Свържете се с нас

Хороскоп

Хороскоп за 2-ри ноември!

Публикувано

на

ОВЕН

Пе­тък е на­то­ва­рен ден за Овен, не са из­клю­че­ни неп­рия­тнос­ти от до­ма­шен ха­рак­тер. В служ­ба­та и в биз­не­са се оче­рта­ват ядо­ве и в някои слу­чаи мо­же да пре­тър­пи­те не­що във ваш ущърб. Па­зе­те се от спо­ро­ве и кон­ку­рен­ти на ра­бот­но­то място. Не пре­неб­рег­вай­те въз­мож­нос­ти­те на дру­ги­те.

ТЕЛЕЦ

Денят се свър­зва с мно­го ра­бо­та, мал­ко пе­чал­би. Някои биз­нес­ме­ни до­ри са зас­тра­ше­ни от краж­би и фи­нан­со­ви злоу­пот­ре­би. Бъ­де­те пред­паз­ли­ви в кон­так­ти­те, въз­мож­но е да ви из­мамят. Ако ви ин­те­ре­су­ва те­ма­та лю­бов, в та­зи об­ласт е къс­ме­тът ви. Ще се рад­ва­те на прия­тни емо­ции.

БЛИЗНАЦИ

Из­пък­ват неп­рия­тнос­ти за Близ­на­ци­те в лич­ния им жи­вот, из­бягвай­те об­съж­да­ния, спо­ро­ве, раз­пра­вии и кон­флик­ти вкъ­щи. В то­ва от­но­ше­ние денят е мно­го на­то­ва­рен и мо­же до­ри да си нав­ре­ди­те здра­вос­лов­но. Някои ще прек­ратят дъл­го­го­диш­на връз­ка по­ра­ди ле­ко­мис­лие от тяхна стра­на.

РАК

За вас пе­тък се свър­зва с кав­ги, неп­рия­тнос­ти, спън­ки, въоб­ще проб­ле­ми с де­ца­та или в лю­бов­ния ви жи­вот. Не се опи­твай­те със си­ла да се справ­яте или из­кус­тве­но да ус­кор­ява­те раз­воя на съ­би­тия­та. Някои биз­нес­ме­ни са зас­тра­ше­ни от из­ма­ми. От­ло­же­те важ­ни­те де­ла за друг ден.

ЛЪВ

Пе­тък мо­же да  сблъс­ка Лъ­во­ве­те със слу­жеб­ни ядо­ве, но е важ­но да се аб­стра­хи­ра­те. По-съ­щес­тве­но е, че ви се пред­ла­га не­що из­год­но и ви пред­стои да взе­ме­те важ­но ре­ше­ние за бъ­дещ прос­пе­ри­тет. Не се ко­ле­бай­те, няма да сгре­ши­те в из­бо­ра си.  Действайте смело.

ДЕВА

За Де­ви­те се оче­рта­ва нап­рег­нат ден от глед­на точ­ка на ра­бо­та и ан­га­жи­мен­ти. Кон­так­ти­те със ста­ри прия­те­ли мо­же да ви смутят с лю­бов­ни на­ме­ци. Ако съу­мее­те да се въз­пол­зва­те от фак­та, ще раз­ре­ши­те де­ло­ви проб­лем. Опи­тай­те се да тран­сфор­ми­ра­те връз­ка­та в де­ло­во сът­руд­ни­чес­тво.

ВЕЗНИ

Мно­зи­на ще бъ­дат още­те­ни ма­те­риал­но в пе­тък, някои ще бъ­дат из­ма­ме­ни и ра­зо­ча­ро­ва­ни в лю­бов­та. Денят е нап­рег­нат, мис­ле­те за се­бе си. В про­фе­сио­нал­ни­те си де­ла има на ко­го да се оп­ре­те и до­ри мо­же да бъ­де­те из­не­на­да­ни от прия­тел­ска от­зив­чи­вост на чо­век, на ко­го­то не сте раз­чи­та­ли.

СКОРПИОН

В пе­тък не се чувс­тва­те осо­бе­но ком­фор­тно, но сре­щи­те и кон­так­ти­те ви ве­роя­тно ще за­до­волят ин­те­ре­си­те ви, ще по­добрят нас­трое­ние­то ви. Някои се чувс­тват ог­ра­бе­ни от брач­ния парт­ньор. Днес съ­щес­тву­ват ус­ло­вия за флир­то­ве и лю­бов, та­ка ще ту­ши­ра­те вът­реш­ния си не­га­ти­ви­зъм.

СТРЕЛЕЦ

Денят вне­зап­но мо­же да про­ме­ни хар­мо­нич­но­то ви нас­трое­ние в аг­ре­сив­но. Не вли­зай­те в кон­флик­ти. Кон­так­ти­те ви с биз­нес съд­руж­ни­ци мо­же да ви ядо­сат по­ра­ди опи­ти­те за из­ма­ма. Ов­ла­дей­те тем­пе­ра­мен­та си, прия­тел от до­ма ви ще ви на­со­чи пра­вил­но. Ще ви бъде предложена помощ за някаква работа, която ще довършите с пмощта на приятели.

КОЗИРОГ

Ко­зи­ро­зи­те ще бъ­дат сюр­при­зи­ра­ни с неп­рия­тни но­ви­ни, кои­то зас­ягат из­ма­ми с па­ри. Без­по­кой­ство­то ви е за­си­ле­но, но с бди­тел­ност и про­зор­ли­вост мо­же би ще съу­мее­те да се спра­ви­те със си­туа­ция­та. Ще по­лу­чи­те и по­мощ от стар прия­тел или род­ни­на, прие­ме­те я. Няма да има­те друг шанс да довършите започнатото. Съдебен спор ще бъде разрешен във ваша полза.

ВОДОЛЕЙ

Днес съ­щес­тве­на роля за бла­гот­вор­но раз­ви­тие на де­ла­та ви ще изи­грая­т прия­те­ли­те ви. Неп­рия­тнос­ти­те са със­ре­до­то­че­ни в служ­ба­та и не е из­клю­че­но да бъ­де­те още­те­ни в ед­на или дру­га сте­пен. Из­нер­ве­ни сте, но мо­же­те да ту­ши­ра­те някои кон­флик­ти. Не вли­зай­те в спо­ро­ве с ше­фа си. Знайте, че той винаги е прав и са възможни излишни притеснения.

РИБИ

Съ­щес­тве­ни са кон­так­ти­те днес, ве­роя­тно ще по­лу­чи­те из­год­но пред­ло­же­ние. От­кри­ва ви се шанс да про­ме­ни­те към доб­ро бю­дже­та си или да по­лу­чи­те из­вън­ред­ни па­ри, сти­га да реа­ги­ра­те аде­кват­но. Ако зас­яга пъ­ту­ва­не или про­фе­сио­на­лен ан­га­жи­мент, не се двоу­ме­те да прие­ме­те, те са задължителни за вас. Проблем ще е да откажете, това е се гледа с добро око.

коментара

Реклама
loading...

Хороскоп

Хороскоп за 20 април

Публикувано

на

ОВЕН

Днес мнозина са повлияни от домашните обстоятелства и това вреди на деловия ви ритъм и устрем. Налага се пътуване при някои, което ще бъде резултатно. За всичките си действия трябва да бъдете настойчиви до краен успех.

ТЕЛЕЦ

Поради прекалено доверие Телците могат днес да останат измамени и да последват редица неприятности. Не бива да разчитате много на приятелите си. Денят говори за несъстояли се срещи. Сега вашият най-добър помощник е интуицията, която не бива да пренебрегвате.

БЛИЗНАЦИ

Мнозина днес са разточителни в пълния смисъл на думата. Организирайте деня си и действайте в положителна посока. В края на деня може да се окаже, че времето не ви е стигнало за нищо. Допускате грешки, аналогични на тези от предните дни. Отбележете ги и се старайте да ги отстраните.

РАК

Мнозина от Рак не са успели да проявят действено начало и сега чувстват известна стагнация върху себе си. Ще намерите начин да се реализирате. В събота делата ви тръгват успешно. Опитайте се да изострите вниманието си и бъдете бдителни към всичко.

ЛЪВ

Не можете да решите сами възникналите домашни проблеми, трябва да търсите взаимната хармония в съвместните действия. В делови план се явяват проблеми, с които трябва да се справите и за които имате сили и възможности. Бъдете решителни и ще успеете. Очаква ви приятна новина.

ДЕВА

Днес делата си се движат безупречно въпреки трудностите и неудобствата около тях. А там, където това още не е факт, е наложително да действате по-настойчиво. Твърде възможно е вашите делови срещи в събота да не се състоят. Днес не излагайте идеите си пред колеги.

ВЕЗНИ

Във събота Везните ще бъдат неприятно изненадани в стремежа си за успешна реализация във финансовата сфера или дела, свързани с пари. Денят се характеризира с плодотворни контакти и пътувания, но не се съобразявайте със съвети, получени от мъж. Не властвайте в любовта.

СКОРПИОН

Повечето от Скорпион ще се чувстват неудобно днес, но това не намалява деловия успех. Ще действате често от позиция на силата, което не във всички случаи е добре. По-късно могат да се явят проблеми в контактите. Бизнесмените от вас трябва да контролират партньорите си.

СТРЕЛЕЦ

Събота е привлекателен ден за вас, защото сте в добро настроение и с изявено желание за действия. При мнозина съществуват професионални проблеми, които ще се опитате безуспешно да разрешите. Бъдете внимателни към началниците си, защото можете да разгневите неподходящ човек.

КОЗИРОГ

Най-големите притеснения за Козирог в събота се свързват с резултатите, които очакват от делата, които са захванали. Но учащите се не бива да се притесняват, защото творческите успехи са част от характеристиката на Козирог и успешно ще положат изпит.

ВОДОЛЕЙ

В събота не давайте воля на гнева си, защото той не е характерен за вас и действа особено неприятно върху психическото ви състояние. Сега някои от вас са на път, който има отношение към деловия живот, ще постигнете очаквания успех. Добри възможности ще ви бъдат предложени.

РИБИ

Към разрешаване на проблемите си мнозина от вас ще пристъпят с хитрост. Впрочем около вас има хора с големи възможности, които са готови да ви помогнат. Малко проблематични са срещите във събота, но това не е тежък проблем. Някои имат сътресения от любовен характер.

коментара

Продължете с четенето

Хороскоп

Хороскоп за 19 април

Публикувано

на

ОВЕН
В петък вашият успех се крепи на бързите и ефективни действия. Най-общо денят може да се нарече финансов. Успехите за вас са в по-широки граници и звездите ги гарантират при активност от страна на родените под Овен. Днес вашият късмет е силно изразен и можете да се заемете с трудни дела.

ТЕЛЕЦ
Още днес можете да започнете работа по въпросите, които имат връзка с вашия бъдещ просперитет и обновление. Сега обаче има нещо, което трябва да изясните, и то се отнася до вашите бизнес проекти. Много голяма е вероятността те да съдържат известен процент нереалност и така да се окажат в голяма степен недействителни.

БЛИЗНАЦИ
Петък е сериозен финансов ден за вас. За съжаление някои от Близнаци имат нереална представа за действията си, но късметът, който днес е силно изразен при вас, ще ви помогне да постигнете успехи. Денят е добър за контакти, които за всички вас ще бъдат плодотворни. Ще получите съобщение от финансов характер.

РАК
Вашите успехи имат отношение към дома и парите в петък, но мнозина от Рак имат доста нереални проекти. Разгледайте намеренията си и ги подложете на строг анализ. Само това е начинът да избегнете грешките. Някои от вас ще си навлекат неприятности в службата поради прибързани действия.

ЛЪВ
Петък е най-успешният ден от седмицата за вас. Въпреки че някои от Лъв се чувстват като ограбени или са в незавидно физическо състояние, звездната съдбовност определя прекрасен ден за вас. Става въпрос за постижения, които са от високо ниво. Ще ви зарадва съобщение, свързано с парични придобивки.

ДЕВА
Девите имат изключителен финансов шанс в петък. Макар че делата ви ще срещнат трудности, не бива да се отказвате от дейността си или да я отлагате за друг ден. Добри възможности ще имат мнозина от вас, ако действат чрез административни инстанции. Някои от вас прибързват по въпроси от бизнеса и службата.

ВЕЗНИ
Петък е изключително ползотворен ден за вас. Мнозина ще го разберат на служебното си място. Това ще бъде под формата на някаква придобивка или подкрепа от страна на ръководителите ви. Известна нестабилност се забелязва във финансово отношение, но тя не е продиктувана от събития, а от личната неангажираност на Везни.

СКОРПИОН
Някакви “ветрове веят” Скорпионите днес и това, че мнозинството от вас се държи неангажирано към реалната действителност, е все пак разбираемо. По-голямо учудване създават онези между вас, които ще се държат глуповато. Имате силна воля и сте достатъчно решителни, за да реализирате един успешен петък.

СТРЕЛЕЦ
В петък Стрелците не се чувстват много добре и нервното напрежение ще ги доведе до прибързани действия. За вас те сега са грешка. Бъдете разумни и действайте по предварителен план – без значене дали става въпрос за службата, или другите ангажименти. Някои от вас имат добри възможности за разговор с началниците.

КОЗИРОГ
Сигурно много от вас ще бъдат добре приети от приятелите или околните в службата, защото днес вие ще ги зарадвате с интересно съобщение. За някои това съобщение ще е лично, а на други ще вдъхне доверие за бъдещето. В този смисъл на разсъждения е възможно и самите вие да се зарадвате от съобщението.

ВОДОЛЕЙ
Водолеите имат финансова необходимост в момента и мнозина ще решат проблема си чрез паричен заем. Имате основание да се надявате на него, защото ще ви бъде направен съответният компромис. Някои от вас са пленници на суетата и користолюбието, като едновременно с това демонстрират амбициите си.

РИБИ
Стабилни сте днес и повече от родените под Риби ще имат придобивка. Вашият шанс има отношение към работата, обществените контакти и финансите. За последните не трябва да действате прибързано и само в рамките на установения ред. В противен случай не е изключена загуба. Не действайте прибързано.

коментара

Продължете с четенето
Loading...
loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

април 2019
П В С Ч П С Н
« мар.    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

ПОПУЛЯРНИ