Свържете се с нас

Хороскоп

ХОРОСКОП ЗА 24 ОКТОМВРИ

Публикувано

на

ОВЕН

В сряда Ов­ни­те ще нау­чат ра­дос­тни но­ви­ни и ще се чувс­тват по­бе­ди­те­ли. Някои про­ме­ни ще нас­тъпят в служ­ба­та ви и до­ма. Те ще ви да­дат въз­мож­ност да се по­чувс­тва­те си­гур­ни и ста­бил­ни. Съ­щес­тву­ват въз­мож­нос­ти за при­до­бив­ки, свър­за­ни с нас­ледс­тво. Ще има­те пол­зот­вор­ни кон­так­ти.

ТЕЛЕЦ

Днес мно­го от вас ще се сблъс­кат с труд­нос­ти при раз­нищ­ва­не на зап­ле­те­ни ис­то­рии, за някои те ще се ока­жат неп­рео­до­ли­ми. Въп­ре­ки то­ва не сте ли­ше­ни на­пъл­но от ус­пе­хи и те ще дой­дат в ре­зул­тат на лич­ни­те ви ста­ра­ния. Ще нас­тъпят важ­ни про­ме­ни в про­фе­сио­на­лен план.

БЛИЗНАЦИ

В сряда мо­же­те да се зае­ме­те с раз­ре­ша­ва­не­то на въп­ро­си, кои­то дъл­го вре­ме сте от­ла­га­ли. Пре­ди всич­ко е необ­хо­ди­мо да про­ме­ни­те по­зи­ция­та на дей­ствия­та си, не­що в так­ти­ка­та и да се ор­га­ни­зи­ра­те за ата­ка. Ще нас­тъпят по­ло­жи­тел­ни про­ме­ни в се­мей­ния бю­джет.

РАК

Сряда е ус­пеш­на за Ра­ци­те и за мно­зи­на ще бъ­де на­ча­ло на по­ло­жи­те­лен пе­риод. Се­га е вре­ме­то на важ­ни про­ме­ни във ва­шия жи­вот и днес ще бъ­де­те сви­де­те­ли на доб­ри но­ви­ни, кои­то ви ка­саят. Не взе­май­те при­бър­за­ни ре­ше­ния и дей­ствия. На­со­че­те вни­ма­ние­то си към кон­так­ти­те.

ЛЪВ

Някои съ­би­тия във ва­ша­та служ­ба про­ти­чат мно­го ди­на­мич­но и ще до­ве­дат до нео­чак­ва­ни про­ме­ни. От тях ва­ша­та си­гур­ност не е зас­тра­ше­на, но та­ка­ва ве­роя­тност съ­щес­тву­ва в близ­ко­то бъ­де­ще. Ако ви е въз­мож­но, раз­ши­ре­те мак­си­мал­но ин­фор­ми­ра­нос­тта си и ана­ли­зи­рай­те фак­ти­те.

ДЕВА

Сряда е из­клю­чи­те­лен ден за вас и съз­да­ва реал­ни въз­мож­нос­ти да осъ­щес­тви­те оне­зи стре­ме­жи, чии­то ма­ща­би са по-зна­чи­тел­ни. По­ло­жи­тел­на­та пром­яна в де­ла­та ви е неос­по­рим факт и ви ста­би­ли­зи­ра фи­нан­со­во. Не бъ­де­те прип­ре­ни, а дей­ствай­те пре­циз­но, кое­то е в сти­ла ви.

ВЕЗНИ

Трябва да бъ­де­те мно­го вни­ма­тел­ни на ра­бот­но­то си място днес. Денят пре­дос­тавя доб­ри въз­мож­нос­ти за кон­так­ти и ук­реп­ва­не на об­щес­тве­ни­те връз­ки. Има­те доб­ри въз­мож­нос­ти за пос­ти­га­не на на­ме­ре­ния­та си. Не дей­ствай­те при­бър­за­но по въп­ро­си, от­нас­ящи се до па­ри.

СКОРПИОН

В сряда Скор­пио­ни­те са го­то­ви аг­ре­сив­но да се хвърлят нап­ред, по­каз­вай­ки твър­дос­тта на ха­рак­те­ра си. Из­пра­ве­ни сте пред проб­ле­ми, чие­то раз­ре­ше­ние се стре­ми­те час по-ско­ро да осъ­щес­тви­те. Ще дей­ства­те ус­пеш­но и пос­те­пен­но ще пос­тиг­не­те ус­пе­хи в ли­чен и де­ло­ви план.

СТРЕЛЕЦ

Има­те до­маш­ни проб­ле­ми, кои­то съз­да­ват сил­но чувс­тво на афект у вас. Ус­пе­хи­те ви са най-из­яве­ни във фи­нан­со­ва­та сфе­ра. Ще за­вою­ва­те и дру­ги ус­пе­хи, от­нас­ящи се до про­фе­сия­та и лич­ния жи­вот. Мно­зи­на ще бъ­дат по­доз­ри­тел­ни към ед­на важ­на но­ви­на, от­нас­яща се за про­фе­сия­та ви. Пазете днес дистанция т началниците си, витае напрежение.

КОЗИРОГ

Има­те дос­та проб­ле­ми за ре­ша­ва­не и мно­зи­на от вас са на кръс­то­път в не­доу­ме­ние с как­во точ­но да се зае­мат. Денят е мно­го ус­пе­шен и са­ми трябва да ре­ши­те кое е най-важ­но за вас, за да на­со­чи­те уси­лия­та си в та­зи по­со­ка. Оне­зи от вас, кои­то оча­кват важ­но съоб­ще­ние, ще го по­лу­чат. Отнася се за някакво наследство, за което водите дел.

ВОДОЛЕЙ

Сряда за­поч­ва труд­но в из­вес­тен сми­съл за Во­до­леи­те. За­ре­де­ни сте с мно­го ене­ргия за дей­ствия и ще я на­со­чи­те към ре­ша­ва­не на про­фе­сио­нал­ни въп­ро­си. Ще пос­лед­ват ус­пе­хи. Оча­кват ви доб­ри но­ви­ни и ус­пеш­ни кон­так­ти. Не спо­деляй­те на­ме­ре­ния­та или ус­пе­хи­те си с око­лни­те. Винаги ще се намери някой човек, който ви завижда.

РИБИ

Труд­но ще се оп­ра­ви­те днес, ако се зае­ме­те с проб­ле­ми­те, кои­то не ви да­ват ми­ра. Се­га не бих­те мог­ли да сто­ри­те не­що за раз­ре­ша­ва­не­то им. Доб­ри са дан­ни­те за реа­ли­за­ция в сфе­ра­та на фи­нан­си­те и не ви лип­сва къс­мет за па­рич­ни при­до­бив­ки. Ус­пеш­ни лю­бов­ни кон­так­ти се очертават до края на деня. Близък човек се нуждае от вашето присъствие.

 

коментара

Реклама
loading...

Хороскоп

ХОРОСКОП ЗА 18 НОЕМВРИ

Публикувано

на

ОВЕН

Неделя се очер­та­ва до­бър ден за Ов­ни­те, въп­ре­ки че се за­бе­ляз­ва ня­как­во не­до­вол­с­т­во и не­доб­ро нас­т­ро­е­ние у вас. Ве­ро­я­т­но сте по­тис­на­ти на те­ма па­ри и то­ва ка­то че ли е най-ха­рак­тер­но за ня­кои биз­нес­ме­ни в съд­ру­жен биз­нес. Има­те прек­рас­ни пред­пос­тав­ки за раз­ви­ти­е­то на дей­ност­та си и ако се за­дейс­т­ва­те по-се­ри­о­з­но, неп­ре­мен­но ще има­те доб­ри ре­зул­та­ти. Слу­жеб­но мо­же да има­те проб­лем, по­ра­ди гаф от стра­на на ваш ко­ле­га.

ТЕЛЕЦ

За­ба­вя­не в де­ла­та и пре­пят­с­т­вия, по­ра­ди проб­ле­ми, съз­да­де­ни от бли­зък чо­век, са при­чи­на за ло­шо­то нас­т­ро­е­ние при Те­лец. Ако дейс­т­ва­те тър­пе­ли­во и ра­зум­но-дип­ло­ма­тич­но, де­нят мо­же да ви пред­ло­жи при­я­тен сюр­п­риз. Ва­ше­то вни­ма­тел­но от­но­ше­ние към слу­жеб­ни­те за­дъл­же­ния ще бъ­де ед­на бла­гоп­ри­я­т­на пред­пос­тав­ка за ус­пеш­но­то ви раз­ви­тие в неделя.

БЛИЗНАЦИ

Неделя е дос­та емо­ци­о­на­лна за Близ­на­ци­те и има ве­ро­я­т­ност да раз­ре­ши­те ня­кои лич­ни проб­ле­ми. Фи­нан­со­во­то ви осъ­щес­т­вя­ва­не е за­ви­си­мо от ня­ка­къв мъж и в мно­го слу­чаи ста­ва въп­рос за съ­вет или кон­сул­та­ция с ад­во­кат, юрист или въ­о­б­ще ня­ка­къв чо­век, кой­то е го­тов да по­мог­не. Про­фе­си­о­нал­но Близ­на­ци­те ще са дос­та на­то­ва­ре­ни, но с чуж­да по­мощ ще се спра­ви­те с не­ле­ки­те за­да­чи.

РАК

От емо­ци­о­нал­на глед­на точ­ка неделя е на­то­ва­рен ден за Ра­ци­те. Въп­ре­ки то­ва мно­зи­на от мъ­же­те на то­зи знак ще се на­ло­жи да ока­жат ня­как­ва по­мощ ня­ко­му. Дру­ги от вас мо­гат да раз­чи­тат на сво­я­та ав­то­ри­тет­ност за раз­ре­ша­ва­не на важ­ни въп­ро­си. Слу­жеб­ни­ят ден ще пре­ми­не при­я­т­но, а има пер­с­пек­ти­ви и за ма­те­ри­а­л­ни при­до­бив­ки. Гол­яма част от Pа­ци­те ще се за­рад­ват на ху­ба­ва но­ви­на.

ЛЪВ

Ду­шев­но­то не­раз­по­ло­же­ние у мно­зи­на от Лъв ще ви нас­т­рои сан­ти­мен­тал­но с пог­лед към спо­ме­ни­те. Ня­кои от вас се чув­с­т­ват емо­ци­о­нал­но ог­ра­бе­ни, мо­же би пре­у­ве­ли­ча­ва­те зна­че­ни­е­то на фак­ти­те. На­пъл­но в със­то­я­ние сте да прег­лът­не­те ня­кои ра­зо­ча­ро­ва­ния и да се за­ло­ви­те здра­во за ра­бо­та. Кон­цен­т­ри­рай­те се за де­ло­ва ре­а­ли­за­ция и ще бъ­де­те удов­лет­во­ре­ни от днешния ден. Ще има­те нов път в раз­ви­тие­то – лич­но и де­ло­во.

ДЕВА

Неделя е мно­го пе­че­ливш за Де­ви­те и мно­зи­на от вас ще се спра­вят с труд­нос­ти, съз­да­де­ни от не­о­б­мис­ле­ни дейс­т­вия на бли­зък чо­век. Бла­гос­к­лон­но­то от­но­ше­ние на ви­со­ко­пос­та­ве­но ли­це спря­мо вас днес е мно­го важ­но за раз­ре­ша­ва­не на ад­ми­нис­т­ра­тив­ни или фи­нан­со­ви въп­ро­си. Прек­рас­но пре­ми­на­ва и слу­жеб­ни­ят ден, мо­жете да се на­дя­вате на раз­ц­вет.

ВЕЗНИ

Щас­т­лив ден за Вез­ни­те, осо­бе­но за се­мей­ни­те сред вас и те­зи, ко­и­то се под­гот­вят за сват­ба. По­ве­че­то от вас ще се рад­ват на зна­чи­тел­ни при­до­бив­ки за до­ма, въп­ре­ки че има и ня­ка­къв фи­нан­сов проб­лем. Ва­ша­та при­леж­ност и нас­той­чи­вост по от­но­ше­ние на про­фе­си­о­нал­ни­те ви за­дъл­же­ния ще до­ве­де до за­вър­шен вид ан­га­жи­мен­ти­те ви. Де­нят не е под­хо­дящ за сре­щи с при­я­те­ли и близ­ки.

СКОРПИОН

Зле се чув­с­т­ват Скор­пи­о­ни­те в неделя, но ще раз­бе­рат за бла­гоп­ри­я­тен из­ход от при­тес­ня­ващ ги проб­лем. Днес е въз­мож­но да по­лу­чи­те доб­ри съ­о­б­ще­ния, от­на­ся­щи се до по­доб­ря­ва­не на ма­те­ри­а­л­но­то ви по­ло­же­ние по слу­жеб­на ли­ния. Ня­кои ще бъ­дат щас­т­ли­ви от раз­ви­ти­е­то в се­мей­на­та връз­ка и бла­гос­к­лон­но­то от­но­ше­ние на ня­ко­го спря­мо вас. Прог­ра­ми­рай­те вре­ме­то си да­леч нaпред и се мо­би­ли­зи­рай­те.

СТРЕЛЕЦ

Сан­ти­мен­тал­но нас­т­ро­е­ни са Стрел­ци­те в неделя, а де­нят им пред­ла­га го­лям ус­пех. Ста­ва въп­рос за се­ри­о­з­ни па­рич­ни и ма­те­ри­а­л­ни при­до­бив­ки. Мно­го ве­ро­я­тен е ло­та­ри­ен или друг вид ха­зар­тен шанс. На ра­бот­но­то мяс­то ви очак­ва дос­та ра­бо­та, нап­рег­не­те уси­ли­я­та си и не я от­ла­гай­те, дейс­т­вай­те пре­циз­но и ще бъ­де­те удов­лет­во­ре­ни от ре­зул­та­та. Днес ще по­лу­чи­те по­ка­на за смяна на ра­бо­та­та и ако я прие­ме­те, то­ва ще ста­не скоро.

КОЗИРОГ

Из­к­лю­чи­тел­но ус­пе­шен и пе­че­ливш ден, въп­ре­ки че Ко­зи­ро­зи­те из­жи­вя­ват проб­ле­ми на вът­реш­но ни­во. Ве­ро­я­т­но ста­ва въп­рос за друж­ба и лю­бов с хар­мо­ния в от­но­ше­ни­я­та. Же­ни­те от зна­ка ще про­я­вят ве­ли­ко­ду­шие за ста­би­ли­за­ци­я­та, до­ка­то мъ­же­те раз­чи­тат и тър­сят бла­гос­к­лон­ност­та на же­на. Има се­ри­о­з­ни ус­ло­вия за фи­нан­сов раз­ц­вет.

ВОДОЛЕЙ

Неделя е прек­ра­сен ден за Во­до­ле­и­те и мно­зи­на от вас ще имат по­вод да се чув­с­т­ват об­лек­че­ни и щас­т­ли­ви. Ще раз­бе­ре­те за бла­гос­к­лон­но­то от­но­ше­ние на ня­ко­го спря­мо фи­нан­со­вия ви проб­лем и не е из­к­лю­че­но въп­ро­сът да се раз­ре­ши. За­бе­ляз­ва се дос­та го­ля­ма до­за емо­ци­о­нал­ност и до­ри еуфо­рия в по­ве­де­ни­е­то на ня­кои, ко­е­то не е мно­го пре­по­ръ­чи­тел­но осо­бе­но на ра­бот­но­то мяс­то.

РИБИ

Днес об­с­то­я­тел­с­т­ва­та се под­реж­дат във ва­ша пол­за. Не бъ­де­те аг­ре­сив­ни и кри­тич­ни към окол­ни­те. Прек­рас­но се раз­ре­ша­ва проб­лем с род­ни­на с ин­те­ли­ген­т­на­та на­ме­са на же­на. Не осо­бе­но удов­лет­во­ре­ни ще бъ­де­те от слу­жеб­ната неделя, но са си­гур­ни ня­кои ма­те­ри­а­л­ни при­до­бив­ки. Пе­че­ливш ден за кон­так­ти и де­ло­ви сре­щи. При биз­нес­ме­ни­те се оче­рта­ват но­вос­ти, кои­то ще до­ве­дат до про­ме­ни­ в де­ла­та им.

коментара

Продължете с четенето

Хороскоп

ХОРОСКОП ЗА 17 НОЕМВРИ

Публикувано

на

ОВЕН
Днес Овните ще имат един непредсказуем ден. Нито ще успеете да реализирате намеренията си в пълнота, нито ще имате възможност да се усамотите и да се откъснете от всичко и всички. През целия ден ще трябва да се съобразявате с чужди желания.

ТЕЛЕЦ
Очаква ви приятен ден, много подходящ за общуване, приятелски срещи и нови запознанства. Ще прекарате времето си добре, намирайки много поводи за радост и веселие. Лесно ще се справяте с домашните задължения. Ще се появят нови идеи и планове.

БЛИЗНАЦИ
Всички днес ще бъдат с вас внимателни и официални. В това може да откриете своеобразна прелест – в крайна сметка не може да се флиртува непрекъснато. Но ако сте истински майстори, може да се опитате да стопите леда малко по малко. За някои в събота ще бъде доста трудно да се съсредоточат.

РАК
Разговорите днес могат да доведат до сериозни открития и затова се постарайте повече да общувате с обкръжаващите ви хора. Задавайте противоречиви въпроси и не се оттегляйте от горещи спорове. Има хора с удивителни идеи и вие бихте могли да се поучите от тях. Отворете разума си и се пригответе да преразгледате своите отдавнашни убеждения.

ЛЪВ
В събота трябва да се съобразите с мнението на противоположния пол относно ваше начинание, което сте отлагали поради финансова невъзможност. Те могат да ви окажат ценна помощ, най-малко морална подкрепа. Вашата половинка се явява за вас точният избор.

ДЕВА
Ако става дума за търпение, то ще ви е много необходимо днес. Ако нещо може да стане не както трябва, точно така и ще се случи. Но има и добри новини – вие сте в числото на малкото хора, които ще успеят да се справят с тези дразнещи дреболии, които в събота ще се появяват по пътя ви. Амбициозната ви натура няма да се задоволи с половинчати неща.

ВЕЗНИ
През този ден ви предстои много отговорна среща, от резултата на която до голяма степен ще зависи вашето бъдеще. Остава да се надявате, че срещата ще бъде любовна, макар че не е изключено за някои Везни да се окаже делова. Но така или иначе е добре да се постараете. Никога не се знае кой може да ви наблюдава в дадения момент.

СКОРПИОН
Днес повечето от вас изведнъж ще се сетят, че има нещо, което са забравили да свършат. С добра мобилизация ще успеят да доведат нещата докрай. Скорпиони, след като сте си изяснили за какво става дума, сте готови да търсите желаното, но не се престаравайте, възможни са грешки. Помнете, че невинаги нещата зависят само от вас.

СТРЕЛЕЦ
През днешния ден ще бъде трудно да проявявате чувствата си, както и да развивате творческите си дадености. Ваша задача ще бъде не покоряването на нови върхове, а потвърждаването на вече направена заявка. Победата е възможна, но за целта ще трябва да се преодолявате препятствия. Резултатът може да се окаже по-нисък от очакванията и ще бъдете разочаровани.

КОЗИРОГ
Нищо не ви напомня за стойността на парите така добре, както качествената и напрегната работа. Днес ще се наложи да употребите усилия, а резултатът може и да не ви зарадва много. За сметка на това самият процес на работа ще бъде доста интересен, а и благодарение на всичко ще можете да се запознаете с нови хора, ще се открият нови възможности.

ВОДОЛЕЙ
Удачен ден от финансова гледна точка за повечето от вас, но за да ви донесе реални доходи, трябва да се потрудите повече, отколкото ви се иска в събота. Днес няма да сте много във възторг, тъй като ще се наложи да се заемете с решаването на чужди проблеми. Довършете оставените за после работи, те ще напомнят за себе си и ще се наложи да се оправите с тях.

РИБИ
Доста успешна ще бъде събота за Рибите. Съветите към тях са да разчитат само на своите сили, без да очакват помощ от другите. Колкото по-независими бъдат в разсъжденията и постъпките си, толкова по-добре. Финансовото ви положение ще се подобри. Междувременно ще получите очаквани плащания, а е възможно и връщане на стари дългове.

коментара

Продължете с четенето
Loading...
loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

ноември 2018
П В С Ч П С Н
« окт.    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

ПОПУЛЯРНИ