Свържете се с нас

Хороскоп

Хороскоп за 2-ри ноември!

Публикувано

на

ОВЕН

Пе­тък е на­то­ва­рен ден за Овен, не са из­клю­че­ни неп­рия­тнос­ти от до­ма­шен ха­рак­тер. В служ­ба­та и в биз­не­са се оче­рта­ват ядо­ве и в някои слу­чаи мо­же да пре­тър­пи­те не­що във ваш ущърб. Па­зе­те се от спо­ро­ве и кон­ку­рен­ти на ра­бот­но­то място. Не пре­неб­рег­вай­те въз­мож­нос­ти­те на дру­ги­те.

ТЕЛЕЦ

Денят се свър­зва с мно­го ра­бо­та, мал­ко пе­чал­би. Някои биз­нес­ме­ни до­ри са зас­тра­ше­ни от краж­би и фи­нан­со­ви злоу­пот­ре­би. Бъ­де­те пред­паз­ли­ви в кон­так­ти­те, въз­мож­но е да ви из­мамят. Ако ви ин­те­ре­су­ва те­ма­та лю­бов, в та­зи об­ласт е къс­ме­тът ви. Ще се рад­ва­те на прия­тни емо­ции.

БЛИЗНАЦИ

Из­пък­ват неп­рия­тнос­ти за Близ­на­ци­те в лич­ния им жи­вот, из­бягвай­те об­съж­да­ния, спо­ро­ве, раз­пра­вии и кон­флик­ти вкъ­щи. В то­ва от­но­ше­ние денят е мно­го на­то­ва­рен и мо­же до­ри да си нав­ре­ди­те здра­вос­лов­но. Някои ще прек­ратят дъл­го­го­диш­на връз­ка по­ра­ди ле­ко­мис­лие от тяхна стра­на.

РАК

За вас пе­тък се свър­зва с кав­ги, неп­рия­тнос­ти, спън­ки, въоб­ще проб­ле­ми с де­ца­та или в лю­бов­ния ви жи­вот. Не се опи­твай­те със си­ла да се справ­яте или из­кус­тве­но да ус­кор­ява­те раз­воя на съ­би­тия­та. Някои биз­нес­ме­ни са зас­тра­ше­ни от из­ма­ми. От­ло­же­те важ­ни­те де­ла за друг ден.

ЛЪВ

Пе­тък мо­же да  сблъс­ка Лъ­во­ве­те със слу­жеб­ни ядо­ве, но е важ­но да се аб­стра­хи­ра­те. По-съ­щес­тве­но е, че ви се пред­ла­га не­що из­год­но и ви пред­стои да взе­ме­те важ­но ре­ше­ние за бъ­дещ прос­пе­ри­тет. Не се ко­ле­бай­те, няма да сгре­ши­те в из­бо­ра си.  Действайте смело.

ДЕВА

За Де­ви­те се оче­рта­ва нап­рег­нат ден от глед­на точ­ка на ра­бо­та и ан­га­жи­мен­ти. Кон­так­ти­те със ста­ри прия­те­ли мо­же да ви смутят с лю­бов­ни на­ме­ци. Ако съу­мее­те да се въз­пол­зва­те от фак­та, ще раз­ре­ши­те де­ло­ви проб­лем. Опи­тай­те се да тран­сфор­ми­ра­те връз­ка­та в де­ло­во сът­руд­ни­чес­тво.

ВЕЗНИ

Мно­зи­на ще бъ­дат още­те­ни ма­те­риал­но в пе­тък, някои ще бъ­дат из­ма­ме­ни и ра­зо­ча­ро­ва­ни в лю­бов­та. Денят е нап­рег­нат, мис­ле­те за се­бе си. В про­фе­сио­нал­ни­те си де­ла има на ко­го да се оп­ре­те и до­ри мо­же да бъ­де­те из­не­на­да­ни от прия­тел­ска от­зив­чи­вост на чо­век, на ко­го­то не сте раз­чи­та­ли.

СКОРПИОН

В пе­тък не се чувс­тва­те осо­бе­но ком­фор­тно, но сре­щи­те и кон­так­ти­те ви ве­роя­тно ще за­до­волят ин­те­ре­си­те ви, ще по­добрят нас­трое­ние­то ви. Някои се чувс­тват ог­ра­бе­ни от брач­ния парт­ньор. Днес съ­щес­тву­ват ус­ло­вия за флир­то­ве и лю­бов, та­ка ще ту­ши­ра­те вът­реш­ния си не­га­ти­ви­зъм.

СТРЕЛЕЦ

Денят вне­зап­но мо­же да про­ме­ни хар­мо­нич­но­то ви нас­трое­ние в аг­ре­сив­но. Не вли­зай­те в кон­флик­ти. Кон­так­ти­те ви с биз­нес съд­руж­ни­ци мо­же да ви ядо­сат по­ра­ди опи­ти­те за из­ма­ма. Ов­ла­дей­те тем­пе­ра­мен­та си, прия­тел от до­ма ви ще ви на­со­чи пра­вил­но. Ще ви бъде предложена помощ за някаква работа, която ще довършите с пмощта на приятели.

КОЗИРОГ

Ко­зи­ро­зи­те ще бъ­дат сюр­при­зи­ра­ни с неп­рия­тни но­ви­ни, кои­то зас­ягат из­ма­ми с па­ри. Без­по­кой­ство­то ви е за­си­ле­но, но с бди­тел­ност и про­зор­ли­вост мо­же би ще съу­мее­те да се спра­ви­те със си­туа­ция­та. Ще по­лу­чи­те и по­мощ от стар прия­тел или род­ни­на, прие­ме­те я. Няма да има­те друг шанс да довършите започнатото. Съдебен спор ще бъде разрешен във ваша полза.

ВОДОЛЕЙ

Днес съ­щес­тве­на роля за бла­гот­вор­но раз­ви­тие на де­ла­та ви ще изи­грая­т прия­те­ли­те ви. Неп­рия­тнос­ти­те са със­ре­до­то­че­ни в служ­ба­та и не е из­клю­че­но да бъ­де­те още­те­ни в ед­на или дру­га сте­пен. Из­нер­ве­ни сте, но мо­же­те да ту­ши­ра­те някои кон­флик­ти. Не вли­зай­те в спо­ро­ве с ше­фа си. Знайте, че той винаги е прав и са възможни излишни притеснения.

РИБИ

Съ­щес­тве­ни са кон­так­ти­те днес, ве­роя­тно ще по­лу­чи­те из­год­но пред­ло­же­ние. От­кри­ва ви се шанс да про­ме­ни­те към доб­ро бю­дже­та си или да по­лу­чи­те из­вън­ред­ни па­ри, сти­га да реа­ги­ра­те аде­кват­но. Ако зас­яга пъ­ту­ва­не или про­фе­сио­на­лен ан­га­жи­мент, не се двоу­ме­те да прие­ме­те, те са задължителни за вас. Проблем ще е да откажете, това е се гледа с добро око.

коментара

Реклама
loading...

Хороскоп

ХОРОСКОП ЗА 18 НОЕМВРИ

Публикувано

на

ОВЕН

Неделя се очер­та­ва до­бър ден за Ов­ни­те, въп­ре­ки че се за­бе­ляз­ва ня­как­во не­до­вол­с­т­во и не­доб­ро нас­т­ро­е­ние у вас. Ве­ро­я­т­но сте по­тис­на­ти на те­ма па­ри и то­ва ка­то че ли е най-ха­рак­тер­но за ня­кои биз­нес­ме­ни в съд­ру­жен биз­нес. Има­те прек­рас­ни пред­пос­тав­ки за раз­ви­ти­е­то на дей­ност­та си и ако се за­дейс­т­ва­те по-се­ри­о­з­но, неп­ре­мен­но ще има­те доб­ри ре­зул­та­ти. Слу­жеб­но мо­же да има­те проб­лем, по­ра­ди гаф от стра­на на ваш ко­ле­га.

ТЕЛЕЦ

За­ба­вя­не в де­ла­та и пре­пят­с­т­вия, по­ра­ди проб­ле­ми, съз­да­де­ни от бли­зък чо­век, са при­чи­на за ло­шо­то нас­т­ро­е­ние при Те­лец. Ако дейс­т­ва­те тър­пе­ли­во и ра­зум­но-дип­ло­ма­тич­но, де­нят мо­же да ви пред­ло­жи при­я­тен сюр­п­риз. Ва­ше­то вни­ма­тел­но от­но­ше­ние към слу­жеб­ни­те за­дъл­же­ния ще бъ­де ед­на бла­гоп­ри­я­т­на пред­пос­тав­ка за ус­пеш­но­то ви раз­ви­тие в неделя.

БЛИЗНАЦИ

Неделя е дос­та емо­ци­о­на­лна за Близ­на­ци­те и има ве­ро­я­т­ност да раз­ре­ши­те ня­кои лич­ни проб­ле­ми. Фи­нан­со­во­то ви осъ­щес­т­вя­ва­не е за­ви­си­мо от ня­ка­къв мъж и в мно­го слу­чаи ста­ва въп­рос за съ­вет или кон­сул­та­ция с ад­во­кат, юрист или въ­о­б­ще ня­ка­къв чо­век, кой­то е го­тов да по­мог­не. Про­фе­си­о­нал­но Близ­на­ци­те ще са дос­та на­то­ва­ре­ни, но с чуж­да по­мощ ще се спра­ви­те с не­ле­ки­те за­да­чи.

РАК

От емо­ци­о­нал­на глед­на точ­ка неделя е на­то­ва­рен ден за Ра­ци­те. Въп­ре­ки то­ва мно­зи­на от мъ­же­те на то­зи знак ще се на­ло­жи да ока­жат ня­как­ва по­мощ ня­ко­му. Дру­ги от вас мо­гат да раз­чи­тат на сво­я­та ав­то­ри­тет­ност за раз­ре­ша­ва­не на важ­ни въп­ро­си. Слу­жеб­ни­ят ден ще пре­ми­не при­я­т­но, а има пер­с­пек­ти­ви и за ма­те­ри­а­л­ни при­до­бив­ки. Гол­яма част от Pа­ци­те ще се за­рад­ват на ху­ба­ва но­ви­на.

ЛЪВ

Ду­шев­но­то не­раз­по­ло­же­ние у мно­зи­на от Лъв ще ви нас­т­рои сан­ти­мен­тал­но с пог­лед към спо­ме­ни­те. Ня­кои от вас се чув­с­т­ват емо­ци­о­нал­но ог­ра­бе­ни, мо­же би пре­у­ве­ли­ча­ва­те зна­че­ни­е­то на фак­ти­те. На­пъл­но в със­то­я­ние сте да прег­лът­не­те ня­кои ра­зо­ча­ро­ва­ния и да се за­ло­ви­те здра­во за ра­бо­та. Кон­цен­т­ри­рай­те се за де­ло­ва ре­а­ли­за­ция и ще бъ­де­те удов­лет­во­ре­ни от днешния ден. Ще има­те нов път в раз­ви­тие­то – лич­но и де­ло­во.

ДЕВА

Неделя е мно­го пе­че­ливш за Де­ви­те и мно­зи­на от вас ще се спра­вят с труд­нос­ти, съз­да­де­ни от не­о­б­мис­ле­ни дейс­т­вия на бли­зък чо­век. Бла­гос­к­лон­но­то от­но­ше­ние на ви­со­ко­пос­та­ве­но ли­це спря­мо вас днес е мно­го важ­но за раз­ре­ша­ва­не на ад­ми­нис­т­ра­тив­ни или фи­нан­со­ви въп­ро­си. Прек­рас­но пре­ми­на­ва и слу­жеб­ни­ят ден, мо­жете да се на­дя­вате на раз­ц­вет.

ВЕЗНИ

Щас­т­лив ден за Вез­ни­те, осо­бе­но за се­мей­ни­те сред вас и те­зи, ко­и­то се под­гот­вят за сват­ба. По­ве­че­то от вас ще се рад­ват на зна­чи­тел­ни при­до­бив­ки за до­ма, въп­ре­ки че има и ня­ка­къв фи­нан­сов проб­лем. Ва­ша­та при­леж­ност и нас­той­чи­вост по от­но­ше­ние на про­фе­си­о­нал­ни­те ви за­дъл­же­ния ще до­ве­де до за­вър­шен вид ан­га­жи­мен­ти­те ви. Де­нят не е под­хо­дящ за сре­щи с при­я­те­ли и близ­ки.

СКОРПИОН

Зле се чув­с­т­ват Скор­пи­о­ни­те в неделя, но ще раз­бе­рат за бла­гоп­ри­я­тен из­ход от при­тес­ня­ващ ги проб­лем. Днес е въз­мож­но да по­лу­чи­те доб­ри съ­о­б­ще­ния, от­на­ся­щи се до по­доб­ря­ва­не на ма­те­ри­а­л­но­то ви по­ло­же­ние по слу­жеб­на ли­ния. Ня­кои ще бъ­дат щас­т­ли­ви от раз­ви­ти­е­то в се­мей­на­та връз­ка и бла­гос­к­лон­но­то от­но­ше­ние на ня­ко­го спря­мо вас. Прог­ра­ми­рай­те вре­ме­то си да­леч нaпред и се мо­би­ли­зи­рай­те.

СТРЕЛЕЦ

Сан­ти­мен­тал­но нас­т­ро­е­ни са Стрел­ци­те в неделя, а де­нят им пред­ла­га го­лям ус­пех. Ста­ва въп­рос за се­ри­о­з­ни па­рич­ни и ма­те­ри­а­л­ни при­до­бив­ки. Мно­го ве­ро­я­тен е ло­та­ри­ен или друг вид ха­зар­тен шанс. На ра­бот­но­то мяс­то ви очак­ва дос­та ра­бо­та, нап­рег­не­те уси­ли­я­та си и не я от­ла­гай­те, дейс­т­вай­те пре­циз­но и ще бъ­де­те удов­лет­во­ре­ни от ре­зул­та­та. Днес ще по­лу­чи­те по­ка­на за смяна на ра­бо­та­та и ако я прие­ме­те, то­ва ще ста­не скоро.

КОЗИРОГ

Из­к­лю­чи­тел­но ус­пе­шен и пе­че­ливш ден, въп­ре­ки че Ко­зи­ро­зи­те из­жи­вя­ват проб­ле­ми на вът­реш­но ни­во. Ве­ро­я­т­но ста­ва въп­рос за друж­ба и лю­бов с хар­мо­ния в от­но­ше­ни­я­та. Же­ни­те от зна­ка ще про­я­вят ве­ли­ко­ду­шие за ста­би­ли­за­ци­я­та, до­ка­то мъ­же­те раз­чи­тат и тър­сят бла­гос­к­лон­ност­та на же­на. Има се­ри­о­з­ни ус­ло­вия за фи­нан­сов раз­ц­вет.

ВОДОЛЕЙ

Неделя е прек­ра­сен ден за Во­до­ле­и­те и мно­зи­на от вас ще имат по­вод да се чув­с­т­ват об­лек­че­ни и щас­т­ли­ви. Ще раз­бе­ре­те за бла­гос­к­лон­но­то от­но­ше­ние на ня­ко­го спря­мо фи­нан­со­вия ви проб­лем и не е из­к­лю­че­но въп­ро­сът да се раз­ре­ши. За­бе­ляз­ва се дос­та го­ля­ма до­за емо­ци­о­нал­ност и до­ри еуфо­рия в по­ве­де­ни­е­то на ня­кои, ко­е­то не е мно­го пре­по­ръ­чи­тел­но осо­бе­но на ра­бот­но­то мяс­то.

РИБИ

Днес об­с­то­я­тел­с­т­ва­та се под­реж­дат във ва­ша пол­за. Не бъ­де­те аг­ре­сив­ни и кри­тич­ни към окол­ни­те. Прек­рас­но се раз­ре­ша­ва проб­лем с род­ни­на с ин­те­ли­ген­т­на­та на­ме­са на же­на. Не осо­бе­но удов­лет­во­ре­ни ще бъ­де­те от слу­жеб­ната неделя, но са си­гур­ни ня­кои ма­те­ри­а­л­ни при­до­бив­ки. Пе­че­ливш ден за кон­так­ти и де­ло­ви сре­щи. При биз­нес­ме­ни­те се оче­рта­ват но­вос­ти, кои­то ще до­ве­дат до про­ме­ни­ в де­ла­та им.

коментара

Продължете с четенето

Хороскоп

ХОРОСКОП ЗА 17 НОЕМВРИ

Публикувано

на

ОВЕН
Днес Овните ще имат един непредсказуем ден. Нито ще успеете да реализирате намеренията си в пълнота, нито ще имате възможност да се усамотите и да се откъснете от всичко и всички. През целия ден ще трябва да се съобразявате с чужди желания.

ТЕЛЕЦ
Очаква ви приятен ден, много подходящ за общуване, приятелски срещи и нови запознанства. Ще прекарате времето си добре, намирайки много поводи за радост и веселие. Лесно ще се справяте с домашните задължения. Ще се появят нови идеи и планове.

БЛИЗНАЦИ
Всички днес ще бъдат с вас внимателни и официални. В това може да откриете своеобразна прелест – в крайна сметка не може да се флиртува непрекъснато. Но ако сте истински майстори, може да се опитате да стопите леда малко по малко. За някои в събота ще бъде доста трудно да се съсредоточат.

РАК
Разговорите днес могат да доведат до сериозни открития и затова се постарайте повече да общувате с обкръжаващите ви хора. Задавайте противоречиви въпроси и не се оттегляйте от горещи спорове. Има хора с удивителни идеи и вие бихте могли да се поучите от тях. Отворете разума си и се пригответе да преразгледате своите отдавнашни убеждения.

ЛЪВ
В събота трябва да се съобразите с мнението на противоположния пол относно ваше начинание, което сте отлагали поради финансова невъзможност. Те могат да ви окажат ценна помощ, най-малко морална подкрепа. Вашата половинка се явява за вас точният избор.

ДЕВА
Ако става дума за търпение, то ще ви е много необходимо днес. Ако нещо може да стане не както трябва, точно така и ще се случи. Но има и добри новини – вие сте в числото на малкото хора, които ще успеят да се справят с тези дразнещи дреболии, които в събота ще се появяват по пътя ви. Амбициозната ви натура няма да се задоволи с половинчати неща.

ВЕЗНИ
През този ден ви предстои много отговорна среща, от резултата на която до голяма степен ще зависи вашето бъдеще. Остава да се надявате, че срещата ще бъде любовна, макар че не е изключено за някои Везни да се окаже делова. Но така или иначе е добре да се постараете. Никога не се знае кой може да ви наблюдава в дадения момент.

СКОРПИОН
Днес повечето от вас изведнъж ще се сетят, че има нещо, което са забравили да свършат. С добра мобилизация ще успеят да доведат нещата докрай. Скорпиони, след като сте си изяснили за какво става дума, сте готови да търсите желаното, но не се престаравайте, възможни са грешки. Помнете, че невинаги нещата зависят само от вас.

СТРЕЛЕЦ
През днешния ден ще бъде трудно да проявявате чувствата си, както и да развивате творческите си дадености. Ваша задача ще бъде не покоряването на нови върхове, а потвърждаването на вече направена заявка. Победата е възможна, но за целта ще трябва да се преодолявате препятствия. Резултатът може да се окаже по-нисък от очакванията и ще бъдете разочаровани.

КОЗИРОГ
Нищо не ви напомня за стойността на парите така добре, както качествената и напрегната работа. Днес ще се наложи да употребите усилия, а резултатът може и да не ви зарадва много. За сметка на това самият процес на работа ще бъде доста интересен, а и благодарение на всичко ще можете да се запознаете с нови хора, ще се открият нови възможности.

ВОДОЛЕЙ
Удачен ден от финансова гледна точка за повечето от вас, но за да ви донесе реални доходи, трябва да се потрудите повече, отколкото ви се иска в събота. Днес няма да сте много във възторг, тъй като ще се наложи да се заемете с решаването на чужди проблеми. Довършете оставените за после работи, те ще напомнят за себе си и ще се наложи да се оправите с тях.

РИБИ
Доста успешна ще бъде събота за Рибите. Съветите към тях са да разчитат само на своите сили, без да очакват помощ от другите. Колкото по-независими бъдат в разсъжденията и постъпките си, толкова по-добре. Финансовото ви положение ще се подобри. Междувременно ще получите очаквани плащания, а е възможно и връщане на стари дългове.

коментара

Продължете с четенето
Loading...
loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

ноември 2018
П В С Ч П С Н
« окт.    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

ПОПУЛЯРНИ