Свържете се с нас

Хороскоп

Хороскоп за 31-ви октомври!

Публикувано

на

ОВЕН

Ва­ше­то усъ­рдие днес ще бъ­де глав­на­та при­чи­на за пос­ти­га­не на ус­пе­хи в де­ла­та. То­ва е дей­ства­ща­та тен­ден­ция, коя­то ви пра­ви са­моот­вер­же­ни, дис­цип­ли­нирaни и ме­то­дич­ни. Някои ще по­пад­нат в плен на ми­на­ли съ­би­тия и “ста­ри ра­ни”. Не спо­деляй­те на­ме­ре­ния­та си с поз­на­ти.

ТЕЛЕЦ

В сряда ва­шият къс­мет е из­ра­зи­те­лен и ви под­крепя за гра­див­ни дей­ствия. Ще пос­рещ­не­те деня ене­ргич­но, ма­кар че мно­зи­на ще пре­ка­рат ед­на без­сън­на нощ и не ще дей­стват в своя пол­за. Тел­ци­те ще имат неб­ла­го­ра­зу­мие­то да де­монс­три­рат не­до­волс­тво на ра­бот­но­то място.

БЛИЗНАЦИ

Мно­го до­бър ден за Близ­на­ци­те, но трябва да из­бягва­те спо­ро­ве. Мо­же­те да се из­мък­не­те от еве­нтуал­но не­лов­ко по­ло­же­ние, но ще ос­та­ви­те не­га­тив­но впе­чат­ле­ние, кое­то не е във ва­ша пол­за. Сряда е ден за фи­нан­со­ви при­до­бив­ки. Денят бе­ле­жи на­ча­ло­то на про­ме­ни в служ­ба­та.

РАК

Сряда е ва­жен и съд­бо­вен ден за Ра­ци­те. В жи­тей­ския ви път нас­тъп­ват про­ме­ни, кои­то об­хва­щат срав­ни­тел­но дъ­лъг пе­риод. Апа­тия­та ви бър­зо ще пре­ми­не в със­тоя­ние на нео­чак­ва­на и за са­ми­те вас ак­тив­ност. Ус­ло­вия­та на жи­вот съ­що се про­менят. Бъ­де­те по-кон­так­тни и ще на­ме­ри­те но­ви прия­те­ли.

ЛЪВ

Пре­ди да се зае­ме­те да вър­ши­те как­во­то и да е днес, ще пос­тъ­пи­те най-пра­вил­но, ако пред­ва­ри­тел­но пре­ме­ри­те плю­со­ве­те и ми­ну­си­те. В сряда ще бъ­де­те ак­тив­ни и пред­прием­чи­ви. Ще реа­ли­зи­ра­те при­до­бив­ки чрез свои­те съд­руж­ни­ци или прия­те­ли, но не рис­ку­вай­те.

ДЕВА

Сряда е до­бър ден за Де­ви­те и съз­да­ва оп­ти­мал­ни въз­мож­нос­ти за пос­ти­га­не на по­ло­жи­тел­ни ре­зул­та­ти по де­ло­ви въп­ро­си. Ед­нов­ре­мен­но с тен­ден­ция­та за ус­пе­хи въз­ник­ва опа­снос­т и от при­бър­за­ни и зле об­мис­ле­ни дей­ствия. Не се под­веж­дай­те. Не бъ­де­те пре­ка­ле­но до­вер­чи­ви.

ВЕЗНИ

Доб­ре би би­ло да за­поч­не­те не­що но­во от днес в ли­чен или де­ло­ви план. Сряда се ха­рак­те­ри­зи­ра с ус­пех и голям къс­мет за вас. Де­ла­та ви ще се раз­вият нео­чак­ва­но доб­ре, оча­квай­те пе­чал­ба. В поч­ти всич­ки­те си дей­ствия мо­же­те да се над­ява­те на ус­пе­хи и за­вид­ни пос­ти­же­ния.

СКОРПИОН

За Скор­пио­ни­те сряда но­си ус­пе­хи. Бъ­де­те сдър­жа­ни и не си поз­вол­явай­те вол­ни ко­мен­та­ри по как­ви­то и да би­ло въп­ро­си. Въз­мож­но е неп­ре­ме­ре­на кри­ти­ка да ви ли­ши за из­вес­тно вре­ме от под­кре­па­та на спо­ме­на­ти­те ли­ца. Ха­рак­тер­но е из­вър­шва­не­то на де­ла за нас­ледс­тво.

СТРЕЛЕЦ

Най-сил­но впе­чат­ле­ние ще ви нап­ра­ви ед­на но­ви­на, свър­за­на с ва­ша­та ра­бо­та и от­нас­яща се до про­ме­ни в кон­фи­гу­ра­ция­та, на кои­то и вие при­със­тва­те. Те са по­ло­жи­тел­ни за вас и мо­же би още днес ще се убе­ди­те са­ми чрез но­ви­те до­го­во­ре­нос­ти, кои­то ще ви пред­ло­жат. Завърналите се от комадировка е добре да е се отпускат, а да продължат работата си.

КОЗИРОГ

Днес ва­ше­то усъ­рдие ще бъ­де въз­наг­ра­де­но с ус­пе­хи, кои­то ще пос­тиг­не­те в оно­ва, с кое­то се за­ни­ма­ва­те. Прия­тна из­не­на­да за мно­зи­на ще бъ­де про­фе­сио­нал­но­то приз­на­ние, кое­то ще по­лу­чи­те. Бъ­де­те вни­ма­тел­ни към оне­зи, за кои­то по­до­зи­ра­те, че са ви неп­рия­те­ли. Тези хора ще се опитат да ви навредят, като злословят по ваш адрес.

ВОДОЛЕЙ

Ва­ши­те по­зи­ции ста­ват все по-ста­бил­ни и сряда не пра­ви из­клю­че­ние от та­зи гра­див­на ли­ния на раз­ви­тие. Ус­пе­хи­те ви са ка­те­го­рич­ни, къс­ме­тът ви ра­бо­ти сил­но. За днес са ха­рак­тер­ни фи­на­со­ви при­до­бив­ки, про­фе­сио­нал­на ста­бил­ност и мно­го шанс за реа­ли­за­ция на оно­ва, с кое­то сте се зае­ли. Проблемите ви днес са свързани с финанси, не давайте заеми.

РИБИ

Мно­зи­на от Ри­би мо­гат да пре­вър­нат сряда в осо­бе­но ус­пе­шен ден. Днес сте ис­тин­ски ак­тив­ни и дей­ствия­та ви ще са ре­зул­тат­ни. Сре­щи и пре­го­во­ри от де­ло­во ес­тес­тво мо­гат да пре­диз­ви­кат кар­ди­нал­ни про­ме­ни в жи­тей­ско­то ви раз­ви­тие и со­циал­ния път – но­ва ра­бо­та или но­во съд­ру­жие за биз­нес. На якои от вас ще бъде направено изгодно предолжение.

коментара

Реклама
loading...

Хороскоп

Хороскоп за 22 януари! Успешен ден за 2 зодии

Публикувано

на

ОВЕН
Вторник е доста труден ден за Овните. Домашни неприятности ще ви притесняват през целия ден. Изключително внимание трябва да проявят бизнесмените днес. Бъдете много бдителни към вашите партньори – стремят се сериозно да ви навредят.

ТЕЛЕЦ
С неприятности започва работният ден при Телците. Те са от различен характер и стесняват до голяма степен свободата на вашия избор. За мнозина главна причина е липсата на пари, която ще ви тласне към участие в хазарт, но без успех.

БЛИЗНАЦИ
Денят е крайно неприятен за делово пътуване. Ако ви се налага непременно да го направите, бъдете много внимателни. С лошо развитие са свързани вашите финанси днес и мнозина имат както лични, така и домашни проблеми. Поради разсеяност може да загубите пари.

РАК
Вторник е крайно неблагоприятен ден за Раците. Проблемите ви са свързани с контактите, финансите, дома. Към края на деня ви очаква запознанство с влиятелна личност, имаща отношение към работата ви или към професионална дейност. Не е изключено дори да ви помогне с пряко действие.

ЛЪВ
Лъвовете са малко объркани по някои делови проблеми и то е защото точно в момента съществуват големи пречки за разгръщане на действия. Опитайте се да намерите разрешение чрез контакти с хора от вашата професионална сфера. Не пътувайте, макар да е крайно наложително.

ДЕВА
Денят ще бъде изпълнен с пречки за вас. С много голямо внимание трябва да се отнасяте към партньорите си бизнесмени. Възможно е да последват конфликти на база пари. Очакват ви успехи в обществени контакти. В семейството ви очакват приятни изненади и емоции.

ВЕЗНИ
Финансовият проблем се оказва най-неприятен за вас. Не разчитайте на подкрепа от страна на приятели. Трудностите за някои са свързани с дома и обществените контакти или дела, зависещи от административни инстанции. Възможни са конфликти с любовния партньор.

СКОРПИОН
Скорпионите днес не трябва да правят никакви сделки, касаещи по-големи суми. Вторник бележи началото на важни промени за вас в дома и професията ви. Разчитайте предимно на собствените си сили. Денят не е подходящ за провеждане на каквито и да било разговори.

СТРЕЛЕЦ
Вашата енергичност много често преминава в агресия и това може да ви навреди. Очертава се при служебните ви задължения, където конфликтът с жени е почти неизбежен, да действате напористо. Трудности има и при бизнесмените, свързани с ненавременно издължаване.

КОЗИРОГ
Във вторник мнозина от Козирозите сами ще си пречат – или чрез прекалено изчакване развоя на дадено развитие, или чрез избързване в действията. Вие не сте хора на крайностите и трябва да намерите средния път. Само така контактите ви ще са полезни за вас. Приемете направеното предложение.

ВОДОЛЕЙ
Намален е шансът на Водолеите за парични придобивки във вторник. Мнозина се нуждаят от финанси и дори някои ще предприемат пътуване с тази цел. Не го правете, нямате шанс за придобивки. Известен професионален късмет имате във връзка със затрудненията си.

РИБИ
Възможността, която притежавате да се справяте с различни проблеми, ви дава голяма увереност да действате по изпитаните си методи. Но днес те няма да имат същото въздействие. С трудностите ще се сблъсквате постоянно. Те са лични, финансови и при контакти с началници. Възможни са разногласия с колеги.Не предприемайте финансови операции.Сега са неосъществими намеренията ви за контакти с влиятелни хора.Не вярвайте на обещания, а търсете граници.

коментара

Продължете с четенето

Хороскоп

ХОРОСКОП ЗА 21 ЯНУАРИ

Публикувано

на

ОВЕН
В понеделник много от вас ще търсят разрешение на проблемите, които често се превръщат в тягостен товар. Притесненията не могат да доведат един Овен до отчаяние. За момента единственият път е да потърсите чужда помощ, която действително ще ви извади от временните затруднения. Допускате грешка, като се лишавате от отдих.

ТЕЛЕЦ
Телците са разделени и доста разконцентрирани днес в стремежа си да намерят средния път между промяната и застоя. Не умувайте, а действайте енергично в посока на промяната, която е удобна за вас. Тя винаги тонизира и води до нови стремежи и нова реализация. Категоричното ви решение трябва да дойде час по-скоро.

БЛИЗНАЦИ
Две са основните усещания у Близнаците в първия работен ден, които ги дължат под напрежение и ги разделят на две групи. Едните са потиснати от тежестта на все още невзетото делово решение, поради неизяснени обстоятелства, а другите потискат радостното си усещане за предстояща промяна в делови и социален смисъл.

РАК
Родените под Рак са в добро настроение днес и са изпълнени с радостни чувства. Едновременно с тази емоционална освободеност у вас нарастват решимостта и желанието да демонстрирате непреклонна воля по проблемите, които имате да решавате.

ЛЪВ
“Бойната готовност”, в която се намирате днес, е достатъчно доказателство за решението ви на всяка цена да покажете на онзи, който ще има неблагоразумието да ви “атакува”, какво ще му се случи. Успокойте се, никой няма да дръзне да ви притесни сега.

ДЕВА
В понеделник Девите са напрегнати. До голяма степен това ваше състояние се дължи на усещането за самота, а в някои случаи – на изоставеност, но това съвсем не е така. Имате приятели, които никога няма да ви изоставят, а те в най-скоро време ще бъдат причина за голямата ви радост. Постарайте се да гледате ведро на нещата около вас.

ВЕЗНИ
Ден на спокойствие, приятни спомени и добро самочувствие. Днес между вас единствено притеснени са бизнесмените, които имат противоречия със своите съдружници и партньори. Макар че положението ви не изглежда добро, няма от какво да се притеснявате. Очакват ви много успехи. Не влизайте в конфликти с колеги.

СКОРПИОН
Много изпитания преминахте вие и бяхте подложени на големи натоварвания, но успяхте да преодолеете трудностите и сега се радвате на заслужени постижения. Спокоен е понеделник и ви предразполага към приятелство и любов. Привлекателни и едновременно приветливи, днес вие имате голяма нужда от близост и ласки.

СТРЕЛЕЦ
Днес Стрелците ги очакват големи преживявания. Някои от вас са потиснати, тъжен е денят, в който изпитват любовна самота и изоставеност. Има и такива, които са решили да се отдадат на отдих и да не правят нищо през целия деня. Каквито и да са желанията ви и емоциите, постарайте се да отделите време за себе си. Не пренебрегвайте съветите на жена относно ваше намерение да търсите сметка на хора, злословили по ваш адрес.
КОЗИРОГ
Външният ви спокоен израз не отговаря на вашето вътрешно състояние, където с пълна сила бушува усещането за изолираност. Но въпреки това усещане сега никак не ви липсват възможности за приятни изживявания в компанията на любимия човек или в приятелски кръг. На бизнесмените им предстоят делови контакти. Ползотворно сътрудничество ще имат от човек на висок пост.

ВОДОЛЕЙ
Неспокойни и развълнувани са много от вас. Най-често вкъщи се чувствате потиснати от редица негативни усещания. Онези от Водолей, които изпитват неудобствата на любовната раздяла, нека пречупят гордостта си и да потърсят желания контакт. Той няма да ви бъде отказан, дори подобна реакция е очаквана и много желана. Така ще затвърдите позициите си в бизнеса и ви очакват само добри неща.

РИБИ

Понеделник е добър ден за вас – настроението ви е добро. Повечето от вас сега са доволни от развитието на делата си. Възможността да осъществите успешна делова среща днес е много съмнителна. В много случаи може да се получи разминаване. Не правете ретроспективен преглед на неотдавнашните си делови проблеми. Те са останали в миналото, заемете се с настоящите такива и ги разрешавайте последователно.

коментара

Продължете с четенето
Loading...
loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

януари 2019
П В С Ч П С Н
« дек.    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

ПОПУЛЯРНИ