Свържете се с нас

Хороскоп

ХОРОСКОП ЗА 25 ОКТОМВРИ

Публикувано

на

ОВЕН

Не­га­тив­на е тен­ден­ция­та за об­щес­тве­на дей­ност в чет­вър­тък за Ов­ни­те. Тя се из­раз­ява в при­бър­за­ност, ко­га­то трябва да взе­ме­те ре­ше­ние или да дей­ства­те по да­ден въп­рос, и ще до­пус­ка­те греш­ки. Въз­дър­жай­те се от кон­фрон­та­ция в се­мей­ство­то. Обе­ктив­но пре­цен­явай­те проб­ле­ми­те.

ТЕЛЕЦ

Тел­ци­те са пред­прием­чи­ви днес, а ин­те­ре­си­те им раз­нос­тран­ни. Има­те из­вес­тни пре­димс­тва ка­то по­зи­ция за дей­ствия, но лес­но мо­же­те да ги проиг­рае­те, ако не проя­ви­те так­тич­ност. Склон­ни сте към неб­ла­го­ра­зум­ни пос­тъп­ки в стре­ме­жа си на всяка це­на да пос­тиг­не­те пе­чал­ба.

БЛИЗНАЦИ

Мно­го от вас днес ще дей­стват без­це­ре­мон­но, съз­на­вай­ки мо­мен­тна­та си си­ла и въз­мож­нос­ти, но то­ва ще бъ­де греш­на так­ти­ка. Ни­кой не мо­же да ви от­не­ме лич­ни­те при­те­жа­ния и уме­ния. Чес­то ви пре­неб­рег­ват, но знай­те, че вла­дее­те по­ло­же­ние­то. Дей­ствай­те нео­чак­ва­но!

РАК

Ра­ци, в чет­вър­тък не при­бър­звай­те в ни­то ед­но свое дей­ствие, всяка при­бър­за­на ра­бо­та во­ди до неус­пех. Се­га не мо­же­те да из­пре­ва­ри­те съ­би­тия­та и по-доб­ре не опи­твай­те, за­що­то ефе­ктът ще бъ­де об­ра­тен. Неп­рия­те­ли­те ви ще имат въз­мож­ност за мощ­на из­ява. Бъ­де­те так­тич­ни.

ЛЪВ

Ва­ша­та пред­прием­чи­вост е са­мо тео­ре­тич­на днес. Ве­роя­тно не всич­ки ще се кла­си­рат под та­ко­ва оп­ре­де­ле­ние, но тра­ди­цион­но­то ви бла­го­родс­тво ще пов­ли­яе от­ри­ца­тел­но вър­ху ви. Кон­так­ти­те ще изи­грая­т важ­на роля при вас, ще нас­тъ­пи пром­яна в про­фе­сио­нал­но от­но­ше­ние.

ДЕВА

На­ли­це са всич­ки ус­ло­вия за ус­пе­шен ден. Без зат­руд­не­ния ще се спра­ви­те с про­фе­сио­нал­ни­те си за­да­чи днес. Ене­ргич­нос­тта, с коя­то се ха­рак­те­ри­зи­рат Де­ви­те, има и об­рат­на стра­на. Въз­мож­но е да про­ва­ли на­ме­ре­ния­та ви. Вът­реш­но нап­ре­же­ние ще па­ра­ли­зи­ра дей­ствия­та ви.

ВЕЗНИ

Чет­вър­тък е ве­ли­ко­ле­пен ден за вас и ще пос­тиг­не­те ус­пех във всич­ко, с кое­то ре­ши­те да се зае­ме­те. При някои от вас въз­мож­нос­ти­те се­га са нео­бик­но­ве­но го­ле­ми. За­щи­те­ни сте от ин­три­ги и дру­ги не­поч­те­ни дей­ствия. Не  пое­май­те по­ве­че ан­га­жи­мен­ти, от­кол­ко­то мо­же­те да из­пъл­ни­те.

СКОРПИОН

Бла­го­родс­тво­то ви няма да ос­та­не скри­то за око­лни­те и по всяка ве­роя­тност някой ще се въз­пол­зва от не­го днес. Се­га сте ос­во­бо­де­ни пси­хи­чес­ки и ак­тив­нос­тта ви е ви­со­ка. Чет­вър­тък съз­да­ва доб­ри въз­мож­нос­ти за па­рич­ни пе­чал­би и мно­зи­на ще ги осъ­щест­вяват. Шан­сът ви е из­ра­зи­те­лен.

СТРЕЛЕЦ

Днес ще бъ­де­те зат­ру­па­ни от ра­бо­та, но то­ва не би­ва да ви пла­ши, за­що­то сте ене­ргич­ни хо­ра. Ус­пе­хи­те ви са си­гур­ни и до­ри мо­же да оча­ква­те по­ло­жи­тел­на пром­яна в служ­ба­та, където обстановката е взривоопасна. При някои тя ще нас­тъ­пи вследс­твие на про­ве­ден раз­го­вор с ше­фа ви. До­бър ден за под­пис­ва­не на до­го­во­ри и споразумения.

КОЗИРОГ

Ко­зи­ро­зи, в чет­вър­тък не би­ва да се гне­ви­те или да прояв­ява­те ле­ко­мис­лие, за­що­то ще про­пи­лее­те ид­еал­ни въз­мож­нос­ти за осъ­щест­вява­не на стре­ме­жи­те си. Съ­щес­тву­ват ста­ри проб­ле­ми, по кои­то не сте ус­пе­ли да нап­ра­ви­те ни­що съ­щес­тве­но. Има­те въз­мож­ност да про­ме­ни­те не­ща­та. Запазете спокойствие и всичко ще си дойде на мястото.

ВОДОЛЕЙ

Мно­го до­бър чет­вър­тък с из­ра­зи­тел­ни въз­мож­нос­ти за Во­до­леи­те. Не си от­вли­чай­те вни­ма­ние­то с дреб­ни де­ла, па­зе­те до­ри и мал­ки­те при­до­бив­ки, кои­то сте си из­вою­ва­ли. Всич­ки ва­ши дей­ствия ще бъ­дат ус­пеш­ни и ефе­ктив­ни днес. Денят но­си лич­ни и лю­бов­ни ус­пе­хи. Очакват ви някакви новости, свързани с дома ви, където имате недовършена работа.

РИБИ

Пъ­ту­ва­не­то е еди­нстве­но­то не­що, кое­то е за пре­по­ръч­ва­не днес, за­що­то ще ос­та­не­те неу­дов­лет­во­ре­ни от раз­ви­тие­то на де­ла­та си. Вмес­то пе­чал­би ще реа­ли­зи­ра­те за­гу­би. Ед­но от най-доб­ри­те ви пос­ти­же­ния е свър­за­но с про­фе­сия­та ви, ве­роя­тно ще ви по­ви­шат зап­ла­та­та или ще заемете по-висок пост. И в двата случая печелите.

коментара

Реклама
loading...

Хороскоп

Хороскоп за 22 януари! Успешен ден за 2 зодии

Публикувано

на

ОВЕН
Вторник е доста труден ден за Овните. Домашни неприятности ще ви притесняват през целия ден. Изключително внимание трябва да проявят бизнесмените днес. Бъдете много бдителни към вашите партньори – стремят се сериозно да ви навредят.

ТЕЛЕЦ
С неприятности започва работният ден при Телците. Те са от различен характер и стесняват до голяма степен свободата на вашия избор. За мнозина главна причина е липсата на пари, която ще ви тласне към участие в хазарт, но без успех.

БЛИЗНАЦИ
Денят е крайно неприятен за делово пътуване. Ако ви се налага непременно да го направите, бъдете много внимателни. С лошо развитие са свързани вашите финанси днес и мнозина имат както лични, така и домашни проблеми. Поради разсеяност може да загубите пари.

РАК
Вторник е крайно неблагоприятен ден за Раците. Проблемите ви са свързани с контактите, финансите, дома. Към края на деня ви очаква запознанство с влиятелна личност, имаща отношение към работата ви или към професионална дейност. Не е изключено дори да ви помогне с пряко действие.

ЛЪВ
Лъвовете са малко объркани по някои делови проблеми и то е защото точно в момента съществуват големи пречки за разгръщане на действия. Опитайте се да намерите разрешение чрез контакти с хора от вашата професионална сфера. Не пътувайте, макар да е крайно наложително.

ДЕВА
Денят ще бъде изпълнен с пречки за вас. С много голямо внимание трябва да се отнасяте към партньорите си бизнесмени. Възможно е да последват конфликти на база пари. Очакват ви успехи в обществени контакти. В семейството ви очакват приятни изненади и емоции.

ВЕЗНИ
Финансовият проблем се оказва най-неприятен за вас. Не разчитайте на подкрепа от страна на приятели. Трудностите за някои са свързани с дома и обществените контакти или дела, зависещи от административни инстанции. Възможни са конфликти с любовния партньор.

СКОРПИОН
Скорпионите днес не трябва да правят никакви сделки, касаещи по-големи суми. Вторник бележи началото на важни промени за вас в дома и професията ви. Разчитайте предимно на собствените си сили. Денят не е подходящ за провеждане на каквито и да било разговори.

СТРЕЛЕЦ
Вашата енергичност много често преминава в агресия и това може да ви навреди. Очертава се при служебните ви задължения, където конфликтът с жени е почти неизбежен, да действате напористо. Трудности има и при бизнесмените, свързани с ненавременно издължаване.

КОЗИРОГ
Във вторник мнозина от Козирозите сами ще си пречат – или чрез прекалено изчакване развоя на дадено развитие, или чрез избързване в действията. Вие не сте хора на крайностите и трябва да намерите средния път. Само така контактите ви ще са полезни за вас. Приемете направеното предложение.

ВОДОЛЕЙ
Намален е шансът на Водолеите за парични придобивки във вторник. Мнозина се нуждаят от финанси и дори някои ще предприемат пътуване с тази цел. Не го правете, нямате шанс за придобивки. Известен професионален късмет имате във връзка със затрудненията си.

РИБИ
Възможността, която притежавате да се справяте с различни проблеми, ви дава голяма увереност да действате по изпитаните си методи. Но днес те няма да имат същото въздействие. С трудностите ще се сблъсквате постоянно. Те са лични, финансови и при контакти с началници. Възможни са разногласия с колеги.Не предприемайте финансови операции.Сега са неосъществими намеренията ви за контакти с влиятелни хора.Не вярвайте на обещания, а търсете граници.

коментара

Продължете с четенето

Хороскоп

ХОРОСКОП ЗА 21 ЯНУАРИ

Публикувано

на

ОВЕН
В понеделник много от вас ще търсят разрешение на проблемите, които често се превръщат в тягостен товар. Притесненията не могат да доведат един Овен до отчаяние. За момента единственият път е да потърсите чужда помощ, която действително ще ви извади от временните затруднения. Допускате грешка, като се лишавате от отдих.

ТЕЛЕЦ
Телците са разделени и доста разконцентрирани днес в стремежа си да намерят средния път между промяната и застоя. Не умувайте, а действайте енергично в посока на промяната, която е удобна за вас. Тя винаги тонизира и води до нови стремежи и нова реализация. Категоричното ви решение трябва да дойде час по-скоро.

БЛИЗНАЦИ
Две са основните усещания у Близнаците в първия работен ден, които ги дължат под напрежение и ги разделят на две групи. Едните са потиснати от тежестта на все още невзетото делово решение, поради неизяснени обстоятелства, а другите потискат радостното си усещане за предстояща промяна в делови и социален смисъл.

РАК
Родените под Рак са в добро настроение днес и са изпълнени с радостни чувства. Едновременно с тази емоционална освободеност у вас нарастват решимостта и желанието да демонстрирате непреклонна воля по проблемите, които имате да решавате.

ЛЪВ
“Бойната готовност”, в която се намирате днес, е достатъчно доказателство за решението ви на всяка цена да покажете на онзи, който ще има неблагоразумието да ви “атакува”, какво ще му се случи. Успокойте се, никой няма да дръзне да ви притесни сега.

ДЕВА
В понеделник Девите са напрегнати. До голяма степен това ваше състояние се дължи на усещането за самота, а в някои случаи – на изоставеност, но това съвсем не е така. Имате приятели, които никога няма да ви изоставят, а те в най-скоро време ще бъдат причина за голямата ви радост. Постарайте се да гледате ведро на нещата около вас.

ВЕЗНИ
Ден на спокойствие, приятни спомени и добро самочувствие. Днес между вас единствено притеснени са бизнесмените, които имат противоречия със своите съдружници и партньори. Макар че положението ви не изглежда добро, няма от какво да се притеснявате. Очакват ви много успехи. Не влизайте в конфликти с колеги.

СКОРПИОН
Много изпитания преминахте вие и бяхте подложени на големи натоварвания, но успяхте да преодолеете трудностите и сега се радвате на заслужени постижения. Спокоен е понеделник и ви предразполага към приятелство и любов. Привлекателни и едновременно приветливи, днес вие имате голяма нужда от близост и ласки.

СТРЕЛЕЦ
Днес Стрелците ги очакват големи преживявания. Някои от вас са потиснати, тъжен е денят, в който изпитват любовна самота и изоставеност. Има и такива, които са решили да се отдадат на отдих и да не правят нищо през целия деня. Каквито и да са желанията ви и емоциите, постарайте се да отделите време за себе си. Не пренебрегвайте съветите на жена относно ваше намерение да търсите сметка на хора, злословили по ваш адрес.
КОЗИРОГ
Външният ви спокоен израз не отговаря на вашето вътрешно състояние, където с пълна сила бушува усещането за изолираност. Но въпреки това усещане сега никак не ви липсват възможности за приятни изживявания в компанията на любимия човек или в приятелски кръг. На бизнесмените им предстоят делови контакти. Ползотворно сътрудничество ще имат от човек на висок пост.

ВОДОЛЕЙ
Неспокойни и развълнувани са много от вас. Най-често вкъщи се чувствате потиснати от редица негативни усещания. Онези от Водолей, които изпитват неудобствата на любовната раздяла, нека пречупят гордостта си и да потърсят желания контакт. Той няма да ви бъде отказан, дори подобна реакция е очаквана и много желана. Така ще затвърдите позициите си в бизнеса и ви очакват само добри неща.

РИБИ

Понеделник е добър ден за вас – настроението ви е добро. Повечето от вас сега са доволни от развитието на делата си. Възможността да осъществите успешна делова среща днес е много съмнителна. В много случаи може да се получи разминаване. Не правете ретроспективен преглед на неотдавнашните си делови проблеми. Те са останали в миналото, заемете се с настоящите такива и ги разрешавайте последователно.

коментара

Продължете с четенето
Loading...
loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

януари 2019
П В С Ч П С Н
« дек.    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

ПОПУЛЯРНИ