Свържете се с нас

Хороскоп

ХОРОСКОП ЗА 24 ОКТОМВРИ

Публикувано

на

ОВЕН

В сряда Ов­ни­те ще нау­чат ра­дос­тни но­ви­ни и ще се чувс­тват по­бе­ди­те­ли. Някои про­ме­ни ще нас­тъпят в служ­ба­та ви и до­ма. Те ще ви да­дат въз­мож­ност да се по­чувс­тва­те си­гур­ни и ста­бил­ни. Съ­щес­тву­ват въз­мож­нос­ти за при­до­бив­ки, свър­за­ни с нас­ледс­тво. Ще има­те пол­зот­вор­ни кон­так­ти.

ТЕЛЕЦ

Днес мно­го от вас ще се сблъс­кат с труд­нос­ти при раз­нищ­ва­не на зап­ле­те­ни ис­то­рии, за някои те ще се ока­жат неп­рео­до­ли­ми. Въп­ре­ки то­ва не сте ли­ше­ни на­пъл­но от ус­пе­хи и те ще дой­дат в ре­зул­тат на лич­ни­те ви ста­ра­ния. Ще нас­тъпят важ­ни про­ме­ни в про­фе­сио­на­лен план.

БЛИЗНАЦИ

В сряда мо­же­те да се зае­ме­те с раз­ре­ша­ва­не­то на въп­ро­си, кои­то дъл­го вре­ме сте от­ла­га­ли. Пре­ди всич­ко е необ­хо­ди­мо да про­ме­ни­те по­зи­ция­та на дей­ствия­та си, не­що в так­ти­ка­та и да се ор­га­ни­зи­ра­те за ата­ка. Ще нас­тъпят по­ло­жи­тел­ни про­ме­ни в се­мей­ния бю­джет.

РАК

Сряда е ус­пеш­на за Ра­ци­те и за мно­зи­на ще бъ­де на­ча­ло на по­ло­жи­те­лен пе­риод. Се­га е вре­ме­то на важ­ни про­ме­ни във ва­шия жи­вот и днес ще бъ­де­те сви­де­те­ли на доб­ри но­ви­ни, кои­то ви ка­саят. Не взе­май­те при­бър­за­ни ре­ше­ния и дей­ствия. На­со­че­те вни­ма­ние­то си към кон­так­ти­те.

ЛЪВ

Някои съ­би­тия във ва­ша­та служ­ба про­ти­чат мно­го ди­на­мич­но и ще до­ве­дат до нео­чак­ва­ни про­ме­ни. От тях ва­ша­та си­гур­ност не е зас­тра­ше­на, но та­ка­ва ве­роя­тност съ­щес­тву­ва в близ­ко­то бъ­де­ще. Ако ви е въз­мож­но, раз­ши­ре­те мак­си­мал­но ин­фор­ми­ра­нос­тта си и ана­ли­зи­рай­те фак­ти­те.

ДЕВА

Сряда е из­клю­чи­те­лен ден за вас и съз­да­ва реал­ни въз­мож­нос­ти да осъ­щес­тви­те оне­зи стре­ме­жи, чии­то ма­ща­би са по-зна­чи­тел­ни. По­ло­жи­тел­на­та пром­яна в де­ла­та ви е неос­по­рим факт и ви ста­би­ли­зи­ра фи­нан­со­во. Не бъ­де­те прип­ре­ни, а дей­ствай­те пре­циз­но, кое­то е в сти­ла ви.

ВЕЗНИ

Трябва да бъ­де­те мно­го вни­ма­тел­ни на ра­бот­но­то си място днес. Денят пре­дос­тавя доб­ри въз­мож­нос­ти за кон­так­ти и ук­реп­ва­не на об­щес­тве­ни­те връз­ки. Има­те доб­ри въз­мож­нос­ти за пос­ти­га­не на на­ме­ре­ния­та си. Не дей­ствай­те при­бър­за­но по въп­ро­си, от­нас­ящи се до па­ри.

СКОРПИОН

В сряда Скор­пио­ни­те са го­то­ви аг­ре­сив­но да се хвърлят нап­ред, по­каз­вай­ки твър­дос­тта на ха­рак­те­ра си. Из­пра­ве­ни сте пред проб­ле­ми, чие­то раз­ре­ше­ние се стре­ми­те час по-ско­ро да осъ­щес­тви­те. Ще дей­ства­те ус­пеш­но и пос­те­пен­но ще пос­тиг­не­те ус­пе­хи в ли­чен и де­ло­ви план.

СТРЕЛЕЦ

Има­те до­маш­ни проб­ле­ми, кои­то съз­да­ват сил­но чувс­тво на афект у вас. Ус­пе­хи­те ви са най-из­яве­ни във фи­нан­со­ва­та сфе­ра. Ще за­вою­ва­те и дру­ги ус­пе­хи, от­нас­ящи се до про­фе­сия­та и лич­ния жи­вот. Мно­зи­на ще бъ­дат по­доз­ри­тел­ни към ед­на важ­на но­ви­на, от­нас­яща се за про­фе­сия­та ви. Пазете днес дистанция т началниците си, витае напрежение.

КОЗИРОГ

Има­те дос­та проб­ле­ми за ре­ша­ва­не и мно­зи­на от вас са на кръс­то­път в не­доу­ме­ние с как­во точ­но да се зае­мат. Денят е мно­го ус­пе­шен и са­ми трябва да ре­ши­те кое е най-важ­но за вас, за да на­со­чи­те уси­лия­та си в та­зи по­со­ка. Оне­зи от вас, кои­то оча­кват важ­но съоб­ще­ние, ще го по­лу­чат. Отнася се за някакво наследство, за което водите дел.

ВОДОЛЕЙ

Сряда за­поч­ва труд­но в из­вес­тен сми­съл за Во­до­леи­те. За­ре­де­ни сте с мно­го ене­ргия за дей­ствия и ще я на­со­чи­те към ре­ша­ва­не на про­фе­сио­нал­ни въп­ро­си. Ще пос­лед­ват ус­пе­хи. Оча­кват ви доб­ри но­ви­ни и ус­пеш­ни кон­так­ти. Не спо­деляй­те на­ме­ре­ния­та или ус­пе­хи­те си с око­лни­те. Винаги ще се намери някой човек, който ви завижда.

РИБИ

Труд­но ще се оп­ра­ви­те днес, ако се зае­ме­те с проб­ле­ми­те, кои­то не ви да­ват ми­ра. Се­га не бих­те мог­ли да сто­ри­те не­що за раз­ре­ша­ва­не­то им. Доб­ри са дан­ни­те за реа­ли­за­ция в сфе­ра­та на фи­нан­си­те и не ви лип­сва къс­мет за па­рич­ни при­до­бив­ки. Ус­пеш­ни лю­бов­ни кон­так­ти се очертават до края на деня. Близък човек се нуждае от вашето присъствие.

 

коментара

Реклама
loading...

Хороскоп

Хороскоп за 19 април

Публикувано

на

ОВЕН
В петък вашият успех се крепи на бързите и ефективни действия. Най-общо денят може да се нарече финансов. Успехите за вас са в по-широки граници и звездите ги гарантират при активност от страна на родените под Овен. Днес вашият късмет е силно изразен и можете да се заемете с трудни дела.

ТЕЛЕЦ
Още днес можете да започнете работа по въпросите, които имат връзка с вашия бъдещ просперитет и обновление. Сега обаче има нещо, което трябва да изясните, и то се отнася до вашите бизнес проекти. Много голяма е вероятността те да съдържат известен процент нереалност и така да се окажат в голяма степен недействителни.

БЛИЗНАЦИ
Петък е сериозен финансов ден за вас. За съжаление някои от Близнаци имат нереална представа за действията си, но късметът, който днес е силно изразен при вас, ще ви помогне да постигнете успехи. Денят е добър за контакти, които за всички вас ще бъдат плодотворни. Ще получите съобщение от финансов характер.

РАК
Вашите успехи имат отношение към дома и парите в петък, но мнозина от Рак имат доста нереални проекти. Разгледайте намеренията си и ги подложете на строг анализ. Само това е начинът да избегнете грешките. Някои от вас ще си навлекат неприятности в службата поради прибързани действия.

ЛЪВ
Петък е най-успешният ден от седмицата за вас. Въпреки че някои от Лъв се чувстват като ограбени или са в незавидно физическо състояние, звездната съдбовност определя прекрасен ден за вас. Става въпрос за постижения, които са от високо ниво. Ще ви зарадва съобщение, свързано с парични придобивки.

ДЕВА
Девите имат изключителен финансов шанс в петък. Макар че делата ви ще срещнат трудности, не бива да се отказвате от дейността си или да я отлагате за друг ден. Добри възможности ще имат мнозина от вас, ако действат чрез административни инстанции. Някои от вас прибързват по въпроси от бизнеса и службата.

ВЕЗНИ
Петък е изключително ползотворен ден за вас. Мнозина ще го разберат на служебното си място. Това ще бъде под формата на някаква придобивка или подкрепа от страна на ръководителите ви. Известна нестабилност се забелязва във финансово отношение, но тя не е продиктувана от събития, а от личната неангажираност на Везни.

СКОРПИОН
Някакви “ветрове веят” Скорпионите днес и това, че мнозинството от вас се държи неангажирано към реалната действителност, е все пак разбираемо. По-голямо учудване създават онези между вас, които ще се държат глуповато. Имате силна воля и сте достатъчно решителни, за да реализирате един успешен петък.

СТРЕЛЕЦ
В петък Стрелците не се чувстват много добре и нервното напрежение ще ги доведе до прибързани действия. За вас те сега са грешка. Бъдете разумни и действайте по предварителен план – без значене дали става въпрос за службата, или другите ангажименти. Някои от вас имат добри възможности за разговор с началниците.

КОЗИРОГ
Сигурно много от вас ще бъдат добре приети от приятелите или околните в службата, защото днес вие ще ги зарадвате с интересно съобщение. За някои това съобщение ще е лично, а на други ще вдъхне доверие за бъдещето. В този смисъл на разсъждения е възможно и самите вие да се зарадвате от съобщението.

ВОДОЛЕЙ
Водолеите имат финансова необходимост в момента и мнозина ще решат проблема си чрез паричен заем. Имате основание да се надявате на него, защото ще ви бъде направен съответният компромис. Някои от вас са пленници на суетата и користолюбието, като едновременно с това демонстрират амбициите си.

РИБИ
Стабилни сте днес и повече от родените под Риби ще имат придобивка. Вашият шанс има отношение към работата, обществените контакти и финансите. За последните не трябва да действате прибързано и само в рамките на установения ред. В противен случай не е изключена загуба. Не действайте прибързано.

коментара

Продължете с четенето

Хороскоп

Хороскоп за 18 април

Публикувано

на

ОВЕН

Вашата наивност и добродетелност в четвъртък ще бъдат причина за неуспеха в делата ви. Той може да има и частично значение, но ще ви огорчи, защото е възможно да станете жертва на измама от близък човек. Най-добър изход по делови въпроси ще постигнете, ако послушате съветите на колеги.

ТЕЛЕЦ

Професията и бизнесът са сферите, в които вие се чувствате като риба във вода, така че няма нещо, което би могло да ви изненада в тази връзка. В четвъртък ще се справяте виртуозно със задачите си, но мнозина няма да бъдат справедливо оценени от началниците или партньорите си, което ще събуди негодуванието ви.

БЛИЗНАЦИ

В четвъртък делата ще се развиват положително за родените под Близнаци и се тушира голяма част от вашата нервна претовареност, която обикновено оказва вредно психическо и физическо въздействие. Днес можете да бъдете спокойни за всичко, което ви предстои като работа и ангажименти.

РАК

За Раците ще бъде добре, ако сами се вслушате в съветите, които давате и на другите. Днес умовете на мнозина ще бъдат ангажирани с хипотетични планове, които остават без практическа реализация. Разчитайте на рационалното си мислене и няма да сгрешите. Не се афектирайте от неприятности, които ще възникнат в службата.

ЛЪВ

Днес родените под Лъв са доста енергични и може да се очаква, че ще имат продуктивен ден. Всъщност положителният професионален ден зависи изцяло от вас. Ще срещнете големи трудности при организирането на делата си и дори невъзможност, породена от външни причини. Положете усилия да ги превъзмогнете.

ДЕВА

Днешният четвъртък носи за Девите едновременно печата на загубата и високото покровителство. Не бъдете съдници и не приемайте със зла умисъл неочакваната неприятна ситуация. За този стоицизъм ще бъдете възнаградени. Имате добри възможности за реализиране на обществени контакти. В дома ви цари спокойствие.

ВЕЗНИ

Четвъртък е ден на достижения за Везните. Проявете активност по всички направления. Днес ще имате прекрасни възможности да разрешите проблемите си. Възможно е всичко, което ви притеснява, да се реши в един ден като с магическа пръчка. Трудности ще възникнат във връзка с обществени организации или администрации.

СКОРПИОН

Отдавате огромно значение на придобивките, но сега това не е така важно, както правилното планиране на задълженията. Още днес започнете поетите ангажименти, защото ще разберете, че времето няма да ви стигне и ще закъсате. Денят е добър за изясняване на дълго отлагани финансови въпроси с приятели или съдружници.

СТРЕЛЕЦ

Силен ден е четвъртък за Стрелците. Вероятно физическото състояние на мнозина не е най-добро за момента, но имате добър творчески заряд, от чиято мощ трябва да се възползвате. В унисон с личните ви възможности е и съдбовната даденост за контакти. Те ще бъдат изцяло успешни и лесно ще постигнете намеренията си.

КОЗИРОГ

В четвъртък Козирог имат голям шанс за глобално разрешаване на болезнените проблеми от битов характер. В тази връзка е възможно да контактувате с някого, който ще се ангажира с проблемите ви и ще направи много, за да ви помогне. Други ще имат разговори с шефа си или съдружника в бизнеса и ще постигнете резултати.

ВОДОЛЕЙ

Твърде успешен е четвъртък за вас. Може би някои ще получат дори и подарък по някакъв повод или ще постигнете делови успех, който ще е равен на подарък с голяма стойност. Денят е много добър за уреждане на парични въпроси, за придобивки и действия, свързани с наследство. Всяко едно начало ще се увенчае с успех.

РИБИ

Делата ви се развиват добре, а четвъртък е поредното доказателство за успешна дейност. Проблемите, свързани с този ден, се отнасят към финансите и ако не желаете да пропилеете шансовете си в други насоки, оставете паричните дела за друг ден. Някои от Риби обръщат голямо внимание на съдебно дело, което ще бъде отложено.

коментара

Продължете с четенето
Loading...
loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

април 2019
П В С Ч П С Н
« мар.    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

ПОПУЛЯРНИ