Свържете се с нас

Хороскоп

ХОРОСКОП ЗА 28 ОКТОМВРИ

Публикувано

на

ОВЕН

С мно­го ра­зум и от­го­вор­ност за­поч­ва­те сед­ми­ца­та и мо­же­те да се над­ява­те на доб­ри пос­ти­же­ния. Те имат от­но­ше­ние са­мо към тра­ди­цион­на­та ви ра­бо­та. За някои неделя но­си из­не­над­ва­що пред­ло­же­ние за па­рич­на пе­чал­ба, но ще из­ле­зе блъф. На­со­че­те цяла­та си ене­ргия към слу­жеб­ни­те де­ла.

ТЕЛЕЦ

Неделя е по­ло­жи­те­лен ден за вас, с мал­ки из­клю­че­ния за някои. Денят е спо­рен за про­фе­сио­нал­ни­те ви де­ла. Някои ще по­пад­нат в осо­бе­на си­туа­ция и е не­въз­мож­но да се раз­ми­не­те с ин­ци­ден­та и ще пос­лед­ват до­пъл­ни­тел­ни труд­нос­ти. Чрез прия­те­ли при някои са въз­мож­ни па­рич­ни пос­тъп­ле­ния.

БЛИЗНАЦИ

Днес всич­ки от Близ­на­ци трябва да бъ­дат мно­го вни­ма­тел­ни през це­лия ден. Неделя е тру­ден и ви из­правя пред неп­рео­до­ли­ми препя­тствия. Въз­мож­но е те да са чис­та слу­чай­ност, но сблъс­ка­те ли се с та­ки­ва, не пра­ве­те опи­ти да про­дъл­жа­ва­те да дей­ства­те за пос­ти­га­не на по­ло­жи­те­лен ре­зул­тат.

РАК

Неделя е ус­пе­шен ден за Ра­ци­те в ли­чен и де­ло­ви план. Бла­го­раз­по­ло­же­ни сте към око­лни­те и то­ва ви но­си ус­пех. Някои ще се сблъс­кат с неп­рия­зън­та на ко­ле­га или някой шеф. Ма­кар и за­бел­яза­ли, не да­вай­те пра­во на ос­кър­бле­ние­то да го­во­ри у вас, за­що­то ре­зул­та­тът ще е же­ла­ние за мъст.

ЛЪВ

Пра­во­то да пос­тиг­не­те ус­пе­хи в де­ло­вия жи­вот не ви е от­ме­не­но и до­ри днес е още по-за­си­ле­но. У вас се­га са ха­рак­тер­ни та­ки­ва по­ло­жи­тел­ни по­ка­за­те­ли ка­то тър­пе­ли­вост, са­мооб­ла­да­ние и чувс­тво за дълг. Уси­лия­та ви ще осъ­щест­вят же­ла­ни­те ре­зул­та­ти.  В служ­ба­та си бъ­де­те по-ор­га­ни­зи­ра­ни.

ДЕВА

За Де­ви­те съ­би­тия­та в неделя са на­си­те­ни с дос­та прия­тни из­не­на­ди. Днес има­те власт без си­ла, кое­то в мно­го слу­чаи ви пра­ви под­чи­не­ни на съот­вет­на­та си­туа­ция. Трябва да из­бягва­те всякак­во про­ти­во­ре­чие в служ­ба­та или на об­щес­тве­ни мес­та, не вли­зай­те в кон­флик­ти. То­ва е ва­лид­но за де­ло­ви­те кон­так­ти.

ВЕЗНИ

Денят е удо­бен за всякак­ва де­ло­ва дей­ност. У мно­зи­на ли­чи нос­тал­гич­но нас­трое­ние и не­же­ла­ние за ра­бо­та, но днес има­те до­бър шанс за реа­ли­за­ция и ще бъ­де жал­ко да го про­пус­не­те. Еди­нстве­но­то не­що, кое­то не трябва да пред­прие­ма­те се­га, е пъ­ту­ва­не. Въз­мо­жен е нео­чак­ван ин­ци­дент.

СКОРПИОН

Нап­рег­нат неделя за Скор­пио­ни­те, вни­ма­вай­те най-мно­го в от­но­ше­ния­та си със се­мей­ство­то и род­ни­ни­те. Мно­го от вас ще се кон­фрон­ти­рат с тях по­ра­ди сблъ­сък на ин­те­ре­си­те. Те­зи про­ти­во­ре­чия мо­гат да пре­рас­нат в на­си­лие. Про­фе­сио­нал­ни ус­пе­хи и въз­мож­нос­ти не лип­сват. Ще се спра­ви­те със за­да­чи­те за деня.

СТРЕЛЕЦ

Склон­ни сте да пос­тъп­ва­те ле­ко­мис­ле­но днес и по то­зи на­чин е въз­мож­но да нас­тъпят за­гу­би за вас. Бъ­де­те вни­ма­тел­ни към оне­зи, кои­то се опи­тват да ста­ват близ­ки с вас – то­ва са хо­ра с не­чис­ти на­ме­ре­ния. Ра­бот­ният ден ще бъ­де ус­пе­шен за Стрел­ци­те. До­бър е за фи­нан­со­ви опе­ра­ции.

КОЗИРОГ

Мно­зи­на от вас ще до­пус­нат греш­ки в дей­ствия­та си днес и то­ва ще ви пос­та­ви в неиз­год­но по­ло­же­ние спрямо ко­ле­ги­те или съд­руж­ни­ци­те. Бъ­де­те наб­лю­да­тел­ни на ра­бот­но­то си място и из­бягвай­те кон­флик­ти, а още по-мал­ко да ги съз­да­ва­те. Ще по­лу­чи­те прия­тно съоб­ще­ние. Не­га­ти­ви­те ще са за ва­ша смет­ка.

ВОДОЛЕЙ

Дос­та фи­нан­сов се оп­ре­деля неделя за вас, но не би­ва са­ми да прид­виж­ва­те де­ла от по­до­бен ха­рак­тер. Във всич­ки слу­чаи ще за­гу­би­те, ако го нап­ра­ви­те. Ако ра­бо­ти­те в екип с дру­ги – ще спе­че­ли­те. Неделя да­ва въз­мож­нос­ти за под­пис­ва­не на до­го­во­ри, но ва­ши­те пла­но­ве ос­та­ват все още нея­сни.

РИБИ

Гол­яма ак­тив­ност прояв­ява­те днес и мо­же­те да да­де­те си­лен тла­сък на де­ла­та си. Въп­ре­ки то­ва трябва ясно да си пос­та­ви­те цел­та, коя­то прес­лед­ва­те, за­що­то се­га е въз­мож­но да дей­ства­те в някол­ко на­со­ки ед­нов­ре­мен­но и да не за­вър­ши­те ни­що. Бъ­де­те вни­ма­тел­ни, ако ра­бо­ти­те с па­ри.

коментара

Реклама
loading...

Хороскоп

Хороскоп за 20 април

Публикувано

на

ОВЕН

Днес мнозина са повлияни от домашните обстоятелства и това вреди на деловия ви ритъм и устрем. Налага се пътуване при някои, което ще бъде резултатно. За всичките си действия трябва да бъдете настойчиви до краен успех.

ТЕЛЕЦ

Поради прекалено доверие Телците могат днес да останат измамени и да последват редица неприятности. Не бива да разчитате много на приятелите си. Денят говори за несъстояли се срещи. Сега вашият най-добър помощник е интуицията, която не бива да пренебрегвате.

БЛИЗНАЦИ

Мнозина днес са разточителни в пълния смисъл на думата. Организирайте деня си и действайте в положителна посока. В края на деня може да се окаже, че времето не ви е стигнало за нищо. Допускате грешки, аналогични на тези от предните дни. Отбележете ги и се старайте да ги отстраните.

РАК

Мнозина от Рак не са успели да проявят действено начало и сега чувстват известна стагнация върху себе си. Ще намерите начин да се реализирате. В събота делата ви тръгват успешно. Опитайте се да изострите вниманието си и бъдете бдителни към всичко.

ЛЪВ

Не можете да решите сами възникналите домашни проблеми, трябва да търсите взаимната хармония в съвместните действия. В делови план се явяват проблеми, с които трябва да се справите и за които имате сили и възможности. Бъдете решителни и ще успеете. Очаква ви приятна новина.

ДЕВА

Днес делата си се движат безупречно въпреки трудностите и неудобствата около тях. А там, където това още не е факт, е наложително да действате по-настойчиво. Твърде възможно е вашите делови срещи в събота да не се състоят. Днес не излагайте идеите си пред колеги.

ВЕЗНИ

Във събота Везните ще бъдат неприятно изненадани в стремежа си за успешна реализация във финансовата сфера или дела, свързани с пари. Денят се характеризира с плодотворни контакти и пътувания, но не се съобразявайте със съвети, получени от мъж. Не властвайте в любовта.

СКОРПИОН

Повечето от Скорпион ще се чувстват неудобно днес, но това не намалява деловия успех. Ще действате често от позиция на силата, което не във всички случаи е добре. По-късно могат да се явят проблеми в контактите. Бизнесмените от вас трябва да контролират партньорите си.

СТРЕЛЕЦ

Събота е привлекателен ден за вас, защото сте в добро настроение и с изявено желание за действия. При мнозина съществуват професионални проблеми, които ще се опитате безуспешно да разрешите. Бъдете внимателни към началниците си, защото можете да разгневите неподходящ човек.

КОЗИРОГ

Най-големите притеснения за Козирог в събота се свързват с резултатите, които очакват от делата, които са захванали. Но учащите се не бива да се притесняват, защото творческите успехи са част от характеристиката на Козирог и успешно ще положат изпит.

ВОДОЛЕЙ

В събота не давайте воля на гнева си, защото той не е характерен за вас и действа особено неприятно върху психическото ви състояние. Сега някои от вас са на път, който има отношение към деловия живот, ще постигнете очаквания успех. Добри възможности ще ви бъдат предложени.

РИБИ

Към разрешаване на проблемите си мнозина от вас ще пристъпят с хитрост. Впрочем около вас има хора с големи възможности, които са готови да ви помогнат. Малко проблематични са срещите във събота, но това не е тежък проблем. Някои имат сътресения от любовен характер.

коментара

Продължете с четенето

Хороскоп

Хороскоп за 19 април

Публикувано

на

ОВЕН
В петък вашият успех се крепи на бързите и ефективни действия. Най-общо денят може да се нарече финансов. Успехите за вас са в по-широки граници и звездите ги гарантират при активност от страна на родените под Овен. Днес вашият късмет е силно изразен и можете да се заемете с трудни дела.

ТЕЛЕЦ
Още днес можете да започнете работа по въпросите, които имат връзка с вашия бъдещ просперитет и обновление. Сега обаче има нещо, което трябва да изясните, и то се отнася до вашите бизнес проекти. Много голяма е вероятността те да съдържат известен процент нереалност и така да се окажат в голяма степен недействителни.

БЛИЗНАЦИ
Петък е сериозен финансов ден за вас. За съжаление някои от Близнаци имат нереална представа за действията си, но късметът, който днес е силно изразен при вас, ще ви помогне да постигнете успехи. Денят е добър за контакти, които за всички вас ще бъдат плодотворни. Ще получите съобщение от финансов характер.

РАК
Вашите успехи имат отношение към дома и парите в петък, но мнозина от Рак имат доста нереални проекти. Разгледайте намеренията си и ги подложете на строг анализ. Само това е начинът да избегнете грешките. Някои от вас ще си навлекат неприятности в службата поради прибързани действия.

ЛЪВ
Петък е най-успешният ден от седмицата за вас. Въпреки че някои от Лъв се чувстват като ограбени или са в незавидно физическо състояние, звездната съдбовност определя прекрасен ден за вас. Става въпрос за постижения, които са от високо ниво. Ще ви зарадва съобщение, свързано с парични придобивки.

ДЕВА
Девите имат изключителен финансов шанс в петък. Макар че делата ви ще срещнат трудности, не бива да се отказвате от дейността си или да я отлагате за друг ден. Добри възможности ще имат мнозина от вас, ако действат чрез административни инстанции. Някои от вас прибързват по въпроси от бизнеса и службата.

ВЕЗНИ
Петък е изключително ползотворен ден за вас. Мнозина ще го разберат на служебното си място. Това ще бъде под формата на някаква придобивка или подкрепа от страна на ръководителите ви. Известна нестабилност се забелязва във финансово отношение, но тя не е продиктувана от събития, а от личната неангажираност на Везни.

СКОРПИОН
Някакви “ветрове веят” Скорпионите днес и това, че мнозинството от вас се държи неангажирано към реалната действителност, е все пак разбираемо. По-голямо учудване създават онези между вас, които ще се държат глуповато. Имате силна воля и сте достатъчно решителни, за да реализирате един успешен петък.

СТРЕЛЕЦ
В петък Стрелците не се чувстват много добре и нервното напрежение ще ги доведе до прибързани действия. За вас те сега са грешка. Бъдете разумни и действайте по предварителен план – без значене дали става въпрос за службата, или другите ангажименти. Някои от вас имат добри възможности за разговор с началниците.

КОЗИРОГ
Сигурно много от вас ще бъдат добре приети от приятелите или околните в службата, защото днес вие ще ги зарадвате с интересно съобщение. За някои това съобщение ще е лично, а на други ще вдъхне доверие за бъдещето. В този смисъл на разсъждения е възможно и самите вие да се зарадвате от съобщението.

ВОДОЛЕЙ
Водолеите имат финансова необходимост в момента и мнозина ще решат проблема си чрез паричен заем. Имате основание да се надявате на него, защото ще ви бъде направен съответният компромис. Някои от вас са пленници на суетата и користолюбието, като едновременно с това демонстрират амбициите си.

РИБИ
Стабилни сте днес и повече от родените под Риби ще имат придобивка. Вашият шанс има отношение към работата, обществените контакти и финансите. За последните не трябва да действате прибързано и само в рамките на установения ред. В противен случай не е изключена загуба. Не действайте прибързано.

коментара

Продължете с четенето
Loading...
loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

април 2019
П В С Ч П С Н
« мар.    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

ПОПУЛЯРНИ