Свържете се с нас

Таблоид

На „Югозападния фронт“ нищо ново: Всички сегашни кметове ще се борят за нов мандат!

Публикувано

на

Димитър Бръчков ще бъде нашият кандидат за кмет в Петрич, той по­каза, че може да работи в екип и направи дос­татъчно много като кмет на града, това заяви при посещението си в Петрич вчера заместник председа­телят на ПП ГЕРБ Цветан Цветанов. Той подкрепи и Ки­рил Котев като бъдещ кмет на Сандански, тъй като Котев се представя добре като управник на курорт­ния град. Цвета­нов за­яви, че Атанас Камбитов ще бъде кандидатът за кмет и на Бла­гоевград, тъй като е сред кметовете отличници в страната. Няма да има про­мяна и в Банско, управляван от Георги Икономов, както и в Разлог, където кмет на ГЕРБ е Красимир Герчев, не комен­тираме Симитли, където със сигурност Апостол Апостолов ще продължи да управля­ва града, тъй като няма опозиция..

Същата е ситуаци­ята и в Гоце Делчев, който е убедително червен, начело с Владимир Москов. Изненади се очак­ват в малките на­селени места, къ­дето е възможно да има промяна в политическата карта на реги­она. Например мълвата спряга стария кмет на Кресна Илиян Кръстев като опонент на се­гашния градоначалник Нико­лай Георгиев от БСП.

Под въпрос е и кметуването на Емил Илиев в Струмяни, където се заформя сериозна опозиция на сегашната упра­ва. Герберите в региона по­казват стройна организация и леко и методично си водят политиката, показвайки, че са готови са изборите. Силни са структурите на партията в Банско, Разлог, Симитли, Петрич и Сандански. В Бла­гоевград обаче ГЕРБ сякаш разчита единствено и само на градоначалника Камбитов да увлече структурите в предсто­ящата предизборна битка.

Забелязва се една дълга ле­таргия в местните структури, които смениха водещия на градската организация Йор­дан Андонов с областния уп­равител Бисер Михайлов.

Няма нищо произтекло от градската структура на пар­тията в Благоевград, изявите им са само когато се появи някой от централното ръко­водство на ПП ГЕРБ. Търсили сме активни коментари от во­дещи фигури в ГЕРБ Благоев­град по повод наболели про­блеми в партията и града, но лидерите отказват всякакъв коментар около „бъдещите им творчески планове“, което не прави добро впечатление и отслабва позициите и при­съствието на партия ГЕРБ в Благоевград. Наскоро жените им се обединиха и на­правиха успешен семинар в Бан­ско, водени от областния лидер Ад­риана Мел­никлийска. В структура­та на Жени ГЕРБ имаше сериозни про­блеми преди време, жените не искаха ли­дера на градската организация на ГЕРБ Ел. Ташкова, но засега уж всичко е наред и бойните дами на партията дадоха за­явка да се върнат активно в политиката, когато му дойде времето.

СЛОЖНА Е ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА В БЛАГОЕВГРАД.

На фона на лекото разпус­кане на ГЕРБ, в Благоевград се забелязва силно активи­зиране на така наречените малки партии, които се за­явиха като опозиция на се­гашното управление. Видимо това личи в ОБС Благоевград, където напоследък ставаме свидетели на опозиционно поведение, лишено от поли­тика обаче. Караниците са на ниво махленско, „боят“ не е между представители на политически сили, които провеждат последователна и класна политика, а по-скоро протича като ядовни и злост­ни словесни нападки между дилетанти с претенции за про­фесионалисти.

Сред местните представи­тели на политическите сили в ОБС не виждаме политици, които да могат да предскажат какво ще се случи с Благоев­град утре, или след седмица, или след месец и, които да могат да обяснят защо не се е случило Тук виждаме поли­тици, които мислят вече за предстоящите избори, гово­рейки популистки, надигайки силен вой, с една единствена идея да бъдат забелязани. Го­ляма част от местните парла­ментаристи имат характерис­тиката на модерния политик – т. е имат политически опит трупан единствено, премина­вайки от партия в партия. Не ми се ще да изброявам съвет­ниците, които влязоха в ОБС Благоевград от поредната си партия, или сдружение, нито пък тези, които се прегрупи­раха в хода на мандата им -предадоха се един друг и се сдружиха с доскорошните си политически опоненти, преда­вайки по този начин хората, които са ги избрали заради определена политическа групировка. Година преди изборите в ОБС се оф­орми едно опозицион­но ядро, композирано не от политици с цели и идеали, а от съвет­ници във фронт „Анти Камбитов“ и „Анти ОБС председателя Р. Тасков“, съ­ветници които показват, че не живеят и работят „За“ полити­ката идеите и благоевградча­ни, а живеят и работят за себе си „Чрез“ политиката и затова им е толкова важна.

Добрата идея за сдружение „Спаси Благоевград“, откъде­то да произлизат предложе­ния и алтернативи на сегаш­ното управление, дадени от граждани, сякаш се провали. Регистрираха ли това сдру­жение, какво направиха опо­зиционерите, така и не стана ясно?. На последната сесия пък присъствахме на сблъ­сък, при който се раздаваха хапчета за успокоение, а в ролята на лекуващ лекар се наложи да влезе ОБС председателя Радослав Тас­ков. Факт е, че сред съвет­ниците, Тас­ков показва умерено по­литическо поведение и успява да умиротворява разбунения об­щински съвет, пре­върнал се в говорилня, поня­кога крайно безплодна.

Защото засега го­воренето е без­платно, но ако трябва да си плащат съ­ветниците за всяка дума, ще бъдем свидетели на черно-бял ням филм в местния об­щински съвет.

Тук, напосле­дък ни показват, че професията политик, май е единствената, за която не се изисква предварителна, спе­циална подготовка, качестве­но образование и добро въз­питание.

Опитваме се да открием ще роди ли опозицията нова ал­тернатива за управление на Благоевград и нов кандидат кмет, който да е равностоен противник на сегашния Ат. Камбитов, който наистина показва, че работи за града признато успешно, но за съ­жаление алтернатива за сега не виждаме. Наближава вре­мето, в което нашите полити­ци ще застанат отново до нас, в момент на нужда. За да се появят нови „овчари“, нови „овчарски кучета“, произлез­ли от същите „овце“, в каквито се опитват да ни превърнат политиците с действията си. Ограбиха ни идеалите, вярата и надеждите и ни превърнаха ни в тъжни песимисти, без­силни да променят каквото и да било. На кого да имаш доверие, за да го изпратиш в съвета, където да защитава не собствените си интереси, а тези на благоевградчани., И докато те, нашите избрани­ци, се карат помежду си, кой е по -по най, народът страда, останал без работа, без пари, без вяра, а както е тръгнало сме на път да останем и „без гащи“.

Заслужаваме го, защото ние сме си ги избрали, а на­род, който избира политици, работещи за себе си, а не за интересите му, не е жертва, а съучастник.

Крайно време е да съдим реално – Кой каква заслуга от нашите избраници има за раз­витието на областния център, за Благоевград, в който иска­ме да останем да живеем, да работим и отглеждаме децата си.. Времето на сляпата под­крепа и платено гласуване в избори трябва да отстъпи място на мъдър и прецизен избор, защото това, което виждаме в ОБС Благоевград днес е дело на всички нас…!

ИЗВЪН КРАМОЛИТЕ И ПОЛИТИКА­ТА В ОБС!

Благоевград скоро ще има прекрасен нов площад, има нови велоалеи, ще имаме ново депо за отпадъци, има­ме нови детски спортни пло­щадки, училища и спорни зали, ремонтират се старите улици и се асфалтират нови, работи се непрекъснато. Бла­гоевград е пример за много други общини, градът се про­меня и това си заслужава да бъде аплодирано, а не оплю­вано! Дойде време на реални действия, а не на кривораз­брана политика и популизъм, с който определени местни политици в паническите си политходове, продължават да се заиграват с интелигент­ността ни.

Вестник “ Топ Преса“

коментара

Таблоид

Физически лица с жилищни , нежилищни сгради и търговски обекти са подали в община Гоце Делчев декларации за освобождаване от заплащане на такса

Публикувано

на

519 физически лица с жилищни , не жилищни сгради ,земи с постройки  и търговски обекти са подали декларации през 2019 година да бъдат освободени  от плащане на такси  за сметосъбиране и сметоизвозване  тъй като заявените в декларациите жилищни и не жилищни сгради и търговски обекти няма да  бъдат използвани през настоящата 2019 година .

От представеният списък  по подадените декларации за освобождаване от такси за сметосъбиране и  сметоизвозване  през 2019 година  са  неизползваеми от собствениците им десетки апартаменти, къщи гаражи , ранчета и различни други сгради. В списъка  има и собственици  на  3 и 4 апартаменти с по толкова гаражи които  заради това че те не ги ползват са подали декларации за освобождаване от  двата налога .

На заседанието на ОБС Гоце Делчев насрочено за 31 януари  общинските съветници следва да одобрят списъка и да освободят от плащанията собствениците .

коментара

Продължете с четенето

Таблоид

Обновяват ученическия лагер в Попови ливади и вътрешното отделение на болницата в Гоце Делчев

Публикувано

на

Два нови проекта е спечелила община Гоце Делчев, става ясно от публикуване на класирането по програмата за трансгранично сътрудничество между България и Македония. 204 хиляди евро ще бъдат инвестирани в общинската болница, като средствата са специално за ремонт на вътрешното отделение. Там ще бъде основно подменена ВиК инсталацията, санитарните помещения, ще бъде поставено икономично осветление и фотоволтаична система за захранване на болницата с електричество. Община Гоце Делчев е водеща в този проект, в партньорство с община Щип от Македония.

250 хиляди евро са осигурени за ремонт на основната сграда на ученическия лагер в село Попови ливади. Там ще бъде оборудван посетителски център заедно с условия за провеждане на зелени училища, спортни занимания и учене сред природата.

„С реализирането на тези два нови проекта, отново ще помогнем на МБАЛ „Иван Скендеров“ за подобряване условията за престой и лечение на жителите от нашата община и региона и ще обновим детския лагер, за който отдавна търсехме финансиране“ – доволен е кметът Владимир Москов, след Шестото заседание на Съвместния комитет за наблюдение по Interreg – ИПП Програмата за ТГС България-Македония, който се проведе в Берово и в който участваха заедно с областния управител Бисер Михайлов.

Снимки: Interreg IPA CBC

коментара

Продължете с четенето
Loading...
loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

януари 2019
П В С Ч П С Н
« дек.    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

ПОПУЛЯРНИ