Свържете се с нас

Хороскоп

Хороскоп за 31-ви октомври!

Публикувано

на

ОВЕН

Ва­ше­то усъ­рдие днес ще бъ­де глав­на­та при­чи­на за пос­ти­га­не на ус­пе­хи в де­ла­та. То­ва е дей­ства­ща­та тен­ден­ция, коя­то ви пра­ви са­моот­вер­же­ни, дис­цип­ли­нирaни и ме­то­дич­ни. Някои ще по­пад­нат в плен на ми­на­ли съ­би­тия и “ста­ри ра­ни”. Не спо­деляй­те на­ме­ре­ния­та си с поз­на­ти.

ТЕЛЕЦ

В сряда ва­шият къс­мет е из­ра­зи­те­лен и ви под­крепя за гра­див­ни дей­ствия. Ще пос­рещ­не­те деня ене­ргич­но, ма­кар че мно­зи­на ще пре­ка­рат ед­на без­сън­на нощ и не ще дей­стват в своя пол­за. Тел­ци­те ще имат неб­ла­го­ра­зу­мие­то да де­монс­три­рат не­до­волс­тво на ра­бот­но­то място.

БЛИЗНАЦИ

Мно­го до­бър ден за Близ­на­ци­те, но трябва да из­бягва­те спо­ро­ве. Мо­же­те да се из­мък­не­те от еве­нтуал­но не­лов­ко по­ло­же­ние, но ще ос­та­ви­те не­га­тив­но впе­чат­ле­ние, кое­то не е във ва­ша пол­за. Сряда е ден за фи­нан­со­ви при­до­бив­ки. Денят бе­ле­жи на­ча­ло­то на про­ме­ни в служ­ба­та.

РАК

Сряда е ва­жен и съд­бо­вен ден за Ра­ци­те. В жи­тей­ския ви път нас­тъп­ват про­ме­ни, кои­то об­хва­щат срав­ни­тел­но дъ­лъг пе­риод. Апа­тия­та ви бър­зо ще пре­ми­не в със­тоя­ние на нео­чак­ва­на и за са­ми­те вас ак­тив­ност. Ус­ло­вия­та на жи­вот съ­що се про­менят. Бъ­де­те по-кон­так­тни и ще на­ме­ри­те но­ви прия­те­ли.

ЛЪВ

Пре­ди да се зае­ме­те да вър­ши­те как­во­то и да е днес, ще пос­тъ­пи­те най-пра­вил­но, ако пред­ва­ри­тел­но пре­ме­ри­те плю­со­ве­те и ми­ну­си­те. В сряда ще бъ­де­те ак­тив­ни и пред­прием­чи­ви. Ще реа­ли­зи­ра­те при­до­бив­ки чрез свои­те съд­руж­ни­ци или прия­те­ли, но не рис­ку­вай­те.

ДЕВА

Сряда е до­бър ден за Де­ви­те и съз­да­ва оп­ти­мал­ни въз­мож­нос­ти за пос­ти­га­не на по­ло­жи­тел­ни ре­зул­та­ти по де­ло­ви въп­ро­си. Ед­нов­ре­мен­но с тен­ден­ция­та за ус­пе­хи въз­ник­ва опа­снос­т и от при­бър­за­ни и зле об­мис­ле­ни дей­ствия. Не се под­веж­дай­те. Не бъ­де­те пре­ка­ле­но до­вер­чи­ви.

ВЕЗНИ

Доб­ре би би­ло да за­поч­не­те не­що но­во от днес в ли­чен или де­ло­ви план. Сряда се ха­рак­те­ри­зи­ра с ус­пех и голям къс­мет за вас. Де­ла­та ви ще се раз­вият нео­чак­ва­но доб­ре, оча­квай­те пе­чал­ба. В поч­ти всич­ки­те си дей­ствия мо­же­те да се над­ява­те на ус­пе­хи и за­вид­ни пос­ти­же­ния.

СКОРПИОН

За Скор­пио­ни­те сряда но­си ус­пе­хи. Бъ­де­те сдър­жа­ни и не си поз­вол­явай­те вол­ни ко­мен­та­ри по как­ви­то и да би­ло въп­ро­си. Въз­мож­но е неп­ре­ме­ре­на кри­ти­ка да ви ли­ши за из­вес­тно вре­ме от под­кре­па­та на спо­ме­на­ти­те ли­ца. Ха­рак­тер­но е из­вър­шва­не­то на де­ла за нас­ледс­тво.

СТРЕЛЕЦ

Най-сил­но впе­чат­ле­ние ще ви нап­ра­ви ед­на но­ви­на, свър­за­на с ва­ша­та ра­бо­та и от­нас­яща се до про­ме­ни в кон­фи­гу­ра­ция­та, на кои­то и вие при­със­тва­те. Те са по­ло­жи­тел­ни за вас и мо­же би още днес ще се убе­ди­те са­ми чрез но­ви­те до­го­во­ре­нос­ти, кои­то ще ви пред­ло­жат. Завърналите се от комадировка е добре да е се отпускат, а да продължат работата си.

КОЗИРОГ

Днес ва­ше­то усъ­рдие ще бъ­де въз­наг­ра­де­но с ус­пе­хи, кои­то ще пос­тиг­не­те в оно­ва, с кое­то се за­ни­ма­ва­те. Прия­тна из­не­на­да за мно­зи­на ще бъ­де про­фе­сио­нал­но­то приз­на­ние, кое­то ще по­лу­чи­те. Бъ­де­те вни­ма­тел­ни към оне­зи, за кои­то по­до­зи­ра­те, че са ви неп­рия­те­ли. Тези хора ще се опитат да ви навредят, като злословят по ваш адрес.

ВОДОЛЕЙ

Ва­ши­те по­зи­ции ста­ват все по-ста­бил­ни и сряда не пра­ви из­клю­че­ние от та­зи гра­див­на ли­ния на раз­ви­тие. Ус­пе­хи­те ви са ка­те­го­рич­ни, къс­ме­тът ви ра­бо­ти сил­но. За днес са ха­рак­тер­ни фи­на­со­ви при­до­бив­ки, про­фе­сио­нал­на ста­бил­ност и мно­го шанс за реа­ли­за­ция на оно­ва, с кое­то сте се зае­ли. Проблемите ви днес са свързани с финанси, не давайте заеми.

РИБИ

Мно­зи­на от Ри­би мо­гат да пре­вър­нат сряда в осо­бе­но ус­пе­шен ден. Днес сте ис­тин­ски ак­тив­ни и дей­ствия­та ви ще са ре­зул­тат­ни. Сре­щи и пре­го­во­ри от де­ло­во ес­тес­тво мо­гат да пре­диз­ви­кат кар­ди­нал­ни про­ме­ни в жи­тей­ско­то ви раз­ви­тие и со­циал­ния път – но­ва ра­бо­та или но­во съд­ру­жие за биз­нес. На якои от вас ще бъде направено изгодно предолжение.

коментара

Реклама
loading...

Хороскоп

Хороскоп за 23 април

Публикувано

на

ОВЕН
Във вторник ви съпътстват късмет и добри възможности. Предстоят ви успешно пътуване, промяна на обстоятелствата в дома към добро, обществени контакти, от които може да очаквате добри перспективи. Не се занимавайте днес с финанси, ако плановете ви в тази сфера не се осъществят, не настоявайте, а ги отложете.

ТЕЛЕЦ
Чувствате се малко объркани и с разклатено здраве днес, но това е преходно. Възможно е да получите покана за нова професионална изява или много важно съобщение. С друго в служебен аспект няма да се похвалите, непрекъснато ще се сблъсквате с дребни пречки и провокации, които затрудняват работата ви. Не се поддавайте на провокации и щадете нервите си.

БЛИЗНАЦИ
Делата, свързани с пътуване днес, ще бъдат особено успешни за Близнаците. Много късмет ви съпътства днес по въпроси, свързани с пари, за разрешаването на някои трудности ще е достатъчно само присъствието ви. Някои ги очакват служебни промени, те започват още днес и продължават през следващите дни. Затруднения ще имате в контактите си с най-близките.

РАК
Позитивен е вторник за Раците, при мнозина е в ход трансформация, а това означава да извършите някои промени в областта на личния и обществен живот. Деловата ви активност сега не е на високо ниво и неочаквано тържество в службата може лесно да ви демобилизира напълно. Не пътувайте днес, ще се сблъскате с много трудности.

ЛЪВ
Днес се радвате на късмет, но множество дребни пречки няма да ви позволят да действате в присъщия ви стил. Това засяга професионалните ангажименти, някои финансови и др. Това няма да е фатално и с повече категоричност ще ги преодолеете. От особена важност за родените от Лъв са срещите с влиятелни хора, те ще бъдат истински трамплин за бъдеща делова реализация.

ДЕВА
Животът ви стремглаво е поел към промени, още днес ще ви изненадат множество новости. Няма да ви попречат по пътя на положителното развитие и дребните пречки в делата ви. В най-лошия случай някои неща ще се отложат с ден-два, но непременно ще постигнете добри резултати. Не прибързвайте, действайте спокойно и методично и бъдете убедени в успеха си.

ВЕЗНИ
Кой знае защо днес затормозявате сами себе си и ограничавате възможностите си. Професионалният ви вторник е добър, за повечето успокоение ще донесат приятели и при контакти и срещи с влиятелни хора, които са готови да ви помогнат. Това ще засили самочувствието ви, защото най-вероятно става въпрос за положителни финансови промени.

СКОРПИОН
Във вторник при вас има и положителни, и отрицателни явления, всеки от знака трябва да открие баланса. Професионалният ден е превъзходен, това се отнася и за пътуване, свързано с бизнес или контакти с търговска цел. В съдружния бизнес бъдете по-внимателни към партньорите си, възможно е, без да усетите, да ги нараните.

СТРЕЛЕЦ
Самозатваряте се, а това ви дезорганизира и ви кара да пренебрегвате важни задължения. Преминавате през период на промени и точно това сега нарушава баланса ви. Иначе имате прекрасни възможности да засилите бизнеса си, да активирате делата си чрез намесата на администрации или да извършите делови пътувания.

КОЗИРОГ
Мнозина от този знак днес ще се занимават с недвижими имущества или наследство. Ще имате някои пречки, които могат да ви лишат от малки материални части, но ако става въпрос за съдебен процес в тази връзка – ще го спечелите. В бизнеса днес съществува разбирателство, а от него ще дойдат и успехите. Това се отнася и за служебната ви дейност.

ВОДОЛЕЙ
Ще имате известни трудности през деня и ако не надмогнете себе си, едва ли ще осъществите шанса, който ви съпътства. Очаква ви един прекрасен професионален ден, в който ще започнат промени, които за вас са положителни. Това може да се каже и за личния ви живот и интимните връзки. В любовно отношение при повечето от знака промените са ярки и изразителни.

РИБИ
Доста Риби са безкомпромисни с околните днес, а това може да издигне пред вас стена, която по-късно ще се наложи да преодолявате. Имате навик да разчитате на интуицията си, но днес тя никак не ви е в услуга. Някои много прибързват в действията си, което отново води до грешка. Други ще предприемат пътуване, което е с крайно неприятни последици.

коментара

Продължете с четенето

Хороскоп

Хороскоп за 22 април!

Публикувано

на

ОВЕН
За повечето от вас понеделник е пълен с късмет – професионалният ден е положителен, делата ви ще се движат качествено и достатъчно бързо, имате възможност за финансови придобивки. Онези от знака, които са заети с бизнес, ще пътуват днес, не контактувайте с ваши партньори или съдружници.

ТЕЛЕЦ
Не по-лош е денят и за вас. Засилени са творческите ви възможности, те водят до положителна професионална изява. При обществените ви контакти се делите на две – при някои ще протичат много добре, при други ще възникнат конфликти, тук разчитайте на дипломатичност и гъвкавост. Бизнесмените могат днес да променят нещо в начина си на работа.

БЛИЗНАЦИ
Днес сте особено активни, ще имате множество успешни срещи. На работното си място отбягвайте конфликтите и стойте на заден план. Неприятности може да очаквате при работа с администрации и институции, в много случаи причината ще е липса на документ или объркан текст в него. Мнозина от знака са пред промяна във финансово отношение.

РАК
В известна степен сте затормозени днес и делата ви не спорят – причината е у вас. Активизирайте се още сега и действайте пряко по задачите си, без значение дали са лични или професионални. Ще имате успехи в срещите по въпроси, свързани с финанси. С повече отговорност се отнасяйте към домашните разногласия.

ЛЪВ
Понеделник носи на Лъвовете прекрасни възможности за реализация по всички делови въпроси. Съществува напрежение във финансовата сфера, но не се опасявайте от неуспех. Ще ви се наложи да туширате и известни домашни разногласия. Ако се заемете с нещо, гледайте да го свършите докрай.

ДЕВА
Няма от какво да се опасявате в деловия живот, но натрупаните неприятности ще ви държат нащрек. Творческият ви подход към работата е достатъчна гаранция за успешния им завършек. Възможни са провалени срещи не по ваша вина. Няма да срещнете пречки при административна дейност, късметът ви помага.

ВЕЗНИ
В понеделник сте в две основни групи – едните ще са твърде дръзки, за което нерядко ще ви помогнат и приятели, докато другите са внимателни и изпълнителни в работата си. Промени в службата ще има за всички, внимавайте спрямо преките си шефове. В контакти с високостоящи хора можете да постигнете успех по интересуващите ви въпроси.

СКОРПИОН
Началото на седмицата не започва добре за Скорпион. На някои е поразклатено здравословното състояние, а здравите ще са силно разгневени по някакав повод, най-често свързан с дома. Професионалната изява на повечето ще е положителна. Добър фактор за печалба е пътуването, особено за търговци и бизнесмени.

СТРЕЛЕЦ
На много от вас не е ясно как да планират деня си и нищо чудно да го провалят. Най-малкото отклонение от активния делови стил ще ви тласне в друга посока и ще се откажете да продължите напред. Това е напълно противоположно на това, което ви трябва за постигане на успех. Синхронизирайте действията си с обстановката около вас.

КОЗИРОГ
В понеделник имате прекрасни възможности да организирате сдружение или да намерите подходящ път за реализиране на делови намерения. При някои тази реализация ще се извърши чрез пътуване, от което ще имате прилични печалби. Добър ден за бизнесмените, можете да направите значителна крачка за повишаване на сътрудничеството или разширяване на основната ви дейност.

ВОДОЛЕЙ
Денят носи добри приходи за тези от вас, които днес са заети с административни или обществени задължения. На работното място бъдете по-сдържани и стриктно изпълнявайте задачите си. Онези, които работят с режещи инструменти, да са особено внимателни. Мнозина ще се опитат да решат домашните си проблеми с един “удар”, но това сега не е възможно.

РИБИ
От известно време мнозина са подложени на трансформация на духовно ниво. Това няма да навреди на деловите ви занимания, по-скоро ще помогне. Възможностите ви са почти неограничени, придружени от огромен късмет, а това говори за печалби и придобивки, засега само в работата ви. Дори да възникнат непредвидени неприятни ситуации в службата.

коментара

Продължете с четенето
Loading...
loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

април 2019
П В С Ч П С Н
« мар.    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

ПОПУЛЯРНИ