Свържете се с нас

Хороскоп

ХОРОСКОП ЗА 27 ОКТОМВРИ

Публикувано

на

ОВЕН

За по­ве­че­то от вас е по-доб­ре днес да се от­ка­жат от на­ме­ре­ния­та си, осо­бе­но ако те са свър­за­ни с ра­бо­та­та и целят пос­ти­га­не на оп­ре­де­ле­на при­до­бив­ка. Бла­го­ра­зум­но­то из­чак­ва­не ук­реп­ва по­зи­ции­те ви и уве­ли­ча­ва ва­ши­те шан­со­ве за ус­пех.

ТЕЛЕЦ

С мно­го вни­ма­ние трябва да под­хо­ди­те към де­ла­та си днес и да дей­ства­те са­мо след мно­гок­рат­но об­мисл­яне на си­туа­ция­та, в коя­то се на­ми­ра­те, ос­но­ва­вай­ки ана­ли­за си на фак­ти­те. Мно­зи­на ще по­лу­чат съб­лаз­ни­тел­но пред­ло­же­ние, от­нас­ящо се до лич­ни­те ви пе­чал­би.

БЛИЗНАЦИ

Ве­роя­тно е да сме­ни­те под­хо­да си в про­фе­сио­нал­ни­те кон­так­ти или своя на­чин на ра­бо­та. Съ­бо­та има от­но­ше­ние към вът­реш­на пром­яна на пси­хи­чес­ко рав­ни­ще – не­що, кое­то в мно­го слу­чаи ще бъ­де сил­но пов­лия­но от ат­мос­фе­ра­та в служ­ба­та.

РАК

Днес мно­го от Рак са при­тес­не­ни и ще имат те­жък за  фи­зи­чес­ко­то им със­тоя­ние ден. Апа­тия­та се опи­тва да ви из­ва­ди от нор­мал­ния ри­тъм на жи­вот и да на­ру­ши рав­но­ве­сие­то ви. Еди­нстве­но пра­вил­на­та реак­ция е да не се под­да­ва­те на на­по­ра й.

ЛЪВ

В съ­бо­та  до из­вес­тна сте­пен сте неу­рав­но­ве­се­ни с не­реа­лис­тич­на пре­цен­ка за зао­би­кал­яща­та ви дей­стви­тел­ност. Пос­тъп­ки­те ви ще бъ­дат при­бър­за­ни. То­ва е свър­за­но и с не­доо­цен­ка, коя­то чес­то пъ­ти е про­дик­ту­ва­на от за­си­ле­на емо­цио­нал­нос­т и раз­вих­ре­на фан­та­зия.

ДЕВА

Всич­ки­те ви про­фе­сио­нал­ни де­ла се­га за­висят еди­нстве­но от вас. Мо­же­те да да­де­те тла­сък на ра­бо­та­та си. Все пак има не­що раз­лич­но и но­вият ви под­ход ще бъ­де осо­бе­но ва­жен за пред­стоя­щи ре­ше­ния. Ако се оп­ре­те на из­гра­де­ни­те сте­рео­ти­пи, ще за­гу­би­те.

ВЕЗНИ

Ста­бил­нос­тта е фик­си­ра­на за Вез­ни­те, ма­кар че мно­зи­на ще имат тру­ден про­фе­сио­на­лен ден и ко­ле­ги­те им ще се опи­тват да ги уя­звят. Дай­те сво­бо­да на чувс­тво­то си за ху­мор и ни­кой няма да ус­пее да на­кър­ни ин­те­ре­си­те или емо­ции­те ви. За­па­зе­те са­мооб­ла­да­ние.

СКОРПИОН

Днес на Скор­пио­ни­те ще им хрум­нат но­ви на­чи­ни да се до­бе­рат до оно­ва, кое­то ги ин­те­ре­су­ва. Но трябва да на­ме­ри­те вре­ме да раз­мис­ли­те по проб­ле­ми­те си. Не се ан­га­жи­рай­те с но­ви не­ща, на­ме­ре­те пра­вил­но ре­ше­ние на “вис­ящи” въп­ро­си.

СТРЕЛЕЦ

Съ­бо­та е доб­ра и ще ви пред­ло­жи ин­те­рес­ни съ­би­тия. Те на­пъл­но ще за­ли­чат неп­рия­тно­то ви нас­трое­ние от до­ма, с кое­то ще за­поч­не­те деня си. За мно­зи­на вре­ме­то е из­пъл­не­но със сре­щи и раз­го­во­ри, има­щи де­ло­ва на­со­че­ност. Ба­лан­си­рай­те до­маш­ни­те от­но­ше­ния. Възмжни са кнфликти на тема пари, оптимизирайте разходите си.

КОЗИРОГ

Нес­по­кой­на е съ­бо­та в служ­ба­та ви. Вре­ме­то се­га пос­тавя проб­ле­ми, кои­то в по­ве­че­то слу­чаи имат дъл­гос­роч­но раз­ви­тие или се от­насят до дей­ствия, свър­за­ни с биз­не­са. Въз­мож­но е днес да се про­ва­ли сре­ща, на коя­то мно­го дър­жи­те. Не унивайте, ще ви се отдаде и друга възможност да я осъществите. Очакванията ви са големи, ще се оправдаят.

ВОДОЛЕЙ

Пре­въз­бу­де­ни сте днес, то­ва ка­ра мно­зи­на Во­до­леи да пре­неб­рег­нат някои не­ща, на пръв пог­лед дреб­ни, кои­то мо­гат да изи­грая­т важ­на роля. Най-съ­щес­тве­но­то пре­неб­ре­же­ние, кое­то някои ще си поз­волят, е неп­ра­вил­но­то раз­пре­де­ле­ние на свое­то вре­ме. Не се разпилявайте в излишни дейности, от кито нямате никаква полза, а само си губите времето.

РИБИ

У мно­го от Ри­би­те се на­ди­га съв­сем неп­рия­тно­то чувс­тво за изо­ста­ве­нос­т и са­мо­та, кое­то съ­буж­да от­чая­ние и краен пе­си­ми­зъм. Не сте из­бра­ли най-под­ход­ящия мо­мент за пси­хо­ло­ги­чес­ки от­кло­не­ния. Съ­бо­та поз­вол­ява сво­бо­да на дей­ствия­та и дос­та­тъч­на ефе­ктив­нос­т. Някои от вас ще се отправят на път с цел почивка, ще ви бъзе много приятно.

коментара

Реклама
loading...

Хороскоп

Хороскоп за 12 ноември! Лош старт на седмицата за три зодии

Публикувано

на

ОВЕН

Тру­ден е по­не­дел­ник за Ов­ни­те, но то­ва не се свър­зва с ва­шия про­фе­сио­на­лен и де­ло­ви ден. Ста­ва въп­рос за до­маш­ни неп­рия­тнос­ти, кои­то ще ви при­тесн­яват це­лия ден. Та­ка ще се раз­вият и ва­ши­те об­щес­тве­ни кон­так­ти. Няма­те ни­ка­къв шанс да пос­тиг­не­те не­що по ад­ми­нис­тра­ти­вен път. Бъ­де­те бди­тел­ни към ва­ши­те парт­ньо­ри да не ви излъжат.

ТЕЛЕЦ

С неп­рия­тнос­ти за­поч­ва та­зи сед­ми­ца при Тел­ци­те. Те са от раз­ли­чен ха­рак­тер и стесн­яват да гол­яма сте­пен сво­бо­да­та на ва­шия из­бор. За мно­зи­на глав­на е лип­са­та на па­ри. Труд­нос­ти­те са свър­за­ни съ­що та­ка с до­ма ви и с някои пред­ва­ри­тел­но уго­во­ре­ни сре­щи. Някои ги оча­ква съ­де­бен про­цес, но раз­глеж­да­не­то му ще бъ­де от­ло­же­но.

БЛИЗНАЦИ

Дос­та неп­рия­тнос­ти ги оча­кват и Близ­на­ци­те в по­не­дел­ник. Та­ки­ва мо­гат да ви съз­да­дат зли и свад­ли­ви же­ни в служ­ба­та. С ло­шо раз­ви­тие са свър­за­ни ва­ши­те фи­нан­си днес и мно­зи­на имат как­то лич­ни, та­ка и до­маш­ни проб­ле­ми. Денят е неп­рия­тен за де­ло­во пъ­ту­ва­не. Въз­мож­но е да заб­ра­ви­те не­що, кое­то ви е мно­го необ­хо­ди­мо.

РАК

Ра­ци­те за­поч­ват ло­шо сед­ми­ца­та. Проб­ле­ми­те ви са свър­зва­ни с кон­так­ти­те и фи­нан­си­те. Ху­ба­во е то­ва, че по­не до­маш­ни­те от­шум­яват. Мно­зи­на все още про­дъл­жа­ват ине­ртно свое­то раз­ви­тие, но в де­ло­ви­те си ан­га­жи­мен­ти трябва да оча­ква­те пром­яна, изи­сква­ща по­ве­че ак­тив­ност. Ще се за­поз­нае­те с чо­век, кой­то ще ви по­мог­не с ин­фор­ма­ция.

ЛЪВ

Лъ­во­ве­те са мал­ко объ­рка­ни по някои де­ло­ви проб­ле­ми, и то е за­що­то точ­но в мо­мен­та съ­щес­тву­ват го­ле­ми преч­ки за раз­гръ­ща­не на дей­ствия. Опи­ти­те ви да на­ме­ри­те раз­ре­ше­ние­то им чрез кон­так­ти с хо­ра от ва­ша­та про­фе­сио­нал­на сфе­ра ще бъ­дат нап­раз­ни днес. Не при­бър­звай­те по ни­ка­къв на­чин, дей­ствай­те ба­лан­си­ра­но.

ДЕВА

Денят ще бъ­де из­пъл­нен с преч­ки за вас. Са­мос­тоя­тел­но ще ви бъ­де мно­го труд­но да ги раз­ре­ши­те, осо­бе­но въп­ро­си от фи­нан­сов ха­рак­тер. Бъ­де­те бди­тел­ни към пред­ло­же­ния­та, кои­то ще бъ­дат от­пра­ве­ни към вас днес. Биз­нес­ме­ни­те трябва да се от­не­сат с гол­ямо вни­ма­ние към парт­ньо­ри­те си. Въз­мож­ни са кон­флик­ти на ба­за па­ри.

ВЕЗНИ

Фи­нан­со­вият проб­лем се ока­зва най-неп­рия­тен за вас в по­не­дел­ник. Мно­зи­на ще бъ­дат при­тес­не­ни съ­що та­ка от про­фе­сио­нал­ни проб­ле­ми, но де­ло­ва­та стра­на на ва­ши­те ан­га­жи­мен­ти не би­ва да ви сму­ща­ва, за­що­то още днес ще по­лу­чи­те доб­ри но­ви­ни. Не раз­чи­тай­те на под­кре­па от стра­на на прия­те­ли.

СКОРПИОН

Скор­пио­ни­те днес не трябва да правят ни­как­ви сдел­ки, ка­сае­щи по-го­ле­ми су­ми. То­зи ден е лош за вас и неп­рия­тнос­ти­те ви ще про­дъл­жат през це­лия ден, не­за­ви­си­мо да­ли ста­ва въп­рос за де­ла,  свър­за­ни с об­щес­тво­то или ад­ми­нис­тра­тив­ни ин­стан­ции. Денят бе­ле­жи на­ча­ло­то на про­ме­ни, ка­сае­щи пре­ди всич­ко до­ма и про­фе­сия­та ви.

СТРЕЛЕЦ

Ва­ша­та ене­ргич­нос­т мно­го чес­то пре­ми­на­ва в аг­ре­сия и то­ва мо­же мно­го да ви нав­ре­ди. На пър­во място се оче­рта­ват слу­жеб­ни­те ви за­дъл­же­ния. Тук кон­флик­тът с же­ни е поч­ти неиз­бе­жен, ако дей­ства­те в поз­на­тия ви на­по­рист стил. Труд­нос­ти има и при биз­нес­ме­ни­те, кои­то днес най-ве­роя­тно опи­рат до за­дър­жа­не на па­рич­ни сре­щи или отказ от подписване на договори.

КОЗИРОГ

Мно­зи­на от Ко­зи­рог са­ми ще си пре­чат. То­ва мо­же да ста­не по два на­чи­на – или чрез пре­ка­ле­но из­чак­ва­не раз­воя на да­де­но раз­ви­тие, или през из­бър­зва­не в дей­ствия­та. Вие не сте хо­ра на край­нос­ти­те и трябва да на­ме­ри­те сред­ния път. Из­вес­тни неп­рия­тнос­ти се явяват в до­ма ви, но днес ще е поч­ти не­въз­мож­но да ги раз­ре­ши­те, но все пак положете усилия в тази посока.

ВОДОЛЕЙ

В по­не­дел­ник Во­до­леи­те крещ­ящо се нуж­даят от фи­нан­си. Точ­но то­ва не би­ва да пра­ви­те. Не са­мо че няма­те шанс за при­до­бив­ки, но мо­же да се слу­чи и зло­по­лу­ка. Не про­веж­дай­те раз­го­вор с ше­фо­ве­те си във връз­ка със зат­руд­не­ния­та си, не споделяйте дори с половинката си. Та­ка са­мо ще по­ка­же­те прак­ти­чес­ки­те си не­въз­мож­нос­ти и недостатъци.

РИБИ

Днес Ри­би­те имат въз­мож­ност да се справят с раз­лич­ни проб­ле­ми и то­ва ви да­ва гол­яма уве­ре­нос­т да дей­ства­те по из­пи­та­ни­те си ме­то­ди. С труд­нос­ти ще се сблъс­ква­те пос­тоя­нно. Те се­га са лич­ни, фи­нан­со­ви и ако трябва да кон­так­ту­ва­те с на­чал­ни­ци. Някои от Ри­би имат мно­го доб­ра тър­гов­ска за­лож­ба и ще раз­чи­тат днес на но­ви кон­так­ти.

коментара

Продължете с четенето

Хороскоп

ХОРОСКОП ЗА 11 НОЕМВРИ

Публикувано

на

ТЕЛЕЦ

Неделя съз­да­ва за Тел­ци­те ус­ло­вия за по­ло­жи­тел­ни про­ме­ни. Прин­цип­но те имат от­но­ше­ние към де­ло­вия жи­вот или кон­так­ти­те с та­ка­ва на­со­че­ност. По от­но­ше­ние на де­ло­ви­те и прак­ти­чес­ки­те ан­га­жи­мен­ти е въз­мож­но да пос­лед­ват и неп­ри­я­т­ни ата­ки от стра­на на не­доб­ро­же­ла­те­ли.

БЛИЗНАЦИ

В неделя Близ­на­ци­те са под­чер­та­но аг­ре­сив­ни и по­доз­ри­тел­ни към окол­ни­те. То­ва не е ти­пич­ни­ят на­чин за от­но­ше­ние при тях, но на­пос­ле­дък все­ки, кой­то е имал кон­такт с вас, се е стре­мял да­ ви нап­ра­ви точ­но та­ки­ва. Не отстъпвайте от позицията, отстоявайте възгледите си.

РАК

По­ка­за­тел­на е неделя за вас и вни­ма­ни­е­то ви се­га тряб­ва да бъ­де изос­т­ре­но от­нос­но всич­ко, ко­е­то ще се слу­чи през де­ня. Днес има­те шанс да осъ­щес­т­ви­те мно­го важ­ни кон­так­ти, ко­и­то ще изиг­ра­ят ог­ром­на ро­ля при мно­зи­на. Днес де­ло­ви­ят ви жи­вот е из­п­ра­вен пред из­пи­та­ния.

ЛЪВ

Днес мно­зи­на от Лъв ще въз­с­та­но­вят ста­ра връз­ка, ко­я­то дъл­го вре­ме е би­ла заб­ра­ве­на. Ня­кои от вас ни­как не се чув­с­т­ват доб­ре и ня­мат наг­ла­са за де­ло­ва ак­тив­ност. По та­зи при­чи­на де­нят ви ще пре­ми­не мъ­чи­тел­но. Дру­ги ще по­е­мат на път за прак­ти­чес­ко раз­ре­ша­ва­не на де­ло­ви проб­ле­ми.

ДЕВА

Мно­го от Де­ви­те имат по­лез­но пъ­ту­ва­не в неделя, свър­за­но с де­ло­во­то все­кид­не­вие. Де­нят е с доб­ра ха­рак­те­рис­ти­ка за ре­а­ли­зи­ра­не на въз­мож­нос­ти­те ви, но ня­кои проб­ле­ми, свър­за­ни с про­фе­си­я­та, ще ос­та­нат не­ре­ше­ни. Очак­ват ви незна-чителни про­ме­ни на ра­бот­но­то мяс­то.

ВЕЗНИ

В неделя Вез­ни­те са под въз­дейс­т­ви­е­то на две звез­д­ни вли­я­ния, ед­но­то от ко­и­то дейс­т­ва от­ри­ца­тел­но по въп­ро­си­те на де­ло­во­то все­кид­не­вие и съз­да­ва преч­ки и труд­нос­ти за де­ла­та ви, а дру­го­то се ха­рак­те­ри­зи­ра с но­ви­ни и съ­о­б­ще­ния, ко­и­то са по­ло­жи­тел­ни и за ня­кои обод­ря­ва­щи. Очак-ва ви пътуване.

СКОРПИОН

Раз­д­раз­ни­тел­ни са Скор­пи­о­ни­те в неделя и то­ва съз­да­ва труд­нос­ти пре­ди всич­ко на са­ми­те тях. Дос­та при­бър­з­ва­те в дейс­т­ви­я­та си, во­де­ни от же­ла­ни­е­то да прик­лю­чи­те да­де­на ра­бо­та по-бър­зо. За­ба­ве­те ри­тъ­ма и ще пре­о­до­ле­е­те всич­ки пре­пят­с­т­вия по пъ­тя си. Имайте до-верие на колегите.

СТРЕЛЕЦ

Неделя се оказ­ва дос­та неп­ри­я­тен ден за Стрел­ци­те и тряб­ва да бъ­де­те мно­го вни­ма­тел­ни във всич­ки­те си дейс­т­вия и кон­так­ти. Мно­зи­на от вас са в не­ве­де­ние по раз­лич­ни въп­ро­си, ко­и­то днес мо­же би ще тряб­ва да ре­ша­ва­те. Дейс­т­вай­те спо­кой­но и в ни­що не при­бър­з­вай­те, посъветвайте се с близките си.

КОЗИРОГ

Та­зи неделя е до­бър ден за по­ве­че­то от Ко­зи­ро­зи­те и поз­во­ля­ва ак­тив­ност по всич­ки фрон­то­ве. Ед­нов­ре­мен­но с то­ва тряб­ва да про­я­ви­те по-го­ля­ма съ­о­б­ра­зи­тел­ност и бди­тел­ност към окол­ни­те на ра­бот­но­то мяс­то. Ня­кой от тях се стре­ми да на­у­чи из­вес­т­ни фак­ти за вас и да се въз­пол­з­ва от тях.

ВОДОЛЕЙ

Ва­жен ден е неделя за го­ля­ма част от вас и тряб­ва да дейс­т­ва­те мно­го ор­га­ни­зи­ра­но по пред­с­то­я­щи­те си за­да­чи. Днес мно­го от Во­до­лей са пред пра­га на из­бор, кой­то неп­ре­мен­но тряб­ва да сто­ри­те. Оне­зи, ко­и­то се дво­у­мят, ще про­пус­нат шан­са си. Въп­ре­ки всич­ки слу­чаи нас­тъп­ва про­мя­на при вас.

РИБИ

Има­те пред се­бе си ши­ро­ко по­ле за дейс­т­вие и се­га тряб­ва да бъ­де­те ак­тив­ни. Лес­но ще пос­тиг­не­те ус­пех по въп­ро­си от лич­но ес­тес­т­во, но по­ве­че­то от вас тряб­ва да вни­ма­ват в де­ло­вия и про­фе­си­о­нал­ния жи­вот се­га. Въз­мож­но е да про­пус­не­те важ­ни мо­мен­ти и да не се спра­ви­те ус­пеш­но.

коментара

Продължете с четенето
Loading...
loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

ноември 2018
П В С Ч П С Н
« окт.    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

ПОПУЛЯРНИ