Свържете се с нас

Хороскоп

ХОРОСКОП ЗА 4 НОЕМВРИ

Публикувано

на

ОВЕН

Днес Ов­ни­те са си пос­та­ви­ли пла­но­ве, кои­то на всяка це­на трябва да из­пълнят. Неделя е под­ходящ ден за се­риоз­на ак­тив­на ра­бо­та. Денят мо­же неп­рия­тно да ви сюр­при­зи­ра, ако не се съоб­ра­зи­те с някои преч­ки и об­стоя­телс­тва. Бъ­де­те по-дип­ло­ма­тич­ни в биз­не­са – слу­жеб­ни­те кон­так­ти.

ТЕЛЕЦ

Те­ма­та за деня при Тел­ци­те са па­ри­те. Мо­же би има­те някак­ви фи­нан­со­ви зат­руд­не­ния, но те не са фа­тал­ни и не би­ва бо­лез­не­но да ги из­жив­ява­те. Неделя не е под­ходящ за по­ло­жи­тел­ни ко­рек­ции в то­ва от­но­ше­ние. Днес ще по­лу­чи­те прия­тен по­да­рък от же­на, коя­то ви про­те­жи­ра в служ­ба­та.

БЛИЗНАЦИ

За вас денят пред­ла­га неп­рия­тнос­ти от же­ни. Ве­роя­тно дос­та за­сег­на­ти и оби­де­ни ще се по­чувс­тва­те, но ако се аб­стра­хи­ра­те, ще раз­бе­ре­те, че съв­сем не сте в неиз­год­на по­зи­ция и денят е прек­ра­сен. Не се впус­кай­те в из­лиш­ни хар­чо­ве. Опи­тай­те да се ог­ра­ни­чи­те.

РАК

Ра­ци­те ще се за­рад­ват от нео­чак­ва­ни при­хо­ди в до­ма. Въп­ре­ки че прин­цип­но не сте ава­нтю­рис­ти и дър­жи­те на си­гур­нос­тта, неделя пред­ла­га и ха­зар­тен шанс. Мно­го от вас ще по­лу­чат из­вес­тие в до­ма си за осъ­щест­вява­не на на­деж­ди­те, ка­сае­щи слу­жеб­на­та ви реа­ли­за­ция.

ЛЪВ

Мал­ко неп­рия­тен неделя за Лъ­во­ве­те. Об­ста­нов­ка­та око­ло вас е дос­та нап­рег­на­та и из­нерв­яща. Бъ­де­те мно­го вни­ма­тел­ни на об­щес­тве­ни мес­та и в служ­ба­та си. Някои от вас ще по­лу­чат из­вес­тие за пъ­ту­ва­не или ко­ман­ди­ров­ка. Ус­пеш­но ще е пъ­ту­ва­не­то, ако е с цел фи­нан­си.

ДЕВА

За Де­ви­те неделя се оче­рта­ва тру­ден ден и с препя­тствия. Ос­нов­на­та ха­рак­те­рис­ти­ка за деня на нас­трое­ние­то ви се оп­ре­деля от нея­сно­ти­те и нес­та­бил­нос­тта в лю­бов­ни­те ви от­но­ше­ния. На­ми­ра­те се ка­то във ва­куум и то­ва да­ва от­пе­ча­тък в от­но­ше­ния­та ви с око­лни­те. Въо­ръ­же­те се с тър­пе­ние.

ВЕЗНИ

Ден за пъ­ту­ва­не е неделя и е най-ха­рак­тер­но при хо­ра­та, кои­то се за­ни­ма­ват с об­щес­тве­ни де­ла. Вез­ни­те от­но­во ще бъ­дат в доб­ро нас­трое­ние от раз­ви­тие­то на де­ло­вия им жи­вот. Доб­ри­те об­стоя­телс­тва ще съ­пътс­тват са­мо хо­ра­та, кои­то са ак­тив­ни в об­щес­тве­на­та и тру­до­ва­та си из­ява.

СКОРПИОН

Мно­зи­на от Скор­пио­ни­те ще “пре­гър­ната” неделя ка­то свой ден и ще се опи­тат да удо­влет­воря­т же­ла­ния­та си за ха­зарт. Днес оба­че не е под­ходящ ден и въп­ре­ки зат­руд­не­ния­та ви от фи­нан­сов ха­рак­тер, не го пра­ве­те, за­що­то ще пре­тър­пи­те лич­ни за­гу­би, кои­то ще ви дес­та­би­ли­зи­рат.

СТРЕЛЕЦ

Фи­нан­со­ви­те зат­руд­не­ния ка­то че ли оп­ре­делят ха­рак­те­ра на деня при вас. Дос­та неу­дов­лет­во­ре­ни ще сте от об­щес­тве­ни­те си кон­так­ти и биз­нес­ сре­щи. При­чи­на­та по­тър­се­те в се­бе си. Прия­тно из­вес­тие или по­да­рък от же­на мо­же да по­лу­чи­те най-нео­чак­ва­но на ра­бот­но­то си място.

КОЗИРОГ

Денят е дос­та до­бър в де­ло­вия ас­пект при вас. Ус­пеш­ни мо­гат да бъ­дат ва­ши­те пре­го­во­ри днес и да раз­чи­та­те на­пъл­но на хо­ра с въз­мож­нос­ти. Ма­кар че денят про­ти­ча доб­ре за вас, днес не би­ва да се за­ни­ма­ва­те с фи­нан­со­ви опе­ра­ции или няка­къв вид спе­ку­ла­ции. По-добре е да помислите за почивка.

ВОДОЛЕЙ

Бъ­де­те из­лю­чи­тел­но вни­ма­тел­ни в неделя. Денят ще ви “под­хвър­ли” на стран­ни из­пи­та­ния. То­ва не е та­ка ярко фик­си­ра­но в слу­жеб­ни­те ви от­но­ше­ния и денят пре­ми­на­ва доб­ре на ра­бот­но­то ви място. Об­щес­тве­ни­те ви кон­так­ти ще имат ло­шо от­ра­же­ние с гра­ди­ра­що нап­ре­же­ние.

РИБИ

Днес вие мо­же­те на­пъл­но да раз­чи­та­те на прия­те­ли­те си и за мно­го не­ща да се съ­вет­ва­те с тях. Ще има­те неан­га­жи­ра­но от­но­ше­ние към лич­ни­те си проб­ле­ми и ще от­ла­га­те ре­ша­ва­не­то им. В служ­ба­та мо­же­те да по­тър­си­те под­кре­па от на­чал­ни­ци­те си, а някои от вас ще спе­челят мно­го от та­къв ход.

коментара

Реклама
loading...

Хороскоп

Хороскоп за 18 април

Публикувано

на

ОВЕН

Вашата наивност и добродетелност в четвъртък ще бъдат причина за неуспеха в делата ви. Той може да има и частично значение, но ще ви огорчи, защото е възможно да станете жертва на измама от близък човек. Най-добър изход по делови въпроси ще постигнете, ако послушате съветите на колеги.

ТЕЛЕЦ

Професията и бизнесът са сферите, в които вие се чувствате като риба във вода, така че няма нещо, което би могло да ви изненада в тази връзка. В четвъртък ще се справяте виртуозно със задачите си, но мнозина няма да бъдат справедливо оценени от началниците или партньорите си, което ще събуди негодуванието ви.

БЛИЗНАЦИ

В четвъртък делата ще се развиват положително за родените под Близнаци и се тушира голяма част от вашата нервна претовареност, която обикновено оказва вредно психическо и физическо въздействие. Днес можете да бъдете спокойни за всичко, което ви предстои като работа и ангажименти.

РАК

За Раците ще бъде добре, ако сами се вслушате в съветите, които давате и на другите. Днес умовете на мнозина ще бъдат ангажирани с хипотетични планове, които остават без практическа реализация. Разчитайте на рационалното си мислене и няма да сгрешите. Не се афектирайте от неприятности, които ще възникнат в службата.

ЛЪВ

Днес родените под Лъв са доста енергични и може да се очаква, че ще имат продуктивен ден. Всъщност положителният професионален ден зависи изцяло от вас. Ще срещнете големи трудности при организирането на делата си и дори невъзможност, породена от външни причини. Положете усилия да ги превъзмогнете.

ДЕВА

Днешният четвъртък носи за Девите едновременно печата на загубата и високото покровителство. Не бъдете съдници и не приемайте със зла умисъл неочакваната неприятна ситуация. За този стоицизъм ще бъдете възнаградени. Имате добри възможности за реализиране на обществени контакти. В дома ви цари спокойствие.

ВЕЗНИ

Четвъртък е ден на достижения за Везните. Проявете активност по всички направления. Днес ще имате прекрасни възможности да разрешите проблемите си. Възможно е всичко, което ви притеснява, да се реши в един ден като с магическа пръчка. Трудности ще възникнат във връзка с обществени организации или администрации.

СКОРПИОН

Отдавате огромно значение на придобивките, но сега това не е така важно, както правилното планиране на задълженията. Още днес започнете поетите ангажименти, защото ще разберете, че времето няма да ви стигне и ще закъсате. Денят е добър за изясняване на дълго отлагани финансови въпроси с приятели или съдружници.

СТРЕЛЕЦ

Силен ден е четвъртък за Стрелците. Вероятно физическото състояние на мнозина не е най-добро за момента, но имате добър творчески заряд, от чиято мощ трябва да се възползвате. В унисон с личните ви възможности е и съдбовната даденост за контакти. Те ще бъдат изцяло успешни и лесно ще постигнете намеренията си.

КОЗИРОГ

В четвъртък Козирог имат голям шанс за глобално разрешаване на болезнените проблеми от битов характер. В тази връзка е възможно да контактувате с някого, който ще се ангажира с проблемите ви и ще направи много, за да ви помогне. Други ще имат разговори с шефа си или съдружника в бизнеса и ще постигнете резултати.

ВОДОЛЕЙ

Твърде успешен е четвъртък за вас. Може би някои ще получат дори и подарък по някакъв повод или ще постигнете делови успех, който ще е равен на подарък с голяма стойност. Денят е много добър за уреждане на парични въпроси, за придобивки и действия, свързани с наследство. Всяко едно начало ще се увенчае с успех.

РИБИ

Делата ви се развиват добре, а четвъртък е поредното доказателство за успешна дейност. Проблемите, свързани с този ден, се отнасят към финансите и ако не желаете да пропилеете шансовете си в други насоки, оставете паричните дела за друг ден. Някои от Риби обръщат голямо внимание на съдебно дело, което ще бъде отложено.

коментара

Продължете с четенето

Хороскоп

Хороскоп за 17 април

Публикувано

на

ОВЕН

Доброто звездно влияние на небесните фактори в сряда създава условия за градивност в действията и изобретателност. Но, от друга страна, много ярко е изразена личната ви експанзивност, която пречи на утвърждаването ви. Тя причинява неспокойствие и води до риск или до започването на нов проект, без да е завършен предишният.

ТЕЛЕЦ

Сряда ще донесе някои неприятности за Телците в сферата на деловия живот чрез избраната от вас крайна позиция. Редно е да избягвате крайностите, спекулата, хазарта и склонността към авантюристични действия, към които днес мнозина са готови да прибегнат.

БЛИЗНАЦИ

Близнаците са ограничени в действията си днес и не бива да насилвате ситуацията и възможностите си. Онези, които се стремят на всяка цена да решат проблемите, ще се сблъскат с непреодолими трудности, а в някои случаи е възможно да си навредят фатално. Някои от вас имат добри възможности за служебна изява.

РАК

У мнозина от Рак е силно изразена любовта към науката и израстване в кариерата. Желанията и стремежите ви са напълно разбираеми, но само с желание нищо не се постига. Наистина повечето от вас имат съвсем реални основания за социален и духовен растеж, но често самите вие сте спирачка за тези постижения.

ЛЪВ

Твърде тежка е тази сряда за мнозина, защото ще се сблъскате със ситуации, които крайно ще ви изнервят и разгневят. Възможно е да бъдат предизвикани от твърдоглавото упорство на човек, с когото трябва да проведете делови разговор. Не ви липсват възможности за реализация, но трябва да запазите самообладание и да действате.

ДЕВА

От родените под Дева сега почти всички са доста неспокойни и допускат грешки в действията си. У мнозина желанието за придобивки взима връх и води до липса на реализъм. Положителни контакти няма да ви липсват и дори придобивки, но едва ли ще се задоволите само с постигнатото. Трябва да бъдете по-въздържани.

ВЕЗНИ

Трудностите не ви напускат и днес, но вътрешният живот и изобретателната ви мощ са най-доброто оръжие срещу неуспехите. Не точно те са темата на днешната сряда, а по-скоро условията на ограничения, които ще принудят мнозина да търсят изход от създалото се положение. Съществуват добри финансови възможности.

СКОРПИОН

В мнозинството си Скорпионите са тревожни в сряда. Положителното развитие на делата ви не зависи от личната активност. Странични фактори задържат успеха и просто трябва да изчакате отминаването на неблагоприятното влияние. Това никак няма да ви забави, творческият подем е налице за голям процент от Скорпион.

СТРЕЛЕЦ

Трудоспособността и професионалните качества са на подобаваща висота у Стрелците днес. Никак няма да ви е трудно да решите някои мъчни въпроси, които ви занимават от дълго време и вече са се превърнали в проблеми. При контакти с административни инстанции е по-добре да ползвате чужда намеса, за да имате успех.

КОЗИРОГ

В сряда на мнозина от Козирог се налага да запазят спокойствие, за да могат да извлекат максимална полза от развитието на процесите, характеризиращи деловата и професионална обстановка за деня. Сега тя е динамична, но вие трябва да не се увличате в този ритъм. Съществуват неблагоприятни показатели.

ВОДОЛЕЙ

Водолеите не се чувстват много добре, но мнозина ще трябва да се преборят със здравословното неразположение или нежелание за активни действия и да работят за личния си напредък. Силен творчески заряд притежавате и трябва да започнете изграждането на база за изявата му. Не изпълнявайте работата си механично.

РИБИ

За Рибите сряда ще бъде неудобен ден поради невъзможността да действате според намеренията си. Проблемите сега са свързани с дома. Други от вас изпиват ударите на неблагоприятната социална обстановка, в която са принудени да се борят безспирно и за най-малките придобивки. Необходимо е да запазите спокойствие.

коментара

Продължете с четенето
Loading...
loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

април 2019
П В С Ч П С Н
« мар.    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

ПОПУЛЯРНИ