Свържете се с нас

Таблоид

Хороскоп за 1-ви ноември! Много кофти начало на месеца за три зодии

Публикувано

на

ОВЕН

За Ов­ни­те чет­вър­тък е из­клю­чи­тел­но бла­гоп­рия­тен за сключ­ва­не на съд­ру­жие в тър­гов­ска­та дей­ност. Някои от вас ще по­лу­чат нас­ледс­тво. Има­те слу­жеб­ни проб­ле­ми в някак­ва връз­ка, дей­ствай­те за тяхно­то раз­ре­ша­ва­не. Ще по­лу­чи­те под­кре­па­та на пре­кия си на­чал­ник.

ТЕЛЕЦ

Ден за про­фе­сио­нал­на из­ява е чет­вър­тък при Тел­ци­те и пре­дос­тавя мно­го доб­ри въз­мож­нос­ти за  реа­ли­за­ция във ва­ша­та сфе­ра. По­ло­жи­тел­ни ще са кон­так­ти­те ви днес, кои­то ще ви пре­дос­тавят но­во по­ле за из­ява. Някои ще по­лу­чат из­вес­тие за спе­чел­ва­не на де­ло по лич­ни при­чи­ни.

БЛИЗНАЦИ

Доб­ри­те въз­мож­нос­ти в чет­вър­тък за Близ­на­ци­те не се оп­ре­делят са­мо в ед­на по­со­ка. Те са про­фе­сио­нал­ни. Не ви лип­сва и ли­чен шанс, но той няма да се из­яви за ин­тим­ни и емо­цио­нал­ни връз­ки, а ка­то при­със­тва­ща ста­бил­ност. За някои чет­вър­тък ще бъ­де свър­зан със слу­жеб­но пъ­ту­ва­не.

РАК

Днес се ко­ле­бае­те и раз­мишл­ява­те вър­ху проб­ле­ми­те, кои­то на­пос­ле­дък нас­той­чи­во ви за­ни­ма­ват, а за някои са ос­три и бо­лез­не­ни. Как­ви­то и да са труд­нос­ти­те, те са прео­до­ли­ми. Доб­ри съ­ве­ти ще ви да­дат прия­те­ли или род­ни­ни, а пър­ви­те са го­то­ви и прак­ти­чес­ки да ви по­мог­нат.

ЛЪВ

Мно­зи­на от Лъв са раз­драз­не­ни от неп­рия­тна­та пер­спек­ти­ва, че трябва да тъп­чат на ед­но място, не­виж­дай­ки но­во раз­ви­тие. Се­га сте в пе­риод на пов­тар­ящи се съ­би­тия, но пром­яна­та няма да се за­ба­ви. Някои от вас ще имат раз­го­вор, в кой­то ще се раз­глеж­дат но­ви въз­мож­нос­ти.

ДЕВА

Ни­що не ви пре­чи да осъ­щес­тви­те на­ме­ре­ния­та си в чет­вър­тък. Има­те шанс за ус­пех, но във всич­ки­те си дей­ствия трябва да бъ­де­те уме­ре­ни и да не пре­ми­на­ва­те гра­ни­ца­та на до­пус­ти­мо­то раз­ши­ре­ние. В про­фе­сио­нал­ни­те си за­ни­ма­ния ще има­те ус­пех, на ра­бот­но­то си място съ­що.

ВЕЗНИ

Ус­пе­шен чет­вър­тък за ва­ши­те лю­бов­ни кон­так­ти. Денят се явява на­ча­ло на ус­пе­шен пе­риод и за слу­жеб­ния ви жи­вот, къ­де­то об­стоя­телс­тва­та са би­ли при­тес­ни­тел­ни за вас. Доб­ро раз­ви­тие ще имат кон­так­ти­те ви, ще во­ди­те пре­го­во­ри по де­ло­ви въп­ро­си, кои­то ще скре­пи­те с до­го­вор.

СКОРПИОН

Мно­гооб­ра­зен е чет­вър­тък за Скор­пио­ни­те, де­ла­та ви про­ти­чат ус­пеш­но. Те са свър­за­ни с про­фе­сио­нал­ни­те ан­га­жи­мен­ти, об­щес­тве­на­та ак­тив­ност, фи­нан­си­те и про­веж­да­не­то на пре­го­во­ри. Пре­го­вар­ящи­те днес трябва да бъ­дат по-ре­зер­ви­ра­ни при во­де­ния диа­лог. Не се пре­до­вер­явай­те.

СТРЕЛЕЦ

В чет­вър­тък ще се из­вър­ши бур­на пром­яна при Стрел­ци­те в лич­ния им жи­вот. То­ва е тран­сфор­ма­ция на вът­реш­но ни­во. Не са из­клю­че­ни някои сму­ще­ния, но в край­на смет­ка ще се по­чувс­тва­те об­но­ве­ни. Заели сте се с някаква рабта, която не зависи на 100% от вас. С под­кре­па­та на мъж ще осъ­щес­тви­те някак­ва доб­ра идея в дългосрочен пла.

КОЗИРОГ

С по-гол­яма ак­тив­ност мо­же­те да до­ве­де­те де­ла­та си до ус­пе­шен край. Чет­вър­тък е до­бър про­фе­сио­на­лен ден и не пред­по­ла­га труд­нос­ти. За вас те са свър­за­ни с до­ма и по то­зи по­вод у някои от Ко­зи­рог нас­трое­ние­то е по­ни­же­но. Денят се свър­зва с фи­нан­со­ви пе­чал­би и за­си­ле­ни кон­так­ти. Затегнете си порфейла, защто в ай-скоро време ще ви трябват големи суми.

ВОДОЛЕЙ

Чет­вър­тък ще ви за­рад­ва с нео­чак­ва­но бър­зия и по­ло­жи­те­лен раз­вой на съ­би­тия­та око­ло вас. За мно­зи­на е най-ха­рак­тер­но чувс­тво­то на удо­влет­во­ре­ние от из­вър­ше­но­то до мо­мен­та в про­фе­сио­нал­ния или лич­ния ви жи­вот. Ан­га­жи­ра­ни­те с де­ло­ви за­да­чи ще имат при­до­бив­ки. Проверявайте по два пъти всяка информация, която ще ви бъде поднесена днес.

РИБИ

По свои­те пред­раз­по­ло­же­ния днес вие се де­ли­те на две го­ле­ми гру­пи. Ед­на­та ще тър­си на­чин да пос­тиг­не ра­венс­тво в по­зи­ция­та си с та­зи на око­лни­те, а дру­га­та ще се ос­ланя на сръч­ност и хит­рост, но ще има­те до­бър шанс за дей­ствия, осо­бе­но при кон­так­ти­те. Рис­ку­вай­те пре­ме­ре­но, за да не съжалявате и напрежението във вас да се нагнетява.

коментара

Реклама
loading...

Таблоид

Физически лица с жилищни , нежилищни сгради и търговски обекти са подали в община Гоце Делчев декларации за освобождаване от заплащане на такса

Публикувано

на

519 физически лица с жилищни , не жилищни сгради ,земи с постройки  и търговски обекти са подали декларации през 2019 година да бъдат освободени  от плащане на такси  за сметосъбиране и сметоизвозване  тъй като заявените в декларациите жилищни и не жилищни сгради и търговски обекти няма да  бъдат използвани през настоящата 2019 година .

От представеният списък  по подадените декларации за освобождаване от такси за сметосъбиране и  сметоизвозване  през 2019 година  са  неизползваеми от собствениците им десетки апартаменти, къщи гаражи , ранчета и различни други сгради. В списъка  има и собственици  на  3 и 4 апартаменти с по толкова гаражи които  заради това че те не ги ползват са подали декларации за освобождаване от  двата налога .

На заседанието на ОБС Гоце Делчев насрочено за 31 януари  общинските съветници следва да одобрят списъка и да освободят от плащанията собствениците .

коментара

Продължете с четенето

Таблоид

Обновяват ученическия лагер в Попови ливади и вътрешното отделение на болницата в Гоце Делчев

Публикувано

на

Два нови проекта е спечелила община Гоце Делчев, става ясно от публикуване на класирането по програмата за трансгранично сътрудничество между България и Македония. 204 хиляди евро ще бъдат инвестирани в общинската болница, като средствата са специално за ремонт на вътрешното отделение. Там ще бъде основно подменена ВиК инсталацията, санитарните помещения, ще бъде поставено икономично осветление и фотоволтаична система за захранване на болницата с електричество. Община Гоце Делчев е водеща в този проект, в партньорство с община Щип от Македония.

250 хиляди евро са осигурени за ремонт на основната сграда на ученическия лагер в село Попови ливади. Там ще бъде оборудван посетителски център заедно с условия за провеждане на зелени училища, спортни занимания и учене сред природата.

„С реализирането на тези два нови проекта, отново ще помогнем на МБАЛ „Иван Скендеров“ за подобряване условията за престой и лечение на жителите от нашата община и региона и ще обновим детския лагер, за който отдавна търсехме финансиране“ – доволен е кметът Владимир Москов, след Шестото заседание на Съвместния комитет за наблюдение по Interreg – ИПП Програмата за ТГС България-Македония, който се проведе в Берово и в който участваха заедно с областния управител Бисер Михайлов.

Снимки: Interreg IPA CBC

коментара

Продължете с четенето
Loading...
loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

януари 2019
П В С Ч П С Н
« дек.    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

ПОПУЛЯРНИ