Свържете се с нас

Хороскоп

ХОРОСКОП ЗА 9 НОЕМВРИ

Публикувано

на

ОВЕН
В петък Овните са малко мрачни, а някои дори проявяват агресивност, отнася се за бизнесмените, които основателно се притесняват за действията на своите партньори. Мнозина ще останат неудовлетворени. Всички представители на Овен трябва да бъдат много внимателни в деловите си действия днес – професия или бизнес.

ТЕЛЕЦ
Важен е петък за Телците, защото предоставя възможност за среща с влиятелен човек, който може да направи много за вас по важните ви делови въпроси. Редно е да коригирате плановете си и да се насочите към важните за вас въпроси. Обърнете повече внимание на интимния си партньор.

БЛИЗНАЦИ
Професионалните трудности за Близнаците са с отрицателен знак. Днес вниманието на повечето от вас е насочено на други места и касаят домашния кръг или приятелите. Трябва задължително да завършите професионалните си задължения. Делата ви са свързани с административни лица.

РАК
Стабилитетът в петък на Раците е изразителен. Днес за повечето от вас той се свързва с професията и преговорите, които някои от вас ще имат. За други денят носи важна реализация от гледна точка на контактите.

ЛЪВ
Денят за Лъвовете не е много добър поради различни притеснения на психическа основа. Но той коренно ще се промени, на работното си място ще действате различно и с голям успех. Показателни за днес са срещите с влиятелни хора от средите на бизнеса. .

ДЕВА
Професионалният ден за Девите не е особено добър – той се развива положително, но няма да ви задоволи напълно. Несравнимо по-добри резултати ще дадат вашите срещи, определени за деня, които за някои от вас ще бъдат равносилни на ново позитивно начало. В петък са налице противоречия в дома, свързани с вашата работа.

ВЕЗНИ
Въпреки че петък налага някои вътрешни смущения, касаещи вашия личен живот, денят може да се нарече успешен за Везните. Неизяснени имотни дела ще помрачат настроението ви, възможно е да последва загуба за вас. Положителен е професионалният ден за всички от знака. Носи стабилизация и често парични придобивки.

СКОРПИОН
Положителен е петък за Скорпионите и създава благоприятни възможности за ползотворен професионален ден. При други успехите са свързани с обществения живот. Характерни за мнозина са контактите с приятели. Ще бъдете зарадвани от посещението на близък. Възможно е да изникнат пречки при уреждането на финансови въпроси.

СТРЕЛЕЦ
Тежък е петък за Стрелците. Плановете ви ще бъдат доста объркани и това ще повлияе отрицателно върху мнозина. Ще получите известие за получаване на отнето ви имущество или неочаквани приходи. Не пътувайте в петък, тъй като следват редица проблеми и замисълът ви ще остане неосъществен. Възможност за любовна авантюра.

КОЗИРОГ
Петък е прекрасен ден за Козирог и е твърде положителен, като създава дори възможности за реализация. Не са изключени някои финансови печалби, но трябва да се преборите с някои трудности. Днешните ви контакти ще предизвикат положителни промени в голяма част от вашите дела. Реализацията ви е извън съмнение, успехът ви е „”в кърпа” вързан.

ВОДОЛЕЙ
В петък на Водолеите им предстоят малки печалби, които са свързани с професионалната ангажираност. Някои от вас не се чувстват здравословно добре поради физическо заболяване или психическо неравновесие или пренатоварване. Насочете се настойчиво към вашите бизнес дела, това е пътят, който ще ви доведе до положителна парична промяна.

РИБИ
Петък ще ви създаде професионални ядове, но самите вие сте в състояние да превъзмогнете пречките и да доведете делата си до успешен завършек. Днес можете да разчитате на шанс в професионалните дела и личните си ангажименти. Вашият шанс ще ви даде нови възможности за успешно развитие. Вечерта ще ви е спокойна и ви очаква изненада в дома ви.

Коментар с Facebook

коментара

Реклама
loading...

Хороскоп

Хороскоп за 15 декември

Публикувано

на

ОВЕН

Денят ви ще бъ­де из­пъл­нен с труд­нос­ти и нас­трое­ние­то ви ни­как не е доб­ро. То­ва се дъл­жи на до­маш­ни проб­ле­ми, кои­то за мо­мен­та мъч­но ще раз­ре­ши­те. Ще ви раз­гневят някои от прия­те­ли­те, чии­то ид­еи за пос­ти­га­не на ус­пех в те­зи проб­ле­ми са дос­та неп­ри­ло­жи­ми. Днес ак­тив­нос­тта ви на ра­бот­но­то място е на­ма­ле­на.

ТЕЛЕЦ

Дос­та ядо­ве ще ви съз­да­дат про­фе­сио­нал­ни­те проб­ле­ми днес, но трябва да знае­те, че на­чи­нът за тяхно­то раз­ре­ше­ние се крие са­мо в спо­кой­ния под­ход. При по­ве­че­то от вас проб­ле­ми­те са свър­за­ни със слу­жеб­ни про­ме­ни. Не раз­го­варяй­те с ра­бо­то­да­теля си, за­що­то кон­так­ти­те ви са об­ре­че­ни на неус­пех. Неочаквана новина.

БЛИЗНАЦИ

Близ­на­ци­те с го­ле­ми уси­лия под­дър­жат ба­ланс в от­но­ше­ния­та с око­лни­те. Но ако въз­ник­нат про­ти­во­ре­чия или в из­вес­тна сте­пен се чувс­тва­те не­за­до­во­ле­ни от от­но­ше­ние­то на дру­ги­те към вас, не би­ва да го прие­ма­те сър­деч­но.  При някои труд­нос­ти­те са и от фи­нан­сов ха­рак­тер – ще ви бъ­де труд­но да ги ре­ши­те са­мос­тоя­тел­но.

РАК

Мно­го труд­нос­ти въз­ник­ват в съ­бо­та пред вас и ще ви обе­зку­ра­жат да дей­ства­те по за­да­чи­те за деня. Все пак не е ло­шо да по­тър­си­те съ­дей­ствие­то на някой от ва­ши­те на­чал­ни­ци или прос­то об­ясни­те, че се сблъс­ква­те с неп­рео­до­ли­ми преч­ки. Мно­го ско­ро ще има­те въз­мож­нос­тта за де­ло­ви нап­ре­дък, неочаквани приходи.

ЛЪВ

В съ­бо­та ро­де­ни­те под Лъв са ене­ргич­ни и дей­стве­ни, но не във всич­ки слу­чаи е та­ка. Мно­зи­на от вас все още се ко­ле­баят, но би­ха мог­ли да нап­равят из­вес­тни стъп­ки по пътя към осъ­щест­вява­не на нов съюз или обе­ди­не­ние. Ве­роя­тно днес няма да мо­же­те да пос­тиг­не­те на­пъл­но по­ло­жи­тел­ни ре­зул­та­ти, но резултати ще има.

ДЕВА

Съ­бо­та бе­ле­жи нов раз­вой за мно­зи­на. През деня ще се сблъс­ква­те с препя­тствия, кои­то ед­ва ли ще мо­же­те да от­стра­ни­те днес. Проб­ле­ми от лю­бо­вен ха­рак­тер. Вни­ма­вай­те в ин­тим­ни­те от­но­ше­ния – въз­мож­ни са кон­флик­ти. Няма да се сблъс­ка­те с проб­ле­ми от фи­нан­сов ха­рак­тер, но не пред­прие­май­те рис­ко­ви опе­ра­ции.

ВЕЗНИ

Мно­го от Вез­ни днес ще пъ­ту­ват, ве­роя­тно по де­ло­ви за­да­чи, но ве­роя­тнос­тта да пос­тиг­не­те ус­пех е поч­ти ни­щож­на. Не са мал­ко и оне­зи от вас, кои­то имат до­маш­ни проб­ле­ми и на та­зи ба­за въз­ник­ват про­ти­во­ре­чия и гняв. Мо­же би то­ва е всич­ко, кое­то оп­ре­деля нас­трое­ние­то на всич­ки под зна­ка в съ­бо­-та.

СКОРПИОН

Днес вие сте в доб­ро нас­трое­ние, но ни­как не е из­клю­че­но то през деня да се пом­ра­чи. Въз­ник­ват проб­ле­ми в раз­лич­ни сфе­ри на жи­во­та ви и те ка­то че ли то­тал­но об­хва­щат це­лия ви ден. Ста­ва въп­рос за фи­нан­со­ви труд­нос­ти, неп­рия­тнос­ти от про­фе­сио­на­лен ха­рак­тер, лип­са на по­лез­ни кон­так­ти и нео­чак­ва­ни про­ме­ни при някои.

СТРЕЛЕЦ

Съ­бо­та се ока­зва тру­ден ден за Стре­лец, ка­то с най-мно­го неп­рия­тнос­ти ще се сблъс­ка­те в кон­так­ти­те си, кои­то се­га са по де­ло­ви въп­ро­си. Не е из­клю­че­но мно­зи­на от вас сил­но да се раз­гневят, в та­ки­ва слу­чаи гне­вът не е до­бър съ­вет­ник. Ще кажете или направите неща, за които по-къкно ще съжалявате. По съ­щия на­чин са де­ла­та на биз­нес­ме­ни­те – мно­жес­тво проб­ле­ми.

КОЗИРОГ

Ос­нов­на­та при­чи­на за не­до­волс­тво­то при ро­де­ни­те под Ко­зи­рог днес е пси­хи­чес­ко­то за­тор­моз­ява­не, кое­то в мно­го слу­чаи ви пре­чи за пра­вил­на пре­цен­ка или пра­вил­ни дей­ствия по де­ла­та. По­ве­че­то от вас са склон­ни към раз­би­ра­телс­тво, но мно­го чес­то съ­щес­тву­ва­щи­те проб­ле­ми не поз­вол­яват да се стиг­не до та­ко­ва. Съобразете се с чуждо мнение по бизнес въпроси.

ВОДОЛЕЙ

Пъ­ту­ва­не е ха­рак­тер­но и за ро­де­ни­те под Во­до­лей, но тук съ­щес­тву­ват два ва­риан­та, раз­ли­ча­ва­щи се по въз­мож­нос­ти един от друг. Ако пъ­ту­ва­те във връз­ка с лич­ни де­ла, ве­роя­тнос­тта да пос­тиг­не­те ус­пех е гол­яма. Но по въп­ро­си от де­ло­ви и про­фе­сио­на­лен ха­рак­тер след­ват ра­зо­ча­ро­ва­ния, тъй ка­то въз­ник­ват но­ви препятствия, които трябва да преодолявате.

РИБИ

Мно­го от ро­де­ни­те под Ри­би ще бъ­дат обе­зку­ра­же­ни днес за дей­ствия­та си от сблъ­съ­ка с вне­зап­но въз­ник­на­ли проб­ле­ми. То­ва ще на­ка­ра мно­зи­на от вас да пре­неб­рег­нат пред­стоя­щи­те за­дъл­же­ния, но мо­же би за мо­мен­та то­ва е най-доб­ро­то раз­ре­ше­ние. На ус­пе­хи мо­же­те да се над­ява­те в кон­так­ти­те си през це­лия ден, където е необходиво да покажете добрите си намерения.

коментара

Продължете с четенето

Хороскоп

Важно! Започна изплащането на допълнителните 100 лева към целевата помощ за отопление

Публикувано

на

Агенцията за социално подпомагане (АСП) вече изплаща допълнителните 100 лв. към целевата помощ за отопление, за предоставянето на които Министерският съвет взе решение на 22 ноември 2018 г.

С тях общият размер на помощта за отоплителен сезон 2018/2019 г. достигна сумата от 474,15 лв. Тази допълнителна финансова подкрепа компенсира най-нуждаещите се домакинства за поскъпването в цените на енергоизточниците. Сумите се изплащат по банковите сметки или чрез пощенските станции, в зависимост от предпочитанията на нуждаещите се, заедно с другите помощи.

Допълнителната финансова подкрепа се предоставя на одобрените за целева помощ за отопление лица и семейства, независимо от енергоизточника, който ползват, без да е необходимо те да подават допълнително документи.

За настоящия отоплителен сезон в страната, по последни данни на АСП, са били подадени общо 250 160 заявления-декларации за целева помощ за отопление, като към 3 декември одобрените за получаването лица и семейства са 209 647.

pirinsko.com

коментара

Продължете с четенето
Loading...
loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

декември 2018
П В С Ч П С Н
« ное.    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

ПОПУЛЯРНИ