Свържете се с нас

Хороскоп

ХОРОСКОП ЗА 25 ОКТОМВРИ

Публикувано

на

ОВЕН

Не­га­тив­на е тен­ден­ция­та за об­щес­тве­на дей­ност в чет­вър­тък за Ов­ни­те. Тя се из­раз­ява в при­бър­за­ност, ко­га­то трябва да взе­ме­те ре­ше­ние или да дей­ства­те по да­ден въп­рос, и ще до­пус­ка­те греш­ки. Въз­дър­жай­те се от кон­фрон­та­ция в се­мей­ство­то. Обе­ктив­но пре­цен­явай­те проб­ле­ми­те.

ТЕЛЕЦ

Тел­ци­те са пред­прием­чи­ви днес, а ин­те­ре­си­те им раз­нос­тран­ни. Има­те из­вес­тни пре­димс­тва ка­то по­зи­ция за дей­ствия, но лес­но мо­же­те да ги проиг­рае­те, ако не проя­ви­те так­тич­ност. Склон­ни сте към неб­ла­го­ра­зум­ни пос­тъп­ки в стре­ме­жа си на всяка це­на да пос­тиг­не­те пе­чал­ба.

БЛИЗНАЦИ

Мно­го от вас днес ще дей­стват без­це­ре­мон­но, съз­на­вай­ки мо­мен­тна­та си си­ла и въз­мож­нос­ти, но то­ва ще бъ­де греш­на так­ти­ка. Ни­кой не мо­же да ви от­не­ме лич­ни­те при­те­жа­ния и уме­ния. Чес­то ви пре­неб­рег­ват, но знай­те, че вла­дее­те по­ло­же­ние­то. Дей­ствай­те нео­чак­ва­но!

РАК

Ра­ци, в чет­вър­тък не при­бър­звай­те в ни­то ед­но свое дей­ствие, всяка при­бър­за­на ра­бо­та во­ди до неус­пех. Се­га не мо­же­те да из­пре­ва­ри­те съ­би­тия­та и по-доб­ре не опи­твай­те, за­що­то ефе­ктът ще бъ­де об­ра­тен. Неп­рия­те­ли­те ви ще имат въз­мож­ност за мощ­на из­ява. Бъ­де­те так­тич­ни.

ЛЪВ

Ва­ша­та пред­прием­чи­вост е са­мо тео­ре­тич­на днес. Ве­роя­тно не всич­ки ще се кла­си­рат под та­ко­ва оп­ре­де­ле­ние, но тра­ди­цион­но­то ви бла­го­родс­тво ще пов­ли­яе от­ри­ца­тел­но вър­ху ви. Кон­так­ти­те ще изи­грая­т важ­на роля при вас, ще нас­тъ­пи пром­яна в про­фе­сио­нал­но от­но­ше­ние.

ДЕВА

На­ли­це са всич­ки ус­ло­вия за ус­пе­шен ден. Без зат­руд­не­ния ще се спра­ви­те с про­фе­сио­нал­ни­те си за­да­чи днес. Ене­ргич­нос­тта, с коя­то се ха­рак­те­ри­зи­рат Де­ви­те, има и об­рат­на стра­на. Въз­мож­но е да про­ва­ли на­ме­ре­ния­та ви. Вът­реш­но нап­ре­же­ние ще па­ра­ли­зи­ра дей­ствия­та ви.

ВЕЗНИ

Чет­вър­тък е ве­ли­ко­ле­пен ден за вас и ще пос­тиг­не­те ус­пех във всич­ко, с кое­то ре­ши­те да се зае­ме­те. При някои от вас въз­мож­нос­ти­те се­га са нео­бик­но­ве­но го­ле­ми. За­щи­те­ни сте от ин­три­ги и дру­ги не­поч­те­ни дей­ствия. Не  пое­май­те по­ве­че ан­га­жи­мен­ти, от­кол­ко­то мо­же­те да из­пъл­ни­те.

СКОРПИОН

Бла­го­родс­тво­то ви няма да ос­та­не скри­то за око­лни­те и по всяка ве­роя­тност някой ще се въз­пол­зва от не­го днес. Се­га сте ос­во­бо­де­ни пси­хи­чес­ки и ак­тив­нос­тта ви е ви­со­ка. Чет­вър­тък съз­да­ва доб­ри въз­мож­нос­ти за па­рич­ни пе­чал­би и мно­зи­на ще ги осъ­щест­вяват. Шан­сът ви е из­ра­зи­те­лен.

СТРЕЛЕЦ

Днес ще бъ­де­те зат­ру­па­ни от ра­бо­та, но то­ва не би­ва да ви пла­ши, за­що­то сте ене­ргич­ни хо­ра. Ус­пе­хи­те ви са си­гур­ни и до­ри мо­же да оча­ква­те по­ло­жи­тел­на пром­яна в служ­ба­та, където обстановката е взривоопасна. При някои тя ще нас­тъ­пи вследс­твие на про­ве­ден раз­го­вор с ше­фа ви. До­бър ден за под­пис­ва­не на до­го­во­ри и споразумения.

КОЗИРОГ

Ко­зи­ро­зи, в чет­вър­тък не би­ва да се гне­ви­те или да прояв­ява­те ле­ко­мис­лие, за­що­то ще про­пи­лее­те ид­еал­ни въз­мож­нос­ти за осъ­щест­вява­не на стре­ме­жи­те си. Съ­щес­тву­ват ста­ри проб­ле­ми, по кои­то не сте ус­пе­ли да нап­ра­ви­те ни­що съ­щес­тве­но. Има­те въз­мож­ност да про­ме­ни­те не­ща­та. Запазете спокойствие и всичко ще си дойде на мястото.

ВОДОЛЕЙ

Мно­го до­бър чет­вър­тък с из­ра­зи­тел­ни въз­мож­нос­ти за Во­до­леи­те. Не си от­вли­чай­те вни­ма­ние­то с дреб­ни де­ла, па­зе­те до­ри и мал­ки­те при­до­бив­ки, кои­то сте си из­вою­ва­ли. Всич­ки ва­ши дей­ствия ще бъ­дат ус­пеш­ни и ефе­ктив­ни днес. Денят но­си лич­ни и лю­бов­ни ус­пе­хи. Очакват ви някакви новости, свързани с дома ви, където имате недовършена работа.

РИБИ

Пъ­ту­ва­не­то е еди­нстве­но­то не­що, кое­то е за пре­по­ръч­ва­не днес, за­що­то ще ос­та­не­те неу­дов­лет­во­ре­ни от раз­ви­тие­то на де­ла­та си. Вмес­то пе­чал­би ще реа­ли­зи­ра­те за­гу­би. Ед­но от най-доб­ри­те ви пос­ти­же­ния е свър­за­но с про­фе­сия­та ви, ве­роя­тно ще ви по­ви­шат зап­ла­та­та или ще заемете по-висок пост. И в двата случая печелите.

коментара

Реклама
loading...

Хороскоп

Хороскоп за 24 април

Публикувано

на

ОВЕН
Днес сте стабилни и мнозина са готови да действат непреклонно до постигане на успех в делата. Енергията ви е голяма и с лекота ще отстранявате възникналите трудности. Условията за активност и придобивки са много добри и ще имате съответните постижения. Ще получите добри новини.

ТЕЛЕЦ
Сряда при хората със свободни професии от Телец се свързва с нови финансови планове, които са осъществими. Професионалният ден не е по-малко успешен от финансовите ви възможности. За някои той носи неочаквано предложение за сключване на договор при много добри парични условия. Хубави новини от близък.

БЛИЗНАЦИ
Днес Близнаците ще бъдат безапелационни победители във всичко, с което ще се заемат. Неочаквана ще бъде паричната придобивка при някои и може би в определени случаи се свързва с проведен разговор в службата ви. С голям успех се движат любовните дела и сигурно е, че ще настъпи хармония в семейството.

РАК
Движите се с нестихваща скорост и разгръщате в пълнота творческите си инициативи. В сряда Раците ще имат нови възможности за делова активност, не липсват и такива явления, които могат да се нарекат чудо. Става въпрос за неща, които са пряко свързани с вас.

ЛЪВ
Сряда е добър за реализация в сферата на професията и се свързва много често с разрастване на работата и съответно на заплащането, или с някакъв вид финансов договор, който е достатъчно изгоден за вас. Добрите възможности при някои от Лъв ще бъдат поднесени от близък приятел. Затвърдете обществените си позиции.

ДЕВА
Днес не може да се каже кое при вас е на по-предна позиция – положителна делова изява или също толкова положителна лична изразност. Вие сте в състояние да постигнете всичко, което ви интересува, без значение дали става въпрос за пари, любовни контакти или срещи с хора от бизнеса. Имате пълна свобода на действие.

ВЕЗНИ
В сряда вашият успех е строго специфичен и се отнася до финансови придобивки по отношение на деловия живот. В личния живот за повечето от вас успехът при Везните се свързва с любовта. В контактите си трябва да бъдете балансирани. Пестете емоциите си, може да имат негативно отношение в делата ви и това да навреди на работата ви.

СКОРПИОН
Позитивните възможности на Скорпионите са ясно изразени в контактите днес. Те не ви ограничават, напротив, реализацията ви може да бъде многопосочна, но сега обърнете специално внимание на срещите си. Обръщайте голямо внимание на предложенията на партньорите, не бързайте да се съгласявате с всичко.

СТРЕЛЕЦ
Сряда е много благоприятна за вас и вие сте истински продукт на душевна и физическа хармония. Сега е най-разумно да проявите по-голяма активност, което е гаранция за добри постижения. Обърнете внимание на началниците си за повишаване на заплатата ви. Вероятността да постигнете успех е много голяма, така че действайте.

КОЗИРОГ
Днес възможностите ви са концентрирани изцяло в службата ви, като не са намалели и личните ви шансове. По-неизгодни ще бъдат контактите ви, които най-често водят до несъгласие. Ще бъдете зарадвани от съобщение в службата, което се отнася до пари. Сряда не е добра за пътуване. Стойте си вкъщи и не рискувайте.

ВОДОЛЕЙ
Сряда е блестящ ден и можете да постигнете много добра реализация на интересуващи ви лични дела и изразителна служебна позиция. По отношение на професията мнозина биха могли да получат неочаквана подкрепа за определени свои виждания от ръководството. Любовните ви дела ще се развият в положителна насока.

РИБИ
Днес някои от вас действат прибързано и ще загубите. Самите вие сега се ползвате с уникален късмет и само той би могъл да спаси онези от вас, които допускат недопустими грешки. Не бързайте да водите разговори с вашите ръководители по интересуващи ви въпроси, сряда не предвещава положителното им разрешаване.

коментара

Продължете с четенето

Хороскоп

Хороскоп за 23 април

Публикувано

на

ОВЕН
Във вторник ви съпътстват късмет и добри възможности. Предстоят ви успешно пътуване, промяна на обстоятелствата в дома към добро, обществени контакти, от които може да очаквате добри перспективи. Не се занимавайте днес с финанси, ако плановете ви в тази сфера не се осъществят, не настоявайте, а ги отложете.

ТЕЛЕЦ
Чувствате се малко объркани и с разклатено здраве днес, но това е преходно. Възможно е да получите покана за нова професионална изява или много важно съобщение. С друго в служебен аспект няма да се похвалите, непрекъснато ще се сблъсквате с дребни пречки и провокации, които затрудняват работата ви. Не се поддавайте на провокации и щадете нервите си.

БЛИЗНАЦИ
Делата, свързани с пътуване днес, ще бъдат особено успешни за Близнаците. Много късмет ви съпътства днес по въпроси, свързани с пари, за разрешаването на някои трудности ще е достатъчно само присъствието ви. Някои ги очакват служебни промени, те започват още днес и продължават през следващите дни. Затруднения ще имате в контактите си с най-близките.

РАК
Позитивен е вторник за Раците, при мнозина е в ход трансформация, а това означава да извършите някои промени в областта на личния и обществен живот. Деловата ви активност сега не е на високо ниво и неочаквано тържество в службата може лесно да ви демобилизира напълно. Не пътувайте днес, ще се сблъскате с много трудности.

ЛЪВ
Днес се радвате на късмет, но множество дребни пречки няма да ви позволят да действате в присъщия ви стил. Това засяга професионалните ангажименти, някои финансови и др. Това няма да е фатално и с повече категоричност ще ги преодолеете. От особена важност за родените от Лъв са срещите с влиятелни хора, те ще бъдат истински трамплин за бъдеща делова реализация.

ДЕВА
Животът ви стремглаво е поел към промени, още днес ще ви изненадат множество новости. Няма да ви попречат по пътя на положителното развитие и дребните пречки в делата ви. В най-лошия случай някои неща ще се отложат с ден-два, но непременно ще постигнете добри резултати. Не прибързвайте, действайте спокойно и методично и бъдете убедени в успеха си.

ВЕЗНИ
Кой знае защо днес затормозявате сами себе си и ограничавате възможностите си. Професионалният ви вторник е добър, за повечето успокоение ще донесат приятели и при контакти и срещи с влиятелни хора, които са готови да ви помогнат. Това ще засили самочувствието ви, защото най-вероятно става въпрос за положителни финансови промени.

СКОРПИОН
Във вторник при вас има и положителни, и отрицателни явления, всеки от знака трябва да открие баланса. Професионалният ден е превъзходен, това се отнася и за пътуване, свързано с бизнес или контакти с търговска цел. В съдружния бизнес бъдете по-внимателни към партньорите си, възможно е, без да усетите, да ги нараните.

СТРЕЛЕЦ
Самозатваряте се, а това ви дезорганизира и ви кара да пренебрегвате важни задължения. Преминавате през период на промени и точно това сега нарушава баланса ви. Иначе имате прекрасни възможности да засилите бизнеса си, да активирате делата си чрез намесата на администрации или да извършите делови пътувания.

КОЗИРОГ
Мнозина от този знак днес ще се занимават с недвижими имущества или наследство. Ще имате някои пречки, които могат да ви лишат от малки материални части, но ако става въпрос за съдебен процес в тази връзка – ще го спечелите. В бизнеса днес съществува разбирателство, а от него ще дойдат и успехите. Това се отнася и за служебната ви дейност.

ВОДОЛЕЙ
Ще имате известни трудности през деня и ако не надмогнете себе си, едва ли ще осъществите шанса, който ви съпътства. Очаква ви един прекрасен професионален ден, в който ще започнат промени, които за вас са положителни. Това може да се каже и за личния ви живот и интимните връзки. В любовно отношение при повечето от знака промените са ярки и изразителни.

РИБИ
Доста Риби са безкомпромисни с околните днес, а това може да издигне пред вас стена, която по-късно ще се наложи да преодолявате. Имате навик да разчитате на интуицията си, но днес тя никак не ви е в услуга. Някои много прибързват в действията си, което отново води до грешка. Други ще предприемат пътуване, което е с крайно неприятни последици.

коментара

Продължете с четенето
Loading...
loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

април 2019
П В С Ч П С Н
« мар.    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

ПОПУЛЯРНИ