Свържете се с нас

Хороскоп

ХОРОСКОП ЗА 4 НОЕМВРИ

Публикувано

на

ОВЕН

Днес Ов­ни­те са си пос­та­ви­ли пла­но­ве, кои­то на всяка це­на трябва да из­пълнят. Неделя е под­ходящ ден за се­риоз­на ак­тив­на ра­бо­та. Денят мо­же неп­рия­тно да ви сюр­при­зи­ра, ако не се съоб­ра­зи­те с някои преч­ки и об­стоя­телс­тва. Бъ­де­те по-дип­ло­ма­тич­ни в биз­не­са – слу­жеб­ни­те кон­так­ти.

ТЕЛЕЦ

Те­ма­та за деня при Тел­ци­те са па­ри­те. Мо­же би има­те някак­ви фи­нан­со­ви зат­руд­не­ния, но те не са фа­тал­ни и не би­ва бо­лез­не­но да ги из­жив­ява­те. Неделя не е под­ходящ за по­ло­жи­тел­ни ко­рек­ции в то­ва от­но­ше­ние. Днес ще по­лу­чи­те прия­тен по­да­рък от же­на, коя­то ви про­те­жи­ра в служ­ба­та.

БЛИЗНАЦИ

За вас денят пред­ла­га неп­рия­тнос­ти от же­ни. Ве­роя­тно дос­та за­сег­на­ти и оби­де­ни ще се по­чувс­тва­те, но ако се аб­стра­хи­ра­те, ще раз­бе­ре­те, че съв­сем не сте в неиз­год­на по­зи­ция и денят е прек­ра­сен. Не се впус­кай­те в из­лиш­ни хар­чо­ве. Опи­тай­те да се ог­ра­ни­чи­те.

РАК

Ра­ци­те ще се за­рад­ват от нео­чак­ва­ни при­хо­ди в до­ма. Въп­ре­ки че прин­цип­но не сте ава­нтю­рис­ти и дър­жи­те на си­гур­нос­тта, неделя пред­ла­га и ха­зар­тен шанс. Мно­го от вас ще по­лу­чат из­вес­тие в до­ма си за осъ­щест­вява­не на на­деж­ди­те, ка­сае­щи слу­жеб­на­та ви реа­ли­за­ция.

ЛЪВ

Мал­ко неп­рия­тен неделя за Лъ­во­ве­те. Об­ста­нов­ка­та око­ло вас е дос­та нап­рег­на­та и из­нерв­яща. Бъ­де­те мно­го вни­ма­тел­ни на об­щес­тве­ни мес­та и в служ­ба­та си. Някои от вас ще по­лу­чат из­вес­тие за пъ­ту­ва­не или ко­ман­ди­ров­ка. Ус­пеш­но ще е пъ­ту­ва­не­то, ако е с цел фи­нан­си.

ДЕВА

За Де­ви­те неделя се оче­рта­ва тру­ден ден и с препя­тствия. Ос­нов­на­та ха­рак­те­рис­ти­ка за деня на нас­трое­ние­то ви се оп­ре­деля от нея­сно­ти­те и нес­та­бил­нос­тта в лю­бов­ни­те ви от­но­ше­ния. На­ми­ра­те се ка­то във ва­куум и то­ва да­ва от­пе­ча­тък в от­но­ше­ния­та ви с око­лни­те. Въо­ръ­же­те се с тър­пе­ние.

ВЕЗНИ

Ден за пъ­ту­ва­не е неделя и е най-ха­рак­тер­но при хо­ра­та, кои­то се за­ни­ма­ват с об­щес­тве­ни де­ла. Вез­ни­те от­но­во ще бъ­дат в доб­ро нас­трое­ние от раз­ви­тие­то на де­ло­вия им жи­вот. Доб­ри­те об­стоя­телс­тва ще съ­пътс­тват са­мо хо­ра­та, кои­то са ак­тив­ни в об­щес­тве­на­та и тру­до­ва­та си из­ява.

СКОРПИОН

Мно­зи­на от Скор­пио­ни­те ще “пре­гър­ната” неделя ка­то свой ден и ще се опи­тат да удо­влет­воря­т же­ла­ния­та си за ха­зарт. Днес оба­че не е под­ходящ ден и въп­ре­ки зат­руд­не­ния­та ви от фи­нан­сов ха­рак­тер, не го пра­ве­те, за­що­то ще пре­тър­пи­те лич­ни за­гу­би, кои­то ще ви дес­та­би­ли­зи­рат.

СТРЕЛЕЦ

Фи­нан­со­ви­те зат­руд­не­ния ка­то че ли оп­ре­делят ха­рак­те­ра на деня при вас. Дос­та неу­дов­лет­во­ре­ни ще сте от об­щес­тве­ни­те си кон­так­ти и биз­нес­ сре­щи. При­чи­на­та по­тър­се­те в се­бе си. Прия­тно из­вес­тие или по­да­рък от же­на мо­же да по­лу­чи­те най-нео­чак­ва­но на ра­бот­но­то си място.

КОЗИРОГ

Денят е дос­та до­бър в де­ло­вия ас­пект при вас. Ус­пеш­ни мо­гат да бъ­дат ва­ши­те пре­го­во­ри днес и да раз­чи­та­те на­пъл­но на хо­ра с въз­мож­нос­ти. Ма­кар че денят про­ти­ча доб­ре за вас, днес не би­ва да се за­ни­ма­ва­те с фи­нан­со­ви опе­ра­ции или няка­къв вид спе­ку­ла­ции. По-добре е да помислите за почивка.

ВОДОЛЕЙ

Бъ­де­те из­лю­чи­тел­но вни­ма­тел­ни в неделя. Денят ще ви “под­хвър­ли” на стран­ни из­пи­та­ния. То­ва не е та­ка ярко фик­си­ра­но в слу­жеб­ни­те ви от­но­ше­ния и денят пре­ми­на­ва доб­ре на ра­бот­но­то ви място. Об­щес­тве­ни­те ви кон­так­ти ще имат ло­шо от­ра­же­ние с гра­ди­ра­що нап­ре­же­ние.

РИБИ

Днес вие мо­же­те на­пъл­но да раз­чи­та­те на прия­те­ли­те си и за мно­го не­ща да се съ­вет­ва­те с тях. Ще има­те неан­га­жи­ра­но от­но­ше­ние към лич­ни­те си проб­ле­ми и ще от­ла­га­те ре­ша­ва­не­то им. В служ­ба­та мо­же­те да по­тър­си­те под­кре­па от на­чал­ни­ци­те си, а някои от вас ще спе­челят мно­го от та­къв ход.

коментара

Реклама
loading...

Хороскоп

ХОРОСКОП ЗА 15 НОЕМВРИ

Публикувано

на

ОВЕН

Ден, изпълнен с превратности, е четвъртък за родените под Овен. Проблеми и пречки ще застават на пътя ви в службата и личните дела. Трудности ще имате и с партньори в бизнеса, и с административни инстанции или съдружници.Домът ви е единственото спокойно място днес.

ТЕЛЕЦ

В четвъртък едва ли ще се разрешат и вашите проблеми, най-вероятно “изчистването” им ще настъпи след десетина дни. Въздържайте емоциите си на работното място, защото ще си причините вреди. Задействайте контактите си – те сега са ви много необходими.

БЛИЗНАЦИ

За вас четвъртък е благоприятен, най-вече за бизнес. Малка част от вас ще осъществят това в по-широки граници чрез съдействието на партньори. Професионалният ви ден ще бъде тежък поради натрупана умора и безсънние.

РАК

Проблемен е денят и за Рак, най-вече на работното ви място. Откажете се от емоционални реакции, ще се изтълкуват като свадливост с доста неприятни последици за вас. Насочете усилията си към обществените контакти, тук ще ви помогне и късметът, и по този начин ще решите част от проблемите си.

ЛЪВ

За днешните ви трудности вината си е изцяло ваша. Поправимо е, разбира се, не сте загубили авторитета си, но днес не правете опити за решителни действия по какъвто и да е повод. Проблеми ще имате с финансите, социалните контакти, с реализация в бизнеса.

ДЕВА

Много сте близко до успешно разрешаване на делови въпроси, но сте в лошо настроение. Зле се чувствате поради лични проблеми, безуспешно ще търсите подкрепата на близък приятел. Не изсипвайте гнева си върху семейството си, ще последват скандали и конфронтации. За работата си сега може да бъдете спокойни.

ВЕЗНИ

Този ден сте невъзможни – емоционално превъзбудени и твърде себични, не проявявате търпимост, което ще ви навлече неприятности, особено в бизнеса или при подялба на печалба. Точно днес започнете планирано да разрешавате проблемите си, и то от дома, действията ви ще доведат до положителна промяна – в лично и професионално ниво.

СКОРПИОН

Днес ще имате доста професионални проблеми, но за жалост ще останете почти бездейни по отношение на тях. Някои се опитват да планират работата си, но няма да постигнат особен успех. Потърсете съюз с близък човек, за да имате добър резултат.

СТРЕЛЕЦ

В четвъртък не сте настроени борбено, оттук ще възникнат неприятности в службата, дължащи се на крайното ви нежелание да разрешите спорни въпроси. Послушайте интуицията си, тя ви е добър помощник. Сега нарастват възможностите на повечето от знака за финансова стабилизация.

КОЗИРОГ

За почти всички от този знак финансовите възможности се разширяват и днес мнозина могат да реализират печалба. Появилите се проблеми са свързани с дела и хора, които са свързани с колеги и началници. Добре преценявайте личната си позиция, преди да търсите изясняване на проблемите и отплата за накърненото си самочувствие.

ВОДОЛЕЙ

Добри възможности ще има Водолей в четвъртък, но те са ограничени по обективни причини на работното място. Трудности ще имат и бизнесмените. Намерете начин за съгласие с партньорите или съдружниците. Трябва да обърнете внимание и да съхраните любовната си връзка, като избягвате противопоставяния и бъдете по-отстъпчиви на исканията.

РИБИ

Професионалният ден за Риби е изпълнен с пречки. По-освободени ще са контактите ви с влиятелни хора или приятели, готови за съдействие, но не мислете за финансови придобивки точно сега. Проблеми в бизнеса – със съдружници, в дома – с близки роднини, избягвайте конфронтациите с любим човек. Загуби обаче не ви застрашават, просто делата ви ще са в застой. Сега са неосъществими намеренията ви за контакти с влиятелни хора.

коментара

Продължете с четенето

Хороскоп

Какво ще ни се случи днес? Дневен хороскоп за 14 ноември

Публикувано

на

Овен

Денят е благоприятен за нови ангажименти в различни сфери и в личен план. Всички работи, започнати днес, са резултатни. Но помнете, че главозамайването може да затъмни успехите ви.

Вашите амбиции, самомнение и надменност може да ви донесат много неприятности.

Контролирайте се и не налагайте мнението си със сила. Това дразни околните.

Телец

Праволинейността в разсъжденията ви или импулсивното ви поведение може да ви вкара в конфликт с близък човек. Възможно е вашето увлечение към материално обогатяване и обществено благополучие да ви накара да вземете прибързани и грешни решения.

Вие няма да може да оцените действителното положение на нещата. Постарайте се да намерите компромис и нещата може да се подредят сами.

Близнаци

През този ден активизирате партньорските си отношения. В поведението ви преобладава прагматизъм и стремеж да сложите нещата в ред. Това може да настрои част от околните срещу вас, но вие не трябва да им обръщате внимание.

В крайна сметка, най-важното е да постигнете целите си. Днес не трябва да очаквате нещо изключително в работата си, но се придвижвате напред.

Рак

Денят е изпълнен с лъжи и клевети. Всяко движение напред е забавяно от обстоятелствата. Не бива да се занимавате с рисковани дейности. Не се впускайте в авантюри.

Постарайте се да запазите спокойствие. Вероятността за неприятности днес е много голяма, а тяхното премахване може да се затрудни и да се проточи много напред във времето.

Лъв

Денят е благоприятен за разрешаване на различни по вид проблеми. Днес пред вас се открива добра възможност за финансови приходи. Средства, които не сте очаквали точно сега или хонорари, попълват семейния ви бюджет.

Изпитанията временно ви напускат. Днес може да станете подвластни на емоциите си.

За да не изгубите контрол над себе си, трябва точно да определите приоритетите си.

Дева

Вие с успех можете да се реализирате в пряката си работа и в изкуството. Денят е препълнен със срещи и нови познанства. Във връзка с това звездите ви съветват да предвидите неочаквани допълнителни разходи.

Стремежът ви към ред и прагматизъм ви помага да избегнете недоразуменията. Не бъдете прекалено емоционални.

Везни

Ден, който е изпълнен с измами и съблазни. Звездите ви препоръчват да бъдете внимателни и търпеливи. Постарайте се да избягвате ненужните разговори. Отложете важните решения.

Пазете се от нови запознанства. Те може да изиграят отрицателна роля в живота ви. Използвайте обаянието си за своите интереси.

Така около вас се възцарява спокойна обстановка. Сънят ви може да бъде показателен.

Скорпион

Днес ви тегли към различни авантюри, при това в разрез с общоприетите норми. Огледайте внимателно хората около вас. Не е изключено чрез тях да постигнете нещо, към което сте се стремили от доста време насам.

Не изпускайте своя шанс. В общуването съхранете спокойствие. Не натягайте атмосферата. Вероятни са спорове с колеги. Търсете компромиса.

Стрелец

Ако през изминалите дни вие сте съумели да се съсредоточите върху важните неща, днес съумявате да направите правилни изводи. В резултат на тях може да усетите желание за действие и интензивен живот.

Днес е желателно да си подарите много приятни часове. Хората около вас също участват в доброто ви настроение.

Козирог

Ден, белязан с душевно равновесие, хармония и справедливост. Но финансовите ви приходи са под очакваното. Денят е изпълнен с нови срещи, неочаквани познанства, които да предизвикат известни промени в живота ви.

Възможно е да ви предложат участие в интересен нов проект, който да привлече цялото ви внимание.

Водолей

Благоприятен ден, през който може да докажете себе си. Имате успехи във финансов и в творчески план. Активизирайте партньорските си отношения. В поведението ви преобладава желание за ред и прагматизъм.

Разделяте емоциите си – на който, каквото трябва. Всичко това води до бързи резултати.

Риби

Ситуациите около вас се подреждат не точно така, както вие си представяте. Не е изключено непредвидени събития да ви попречат в изпълнението на намеренията ви.

Днес трябва да бъдете пределно внимателни в действията си и партньорските отношения. По-добре е да не бъдете излишно амбициозни.

Вашата сдържаност и тактичност са оценени. Вечерта е възможно да се зарадвате на приятна новина или събитие.

коментара

Продължете с четенето
Loading...
loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

ноември 2018
П В С Ч П С Н
« окт.    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

ПОПУЛЯРНИ