувано

на

ОВЕН

Във втор­ник дейс­т­ви­я­та ви ще бъ­дат зат­руд­не­ни по­ра­ди лип­са на дос­та­тъч­на яс­но­та. Де­нят ще бъ­де ус­пе­шен за про­фе­си­о­нал­на изя­ва, на ра­бот­но­то ви мяс­то се очак­ват про­ме­ни, с ко­и­то тряб­ва да се съ­о­б­ра­зи­те, за да из­бег­не­те евен­ту­а­л­на не­о­чак­ва­на раз­връз­ка. Из­бягвай­те кон­фрон­та­ции с ко­ле­ги­те.

ТЕЛЕЦ

Във втор­ник Тел­ци­те са нас­т­ро­е­ни на ви­со­ки обо­ро­ти за дейс­т­вия. Про­фе­си­о­нал­ни­ят ден ще пре­ми­не при по­ви­ше­на ак­тив­ност и мно­зи­на от вас ще се спра­вят с го­лям обем ра­бо­та. Мно­зи­на ще тър­сят днес на­чи­ни да осъ­щес­т­вят стре­ме­жа си за по­ви­ша­ва­не на бла­го­със­то­я­ни­е­то си, но не пред­п­ри­е­май­те рис­ко­вe.

БЛИЗНАЦИ

Прис­тъп­вай­те спо­кой­но към де­ла­та си днес и се от­дай­те из­ця­ло на за­ни­ма­ни­я­та си. Вли­я­ни­е­то на звез­ди­те дейс­т­ва за­тор­мо­зя­ва­що за вас и ви пре­въз­буж­да, от ко­е­то след­ват греш­ки в ра­бо­та­та ви. Ра­бо­те­те спо­кой­но, не ви лип­с­ва уме­ние да се спра­ви­те със за­да­чи­те си. Бъдете дипломатични.

РАК

Втор­ник ид­ва с на­деж­ди за прос­пе­ри­тет при Ра­ци­те и те не са въ­о­б­ра­жа­е­ми. Не­о­б­хо­ди­мо е още се­га да из­вър­ши­те ко­рек­ция на ва­ши­те кон­так­ти и да да­де­те пред­по­чи­та­ние на оне­зи от тях, ко­и­то ще ви да­дат но­ва на­со­ка за ус­пеш­но­то ви раз­ви­тие. В слу­жеб­но от­но­ше­ние не­ща­та не се раз­ви­ват зле.

ЛЪВ

Не пред­п­ри­е­май­те ни­как­ви де­ло­ви дейс­т­вия днес, без да сте се уве­ри­ли пред­ва­ри­тел­но, че пос­тъп­ва­те по най-пра­вил­ния на­чин. Не се зас­т­ра­хо­ва­ни от греш­ки във фи­нан­со­ва­та сфе­ра, въз­мож­но е да пре­диз­ви­ка­те не­о­чак­ва­ни за­гу­би за се­бе си чрез не­о­б­мис­ле­ни ре­ше­ния или дейс­т­вия.

ДЕВА

Във втор­ник ще нас­тъ­пят ня­кои про­ме­ни при Де­ви­те, ко­и­то имат от­но­ше­ние към па­ри­те. Те са по­ло­жи­тел­ни и се ос­но­ва­ват на про­фе­си­о­нал­но­то ви майс­тор­с­т­во. Спо­ро­ве и опит за кон­ф­рон­ти­ра­не със съд­руж­ни­ци­те ще пре­диз­ви­кат за­гу­би във фи­нан­со­вия ба­ланс при биз­нес­ме­ни­те.

ВЕЗНИ

Не­по­до­зи­ра­но ак­тив­ни са днес Вез­ни­те и твър­до ре­ше­ни да дейс­т­ват без­ком­п­ро­мис­но във всич­ки сфе­ри, осо­бе­но в служ­ба­та си, за да за­па­зи­те по­зи­ци­и­те, ко­и­то за­е­ма­те. Мо­же да ви ги от­не­мат, ако ре­ши­те да си пос­лу­жи­те с неп­ра­во­мер­ни дейс­т­вия. За ня­кои се очер­та­ват но­ви лю­бов­ни кон­так­ти.

СКОРПИОН

Об­х­ва­на­ти сте от дух на кри­ти­ци­зъм и мно­зи­на тър­сят жер­т­ва­та за “стре­ли­те” си. У мно­зи­на то­ва със­то­я­ние е въз­ник­на­ло по съв­сем ре­а­л­ни при­чи­ни и с по­мощ­та на ин­ту­и­тив­ни­те ви спо­соб­нос­ти. Днес ще раз­бе­ре­те ис­ти­на­та за оцен­ка­та на ва­шия труд, ко­е­то е ос­но­вен под­тик за не­до­вол­с­т­во­то ви.

СТРЕЛЕЦ

Втор­ник е ус­пе­шен и из­пъл­нен с въз­мож­нос­ти за вас. Оне­зи, ко­и­то в мо­мен­та са без­ра­бот­ни, имат доб­рия шанс да пре­вър­нат втор­ник в на­ча­ло на но­ва про­фе­си­о­нал­на ак­тив­ност.  Де­нят е до­бър за кон­так­ти с при­я­те­ли, ко­и­то мо­гат да се ан­га­жи­рат с вас за съд­руж­на дей­ност. При възможност се дистанцирайте от хора, които ви натоварват с проблемите си днес, влияят ви зле.

КОЗИРОГ

Ус­пе­хи­те са ха­рак­тер­ни във втор­ник за Ко­зи­рог и об­х­ва­щат всич­ки дей­нос­ти на чо­веш­ка­та ак­тив­ност. Със се­ри­о­з­ност ще дейс­т­ва­те в служ­ба­та си и с го­ля­ма енер­гич­ност ще ре­ша­ва­те въз­ник­на­ли­те проб­ле­ми. Най-проб­ле­ма­тич­ни ще бъ­дат при­я­тел­с­ки­те кон­так­ти, има опит за гру­ба из­ма­ма или клевета по ваш адрес. Тя ще остане безпочвена и със сигурост ще е като бумеранг на зложелателя.

ВОДОЛЕЙ

Днес сте из­пъл­не­ни със си­ла и мо­би­ли­зи­ра­ни за дейс­т­вия. То­ва е ре­а­лен из­раз на стре­ме­жи­те ви за ре­а­ли­за­ция и ако не се под­да­де­те на ня­кои съм­не­ния, ко­и­то се­га ви­та­ят у вас, има­те прек­рас­на въз­мож­ност за осъ­щес­т­вя­ва­не на своя за­ми­съл. Ще за­поч­не­те под­го­тов­ка за осъ­щес­т­вя­ва­не на идея съвместно с хора от вашия бранш. Така ще си разпределите отговорностите.

РИБИ

Ри­би­те тряб­ва да от­с­то­я­ват по­зи­ци­и­те си по ка­те­го­ри­чен на­чин, ма­кар то­ва по­ня­ко­га да включ­ва и по-гру­бо от­но­ше­ние. Съ­щес­т­ву­ва ре­а­л­на опас­ност да бъ­де­те из­ма­ме­ни във връз­ка с ня­как­ва ра­бо­та. Мо­же би тряб­ва да дейс­т­ва­те чрез пос­ред­ник. Днес не спо­де­ляй­те де­ло­ви­те си на­ме­ре­ния. В обкръжението ви има хора, които чакат удобен момент и да ви навредят.

коментара

Продължете с четенето

Хороскоп

Катастрофа на пътя Гоце Делчев – Дъбница, има пострадали

Публикувано

на

На 15.12.2018г. около 19:45 часа на пътя между гр.Гоце Делчев и с.Дъбница, лек автомобил „Мерцедес“ с 23-годишен водач от с.Дебрен, общ.Гърмен, извършвайки маневра „изпреварване“ при наличие на пътен знак В-24 и без да се убеди, че движещият се пред него лек автомобил „Дачия“ с 37-годишен водач от с.Мосомище, общ.Гоце Делчев е подал сигнал за завиване на ляво се блъска в него, в резултат на което е пострадал водачът на лекия автомобил „Мерцедес“.

Пострадалият е с разкъсно-контузна рана на главата и след оказана медицинска помощ е освободен за домашно лечение. Пробите за употреба на алкохол са отрицателни.

коментара

Продължете с четенето
Loading...
loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

декември 2018
П В С Ч П С Н
« ное.    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

ПОПУЛЯРНИ