Свържете се с нас

Хороскоп

Хороскоп за 2-ри ноември!

Публикувано

на

ОВЕН

Пе­тък е на­то­ва­рен ден за Овен, не са из­клю­че­ни неп­рия­тнос­ти от до­ма­шен ха­рак­тер. В служ­ба­та и в биз­не­са се оче­рта­ват ядо­ве и в някои слу­чаи мо­же да пре­тър­пи­те не­що във ваш ущърб. Па­зе­те се от спо­ро­ве и кон­ку­рен­ти на ра­бот­но­то място. Не пре­неб­рег­вай­те въз­мож­нос­ти­те на дру­ги­те.

ТЕЛЕЦ

Денят се свър­зва с мно­го ра­бо­та, мал­ко пе­чал­би. Някои биз­нес­ме­ни до­ри са зас­тра­ше­ни от краж­би и фи­нан­со­ви злоу­пот­ре­би. Бъ­де­те пред­паз­ли­ви в кон­так­ти­те, въз­мож­но е да ви из­мамят. Ако ви ин­те­ре­су­ва те­ма­та лю­бов, в та­зи об­ласт е къс­ме­тът ви. Ще се рад­ва­те на прия­тни емо­ции.

БЛИЗНАЦИ

Из­пък­ват неп­рия­тнос­ти за Близ­на­ци­те в лич­ния им жи­вот, из­бягвай­те об­съж­да­ния, спо­ро­ве, раз­пра­вии и кон­флик­ти вкъ­щи. В то­ва от­но­ше­ние денят е мно­го на­то­ва­рен и мо­же до­ри да си нав­ре­ди­те здра­вос­лов­но. Някои ще прек­ратят дъл­го­го­диш­на връз­ка по­ра­ди ле­ко­мис­лие от тяхна стра­на.

РАК

За вас пе­тък се свър­зва с кав­ги, неп­рия­тнос­ти, спън­ки, въоб­ще проб­ле­ми с де­ца­та или в лю­бов­ния ви жи­вот. Не се опи­твай­те със си­ла да се справ­яте или из­кус­тве­но да ус­кор­ява­те раз­воя на съ­би­тия­та. Някои биз­нес­ме­ни са зас­тра­ше­ни от из­ма­ми. От­ло­же­те важ­ни­те де­ла за друг ден.

ЛЪВ

Пе­тък мо­же да  сблъс­ка Лъ­во­ве­те със слу­жеб­ни ядо­ве, но е важ­но да се аб­стра­хи­ра­те. По-съ­щес­тве­но е, че ви се пред­ла­га не­що из­год­но и ви пред­стои да взе­ме­те важ­но ре­ше­ние за бъ­дещ прос­пе­ри­тет. Не се ко­ле­бай­те, няма да сгре­ши­те в из­бо­ра си.  Действайте смело.

ДЕВА

За Де­ви­те се оче­рта­ва нап­рег­нат ден от глед­на точ­ка на ра­бо­та и ан­га­жи­мен­ти. Кон­так­ти­те със ста­ри прия­те­ли мо­же да ви смутят с лю­бов­ни на­ме­ци. Ако съу­мее­те да се въз­пол­зва­те от фак­та, ще раз­ре­ши­те де­ло­ви проб­лем. Опи­тай­те се да тран­сфор­ми­ра­те връз­ка­та в де­ло­во сът­руд­ни­чес­тво.

ВЕЗНИ

Мно­зи­на ще бъ­дат още­те­ни ма­те­риал­но в пе­тък, някои ще бъ­дат из­ма­ме­ни и ра­зо­ча­ро­ва­ни в лю­бов­та. Денят е нап­рег­нат, мис­ле­те за се­бе си. В про­фе­сио­нал­ни­те си де­ла има на ко­го да се оп­ре­те и до­ри мо­же да бъ­де­те из­не­на­да­ни от прия­тел­ска от­зив­чи­вост на чо­век, на ко­го­то не сте раз­чи­та­ли.

СКОРПИОН

В пе­тък не се чувс­тва­те осо­бе­но ком­фор­тно, но сре­щи­те и кон­так­ти­те ви ве­роя­тно ще за­до­волят ин­те­ре­си­те ви, ще по­добрят нас­трое­ние­то ви. Някои се чувс­тват ог­ра­бе­ни от брач­ния парт­ньор. Днес съ­щес­тву­ват ус­ло­вия за флир­то­ве и лю­бов, та­ка ще ту­ши­ра­те вът­реш­ния си не­га­ти­ви­зъм.

СТРЕЛЕЦ

Денят вне­зап­но мо­же да про­ме­ни хар­мо­нич­но­то ви нас­трое­ние в аг­ре­сив­но. Не вли­зай­те в кон­флик­ти. Кон­так­ти­те ви с биз­нес съд­руж­ни­ци мо­же да ви ядо­сат по­ра­ди опи­ти­те за из­ма­ма. Ов­ла­дей­те тем­пе­ра­мен­та си, прия­тел от до­ма ви ще ви на­со­чи пра­вил­но. Ще ви бъде предложена помощ за някаква работа, която ще довършите с пмощта на приятели.

КОЗИРОГ

Ко­зи­ро­зи­те ще бъ­дат сюр­при­зи­ра­ни с неп­рия­тни но­ви­ни, кои­то зас­ягат из­ма­ми с па­ри. Без­по­кой­ство­то ви е за­си­ле­но, но с бди­тел­ност и про­зор­ли­вост мо­же би ще съу­мее­те да се спра­ви­те със си­туа­ция­та. Ще по­лу­чи­те и по­мощ от стар прия­тел или род­ни­на, прие­ме­те я. Няма да има­те друг шанс да довършите започнатото. Съдебен спор ще бъде разрешен във ваша полза.

ВОДОЛЕЙ

Днес съ­щес­тве­на роля за бла­гот­вор­но раз­ви­тие на де­ла­та ви ще изи­грая­т прия­те­ли­те ви. Неп­рия­тнос­ти­те са със­ре­до­то­че­ни в служ­ба­та и не е из­клю­че­но да бъ­де­те още­те­ни в ед­на или дру­га сте­пен. Из­нер­ве­ни сте, но мо­же­те да ту­ши­ра­те някои кон­флик­ти. Не вли­зай­те в спо­ро­ве с ше­фа си. Знайте, че той винаги е прав и са възможни излишни притеснения.

РИБИ

Съ­щес­тве­ни са кон­так­ти­те днес, ве­роя­тно ще по­лу­чи­те из­год­но пред­ло­же­ние. От­кри­ва ви се шанс да про­ме­ни­те към доб­ро бю­дже­та си или да по­лу­чи­те из­вън­ред­ни па­ри, сти­га да реа­ги­ра­те аде­кват­но. Ако зас­яга пъ­ту­ва­не или про­фе­сио­на­лен ан­га­жи­мент, не се двоу­ме­те да прие­ме­те, те са задължителни за вас. Проблем ще е да откажете, това е се гледа с добро око.

коментара

Реклама
loading...

Хороскоп

Хороскоп за 22 януари! Успешен ден за 2 зодии

Публикувано

на

ОВЕН
Вторник е доста труден ден за Овните. Домашни неприятности ще ви притесняват през целия ден. Изключително внимание трябва да проявят бизнесмените днес. Бъдете много бдителни към вашите партньори – стремят се сериозно да ви навредят.

ТЕЛЕЦ
С неприятности започва работният ден при Телците. Те са от различен характер и стесняват до голяма степен свободата на вашия избор. За мнозина главна причина е липсата на пари, която ще ви тласне към участие в хазарт, но без успех.

БЛИЗНАЦИ
Денят е крайно неприятен за делово пътуване. Ако ви се налага непременно да го направите, бъдете много внимателни. С лошо развитие са свързани вашите финанси днес и мнозина имат както лични, така и домашни проблеми. Поради разсеяност може да загубите пари.

РАК
Вторник е крайно неблагоприятен ден за Раците. Проблемите ви са свързани с контактите, финансите, дома. Към края на деня ви очаква запознанство с влиятелна личност, имаща отношение към работата ви или към професионална дейност. Не е изключено дори да ви помогне с пряко действие.

ЛЪВ
Лъвовете са малко объркани по някои делови проблеми и то е защото точно в момента съществуват големи пречки за разгръщане на действия. Опитайте се да намерите разрешение чрез контакти с хора от вашата професионална сфера. Не пътувайте, макар да е крайно наложително.

ДЕВА
Денят ще бъде изпълнен с пречки за вас. С много голямо внимание трябва да се отнасяте към партньорите си бизнесмени. Възможно е да последват конфликти на база пари. Очакват ви успехи в обществени контакти. В семейството ви очакват приятни изненади и емоции.

ВЕЗНИ
Финансовият проблем се оказва най-неприятен за вас. Не разчитайте на подкрепа от страна на приятели. Трудностите за някои са свързани с дома и обществените контакти или дела, зависещи от административни инстанции. Възможни са конфликти с любовния партньор.

СКОРПИОН
Скорпионите днес не трябва да правят никакви сделки, касаещи по-големи суми. Вторник бележи началото на важни промени за вас в дома и професията ви. Разчитайте предимно на собствените си сили. Денят не е подходящ за провеждане на каквито и да било разговори.

СТРЕЛЕЦ
Вашата енергичност много често преминава в агресия и това може да ви навреди. Очертава се при служебните ви задължения, където конфликтът с жени е почти неизбежен, да действате напористо. Трудности има и при бизнесмените, свързани с ненавременно издължаване.

КОЗИРОГ
Във вторник мнозина от Козирозите сами ще си пречат – или чрез прекалено изчакване развоя на дадено развитие, или чрез избързване в действията. Вие не сте хора на крайностите и трябва да намерите средния път. Само така контактите ви ще са полезни за вас. Приемете направеното предложение.

ВОДОЛЕЙ
Намален е шансът на Водолеите за парични придобивки във вторник. Мнозина се нуждаят от финанси и дори някои ще предприемат пътуване с тази цел. Не го правете, нямате шанс за придобивки. Известен професионален късмет имате във връзка със затрудненията си.

РИБИ
Възможността, която притежавате да се справяте с различни проблеми, ви дава голяма увереност да действате по изпитаните си методи. Но днес те няма да имат същото въздействие. С трудностите ще се сблъсквате постоянно. Те са лични, финансови и при контакти с началници. Възможни са разногласия с колеги.Не предприемайте финансови операции.Сега са неосъществими намеренията ви за контакти с влиятелни хора.Не вярвайте на обещания, а търсете граници.

коментара

Продължете с четенето

Хороскоп

ХОРОСКОП ЗА 21 ЯНУАРИ

Публикувано

на

ОВЕН
В понеделник много от вас ще търсят разрешение на проблемите, които често се превръщат в тягостен товар. Притесненията не могат да доведат един Овен до отчаяние. За момента единственият път е да потърсите чужда помощ, която действително ще ви извади от временните затруднения. Допускате грешка, като се лишавате от отдих.

ТЕЛЕЦ
Телците са разделени и доста разконцентрирани днес в стремежа си да намерят средния път между промяната и застоя. Не умувайте, а действайте енергично в посока на промяната, която е удобна за вас. Тя винаги тонизира и води до нови стремежи и нова реализация. Категоричното ви решение трябва да дойде час по-скоро.

БЛИЗНАЦИ
Две са основните усещания у Близнаците в първия работен ден, които ги дължат под напрежение и ги разделят на две групи. Едните са потиснати от тежестта на все още невзетото делово решение, поради неизяснени обстоятелства, а другите потискат радостното си усещане за предстояща промяна в делови и социален смисъл.

РАК
Родените под Рак са в добро настроение днес и са изпълнени с радостни чувства. Едновременно с тази емоционална освободеност у вас нарастват решимостта и желанието да демонстрирате непреклонна воля по проблемите, които имате да решавате.

ЛЪВ
“Бойната готовност”, в която се намирате днес, е достатъчно доказателство за решението ви на всяка цена да покажете на онзи, който ще има неблагоразумието да ви “атакува”, какво ще му се случи. Успокойте се, никой няма да дръзне да ви притесни сега.

ДЕВА
В понеделник Девите са напрегнати. До голяма степен това ваше състояние се дължи на усещането за самота, а в някои случаи – на изоставеност, но това съвсем не е така. Имате приятели, които никога няма да ви изоставят, а те в най-скоро време ще бъдат причина за голямата ви радост. Постарайте се да гледате ведро на нещата около вас.

ВЕЗНИ
Ден на спокойствие, приятни спомени и добро самочувствие. Днес между вас единствено притеснени са бизнесмените, които имат противоречия със своите съдружници и партньори. Макар че положението ви не изглежда добро, няма от какво да се притеснявате. Очакват ви много успехи. Не влизайте в конфликти с колеги.

СКОРПИОН
Много изпитания преминахте вие и бяхте подложени на големи натоварвания, но успяхте да преодолеете трудностите и сега се радвате на заслужени постижения. Спокоен е понеделник и ви предразполага към приятелство и любов. Привлекателни и едновременно приветливи, днес вие имате голяма нужда от близост и ласки.

СТРЕЛЕЦ
Днес Стрелците ги очакват големи преживявания. Някои от вас са потиснати, тъжен е денят, в който изпитват любовна самота и изоставеност. Има и такива, които са решили да се отдадат на отдих и да не правят нищо през целия деня. Каквито и да са желанията ви и емоциите, постарайте се да отделите време за себе си. Не пренебрегвайте съветите на жена относно ваше намерение да търсите сметка на хора, злословили по ваш адрес.
КОЗИРОГ
Външният ви спокоен израз не отговаря на вашето вътрешно състояние, където с пълна сила бушува усещането за изолираност. Но въпреки това усещане сега никак не ви липсват възможности за приятни изживявания в компанията на любимия човек или в приятелски кръг. На бизнесмените им предстоят делови контакти. Ползотворно сътрудничество ще имат от човек на висок пост.

ВОДОЛЕЙ
Неспокойни и развълнувани са много от вас. Най-често вкъщи се чувствате потиснати от редица негативни усещания. Онези от Водолей, които изпитват неудобствата на любовната раздяла, нека пречупят гордостта си и да потърсят желания контакт. Той няма да ви бъде отказан, дори подобна реакция е очаквана и много желана. Така ще затвърдите позициите си в бизнеса и ви очакват само добри неща.

РИБИ

Понеделник е добър ден за вас – настроението ви е добро. Повечето от вас сега са доволни от развитието на делата си. Възможността да осъществите успешна делова среща днес е много съмнителна. В много случаи може да се получи разминаване. Не правете ретроспективен преглед на неотдавнашните си делови проблеми. Те са останали в миналото, заемете се с настоящите такива и ги разрешавайте последователно.

коментара

Продължете с четенето
Loading...
loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

януари 2019
П В С Ч П С Н
« дек.    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

ПОПУЛЯРНИ