Свържете се с нас

Таблоид

Хороскоп за 1-ви ноември! Много кофти начало на месеца за три зодии

Публикувано

на

ОВЕН

За Ов­ни­те чет­вър­тък е из­клю­чи­тел­но бла­гоп­рия­тен за сключ­ва­не на съд­ру­жие в тър­гов­ска­та дей­ност. Някои от вас ще по­лу­чат нас­ледс­тво. Има­те слу­жеб­ни проб­ле­ми в някак­ва връз­ка, дей­ствай­те за тяхно­то раз­ре­ша­ва­не. Ще по­лу­чи­те под­кре­па­та на пре­кия си на­чал­ник.

ТЕЛЕЦ

Ден за про­фе­сио­нал­на из­ява е чет­вър­тък при Тел­ци­те и пре­дос­тавя мно­го доб­ри въз­мож­нос­ти за  реа­ли­за­ция във ва­ша­та сфе­ра. По­ло­жи­тел­ни ще са кон­так­ти­те ви днес, кои­то ще ви пре­дос­тавят но­во по­ле за из­ява. Някои ще по­лу­чат из­вес­тие за спе­чел­ва­не на де­ло по лич­ни при­чи­ни.

БЛИЗНАЦИ

Доб­ри­те въз­мож­нос­ти в чет­вър­тък за Близ­на­ци­те не се оп­ре­делят са­мо в ед­на по­со­ка. Те са про­фе­сио­нал­ни. Не ви лип­сва и ли­чен шанс, но той няма да се из­яви за ин­тим­ни и емо­цио­нал­ни връз­ки, а ка­то при­със­тва­ща ста­бил­ност. За някои чет­вър­тък ще бъ­де свър­зан със слу­жеб­но пъ­ту­ва­не.

РАК

Днес се ко­ле­бае­те и раз­мишл­ява­те вър­ху проб­ле­ми­те, кои­то на­пос­ле­дък нас­той­чи­во ви за­ни­ма­ват, а за някои са ос­три и бо­лез­не­ни. Как­ви­то и да са труд­нос­ти­те, те са прео­до­ли­ми. Доб­ри съ­ве­ти ще ви да­дат прия­те­ли или род­ни­ни, а пър­ви­те са го­то­ви и прак­ти­чес­ки да ви по­мог­нат.

ЛЪВ

Мно­зи­на от Лъв са раз­драз­не­ни от неп­рия­тна­та пер­спек­ти­ва, че трябва да тъп­чат на ед­но място, не­виж­дай­ки но­во раз­ви­тие. Се­га сте в пе­риод на пов­тар­ящи се съ­би­тия, но пром­яна­та няма да се за­ба­ви. Някои от вас ще имат раз­го­вор, в кой­то ще се раз­глеж­дат но­ви въз­мож­нос­ти.

ДЕВА

Ни­що не ви пре­чи да осъ­щес­тви­те на­ме­ре­ния­та си в чет­вър­тък. Има­те шанс за ус­пех, но във всич­ки­те си дей­ствия трябва да бъ­де­те уме­ре­ни и да не пре­ми­на­ва­те гра­ни­ца­та на до­пус­ти­мо­то раз­ши­ре­ние. В про­фе­сио­нал­ни­те си за­ни­ма­ния ще има­те ус­пех, на ра­бот­но­то си място съ­що.

ВЕЗНИ

Ус­пе­шен чет­вър­тък за ва­ши­те лю­бов­ни кон­так­ти. Денят се явява на­ча­ло на ус­пе­шен пе­риод и за слу­жеб­ния ви жи­вот, къ­де­то об­стоя­телс­тва­та са би­ли при­тес­ни­тел­ни за вас. Доб­ро раз­ви­тие ще имат кон­так­ти­те ви, ще во­ди­те пре­го­во­ри по де­ло­ви въп­ро­си, кои­то ще скре­пи­те с до­го­вор.

СКОРПИОН

Мно­гооб­ра­зен е чет­вър­тък за Скор­пио­ни­те, де­ла­та ви про­ти­чат ус­пеш­но. Те са свър­за­ни с про­фе­сио­нал­ни­те ан­га­жи­мен­ти, об­щес­тве­на­та ак­тив­ност, фи­нан­си­те и про­веж­да­не­то на пре­го­во­ри. Пре­го­вар­ящи­те днес трябва да бъ­дат по-ре­зер­ви­ра­ни при во­де­ния диа­лог. Не се пре­до­вер­явай­те.

СТРЕЛЕЦ

В чет­вър­тък ще се из­вър­ши бур­на пром­яна при Стрел­ци­те в лич­ния им жи­вот. То­ва е тран­сфор­ма­ция на вът­реш­но ни­во. Не са из­клю­че­ни някои сму­ще­ния, но в край­на смет­ка ще се по­чувс­тва­те об­но­ве­ни. Заели сте се с някаква рабта, която не зависи на 100% от вас. С под­кре­па­та на мъж ще осъ­щес­тви­те някак­ва доб­ра идея в дългосрочен пла.

КОЗИРОГ

С по-гол­яма ак­тив­ност мо­же­те да до­ве­де­те де­ла­та си до ус­пе­шен край. Чет­вър­тък е до­бър про­фе­сио­на­лен ден и не пред­по­ла­га труд­нос­ти. За вас те са свър­за­ни с до­ма и по то­зи по­вод у някои от Ко­зи­рог нас­трое­ние­то е по­ни­же­но. Денят се свър­зва с фи­нан­со­ви пе­чал­би и за­си­ле­ни кон­так­ти. Затегнете си порфейла, защто в ай-скоро време ще ви трябват големи суми.

ВОДОЛЕЙ

Чет­вър­тък ще ви за­рад­ва с нео­чак­ва­но бър­зия и по­ло­жи­те­лен раз­вой на съ­би­тия­та око­ло вас. За мно­зи­на е най-ха­рак­тер­но чувс­тво­то на удо­влет­во­ре­ние от из­вър­ше­но­то до мо­мен­та в про­фе­сио­нал­ния или лич­ния ви жи­вот. Ан­га­жи­ра­ни­те с де­ло­ви за­да­чи ще имат при­до­бив­ки. Проверявайте по два пъти всяка информация, която ще ви бъде поднесена днес.

РИБИ

По свои­те пред­раз­по­ло­же­ния днес вие се де­ли­те на две го­ле­ми гру­пи. Ед­на­та ще тър­си на­чин да пос­тиг­не ра­венс­тво в по­зи­ция­та си с та­зи на око­лни­те, а дру­га­та ще се ос­ланя на сръч­ност и хит­рост, но ще има­те до­бър шанс за дей­ствия, осо­бе­но при кон­так­ти­те. Рис­ку­вай­те пре­ме­ре­но, за да не съжалявате и напрежението във вас да се нагнетява.

коментара

Реклама
loading...

Таблоид

Ексклузивно! Волен Сидеров: С премиера разговаряхме, за да изчистим някои теми, които бяха медийно замърсени

Публикувано

на

Почувствах се отговорен да му обясня моето предложение към вицепремиера Красимир Каракачанов за неговата оставка. Идеята ми е за заздравяване, а не за разрушаване на управляващата коалиция.

Категорично искам да кажа, че моята идея не е за оттегляне на патриотите от управляващата коалиция, както манипулативно внушават евродепутатът Джамбазки и негови колеги. Целта е управлението да продължи с нови идеи и важни решения за българския народ, свързани със стандарт и доходи. Аз съм за стабилност и добро управление. Много е важно всеки от партньорите ми в Обединени патриоти да надмогне егото си!

коментара

Продължете с четенето

Таблоид

Стартира празничната седмица в ОУ „Св. Климент Охридски „ в гърменското село Дебрен по случай 93 годишнината на школото

Публикувано

на

От днес в Обединено училище „Св. Климент Охридски“ в гърменското село Дебрен цари празнична обстановка .

В школото стартира празничната седмица по случай патронният празник на училището който всяка година се чества подобаващо на 25-и ноември .

През цялата в празнична седмица в школото са предвидени десетки интересни мероприятия , като днес първокласниците ще покажат умения по правопис и краснопис .

От днес  до 22-ри ноември  в училището в Дебрен стартира и провеждането на Шах – турнир който ще ръководи майстора на шахматната дъска учителят   Исмет Ходжов. Интересния Шах турнир  с Исмет Ходжов  ще се проведе с всички класове и във всички класни стаи.

Утре в библиотеката на училището в Дебрен ще се проведе четене на историята за Климент Охридски под ръководството на учителката Рамзие Комарова.

Обичаните от възпитаниците  на ОУ“Св.Климент Охридски   спортни  игри са  предвидени за сряда  под мотото „Спортни игри с 5 клас“ ръководител на които е учителят Исмаил Комаров .  Спортна площадка на училището  в сряда пък и рлез цялата празнична седмица  за поредна година  ще се превърне в  арена  на своеобразно спортно състезание изпълнено със спортменски дух , много глъч и детска радост.

Интересното и малко позабравено състезание „Бързи, смели, сръчни“ ще оживее  в празничната седмица   на училището  в Дебрен също на Спортната площадка с   децата от начален етап на обучение .Това ще се случи  на 22.11. 2018г./Четвъртък/ от 15.30ч.

От понеделник до петък , децата и по- големите ученици  от всички класове ще подготвят изложба и ще украсят коридори в училището с рисунки  на тема  „ Моето родно училище“с ръководител  Ана Чаушева.

Още една изложба „Приложни изкуства“  ще краси коридорите на  ОУ „Св.Климент Охридски „през тази празнична седмица ръководител на която е Амиде Даргутева.

В четвъртък на 22.11. от 15 часа във  волейболни и баскетболни срещи ще се състезават на Спортната площадка  8 и 9 клас с ръководени от учителят  Елвер Топчиев

Празнична програма  на сцена също е предвидена като кулминация на празничната седмица .Интересната програмата  с участието на таланtливи възпитаници на школото е с ръководител учителката А.Топчиева и тя ще започне  в петък в 14.45ч.

Много гости  с още по –много и добри пожелания , очаква за своя патронен празник и тази година ръководството , учителите и учениците  от Обединено  училище „Св. Климент Охридски“ .Гостите ще имат възможност да се насладят на празничната програма и многото организирани  мероприятия по случай 93-та  годишнина на училището в Дебрен .

коментара

Продължете с четенето
Loading...
loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

ноември 2018
П В С Ч П С Н
« окт.    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

ПОПУЛЯРНИ