Свържете се с нас

Хороскоп

ХОРОСКОП ЗА 4 НОЕМВРИ

Публикувано

на

ОВЕН

Днес Ов­ни­те са си пос­та­ви­ли пла­но­ве, кои­то на всяка це­на трябва да из­пълнят. Неделя е под­ходящ ден за се­риоз­на ак­тив­на ра­бо­та. Денят мо­же неп­рия­тно да ви сюр­при­зи­ра, ако не се съоб­ра­зи­те с някои преч­ки и об­стоя­телс­тва. Бъ­де­те по-дип­ло­ма­тич­ни в биз­не­са – слу­жеб­ни­те кон­так­ти.

ТЕЛЕЦ

Те­ма­та за деня при Тел­ци­те са па­ри­те. Мо­же би има­те някак­ви фи­нан­со­ви зат­руд­не­ния, но те не са фа­тал­ни и не би­ва бо­лез­не­но да ги из­жив­ява­те. Неделя не е под­ходящ за по­ло­жи­тел­ни ко­рек­ции в то­ва от­но­ше­ние. Днес ще по­лу­чи­те прия­тен по­да­рък от же­на, коя­то ви про­те­жи­ра в служ­ба­та.

БЛИЗНАЦИ

За вас денят пред­ла­га неп­рия­тнос­ти от же­ни. Ве­роя­тно дос­та за­сег­на­ти и оби­де­ни ще се по­чувс­тва­те, но ако се аб­стра­хи­ра­те, ще раз­бе­ре­те, че съв­сем не сте в неиз­год­на по­зи­ция и денят е прек­ра­сен. Не се впус­кай­те в из­лиш­ни хар­чо­ве. Опи­тай­те да се ог­ра­ни­чи­те.

РАК

Ра­ци­те ще се за­рад­ват от нео­чак­ва­ни при­хо­ди в до­ма. Въп­ре­ки че прин­цип­но не сте ава­нтю­рис­ти и дър­жи­те на си­гур­нос­тта, неделя пред­ла­га и ха­зар­тен шанс. Мно­го от вас ще по­лу­чат из­вес­тие в до­ма си за осъ­щест­вява­не на на­деж­ди­те, ка­сае­щи слу­жеб­на­та ви реа­ли­за­ция.

ЛЪВ

Мал­ко неп­рия­тен неделя за Лъ­во­ве­те. Об­ста­нов­ка­та око­ло вас е дос­та нап­рег­на­та и из­нерв­яща. Бъ­де­те мно­го вни­ма­тел­ни на об­щес­тве­ни мес­та и в служ­ба­та си. Някои от вас ще по­лу­чат из­вес­тие за пъ­ту­ва­не или ко­ман­ди­ров­ка. Ус­пеш­но ще е пъ­ту­ва­не­то, ако е с цел фи­нан­си.

ДЕВА

За Де­ви­те неделя се оче­рта­ва тру­ден ден и с препя­тствия. Ос­нов­на­та ха­рак­те­рис­ти­ка за деня на нас­трое­ние­то ви се оп­ре­деля от нея­сно­ти­те и нес­та­бил­нос­тта в лю­бов­ни­те ви от­но­ше­ния. На­ми­ра­те се ка­то във ва­куум и то­ва да­ва от­пе­ча­тък в от­но­ше­ния­та ви с око­лни­те. Въо­ръ­же­те се с тър­пе­ние.

ВЕЗНИ

Ден за пъ­ту­ва­не е неделя и е най-ха­рак­тер­но при хо­ра­та, кои­то се за­ни­ма­ват с об­щес­тве­ни де­ла. Вез­ни­те от­но­во ще бъ­дат в доб­ро нас­трое­ние от раз­ви­тие­то на де­ло­вия им жи­вот. Доб­ри­те об­стоя­телс­тва ще съ­пътс­тват са­мо хо­ра­та, кои­то са ак­тив­ни в об­щес­тве­на­та и тру­до­ва­та си из­ява.

СКОРПИОН

Мно­зи­на от Скор­пио­ни­те ще “пре­гър­ната” неделя ка­то свой ден и ще се опи­тат да удо­влет­воря­т же­ла­ния­та си за ха­зарт. Днес оба­че не е под­ходящ ден и въп­ре­ки зат­руд­не­ния­та ви от фи­нан­сов ха­рак­тер, не го пра­ве­те, за­що­то ще пре­тър­пи­те лич­ни за­гу­би, кои­то ще ви дес­та­би­ли­зи­рат.

СТРЕЛЕЦ

Фи­нан­со­ви­те зат­руд­не­ния ка­то че ли оп­ре­делят ха­рак­те­ра на деня при вас. Дос­та неу­дов­лет­во­ре­ни ще сте от об­щес­тве­ни­те си кон­так­ти и биз­нес­ сре­щи. При­чи­на­та по­тър­се­те в се­бе си. Прия­тно из­вес­тие или по­да­рък от же­на мо­же да по­лу­чи­те най-нео­чак­ва­но на ра­бот­но­то си място.

КОЗИРОГ

Денят е дос­та до­бър в де­ло­вия ас­пект при вас. Ус­пеш­ни мо­гат да бъ­дат ва­ши­те пре­го­во­ри днес и да раз­чи­та­те на­пъл­но на хо­ра с въз­мож­нос­ти. Ма­кар че денят про­ти­ча доб­ре за вас, днес не би­ва да се за­ни­ма­ва­те с фи­нан­со­ви опе­ра­ции или няка­къв вид спе­ку­ла­ции. По-добре е да помислите за почивка.

ВОДОЛЕЙ

Бъ­де­те из­лю­чи­тел­но вни­ма­тел­ни в неделя. Денят ще ви “под­хвър­ли” на стран­ни из­пи­та­ния. То­ва не е та­ка ярко фик­си­ра­но в слу­жеб­ни­те ви от­но­ше­ния и денят пре­ми­на­ва доб­ре на ра­бот­но­то ви място. Об­щес­тве­ни­те ви кон­так­ти ще имат ло­шо от­ра­же­ние с гра­ди­ра­що нап­ре­же­ние.

РИБИ

Днес вие мо­же­те на­пъл­но да раз­чи­та­те на прия­те­ли­те си и за мно­го не­ща да се съ­вет­ва­те с тях. Ще има­те неан­га­жи­ра­но от­но­ше­ние към лич­ни­те си проб­ле­ми и ще от­ла­га­те ре­ша­ва­не­то им. В служ­ба­та мо­же­те да по­тър­си­те под­кре­па от на­чал­ни­ци­те си, а някои от вас ще спе­челят мно­го от та­къв ход.

коментара

Реклама
loading...

Хороскоп

Хороскоп за 20 януари

Публикувано

на

ОВЕН

Тази неделя не пропилявайте времето си у дома. Навън ви очакват много по-приятни моменти. Оставете мързела на страна и се раздвижете.

ТЕЛЕЦ

Днес нещата няма да се развиват по вашия вкус и това може да предизвика недоволството ви. Помислете добре дали си заслужава да използвате по-остри думи.

БЛИЗНАЦИ

Думите ви днес ще имат огромно значение за околните. Ще може да насочите събитията в желаната от вас посока. Бъдете добронамерени и към останалите, не само към себе си.

РАК

Денят ще ви покаже колко много ви цени партньорът ви. Не се срамувайте от чувствата си и отговорете достойно на неговата обич.

ЛЪВ

Денят ще ви подари отдавна чакано признание. Ще се почуствате добре, но наистина ли имате нужда от подобни награди?

ДЕВА

Тази неделя посветете на дейности, които ще ви помогнат да станете по-добри в дадена област. Не прекарвайте в деня в бездействие, после ще съжалявате.

ВЕЗНИ

Тази неделя ще сте склонни да се натъжавате от най-различни неща. Започнете деня с гимнастика и няколко дълбоки вдишвания, за да повишите тонуса ви.

СКОРПИОН

Тази неделя не споделяйте своите тайни, колкото и да ви измъчват. Може да напишете мислите си на лист хартия, за да ви олекне.

СТРЕЛЕЦ

Тази неделя не търсете под вола теле. Нищо не е толкова страшно, колкото изглежда. Наспете се добре и ще видите как светът ще ви се види по-светъл.

КОЗИРОГ

Тази неделя не търсете съвет за лични проблеми в себе си. Първо, рискувате да споделите прекалено лична информация и второ, този въпрос трябва да разрешите сами.

ВОДОЛЕЙ

Тази неделя погледнете образа ви в огледалото и помислете дали ви харесва това, което виждате. Много малко трябва да са стъпките, за да го подобрите.

РИБИ

Тази неделя непременно се погрижете за себе си. Не забравяйте, че не сте длъжни да давате обяснения никому за постъпките ви.

коментара

Продължете с четенето

Хороскоп

ХОРОСКОП ЗА 19 ЯНУАРИ

Публикувано

на

ОВЕН

Събота е радостна за Овните. Каквото е било необходимо, сте направили и сега ще имате желаните плодове – независимо дали се отнася до материални печалби или емоционална удовлетвореност. За някои се очертават придобивки – наследство, по приятелска линия.

ТЕЛЕЦ

Ще имате ползотворен ден, но не без ядове. Те идват от страна на приятели, в тази област изпъкват промени, които едва ли ще ви харесат. Не падайте духом, ако се окаже, че не може да разчитате на подкрепа. Затруднено е общуването ви с представители от другия пол.

БЛИЗНАЦИ

Очертава се успешна събота, но не и за нови начинания. Намалете темпото на работа, предоставя ви се възможност за развлечения. Позволете си малко удоволствие и фриволност, не е изключено срещите ви в обществото да са и професионално полезни. Ще получите добър съвет.

РАК

Изпъкват материални придобивки от съдружен бизнес. Но за повечето Раци, служители именно в тази сфера, възникват неприятности. Не са особено съществени, но може би днес няма да имате успех в разговор с шеф за увеличение на заплатата. Това е временен застой.

ЛЪВ

Събота е трудна – и в професионален аспект, и в емоционално отношение. Възможни са неприятни любовни трансформации, а на работното място – повече задачи със спънки за изпълнението им. Не са изключени и здравословни неразположения за някои. Придобивки в дома.

ДЕВА

Затрупани сте с работа, но събота е по-подходяща за почивка и развлечения. Трудно ще се справите с ангажиментите си, още повече че мнозина са под влияние на неприятни емоции. Не се напрягайте излишно, ще ви подкрепи човек, от когото не сте очаквали. Бъдете по-сдържани.

ВЕЗНИ

Възможни са неприятни съобщения и проблеми с пари, но не само че ще намерите изход, но и ще излезете с престиж от ситуацията. Някои от вас може да се разочароват от човек, когото обичат, но вероятно ще потърсят утеха в промяната на професионална връзка в любовта.

СКОРПИОН

Събота е хубава за професионална реализация, творческа изява и съдружна дейност. Изпъкват промени от любовно или семейно естество, които определят добри условия за постигане на стремежите ви. Не са изключени трудности в преследването на придобивки. Не насилвайте нещата.

СТРЕЛЕЦ

Ако имате романтична връзка, то тя е своевременна и благословена. Ако се интересувате от изпълнението на работата си, идеите или как да се изявите днес, се препоръчва настойчивост. Впрочем събота е доста ползотворна, стига да не споделяте намеренията си с околните. Предстоят ви промени, които касаят социалния ви начин на живот и вашето вътрешно духовно развитие.

КОЗИРОГ

Повече работа и в много случаи извънредни ангажименти се забелязват за Козирозите. По отношение на идеи, засягащи финансови дела, е хубаво да премълчите до пълната им реализация. Днес е по-важно да се съобразявате с обстановката около вас и да не влизате в пререкания с колеги. Възможно е някои от вас да получат неприятно съобщение, свързано с близък човек.

ВОДОЛЕЙ

Възможно е да се провалят намеренията ви днес поради прекалената ви доверчивост към други хора. Очевидно някой няма да изпълни дадено ви обещание или дори може да ви попречи поради завист. Не се огорчавайте, обмислете по-добре плановете си за бъдещето. Сега са неосъществими намеренията ви за контакти с влиятелни хора.

РИБИ

Хармоничен ден, за мнозина от Риби благоприятните перспективи за бъдещето се свързват с пътуване. Събота се характеризира и с придобивки – материални и емоционални. Много е важно да бъдете в добри взаимоотношения с околните. Мир и любов в семейството. Денят е благоприятен за съдружен бизнес, ще имате успех и във финансовите дела, но бъдете много предпазливи и разчитайте само на разумни действия.

коментара

Продължете с четенето
Loading...
loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

януари 2019
П В С Ч П С Н
« дек.    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

ПОПУЛЯРНИ