Свържете се с нас

Таблоид

Андрей Ковачев: Кресненското дефиле – това беше една любов, която Боян Петров имаше

Публикувано

на

Кресненското де­филе – това беше една любов, която Боян Петров има­ше към това място и която споделяха много хора и много биолози.

Така определи работата на алпиниста неговият ко­лега и приятел от детинс­тво – Андрей Ковачев.

Той, заедно със Стоян Бежков и други колеги и приятели на Петров откри­ха фотоизложбата „Каузите на Боян Петров – биораз­нообразието в Кресненския пролом“ в сградата на Об­щина Кресна.

Това всъщност е един­ствената по рода си фото­изложба в България, по­казваща разнообразнието на флора и фауна в Крес­ненското дефиле и отразя­ваща изследователската дейност на Боян Петров.

Ковачев сподели, че Боян е свързан с Кресна не само професионално – тук при­родозащитникът е служил като войник, неговата ди­пломна работа пък е на тема „Прилепите в Крес­ненското дефиле“.

На фотоизложбата всеки може да види кадри от уче­ническите години на Боян в дефилето, за което разказа и неговият колега:

– Бяхме 7. клас, когато за първи път дойдохме тук. Ние бяхме съученици с Боян още от 1. клас. Доведе ни нашият учител в кръжока към Софийския зоопарк. Докато бяхме ученици, прак­тически всяка седмица от годината бяхме в дефилето. Аз с Боян имам една мно­го проста договорка, че ако става дума за Кресненското дефиле – по всяко време на всяко място да се обръщам веднага, за да действаме с него. Тази любов и опазва­не на природата е заради хората, за да може да жи­веем на едно място, което усещаме любовта към този свят и за да бъдем човеци. Самият той беше много го­лям човек. Неговата кауза беше много важна – не само защото по този начин ще спасим човешки животи, а защото единственият начин да спрем ката­строфите е там долу пътят да си остане лока­лен, а ма­гистрала­та да бъде извън Де­филето. По този начин ще се предотвра­ти не само смъртта на хората, а и смъртта на природата.

Прилепи, насекоми, влечуги са малка част от показаното в излож­бата, като към всяка снимка има кратно оп­исание за популацията на видовете. Забеляз­ва се, че самият Боян е достигнал до неприят­ния факт, че видовете намаляват.

Кресненското дефи­ле е най-богатото мяс­то в България – като дива природа – най-много видо­ве, които се срещат на едно място и освен това е уни­кално, защото тук граничат различни климатични зони и това го прави много ценно за опазването, защото няма как да възстановим това. Ако ние запушим Креснен­ското дефиле – то предста­вете си, че главната артерия на вашето сърце е запушена и ние се опитваме да на­мерим някакво решение – няма как. Единственият на­чин да опазим и природата и човешките животи е дейст­вително да оставим някакъв локален път, а магистрални­ят трафик да бъде отделен от дефилето.

– А какво с Боян открихте в дефилето?

– Ние намерихме в Крес­ненското дефиле тези жи­вотни, които днес са за­щитени от Европейската директива. За пръв път тук бяхме през 1987 г. и тогава нямаше нито евродиректи­ви, нито защитени зони, но лошото обаче е, че това раз­нообразие пострада. Няма вид, който в момента да не е намалял драстично по де­филето заради опасния тра­фик, който убива и хора, и животни. Точно за това пра­вим това нещо – те са мно­жество животни от прилепи, земноводни, влечуги и змии, който са редки. Цялото това невероятно богатство в мо­мента изчезва. Единстве­ният начин да възстановим това е този трафик „да изле­зе“.

– Какво пре­чи на попула­цията на ви­довете?

– В момен­та причината е трафикът – той нараства, а ако магис­тралата се направи като тапа – тоест до и след де­филето да за­почва първо­класният път, това е просто смъртоносно. Каузата е тра­фикът да се изнесе извън дефилето.

– Миналого­дишният по­жар оказа ли влияние?

– Това беше много теж­ко събитие. Най-неприят­ни са дългосрочните после­дици, защото когато е много сух почвеният слой, той из­гаря. Това е хумус, който се е натрупал стотици години и с едно палване на клечката си заминава. На мястото на тази изгоряла почва ще оста­не един пясък, който много трудно би бил залесен. Дори и горските не знаят какво друго да зале­сят освен бор, който гори много лесно. Трябва да се вземат мерки, с които да се контролират пожарите.

По-всяко време, във всеки един мо­мент ЗА Крес­ненското дефиле, е каузата на Боян, продължена и след неговата гибел.

Той имаше много каузи, една от тях беше да пома­га на болни деца, но Кресна – Кресна му беше особено близка – ние станахме би­олози – заедно, в Кресна, разказа още Ковачев, кой­то претърпява тежката ка­тастрофа в дефилето през 2016 заедно с Боян.

– Често природозащитни­ците са нападани за това, че пречат за развитието на ин­фраструктурата, така ли е?

– В момента тези, които пречат да се изпълни магис­тралата – е правителството, защото най-тежката отсечка е дефилето и съгласно ре­шение от 2009 г. строежът трябваше да започне от тук, за да се реши този проблем, но това не беше направено. Трябва да сме насяно, че самото изграждане на ви­деонаблюдение и раздели­телна ивица щеше да спаси много животи, но това не се направи отново по вина на правителството.

Стоян Бежков също разка­за пред гостите свои споме­ни от работата си с Боян. Той изтъкна, че Петров е един­ственият биолог и алпинист в България от толкова голям ранг, който оставя след себе си изключително важни факти за биоразнообразие­то в дефилето.

Ралица Василева

Вестник “ Топ Преса “

коментара

Таблоид

Тази седмица във вестник “ Топ Преса „

Публикувано

на

  • КМЕТЪТ НА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ВЛАДИМИР МОСКОВ ПРЕД ТОП ПРЕСА: Винаги съм бил човек, който не дава празни обещания!
  • И ТОВА ДОЖИВЯХМЕ ДА ВИДИМ – „АНТИКОМУНИСТЪТ“ Антоний Стоилов, пишман -професорът от  ЮЗУ, да подкрепя шофьор на генерал от  ДС за кмет?
  • Илиан Личев – управител и съсобственик на «Рубин 08» ООД: Действията  на Злата Ризова и на тази опозиция, която е в момента, могат да бъдат приравнени като тероризъм спрямо Благоевград
  • Д-р Атанас Камбитов: Изградихме  основата  с поглед към бъдещето!

коментара

Продължете с четенето

Таблоид

Европарите за Кресненското дефиле се пренасочват

Публикувано

на

Европарите за Кресненското дефиле се пренасочват към пътя Видин-Мездра и София-Калотина

Магистралата през Кресненското дефиле може да не бъде построена и до 2027 г. За да не бъдат изгубени европейските средства за настоящия програмен период, те ще отидат за изграждането на участъци от скоростния път Видин-Мездра, както и към строящия се в момента София-Калотина.

Това става ясно от публикуваната стенограма от последното заседание на Комитета за наблюдение на оперативна програма „Транспорт“ 2014 – 2020 г.

Решенията, с които правителството гарантира пари за изграждане на двата пътя, са взети по препоръка на Европейската комисия. По този начин се потвърждава ангажиментъта на страната ни към тяхното завършване. Тъй като това е второ поредно отлагане на завършването на ключовата не само за България, но и за Европейския съюз, магистрала, представителят на ЕК Аурелио Сесилио пита дали „Струма“ ще бъде завършена през този век.

Нов график на АПИ за Кресненското дефиле

Пътят през Креснеското дефиле е с дължина близо 65 км.

Първоначално беше планирано това да се случи още през миналия програмен период 2007 – 2013 г. Не се случи, а виновни бяха еколозите, според пътния бранш и премиера Бойко Борисов. Така доизграждането на магистрала „Струма“ остана за този програмен период и ако другите участъци се строят, а един вече беше пуснат в експлоатация, то за Кресна все още не са приключили тръжните процедури. Те са само за изграждането на т.нар. източен обход на Кресна, който е разделен на два лота. Поръчките за тях бяха обявени през август 2018 г., а през февруари 2019 г. бяха отворени предложенията. Интересът към търговете е голям. За единия лот кандидатите са 10, а за другия – 12. В надпреварата участват всички големи български строители, както и чужди компании. На Комитета за наблюдение от края на юли Златка Петева от АПИ обяснява, че плановете са комисиите по избор на изпълнители да приключи работа до края на септември и до края на годината договорите да бъдат подписани.

С днешна дата е ясно, че това не е изпълнено. Повече от година след старта на търговете за строители все още не са отворени дори ценовите предложения. Няма избрани изпълнители и за осъществяването на строителния надзор. Цени също не са отваряни. В началото на август 2019 г. България е внесла апликационната форма за изграждането на 41% от лявото платно и обхода на Кресна. Тези 41% се равняват на 267 млн. евро, които трябва да бъдат усвоени до края на 2023 г. Т.е. тези участъци дотогава трябва да са завършени.

Останалите 59% ще се правят през следващия програмен период и прогнозно трябва да са готови до 2025 г. Рехабилитацията на съществуващия път през дефилето е предвидена да започне след като се построи източният обход. Търговете са планирани за 2024 г., а самото строителство за 2026 – 2027 г., посочва Златка Петева от АПИ. Тя уточнява, че от реалистичните варианти този е „найоптимистичният“.

Ще бъде ли завършена „Струма“ през този век?

Директорът на Управляващия орган на оперативна програма „Транспорт“ Галина Василева обаче е силно скептична предвид досегашния си опит.

„Хубавото е, че всички вече са убедени, че трябва да има алтернативни проекти, както и че „Струма“ лот 3.2 (Креснеското дефиле – бел.ред.) не може да се реализира в рамките на 2023 г. По-вероятно е и тези 40%, за които споменаха колегите от АПИ, да не могат да се осъществят“, казва Галина Василева. Тя отбелязва, че тръжните процедури се случват „изключително бавно“. Припомня, че преди години сходен на брой оферти за лотовете на магистрала „Тракия“ са оценени за 2.5 месеца. Сега близо година комисията не може да отвори още ценови предложения.

Представителят на ЕК Аурелио Сесилио информира, че Брюксел е „изключително притеснен“, защото България няма да спази поетия ангажимент – магистрала „Струма“ да е изцяло готова до края на настоящия програмен период, който финансово изтича през 2023 г.

„През последните две години проследявам изпълнението на магистралата и към днешна дата очакваното завършване вече е отложено с четири години. Така че, ако съгласно сегашните ви прогнози, проектът бъде приключен до 2027 г., то ще имаме забавяне с 16 години в неговото изпълнение. Възниква въпросът дали АМ „Струма“ ще бъде завършена през този век. С това не изразявам песимизъм. Това е сериозен проблем и не виждам да предлагате някакви изключителни мерки, за да спре удължаването на тези забавяния“, казва Сесилио. Той предупреждава българските власти, че „още една стъпка на закъснение и съществува риск“ да се излезе и от следващата финансова рамка, при която вече ще важи правилото „n+2″, т.е. магистралата да не е готова и през 2029 г. „Ремонтът на стария път (през Кресненското дефиле – бе.р.) първоначално трябваше да бъде извършен за една година, спрямо сегашните ви прогнози вече са 2. Нещо следва да се предприеме. Тези проблеми ще бъдат обект на сериозна дискусия“, казва още Сесилио. Той посочва, че строителството трябва да се осъществява, като се опазва околната среда.

Към момента АПИ не изпълнява дори начертания през лятото план пред Сесилио. Нещо повече – без обяснения в началото на този месец отмени отварянето на ценовите предложения.

Ускоряване на строителството на пътя Видин-Ботевград

Но затова пък се работи за ускорен старт на строителството на пътя Видин-Ботевград. Първо в началото на септември отпусна 420 млн. лв. за пътя Мездра-Ботевград, а месец по-късно увеличи сумата до 796.7 млн. лв. за пътя Видин-Ботевград. Средствата трябва да бъдат изразходвани до края на 2023 г., когато финансово приключва настоящият програмен период. За три от участъците вече има избрани изпълнители, но все не са подписани договорите, найвероятно заради обжалване. За изпълнител на пътя от Видин до п.в. „Макреш“ (30 км) е избрано „Северозапад лот 1″ ДЗЗД. В обединението влизат „Нивел строй“, „ПСТ Груп“, „Пътинженеринг – М“, „ПСТ Видин“ и „ПСТ София“. Те печелят с най-ниската цена от 298 млн. лв. За другите два участъка от Видин – Руженци (20 км) изпълнителите все още не са избрани. Но пък са ясни строителите на участъците от пътя Ботевград – Мездра. Единият с дължина 19.3 км ще се изгражда от обединение „Геопът лот 1″, в което участват фирмите „Геострой“ и „Пътстрой-92″. Те печелят обществената поръчка с цена от близо 133 млн. лв. без ДДС. Изпълнител на втория участък с дължина 13.4 км е консорциум „МБ Лот 2 – 2019″, в което участват „Европейски пътища“ АД, „Водно строителство-Благоевград“ АД и „Вахостав-СК“ а.с. Те печелят търга с цена от близо 222.5 млн. лв. без ДДС. От обясненията на Златка Петева от АПИ пред Комитета за наблюдение на оперативната програма става ясно, че проблем има единствено с участъка между Монтана и Враца. Причината е, че няма влязло в сила решение по ОВОС, след като ВАС е произнесъл в полза на компания, чиято складова база за взривни вещества намираща се в непосредствена близост до трасето ще бъде засегната.

Пътят до Калотина

За да се спасят европарите от магистрала „Струма“, другият резервен вариант, който е сигурен, е изграждащият се в момента скоростен път от София до Калотина. Той е разделен на два лота. За единия се ползва европейско финансиране от механизма „Свързана Европа“, но другият се строи с пари от бюджета. Управляващият орган на програма „Транспорт“ се е спрял на модернизацията на пътя Калотина – Храбърско (17 км).

Неговото изпълнение започна през април, а стойността му е 120 млн. лв.

Източник: mediapool.bg

коментара

Продължете с четенето
loading...

Facebook

КАЛЕНДАР

октомври 2019
П В С Ч П С Н
« сеп.    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

ПОПУЛЯРНИ