Свържете се с нас

Хороскоп

ХОРОСКОП ЗА 2 ДЕКЕМВРИ

Публикувано

на

ОВЕН
Днес Ов­ни­те са в мно­го сил­на об­щес­т­ве­на и де­ло­ва по­зи­ция. Ва­ша­та доб­но­на­ме­ре­ност спря­мо окол­ни­те ще се яви в под­к­ре­па на ими­джа ви и из­лъч­ва­щия ста­би­ли­тет. Мно­го по­ле­зен ден за фи­нан­си­те и биз­не­са ви. Днес бъ­де­те мно­го вни­ма­тел­ни в дома си, мо­же да има­те го­ле­ми неп­ри­я­т­нос­ти.

ТЕЛЕЦ
Бъ­де­те мно­го вни­ма­тел­ни на работното си мяс­то днес. Ня­кои от вас по соб­с­т­ве­но же­ла­ние ще на­пус­нат ра­бо­та. В бла­гоп­ри­я­т­на по­зи­ция сте днес в об­щес­т­во­то и се пол­з­ва­те с не­о­б­хо­ди­мия ви ав­то­ри­тет. Мал­ко нес­та­би­лен и с мно­го не­и­з­вес­т­ни е неделя по от­но­ше­ние на фи­нан­си­те.

БЛИЗНАЦИ
Близ­на­ци­те днес ще са на­то­ва­ре­ни с мно­го ра­бо­та, но има­те бла­гоп­ри­я­т­ни въз­мож­нос­ти да се спра­ви­те блес­тя­що. То­ва ще се от­ра­зи зле на нер­ви­те и са­мо­чув­с­т­ви­е­то ви и ня­кои ще се опи­тат да се раз­то­ва­рят у до­ма. Тру­ден ден за биз­не­са ви, с мно­го ра­зо­ча­ро­ва­ния и проб­ле­ми с пар­т­ньо­ри­те.

РАК
Ху­бав ден за фи­нан­си­те ви е неделя. Ра­ци­те раз­ре­ша­ват един мно­го ва­жен проб­лем. Тук ще пре­тър­пи­те ра­зо­ча­ро­ва­ние и до­ри да има­те ус­пех за де­ня, ще се ока­же, че е фик­ти­вен. Неделя се явя­ва неп­ри­я­тен ден за биз­нес дей­ност, бъдете внимателни.

ЛЪВ
Лъ­во­ве­те са зле фи­нан­со­во, въп­ре­ки че имат го­ле­ми пла­но­ве за де­ня, ня­ма да имат не­о­б­хо­ди­мия ста­тус за осъ­щес­т­вя­ва­не­то им. Де­нят е с ло­ша ха­рак­те­рис­ти­ка за кон­так­ти­те ви, ще пре­у­с­та­но­ви­те връз­ки с об­щес­т­ве­на зна­чи­мост. Биз­нес­ме­ни­те ще бъ­дат ли­ше­ни от под­к­ре­па­та на съд­руж­ник.

ДЕВА
Не сте зас­т­ра­хо­ва­ни от до­пус­ка­не на греш­ки. Под въз­дейс­т­ви­е­то на афект ще нап­ра­ви­те скан­да­ли в дома си. Де­нят е ха­рак­те­рен с мно­го ра­бо­та за вас и ако про­я­ви­те не­о­б­хо­ди­ма­та ак­тив­ност да се зах­ва­не­те с до­пъл­ни­те­лен труд, ще под­по­мог­не­те фи­нан­со­во­то си със­то­я­ние.

ВЕЗНИ
Вез­ни­те са без­ком­п­ро­мис­ни и с на­ме­ре­ние да прек­ра­тят не­и­з­год­на за тях до­се­га връз­ка. Про­фе­си­о­нал­ни­ят ден се явя­ва с мно­го ра­бо­та, но­си ра­дост от об­щу­ва­не­то с при­я­т­на за вас же­на. За де­ло­вия биз­нес жи­вот раз­чи­тай­те на пар­т­ньо­ри и съд­руж­ни­ци. Обър­не­те вни­ма­ние на се­мей­ния пар­т­ньор.

СКОРПИОН
Скор­пи­о­ни­те са мо­би­ли­зи­ра­ни за мно­го ра­бо­та, но и с же­ла­ние по то­зи на­чин да раз­ре­шат фи­нан­со­ви проб­ле­ми. Ще има­те един бла­го­да­тен ден в то­ва от­но­ше­ние и поч­ти във всич­ки сфе­ри на со­ци­а­л­ния жи­вот има­те пъл­но­цен­на ре­а­ли­за­ция. Не раз­чи­тай­те на стра­нич­на по­мощ и про­тек­ция.

СТРЕЛЕЦ
Осъ­щес­т­вя­ва­не­то ви днес е ва­лид­но във всич­ки­те ви де­ла, ако се ак­ти­ви­зи­ра­те за ра­бо­та. Бъ­де­те ор­га­ни­зи­ра­ни и де­ло­ви, но не заб­ра­вяй­те и бла­гос­к­лон­но­то от­но­ше­ние спря­мо окол­ни­те. Има пред­пос­тав­ки за фи­нан­со­ви греш­ки, тъй че вни­ма­вай­те с па­ри­те. Ра­зо­ча­ро­ва­ни сте от при­я­тел.

КОЗИРОГ
Неделя е неб­ла­гоп­ри­я­тен ден за Ко­зи­ро­зи­те – днес ще до­пус­не­те греш­ки, ко­и­то ка­са­ят фи­нан­си­те ви. За ня­кои е ва­лид­но по­ви­ше­ние, до­ка­то дру­ги ще на­пус­нат работата си за­ра­ди кон­ф­ликт с вли­я­тел­на же­на. Со­ци­а­л­ни­ят ви ста­тут е за­ви­сим от ра­бо­та­та ви и вие ус­пеш­но ще се спра­ви­те.

ВОДОЛЕЙ
Вие със сво­я­та из­пъл­ни­тел­ност ще бъ­де­те пе­дан­тич­ни и стро­ги към всич­ки око­ло вас, ко­и­то не от­го­ва­рят на изис­к­ва­ни­я­та ви за доб­ре свър­ше­на ра­бо­та. Ве­ро­я­т­но по­ве­че­то от вас са с по­доб­ре­но по­ло­же­ние и за да за­щи­ти­те по-доб­ро­то зап­ла­ща­не, ще се на­гър­би­те и с до­пъл­ни­тел­на ра­бо­та.

РИБИ
Ри­би­те са об­ла­да­ни от ми­съл­та с как­во още да се зах­ва­нат, за да под­по­мог­нат фи­нан­си­те си. Днес ще ви се от­да­де та­ка­ва въз­мож­ност и вие ще по­е­ме­те и до­пъл­ни­те­лен труд. Пред­ло­же­ни­е­то за та­ка­ва ра­бо­та ще дой­де от стра­на на при­я­те­ли, но не раз­чи­тай­те пре­ка­ле­но мно­го.

коментара

Реклама
loading...

Хороскоп

Хороскоп за 17 февруари 2019

Публикувано

на

ОВЕН

Стре­ме­жът за на­ла­га­не или за­по­вяд­ва­не по на­чин, не­тър­пящ въз­ра­же­ние, мо­же да пре­диз­ви­ка об­рат­но­то на оно­ва, към ко­е­то се стре­ми­те, и да пос­лед­ва зас­той, труд­нос­ти и про­ти­во­пос­та­вя­не. По та­зи при­чи­на е не­о­б­хо­ди­мо да из­бяг­ва­те раз­лич­ни­те фор­ми на кон­ф­рон­та­ция с окол­ни­те.

ТЕЛЕЦ

Пред­с­тои ви един ус­пе­шен ден, през кой­то мо­же без уси­лия да раз­ре­шите проб­ле­ми­те, те най-яр­ко се очер­та­ват в служ­ба­та ви. По­ло­жи­тел­на­та неделя се от­на­ся и до ва­ша­та ак­тив­ност, на­со­че­те се към пар­т­ньор­с­т­во. Но­ви фор­ми на кон­так­ту­ва­не  ще са не­ми­ну­ем про­вод­ник на ус­пех и ре­а­ли­за­ция.

БЛИЗНАЦИ

Неделя ви пре­дос­та­вя ус­пе­шен де­ло­ви жи­вот. Ед­ни от вас ще бъ­дат об­ла­го­де­тел­с­т­ва­ни чрез но­ва въз­мож­ност за ре­а­ли­за­ция в ня­как­ва прак­ти­чес­ка дей­ност, дру­ги ще по­лу­чат от­дав­на очак­ва­на но­ви­на, ко­я­то съ­що да­ва на­ча­ло­то на по­ло­жи­тел­ни про­ме­ни. Днес ще по­лу­чи­те под­к­ре­па на вли­я­те­лен чо­век.

РАК

Труд­нос­ти­те, с ко­и­то ще се сблъс­ка­те, тряб­ва да ви под­с­ка­жат, че днес не е не­о­б­хо­ди­мо да де­мон­с­т­ри­ра­те упо­ри­тост при ре­ша­ва­не­то на да­ден проб­лем. При­е­ма­те съ­щес­т­ву­ва­щи­те об­с­то­я­тел­с­т­ва. Ня­кои от вас ще бъ­дат на­ра­не­ни от неп­ри­я­т­но съ­о­б­ще­ние. Обър­не­те спе­ци­а­л­но вни­ма­ние на кон­так­ти­те в неделя.

ЛЪВ

В неделя са на­ли­це пред­пос­тав­ки за не­до­вол­с­т­во от стра­на на мно­го пред­с­та­ви­те­ли на зна­ка. Ще срещ­не­те дос­та преч­ки през де­ня за ре­ша­ва­не­то на един или друг въп­рос. Не об­ръ­щай­те вни­ма­ние на ин­т­ри­ги и кле­ве­ти по ваш ад­рес. Ва­ша­та бе­зо­пас­ност е пъл­на и не под­ле­жи на съм­не­ние.

ДЕВА

През пос­лед­ни­те дни мно­зи­на от вас са из­нер­ве­ни, за­що­то де­ла­та им се раз­ви­ват по дос­та не­у­с­та­но­вен на­чин. Но днес ня­ма мяс­то за при­тес­не­ние и е ху­ба­во да дейс­т­ва­те с ши­рок раз­мах. Преч­ки­те ще от­пад­нат. Мно­го доб­ри въз­мож­нос­ти има­те за пъ­ту­ва­не и ус­пеш­но из­вър­ш­ва­не на ра­бо­та­та.

ВЕЗНИ

Днес проб­ле­ми­те ви – де­ло­ви и лич­ни, са дос­та­тъч­но се­ри­о­з­ни, но ог­ром­на част от Вез­ни не про­я­вя­ват ни­как­ви приз­на­ци за сму­ще­ние и не по­каз­ват с ни­що за съ­щес­т­ву­ва­не­то им. По­тър­се­те съг­ла­сие с лю­бов­ния пар­т­ньор и не съз­да­вай­те си­ту­а­ции, во­де­щи до кон­ф­рон­та­ция. Въз­мож­на е из­ма­ма.

СКОРПИОН

Мно­го от вас са емо­ци­о­нал­но пре­въз­бу­де­ни и по-чес­то не­га­тив­ни­те емо­ции дейс­т­ват вър­ху съз­на­ни­е­то ви. При ед­ни от вас са свър­за­ни с проб­ле­ми от до­ма­шен ха­рак­тер. Очак­вай­те про­ме­ни по де­ло­ви­те въп­ро­си, ко­и­то ви за­ни­ма­ват, те­зи про­ме­ни са по­ло­жи­тел­ни. Бъ­де­те нащ­рек при об­щес­т­ве­ни­те кон­так­ти.

СТРЕЛЕЦ

По от­но­ше­ние на ва­ша­та про­фе­сия неделя е дос­та ус­пеш­на. Се­га проб­ле­ми­те, ко­и­то ви за­ни­ма­ват, ка­са­ят об­щес­т­ве­ни­те кон­так­ти. Ще по­лу­чи­те доб­ри но­ви­ни, ко­и­то съз­да­ват доб­ра ба­за за бъ­де­щи­те ви дейс­т­вия. Пъ­ту­ва­щи­те от зна­ка по фи­нан­со­ви въп­ро­си ще се сблъс­кат с го­ле­ми труд­нос­ти.

КОЗИРОГ

Ва­ши­те неп­ри­я­те­ли дос­та са се пот­ру­ди­ли, за да ви съз­да­дат проб­ле­ми в ед­на или дру­га об­ласт. Но те са дейс­т­ва­ли с фал­ши­фи­ка­ции и из­мис­ли­ци, ко­и­то ще бъ­дат раз­к­ри­ти в сфе­ра­та на биз­не­са, и ва­ши­те въз­мож­нос­ти от­но­во са на пре­ден план. Труд­нос­тите по от­но­ше­ние на про­фе­си­я­та ви ще бъдат разрешени.

ВОДОЛЕЙ

Раз­ре­ша­ва­не на въп­рос, свър­зан с фи­нан­си. В то­ва от­но­ше­ние ще се рад­ва­те на ус­пех. Друг ва­жен въп­рос за ня­кои е жи­лищ­ни­ят. Опи­ти­те ви да пос­тиг­не­те не­що по­ло­жи­тел­но се­га ще бъ­дат бе­зус­пеш­ни или ще бъ­де­те из­ма­ме­ни. Днес е на­ча­ло­то на про­мя­на по всич­ки ли­нии на жи­во­та ви.

РИБИ

По­ло­жи­тел­но е раз­ви­ти­е­то на ва­ши­те про­фе­си­о­нал­ни де­ла и всич­ки дейс­т­вия, свър­за­ни с ра­бо­та­та ви. Мо­же­те до­ри да се на­дя­ва­те на близ­ка­та под­к­ре­па от стра­на на ва­ши­те ше­фо­ве. Ус­пе­хи­те днес се от­на­сят към ва­ши­те сре­щи.  Очак­ват ви по­ло­жи­тел­ни но­ви­ни, свър­за­ни с ра­бо­та­та ви.

коментара

Продължете с четенето

Хороскоп

Хороскоп за 16 февруари

Публикувано

на

ОВЕН

Денят ще е ус­пе­шен, ако вни­ма­тел­но пла­ни­ра­те не­ща­та. На ра­бот­но­то си място се със­ре­до­то­че­те за справ­яне със за­дъл­же­ния­та. Не се разс­трой­ва­те за дре­бо­лии. Ако не сте вни­ма­тел­ни към нас­трое­ние­то на близ­ки­те си, дей­ствията ви мо­же да се объ­рнат сре­щу вас. Не ви зап­лаш­ва ни­що, свър­за­но с про­фе­сио­нал­на­та ви ан­га­жи­ра­ност.

ТЕЛЕЦ

В съ­бо­та пос­тъп­вай­те пра­вил­но при раз­ре­ша­ва­не на спор­ни въп­ро­си. Спаз­вай­те пра­ви­ла­та, до­вър­швай­те всич­ко, с кое­то се зае­ме­те, и ува­жа­вай­те хо­ра­та, с кои­то сте про­фе­сио­нал­но ан­га­жи­ра­ни, кол­ко­то зас­лу­жа­ват. Ще по­лу­чи­те но­ви­ни за не­що, на кое­то тол­ко­ва мно­го сте раз­чи­та­ли.

БЛИЗНАЦИ

Днеш­ния ден е бла­гоп­рия­тен за ре­ша­ва­не на въп­ро­си, свър­за­ни с ка­рие­ра­та. На някои пред­стои някак­ва из­ява пред пуб­ли­ка, бъ­де­те уве­ре­ни, че всич­ко ще бъ­де ус­пеш­но. Глав­но­то е да из­яснява­те всич­ко на раз­би­раем език, за да не се тълку­ват ду­ми­те ви двоя­ко. В от­но­ше­ния­та с лю­би­мия ви чо­век нап­ра­ви­те ра­зу­мен ком­про­мис.

РАК

За ва­шия лю­бим чо­век днес ще бъ­де дос­та труд­но да до­гон­ва мис­ли­те ви. Пос­та­рай­те се да го раз­бе­ре­те, та ма­кар то­ва и да бъ­де с някак­во за­къс­не­ние. Не се при­тесн­явай­те да раз­го­вар­яте с не­го, с цел из­яснява­не. Не­ка сам да ви­ди, че не ви е без­раз­лич­но как­во го ин­те­ре­су­ва. Зас­лу­жи­ли сте си по­чив­ка и за­то­ва й се нас­лаж­да­вай­те.

ЛЪВ

В съ­бо­та сут­рин­та ще има­те крат­ка сре­ща с не мно­го прия­тен чо­век, кой­то ще ви на­ка­ра да се за­мис­ли­те за бъ­де­ще­то си. Наб­лю­да­вай­те сла­бос­ти­те на дру­ги­те, то­ва ще ви по­мог­не да пре­цен­ява­те си­туа­ции­те по-доб­ре и да взе­ма­те пра­вил­ни ре­ше­ния. Ва­ша­та дип­ло­ма­тич­ност ще до­ка­же своя­та пол­за, ко­га­то за­поч­не­те да ана­ли­зи­ра­те как­во сте пос­тиг­нали.

ДЕВА

Днес е ид­еа­лен ден да из­ме­ри­те своя ус­пех, за­то­ва не жа­ле­те вре­ме­то си, за да се ог­ле­да­те и да оце­ни­те си­туа­ция­та. С бе­зуп­реч­ния си усет ще мо­же­те да оп­ре­де­ли­те кои проек­ти са пред за­вър­шва­не и кое в да­де­ния мо­мент се нуж­дае от ва­ше­то вни­ма­ние. Прия­те­ли ще се дър­жат по нес­вой­ствен на­чин пред­вид близ­ки­те ви взаи­моот­но­ше­ния.

ВЕЗНИ

Неут­ра­лен ден от всяка глед­на точ­ка ос­вен ро­ман­тич­на­та, къ­де­то влия­ние­то на по­зи­тив­ни­те тен­ден­ции ще бъ­де осе­зае­мо. В съ­бо­та ще мо­же­те да ре­ши­те мно­го лич­ни проб­ле­ми, ако се от­не­се­те към тях се­риоз­но, а не ос­тав­яте не­ща­та на са­мо­тек. В об­щу­ва­не­то с лю­би­мия чо­век из­бягвай­те не­дом­лъв­ки­те.

СКОРПИОН

Пос­тъп­ки­те на Скор­пио­ни­те не ви­на­ги са оце­не­ни от об­кръ­жа­ва­щи­те по дос­той­нство, но в съ­бо­та няма да тър­пи­те кри­ти­ки и да ви учат как да жи­вее­те. Оба­яние­то ви е неот­ра­зи­мо и ни­кой не мо­же да му ус­тои. Оча­квай­те но­ви за­поз­нанс­тва, приз­на­ния и ро­ман­тич­ни ув­ле­че­ния. Се­риоз­ни раз­го­во­ри е по-доб­ре да во­ди­те из­вън до­ма си.

СТРЕЛЕЦ

Чувс­тва­те приб­ли­жа­ва­не­то на се­риоз­ни про­ме­ни, но не сте уве­ре­ни, че те са ви необ­хо­ди­ми. Оби­чай­на­та ре­ши­тел­ност мо­же да ви из­не­ве­ри и да се ока­же­те склон­ни да раз­мишл­ява­те за ми­на­ло­то, а не да дей­ства­те и да вър­ви­те нап­ред. Пред някои се от­кри­ват ин­те­рес­ни въз­мож­нос­ти, въз­пол­звай­те се от тях.

КОЗИРОГ

Не си зас­лу­жа­ва днес да си спомн­яте за ми­на­ло­то и за свои­те пре­диш­ни от­но­ше­ния с близ­ки, род­ни­ни и прия­те­ли. То­ва би поп­ре­чи­ло да из­граж­да­те свое­то нас­тоя­ще и бъ­де­ще с лю­би­мия. Ос­та­ве­те спо­ме­ни­те за по-ста­би­лен пе­риод. Про­тег­не­те ръ­ка за по­мощ на хо­ра, кои­то под гне­ва крият своя­та сла­бост.

ВОДОЛЕЙ

Тру­ден ден за Во­до­леи­те, мо­же би и кри­ти­чен за някои в про­фе­сио­на­лен план. От­ла­га­те дос­та дъл­го ре­ша­ва­не­то на някои проек­ти, кои­то са важ­ни от глед­на точ­ка на биз­нес съд­ру­жие. Ако вле­зе­те в кон­фликт с на­чал­ни­ци­те си, ще нав­ре­ди­те са­мо на се­бе си, но и на лю­бим чо­век. Пос­та­рай­те се да стъ­пи­те на си­гур­на поч­ва с то­чен до­го­вор .

РИБИ

Денят е сло­жен и про­ти­во­ре­чив. Ще се на­ло­жи да се прис­по­соб­ява­те към об­стоя­телс­тва­та, да се по­мир­ява­те с неиз­беж­но­то и да пра­ви­те ком­про­ми­си. Да нас­тоя­ва­те на свое­то е без­смис­ле­но и да­же опа­сно. Днес си­туа­ция­та изи­сква от вас гол­яма гъв­ка­вост и сго­вор­чи­вост.

коментара

Продължете с четенето
Loading...
loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

февруари 2019
П В С Ч П С Н
« ян.    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  

ПОПУЛЯРНИ