Свържете се с нас

Хороскоп

ХОРОСКОП ЗА 25 ОКТОМВРИ

Публикувано

на

ОВЕН

Не­га­тив­на е тен­ден­ция­та за об­щес­тве­на дей­ност в чет­вър­тък за Ов­ни­те. Тя се из­раз­ява в при­бър­за­ност, ко­га­то трябва да взе­ме­те ре­ше­ние или да дей­ства­те по да­ден въп­рос, и ще до­пус­ка­те греш­ки. Въз­дър­жай­те се от кон­фрон­та­ция в се­мей­ство­то. Обе­ктив­но пре­цен­явай­те проб­ле­ми­те.

ТЕЛЕЦ

Тел­ци­те са пред­прием­чи­ви днес, а ин­те­ре­си­те им раз­нос­тран­ни. Има­те из­вес­тни пре­димс­тва ка­то по­зи­ция за дей­ствия, но лес­но мо­же­те да ги проиг­рае­те, ако не проя­ви­те так­тич­ност. Склон­ни сте към неб­ла­го­ра­зум­ни пос­тъп­ки в стре­ме­жа си на всяка це­на да пос­тиг­не­те пе­чал­ба.

БЛИЗНАЦИ

Мно­го от вас днес ще дей­стват без­це­ре­мон­но, съз­на­вай­ки мо­мен­тна­та си си­ла и въз­мож­нос­ти, но то­ва ще бъ­де греш­на так­ти­ка. Ни­кой не мо­же да ви от­не­ме лич­ни­те при­те­жа­ния и уме­ния. Чес­то ви пре­неб­рег­ват, но знай­те, че вла­дее­те по­ло­же­ние­то. Дей­ствай­те нео­чак­ва­но!

РАК

Ра­ци, в чет­вър­тък не при­бър­звай­те в ни­то ед­но свое дей­ствие, всяка при­бър­за­на ра­бо­та во­ди до неус­пех. Се­га не мо­же­те да из­пре­ва­ри­те съ­би­тия­та и по-доб­ре не опи­твай­те, за­що­то ефе­ктът ще бъ­де об­ра­тен. Неп­рия­те­ли­те ви ще имат въз­мож­ност за мощ­на из­ява. Бъ­де­те так­тич­ни.

ЛЪВ

Ва­ша­та пред­прием­чи­вост е са­мо тео­ре­тич­на днес. Ве­роя­тно не всич­ки ще се кла­си­рат под та­ко­ва оп­ре­де­ле­ние, но тра­ди­цион­но­то ви бла­го­родс­тво ще пов­ли­яе от­ри­ца­тел­но вър­ху ви. Кон­так­ти­те ще изи­грая­т важ­на роля при вас, ще нас­тъ­пи пром­яна в про­фе­сио­нал­но от­но­ше­ние.

ДЕВА

На­ли­це са всич­ки ус­ло­вия за ус­пе­шен ден. Без зат­руд­не­ния ще се спра­ви­те с про­фе­сио­нал­ни­те си за­да­чи днес. Ене­ргич­нос­тта, с коя­то се ха­рак­те­ри­зи­рат Де­ви­те, има и об­рат­на стра­на. Въз­мож­но е да про­ва­ли на­ме­ре­ния­та ви. Вът­реш­но нап­ре­же­ние ще па­ра­ли­зи­ра дей­ствия­та ви.

ВЕЗНИ

Чет­вър­тък е ве­ли­ко­ле­пен ден за вас и ще пос­тиг­не­те ус­пех във всич­ко, с кое­то ре­ши­те да се зае­ме­те. При някои от вас въз­мож­нос­ти­те се­га са нео­бик­но­ве­но го­ле­ми. За­щи­те­ни сте от ин­три­ги и дру­ги не­поч­те­ни дей­ствия. Не  пое­май­те по­ве­че ан­га­жи­мен­ти, от­кол­ко­то мо­же­те да из­пъл­ни­те.

СКОРПИОН

Бла­го­родс­тво­то ви няма да ос­та­не скри­то за око­лни­те и по всяка ве­роя­тност някой ще се въз­пол­зва от не­го днес. Се­га сте ос­во­бо­де­ни пси­хи­чес­ки и ак­тив­нос­тта ви е ви­со­ка. Чет­вър­тък съз­да­ва доб­ри въз­мож­нос­ти за па­рич­ни пе­чал­би и мно­зи­на ще ги осъ­щест­вяват. Шан­сът ви е из­ра­зи­те­лен.

СТРЕЛЕЦ

Днес ще бъ­де­те зат­ру­па­ни от ра­бо­та, но то­ва не би­ва да ви пла­ши, за­що­то сте ене­ргич­ни хо­ра. Ус­пе­хи­те ви са си­гур­ни и до­ри мо­же да оча­ква­те по­ло­жи­тел­на пром­яна в служ­ба­та, където обстановката е взривоопасна. При някои тя ще нас­тъ­пи вследс­твие на про­ве­ден раз­го­вор с ше­фа ви. До­бър ден за под­пис­ва­не на до­го­во­ри и споразумения.

КОЗИРОГ

Ко­зи­ро­зи, в чет­вър­тък не би­ва да се гне­ви­те или да прояв­ява­те ле­ко­мис­лие, за­що­то ще про­пи­лее­те ид­еал­ни въз­мож­нос­ти за осъ­щест­вява­не на стре­ме­жи­те си. Съ­щес­тву­ват ста­ри проб­ле­ми, по кои­то не сте ус­пе­ли да нап­ра­ви­те ни­що съ­щес­тве­но. Има­те въз­мож­ност да про­ме­ни­те не­ща­та. Запазете спокойствие и всичко ще си дойде на мястото.

ВОДОЛЕЙ

Мно­го до­бър чет­вър­тък с из­ра­зи­тел­ни въз­мож­нос­ти за Во­до­леи­те. Не си от­вли­чай­те вни­ма­ние­то с дреб­ни де­ла, па­зе­те до­ри и мал­ки­те при­до­бив­ки, кои­то сте си из­вою­ва­ли. Всич­ки ва­ши дей­ствия ще бъ­дат ус­пеш­ни и ефе­ктив­ни днес. Денят но­си лич­ни и лю­бов­ни ус­пе­хи. Очакват ви някакви новости, свързани с дома ви, където имате недовършена работа.

РИБИ

Пъ­ту­ва­не­то е еди­нстве­но­то не­що, кое­то е за пре­по­ръч­ва­не днес, за­що­то ще ос­та­не­те неу­дов­лет­во­ре­ни от раз­ви­тие­то на де­ла­та си. Вмес­то пе­чал­би ще реа­ли­зи­ра­те за­гу­би. Ед­но от най-доб­ри­те ви пос­ти­же­ния е свър­за­но с про­фе­сия­та ви, ве­роя­тно ще ви по­ви­шат зап­ла­та­та или ще заемете по-висок пост. И в двата случая печелите.

коментара

Реклама
loading...

Хороскоп

ХОРОСКОП ЗА 18 НОЕМВРИ

Публикувано

на

ОВЕН

Неделя се очер­та­ва до­бър ден за Ов­ни­те, въп­ре­ки че се за­бе­ляз­ва ня­как­во не­до­вол­с­т­во и не­доб­ро нас­т­ро­е­ние у вас. Ве­ро­я­т­но сте по­тис­на­ти на те­ма па­ри и то­ва ка­то че ли е най-ха­рак­тер­но за ня­кои биз­нес­ме­ни в съд­ру­жен биз­нес. Има­те прек­рас­ни пред­пос­тав­ки за раз­ви­ти­е­то на дей­ност­та си и ако се за­дейс­т­ва­те по-се­ри­о­з­но, неп­ре­мен­но ще има­те доб­ри ре­зул­та­ти. Слу­жеб­но мо­же да има­те проб­лем, по­ра­ди гаф от стра­на на ваш ко­ле­га.

ТЕЛЕЦ

За­ба­вя­не в де­ла­та и пре­пят­с­т­вия, по­ра­ди проб­ле­ми, съз­да­де­ни от бли­зък чо­век, са при­чи­на за ло­шо­то нас­т­ро­е­ние при Те­лец. Ако дейс­т­ва­те тър­пе­ли­во и ра­зум­но-дип­ло­ма­тич­но, де­нят мо­же да ви пред­ло­жи при­я­тен сюр­п­риз. Ва­ше­то вни­ма­тел­но от­но­ше­ние към слу­жеб­ни­те за­дъл­же­ния ще бъ­де ед­на бла­гоп­ри­я­т­на пред­пос­тав­ка за ус­пеш­но­то ви раз­ви­тие в неделя.

БЛИЗНАЦИ

Неделя е дос­та емо­ци­о­на­лна за Близ­на­ци­те и има ве­ро­я­т­ност да раз­ре­ши­те ня­кои лич­ни проб­ле­ми. Фи­нан­со­во­то ви осъ­щес­т­вя­ва­не е за­ви­си­мо от ня­ка­къв мъж и в мно­го слу­чаи ста­ва въп­рос за съ­вет или кон­сул­та­ция с ад­во­кат, юрист или въ­о­б­ще ня­ка­къв чо­век, кой­то е го­тов да по­мог­не. Про­фе­си­о­нал­но Близ­на­ци­те ще са дос­та на­то­ва­ре­ни, но с чуж­да по­мощ ще се спра­ви­те с не­ле­ки­те за­да­чи.

РАК

От емо­ци­о­нал­на глед­на точ­ка неделя е на­то­ва­рен ден за Ра­ци­те. Въп­ре­ки то­ва мно­зи­на от мъ­же­те на то­зи знак ще се на­ло­жи да ока­жат ня­как­ва по­мощ ня­ко­му. Дру­ги от вас мо­гат да раз­чи­тат на сво­я­та ав­то­ри­тет­ност за раз­ре­ша­ва­не на важ­ни въп­ро­си. Слу­жеб­ни­ят ден ще пре­ми­не при­я­т­но, а има пер­с­пек­ти­ви и за ма­те­ри­а­л­ни при­до­бив­ки. Гол­яма част от Pа­ци­те ще се за­рад­ват на ху­ба­ва но­ви­на.

ЛЪВ

Ду­шев­но­то не­раз­по­ло­же­ние у мно­зи­на от Лъв ще ви нас­т­рои сан­ти­мен­тал­но с пог­лед към спо­ме­ни­те. Ня­кои от вас се чув­с­т­ват емо­ци­о­нал­но ог­ра­бе­ни, мо­же би пре­у­ве­ли­ча­ва­те зна­че­ни­е­то на фак­ти­те. На­пъл­но в със­то­я­ние сте да прег­лът­не­те ня­кои ра­зо­ча­ро­ва­ния и да се за­ло­ви­те здра­во за ра­бо­та. Кон­цен­т­ри­рай­те се за де­ло­ва ре­а­ли­за­ция и ще бъ­де­те удов­лет­во­ре­ни от днешния ден. Ще има­те нов път в раз­ви­тие­то – лич­но и де­ло­во.

ДЕВА

Неделя е мно­го пе­че­ливш за Де­ви­те и мно­зи­на от вас ще се спра­вят с труд­нос­ти, съз­да­де­ни от не­о­б­мис­ле­ни дейс­т­вия на бли­зък чо­век. Бла­гос­к­лон­но­то от­но­ше­ние на ви­со­ко­пос­та­ве­но ли­це спря­мо вас днес е мно­го важ­но за раз­ре­ша­ва­не на ад­ми­нис­т­ра­тив­ни или фи­нан­со­ви въп­ро­си. Прек­рас­но пре­ми­на­ва и слу­жеб­ни­ят ден, мо­жете да се на­дя­вате на раз­ц­вет.

ВЕЗНИ

Щас­т­лив ден за Вез­ни­те, осо­бе­но за се­мей­ни­те сред вас и те­зи, ко­и­то се под­гот­вят за сват­ба. По­ве­че­то от вас ще се рад­ват на зна­чи­тел­ни при­до­бив­ки за до­ма, въп­ре­ки че има и ня­ка­къв фи­нан­сов проб­лем. Ва­ша­та при­леж­ност и нас­той­чи­вост по от­но­ше­ние на про­фе­си­о­нал­ни­те ви за­дъл­же­ния ще до­ве­де до за­вър­шен вид ан­га­жи­мен­ти­те ви. Де­нят не е под­хо­дящ за сре­щи с при­я­те­ли и близ­ки.

СКОРПИОН

Зле се чув­с­т­ват Скор­пи­о­ни­те в неделя, но ще раз­бе­рат за бла­гоп­ри­я­тен из­ход от при­тес­ня­ващ ги проб­лем. Днес е въз­мож­но да по­лу­чи­те доб­ри съ­о­б­ще­ния, от­на­ся­щи се до по­доб­ря­ва­не на ма­те­ри­а­л­но­то ви по­ло­же­ние по слу­жеб­на ли­ния. Ня­кои ще бъ­дат щас­т­ли­ви от раз­ви­ти­е­то в се­мей­на­та връз­ка и бла­гос­к­лон­но­то от­но­ше­ние на ня­ко­го спря­мо вас. Прог­ра­ми­рай­те вре­ме­то си да­леч нaпред и се мо­би­ли­зи­рай­те.

СТРЕЛЕЦ

Сан­ти­мен­тал­но нас­т­ро­е­ни са Стрел­ци­те в неделя, а де­нят им пред­ла­га го­лям ус­пех. Ста­ва въп­рос за се­ри­о­з­ни па­рич­ни и ма­те­ри­а­л­ни при­до­бив­ки. Мно­го ве­ро­я­тен е ло­та­ри­ен или друг вид ха­зар­тен шанс. На ра­бот­но­то мяс­то ви очак­ва дос­та ра­бо­та, нап­рег­не­те уси­ли­я­та си и не я от­ла­гай­те, дейс­т­вай­те пре­циз­но и ще бъ­де­те удов­лет­во­ре­ни от ре­зул­та­та. Днес ще по­лу­чи­те по­ка­на за смяна на ра­бо­та­та и ако я прие­ме­те, то­ва ще ста­не скоро.

КОЗИРОГ

Из­к­лю­чи­тел­но ус­пе­шен и пе­че­ливш ден, въп­ре­ки че Ко­зи­ро­зи­те из­жи­вя­ват проб­ле­ми на вът­реш­но ни­во. Ве­ро­я­т­но ста­ва въп­рос за друж­ба и лю­бов с хар­мо­ния в от­но­ше­ни­я­та. Же­ни­те от зна­ка ще про­я­вят ве­ли­ко­ду­шие за ста­би­ли­за­ци­я­та, до­ка­то мъ­же­те раз­чи­тат и тър­сят бла­гос­к­лон­ност­та на же­на. Има се­ри­о­з­ни ус­ло­вия за фи­нан­сов раз­ц­вет.

ВОДОЛЕЙ

Неделя е прек­ра­сен ден за Во­до­ле­и­те и мно­зи­на от вас ще имат по­вод да се чув­с­т­ват об­лек­че­ни и щас­т­ли­ви. Ще раз­бе­ре­те за бла­гос­к­лон­но­то от­но­ше­ние на ня­ко­го спря­мо фи­нан­со­вия ви проб­лем и не е из­к­лю­че­но въп­ро­сът да се раз­ре­ши. За­бе­ляз­ва се дос­та го­ля­ма до­за емо­ци­о­нал­ност и до­ри еуфо­рия в по­ве­де­ни­е­то на ня­кои, ко­е­то не е мно­го пре­по­ръ­чи­тел­но осо­бе­но на ра­бот­но­то мяс­то.

РИБИ

Днес об­с­то­я­тел­с­т­ва­та се под­реж­дат във ва­ша пол­за. Не бъ­де­те аг­ре­сив­ни и кри­тич­ни към окол­ни­те. Прек­рас­но се раз­ре­ша­ва проб­лем с род­ни­на с ин­те­ли­ген­т­на­та на­ме­са на же­на. Не осо­бе­но удов­лет­во­ре­ни ще бъ­де­те от слу­жеб­ната неделя, но са си­гур­ни ня­кои ма­те­ри­а­л­ни при­до­бив­ки. Пе­че­ливш ден за кон­так­ти и де­ло­ви сре­щи. При биз­нес­ме­ни­те се оче­рта­ват но­вос­ти, кои­то ще до­ве­дат до про­ме­ни­ в де­ла­та им.

коментара

Продължете с четенето

Хороскоп

ХОРОСКОП ЗА 17 НОЕМВРИ

Публикувано

на

ОВЕН
Днес Овните ще имат един непредсказуем ден. Нито ще успеете да реализирате намеренията си в пълнота, нито ще имате възможност да се усамотите и да се откъснете от всичко и всички. През целия ден ще трябва да се съобразявате с чужди желания.

ТЕЛЕЦ
Очаква ви приятен ден, много подходящ за общуване, приятелски срещи и нови запознанства. Ще прекарате времето си добре, намирайки много поводи за радост и веселие. Лесно ще се справяте с домашните задължения. Ще се появят нови идеи и планове.

БЛИЗНАЦИ
Всички днес ще бъдат с вас внимателни и официални. В това може да откриете своеобразна прелест – в крайна сметка не може да се флиртува непрекъснато. Но ако сте истински майстори, може да се опитате да стопите леда малко по малко. За някои в събота ще бъде доста трудно да се съсредоточат.

РАК
Разговорите днес могат да доведат до сериозни открития и затова се постарайте повече да общувате с обкръжаващите ви хора. Задавайте противоречиви въпроси и не се оттегляйте от горещи спорове. Има хора с удивителни идеи и вие бихте могли да се поучите от тях. Отворете разума си и се пригответе да преразгледате своите отдавнашни убеждения.

ЛЪВ
В събота трябва да се съобразите с мнението на противоположния пол относно ваше начинание, което сте отлагали поради финансова невъзможност. Те могат да ви окажат ценна помощ, най-малко морална подкрепа. Вашата половинка се явява за вас точният избор.

ДЕВА
Ако става дума за търпение, то ще ви е много необходимо днес. Ако нещо може да стане не както трябва, точно така и ще се случи. Но има и добри новини – вие сте в числото на малкото хора, които ще успеят да се справят с тези дразнещи дреболии, които в събота ще се появяват по пътя ви. Амбициозната ви натура няма да се задоволи с половинчати неща.

ВЕЗНИ
През този ден ви предстои много отговорна среща, от резултата на която до голяма степен ще зависи вашето бъдеще. Остава да се надявате, че срещата ще бъде любовна, макар че не е изключено за някои Везни да се окаже делова. Но така или иначе е добре да се постараете. Никога не се знае кой може да ви наблюдава в дадения момент.

СКОРПИОН
Днес повечето от вас изведнъж ще се сетят, че има нещо, което са забравили да свършат. С добра мобилизация ще успеят да доведат нещата докрай. Скорпиони, след като сте си изяснили за какво става дума, сте готови да търсите желаното, но не се престаравайте, възможни са грешки. Помнете, че невинаги нещата зависят само от вас.

СТРЕЛЕЦ
През днешния ден ще бъде трудно да проявявате чувствата си, както и да развивате творческите си дадености. Ваша задача ще бъде не покоряването на нови върхове, а потвърждаването на вече направена заявка. Победата е възможна, но за целта ще трябва да се преодолявате препятствия. Резултатът може да се окаже по-нисък от очакванията и ще бъдете разочаровани.

КОЗИРОГ
Нищо не ви напомня за стойността на парите така добре, както качествената и напрегната работа. Днес ще се наложи да употребите усилия, а резултатът може и да не ви зарадва много. За сметка на това самият процес на работа ще бъде доста интересен, а и благодарение на всичко ще можете да се запознаете с нови хора, ще се открият нови възможности.

ВОДОЛЕЙ
Удачен ден от финансова гледна точка за повечето от вас, но за да ви донесе реални доходи, трябва да се потрудите повече, отколкото ви се иска в събота. Днес няма да сте много във възторг, тъй като ще се наложи да се заемете с решаването на чужди проблеми. Довършете оставените за после работи, те ще напомнят за себе си и ще се наложи да се оправите с тях.

РИБИ
Доста успешна ще бъде събота за Рибите. Съветите към тях са да разчитат само на своите сили, без да очакват помощ от другите. Колкото по-независими бъдат в разсъжденията и постъпките си, толкова по-добре. Финансовото ви положение ще се подобри. Междувременно ще получите очаквани плащания, а е възможно и връщане на стари дългове.

коментара

Продължете с четенето
Loading...
loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

ноември 2018
П В С Ч П С Н
« окт.    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

ПОПУЛЯРНИ