Свържете се с нас

Хороскоп

Хороскоп за 31-ви октомври!

Публикувано

на

ОВЕН

Ва­ше­то усъ­рдие днес ще бъ­де глав­на­та при­чи­на за пос­ти­га­не на ус­пе­хи в де­ла­та. То­ва е дей­ства­ща­та тен­ден­ция, коя­то ви пра­ви са­моот­вер­же­ни, дис­цип­ли­нирaни и ме­то­дич­ни. Някои ще по­пад­нат в плен на ми­на­ли съ­би­тия и “ста­ри ра­ни”. Не спо­деляй­те на­ме­ре­ния­та си с поз­на­ти.

ТЕЛЕЦ

В сряда ва­шият къс­мет е из­ра­зи­те­лен и ви под­крепя за гра­див­ни дей­ствия. Ще пос­рещ­не­те деня ене­ргич­но, ма­кар че мно­зи­на ще пре­ка­рат ед­на без­сън­на нощ и не ще дей­стват в своя пол­за. Тел­ци­те ще имат неб­ла­го­ра­зу­мие­то да де­монс­три­рат не­до­волс­тво на ра­бот­но­то място.

БЛИЗНАЦИ

Мно­го до­бър ден за Близ­на­ци­те, но трябва да из­бягва­те спо­ро­ве. Мо­же­те да се из­мък­не­те от еве­нтуал­но не­лов­ко по­ло­же­ние, но ще ос­та­ви­те не­га­тив­но впе­чат­ле­ние, кое­то не е във ва­ша пол­за. Сряда е ден за фи­нан­со­ви при­до­бив­ки. Денят бе­ле­жи на­ча­ло­то на про­ме­ни в служ­ба­та.

РАК

Сряда е ва­жен и съд­бо­вен ден за Ра­ци­те. В жи­тей­ския ви път нас­тъп­ват про­ме­ни, кои­то об­хва­щат срав­ни­тел­но дъ­лъг пе­риод. Апа­тия­та ви бър­зо ще пре­ми­не в със­тоя­ние на нео­чак­ва­на и за са­ми­те вас ак­тив­ност. Ус­ло­вия­та на жи­вот съ­що се про­менят. Бъ­де­те по-кон­так­тни и ще на­ме­ри­те но­ви прия­те­ли.

ЛЪВ

Пре­ди да се зае­ме­те да вър­ши­те как­во­то и да е днес, ще пос­тъ­пи­те най-пра­вил­но, ако пред­ва­ри­тел­но пре­ме­ри­те плю­со­ве­те и ми­ну­си­те. В сряда ще бъ­де­те ак­тив­ни и пред­прием­чи­ви. Ще реа­ли­зи­ра­те при­до­бив­ки чрез свои­те съд­руж­ни­ци или прия­те­ли, но не рис­ку­вай­те.

ДЕВА

Сряда е до­бър ден за Де­ви­те и съз­да­ва оп­ти­мал­ни въз­мож­нос­ти за пос­ти­га­не на по­ло­жи­тел­ни ре­зул­та­ти по де­ло­ви въп­ро­си. Ед­нов­ре­мен­но с тен­ден­ция­та за ус­пе­хи въз­ник­ва опа­снос­т и от при­бър­за­ни и зле об­мис­ле­ни дей­ствия. Не се под­веж­дай­те. Не бъ­де­те пре­ка­ле­но до­вер­чи­ви.

ВЕЗНИ

Доб­ре би би­ло да за­поч­не­те не­що но­во от днес в ли­чен или де­ло­ви план. Сряда се ха­рак­те­ри­зи­ра с ус­пех и голям къс­мет за вас. Де­ла­та ви ще се раз­вият нео­чак­ва­но доб­ре, оча­квай­те пе­чал­ба. В поч­ти всич­ки­те си дей­ствия мо­же­те да се над­ява­те на ус­пе­хи и за­вид­ни пос­ти­же­ния.

СКОРПИОН

За Скор­пио­ни­те сряда но­си ус­пе­хи. Бъ­де­те сдър­жа­ни и не си поз­вол­явай­те вол­ни ко­мен­та­ри по как­ви­то и да би­ло въп­ро­си. Въз­мож­но е неп­ре­ме­ре­на кри­ти­ка да ви ли­ши за из­вес­тно вре­ме от под­кре­па­та на спо­ме­на­ти­те ли­ца. Ха­рак­тер­но е из­вър­шва­не­то на де­ла за нас­ледс­тво.

СТРЕЛЕЦ

Най-сил­но впе­чат­ле­ние ще ви нап­ра­ви ед­на но­ви­на, свър­за­на с ва­ша­та ра­бо­та и от­нас­яща се до про­ме­ни в кон­фи­гу­ра­ция­та, на кои­то и вие при­със­тва­те. Те са по­ло­жи­тел­ни за вас и мо­же би още днес ще се убе­ди­те са­ми чрез но­ви­те до­го­во­ре­нос­ти, кои­то ще ви пред­ло­жат. Завърналите се от комадировка е добре да е се отпускат, а да продължат работата си.

КОЗИРОГ

Днес ва­ше­то усъ­рдие ще бъ­де въз­наг­ра­де­но с ус­пе­хи, кои­то ще пос­тиг­не­те в оно­ва, с кое­то се за­ни­ма­ва­те. Прия­тна из­не­на­да за мно­зи­на ще бъ­де про­фе­сио­нал­но­то приз­на­ние, кое­то ще по­лу­чи­те. Бъ­де­те вни­ма­тел­ни към оне­зи, за кои­то по­до­зи­ра­те, че са ви неп­рия­те­ли. Тези хора ще се опитат да ви навредят, като злословят по ваш адрес.

ВОДОЛЕЙ

Ва­ши­те по­зи­ции ста­ват все по-ста­бил­ни и сряда не пра­ви из­клю­че­ние от та­зи гра­див­на ли­ния на раз­ви­тие. Ус­пе­хи­те ви са ка­те­го­рич­ни, къс­ме­тът ви ра­бо­ти сил­но. За днес са ха­рак­тер­ни фи­на­со­ви при­до­бив­ки, про­фе­сио­нал­на ста­бил­ност и мно­го шанс за реа­ли­за­ция на оно­ва, с кое­то сте се зае­ли. Проблемите ви днес са свързани с финанси, не давайте заеми.

РИБИ

Мно­зи­на от Ри­би мо­гат да пре­вър­нат сряда в осо­бе­но ус­пе­шен ден. Днес сте ис­тин­ски ак­тив­ни и дей­ствия­та ви ще са ре­зул­тат­ни. Сре­щи и пре­го­во­ри от де­ло­во ес­тес­тво мо­гат да пре­диз­ви­кат кар­ди­нал­ни про­ме­ни в жи­тей­ско­то ви раз­ви­тие и со­циал­ния път – но­ва ра­бо­та или но­во съд­ру­жие за биз­нес. На якои от вас ще бъде направено изгодно предолжение.

коментара

Реклама
loading...

Хороскоп

Хороскоп за 19 ноември

Публикувано

на

ОВЕН

За Овните понеделник е един много добър ден. Успешно развитие имат професията, бизнесът и финансите днес. Налице са промени, които не са завършили около вас. Това означава, че трябва да бъдете по-бдителни, защото все още не сте се стабилизирали.

ТЕЛЕЦ

Телците няма да имат основание да се оплачат от понеделник. Съдбата ви дарява с голям шанс за реализация по лични въпроси, но и професионалните или бизнес ангажименти не остават на заден план. Стабилитетът днес е ярко изразен в сферата на финансите.

БЛИЗНАЦИ

В понеделник за Близнаците е характерно великодушието. Денят ще бъде малко труден за вас на работното място, където могат да възникнат необичайни ситуации. Днес имате шанс да разрешите наболели въпроси в своя полза. Реализацията за мнозина е в сферата на финансите.

РАК

В понеделник шансът за Раците никак не е малък, но повечето от знака са на друго мнение и ще решат, че трябва да действат дори неконвенциално, ако се наложи. Ако така разглеждате нещата, това не ви дава никакво предимство. Налице е професионалният успех за всички.

ЛЪВ

Не намаляват добрите възможности за Лъвовете и линията на вашия просперитет продължава своето развитие. Първият работен ден от седмицата се характеризира с много късмет за вас. Той ще се прояви в деловите ангажименти. Възможно е да възникнат противоречия в средите на бизнесмените и те се дължат на словесно недоразумение.

ДЕВА

Добър е понеделник за Девите, но е задължително да изострят вниманието си относно хората, които вече са се обявили за техни противници. Възможно е зад гърба ви да се опитат да направят трудно разрешими онези ваши дела, които зависят от държавни инстанции. Характерни са контактите за повечето от Девите.

ВЕЗНИ

Чудновато ще изглежда поведението на много от Везните за околните – колеги или приятели. Реакциите ви в понеделник са такива поради необясними за вас случаи в службата, което дори може да допринесе за неадекватност. По тази причина се явява и вътрешното ви смущение, което води до още по-големи грешки.

СКОРПИОН

Скорпионите не са в добра форма днес. При едни се дължи на прекалено голяма умора, а при други има функционална или психическа неразположеност. Бедата не е голяма, защото професионалният ден ще ви “погълне”. Добре е да действате за разрешаване на съществуващите проблеми, някои от тях може да доведат до задълбочаване.

СТРЕЛЕЦ

Като се изключат някои напрежения в дома и породилите се неприятности, всичко свързано с вашия делови или личен ден ще ви радва с добро разрешение. Въпреки това днес не е най-добрият момент за финансова реализация. За мнозина не се препоръчват контакти днес. В понеделник ще получите важно съобщение, касаещо работата ви в съдружие, съобразете се с него.

КОЗИРОГ

Лични успехи ще имат родените под Козирог в понеделник. Същото може да се каже за службата ви или бизнеса, но всичко, свързано с контактите ви, ще претърпи неуспех. В тази връзка трябва да разгледате и възможността за действия в сферата на финансите. Може да се избегне това негативно влияние, ако не проявявате диктат и не налагате мнението и разбиранията си.

ВОДОЛЕЙ

Деловите успехи са налице, но повечето от представителите на Водолей ще действат механично в понеделник. Професионалните постижения обаче не ви позволяват проява на наивност при осъществяване на различни финансови дела. В понеделник неочаквано позитивно е деловото ви развитие и ще бъдете сюрпризирани за успеха си в работата.

РИБИ

Хубав ден е понеделник за Рибите. Всичко около вас ще бъде успешно, а в деловия живот и контактите победата ви е извън всякакво съмнение. Единственото смущаващо обстоятелство е, че мнозина от знака не се чувстват здравословно добре, затова се отдайте на почивка. Други Риби ще се зарадват на известие, което ще получат в дома си или ще посрещат неочаквани гости. Интересни новини и съобщения ще получат мнозина от вас.

коментара

Продължете с четенето

Хороскоп

ХОРОСКОП ЗА 18 НОЕМВРИ

Публикувано

на

ОВЕН

Неделя се очер­та­ва до­бър ден за Ов­ни­те, въп­ре­ки че се за­бе­ляз­ва ня­как­во не­до­вол­с­т­во и не­доб­ро нас­т­ро­е­ние у вас. Ве­ро­я­т­но сте по­тис­на­ти на те­ма па­ри и то­ва ка­то че ли е най-ха­рак­тер­но за ня­кои биз­нес­ме­ни в съд­ру­жен биз­нес. Има­те прек­рас­ни пред­пос­тав­ки за раз­ви­ти­е­то на дей­ност­та си и ако се за­дейс­т­ва­те по-се­ри­о­з­но, неп­ре­мен­но ще има­те доб­ри ре­зул­та­ти. Слу­жеб­но мо­же да има­те проб­лем, по­ра­ди гаф от стра­на на ваш ко­ле­га.

ТЕЛЕЦ

За­ба­вя­не в де­ла­та и пре­пят­с­т­вия, по­ра­ди проб­ле­ми, съз­да­де­ни от бли­зък чо­век, са при­чи­на за ло­шо­то нас­т­ро­е­ние при Те­лец. Ако дейс­т­ва­те тър­пе­ли­во и ра­зум­но-дип­ло­ма­тич­но, де­нят мо­же да ви пред­ло­жи при­я­тен сюр­п­риз. Ва­ше­то вни­ма­тел­но от­но­ше­ние към слу­жеб­ни­те за­дъл­же­ния ще бъ­де ед­на бла­гоп­ри­я­т­на пред­пос­тав­ка за ус­пеш­но­то ви раз­ви­тие в неделя.

БЛИЗНАЦИ

Неделя е дос­та емо­ци­о­на­лна за Близ­на­ци­те и има ве­ро­я­т­ност да раз­ре­ши­те ня­кои лич­ни проб­ле­ми. Фи­нан­со­во­то ви осъ­щес­т­вя­ва­не е за­ви­си­мо от ня­ка­къв мъж и в мно­го слу­чаи ста­ва въп­рос за съ­вет или кон­сул­та­ция с ад­во­кат, юрист или въ­о­б­ще ня­ка­къв чо­век, кой­то е го­тов да по­мог­не. Про­фе­си­о­нал­но Близ­на­ци­те ще са дос­та на­то­ва­ре­ни, но с чуж­да по­мощ ще се спра­ви­те с не­ле­ки­те за­да­чи.

РАК

От емо­ци­о­нал­на глед­на точ­ка неделя е на­то­ва­рен ден за Ра­ци­те. Въп­ре­ки то­ва мно­зи­на от мъ­же­те на то­зи знак ще се на­ло­жи да ока­жат ня­как­ва по­мощ ня­ко­му. Дру­ги от вас мо­гат да раз­чи­тат на сво­я­та ав­то­ри­тет­ност за раз­ре­ша­ва­не на важ­ни въп­ро­си. Слу­жеб­ни­ят ден ще пре­ми­не при­я­т­но, а има пер­с­пек­ти­ви и за ма­те­ри­а­л­ни при­до­бив­ки. Гол­яма част от Pа­ци­те ще се за­рад­ват на ху­ба­ва но­ви­на.

ЛЪВ

Ду­шев­но­то не­раз­по­ло­же­ние у мно­зи­на от Лъв ще ви нас­т­рои сан­ти­мен­тал­но с пог­лед към спо­ме­ни­те. Ня­кои от вас се чув­с­т­ват емо­ци­о­нал­но ог­ра­бе­ни, мо­же би пре­у­ве­ли­ча­ва­те зна­че­ни­е­то на фак­ти­те. На­пъл­но в със­то­я­ние сте да прег­лът­не­те ня­кои ра­зо­ча­ро­ва­ния и да се за­ло­ви­те здра­во за ра­бо­та. Кон­цен­т­ри­рай­те се за де­ло­ва ре­а­ли­за­ция и ще бъ­де­те удов­лет­во­ре­ни от днешния ден. Ще има­те нов път в раз­ви­тие­то – лич­но и де­ло­во.

ДЕВА

Неделя е мно­го пе­че­ливш за Де­ви­те и мно­зи­на от вас ще се спра­вят с труд­нос­ти, съз­да­де­ни от не­о­б­мис­ле­ни дейс­т­вия на бли­зък чо­век. Бла­гос­к­лон­но­то от­но­ше­ние на ви­со­ко­пос­та­ве­но ли­це спря­мо вас днес е мно­го важ­но за раз­ре­ша­ва­не на ад­ми­нис­т­ра­тив­ни или фи­нан­со­ви въп­ро­си. Прек­рас­но пре­ми­на­ва и слу­жеб­ни­ят ден, мо­жете да се на­дя­вате на раз­ц­вет.

ВЕЗНИ

Щас­т­лив ден за Вез­ни­те, осо­бе­но за се­мей­ни­те сред вас и те­зи, ко­и­то се под­гот­вят за сват­ба. По­ве­че­то от вас ще се рад­ват на зна­чи­тел­ни при­до­бив­ки за до­ма, въп­ре­ки че има и ня­ка­къв фи­нан­сов проб­лем. Ва­ша­та при­леж­ност и нас­той­чи­вост по от­но­ше­ние на про­фе­си­о­нал­ни­те ви за­дъл­же­ния ще до­ве­де до за­вър­шен вид ан­га­жи­мен­ти­те ви. Де­нят не е под­хо­дящ за сре­щи с при­я­те­ли и близ­ки.

СКОРПИОН

Зле се чув­с­т­ват Скор­пи­о­ни­те в неделя, но ще раз­бе­рат за бла­гоп­ри­я­тен из­ход от при­тес­ня­ващ ги проб­лем. Днес е въз­мож­но да по­лу­чи­те доб­ри съ­о­б­ще­ния, от­на­ся­щи се до по­доб­ря­ва­не на ма­те­ри­а­л­но­то ви по­ло­же­ние по слу­жеб­на ли­ния. Ня­кои ще бъ­дат щас­т­ли­ви от раз­ви­ти­е­то в се­мей­на­та връз­ка и бла­гос­к­лон­но­то от­но­ше­ние на ня­ко­го спря­мо вас. Прог­ра­ми­рай­те вре­ме­то си да­леч нaпред и се мо­би­ли­зи­рай­те.

СТРЕЛЕЦ

Сан­ти­мен­тал­но нас­т­ро­е­ни са Стрел­ци­те в неделя, а де­нят им пред­ла­га го­лям ус­пех. Ста­ва въп­рос за се­ри­о­з­ни па­рич­ни и ма­те­ри­а­л­ни при­до­бив­ки. Мно­го ве­ро­я­тен е ло­та­ри­ен или друг вид ха­зар­тен шанс. На ра­бот­но­то мяс­то ви очак­ва дос­та ра­бо­та, нап­рег­не­те уси­ли­я­та си и не я от­ла­гай­те, дейс­т­вай­те пре­циз­но и ще бъ­де­те удов­лет­во­ре­ни от ре­зул­та­та. Днес ще по­лу­чи­те по­ка­на за смяна на ра­бо­та­та и ако я прие­ме­те, то­ва ще ста­не скоро.

КОЗИРОГ

Из­к­лю­чи­тел­но ус­пе­шен и пе­че­ливш ден, въп­ре­ки че Ко­зи­ро­зи­те из­жи­вя­ват проб­ле­ми на вът­реш­но ни­во. Ве­ро­я­т­но ста­ва въп­рос за друж­ба и лю­бов с хар­мо­ния в от­но­ше­ни­я­та. Же­ни­те от зна­ка ще про­я­вят ве­ли­ко­ду­шие за ста­би­ли­за­ци­я­та, до­ка­то мъ­же­те раз­чи­тат и тър­сят бла­гос­к­лон­ност­та на же­на. Има се­ри­о­з­ни ус­ло­вия за фи­нан­сов раз­ц­вет.

ВОДОЛЕЙ

Неделя е прек­ра­сен ден за Во­до­ле­и­те и мно­зи­на от вас ще имат по­вод да се чув­с­т­ват об­лек­че­ни и щас­т­ли­ви. Ще раз­бе­ре­те за бла­гос­к­лон­но­то от­но­ше­ние на ня­ко­го спря­мо фи­нан­со­вия ви проб­лем и не е из­к­лю­че­но въп­ро­сът да се раз­ре­ши. За­бе­ляз­ва се дос­та го­ля­ма до­за емо­ци­о­нал­ност и до­ри еуфо­рия в по­ве­де­ни­е­то на ня­кои, ко­е­то не е мно­го пре­по­ръ­чи­тел­но осо­бе­но на ра­бот­но­то мяс­то.

РИБИ

Днес об­с­то­я­тел­с­т­ва­та се под­реж­дат във ва­ша пол­за. Не бъ­де­те аг­ре­сив­ни и кри­тич­ни към окол­ни­те. Прек­рас­но се раз­ре­ша­ва проб­лем с род­ни­на с ин­те­ли­ген­т­на­та на­ме­са на же­на. Не осо­бе­но удов­лет­во­ре­ни ще бъ­де­те от слу­жеб­ната неделя, но са си­гур­ни ня­кои ма­те­ри­а­л­ни при­до­бив­ки. Пе­че­ливш ден за кон­так­ти и де­ло­ви сре­щи. При биз­нес­ме­ни­те се оче­рта­ват но­вос­ти, кои­то ще до­ве­дат до про­ме­ни­ в де­ла­та им.

коментара

Продължете с четенето
Loading...
loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

ноември 2018
П В С Ч П С Н
« окт.    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

ПОПУЛЯРНИ