Свържете се с нас

Хороскоп

ХОРОСКОП ЗА 24 ОКТОМВРИ

Публикувано

на

ОВЕН

В сряда Ов­ни­те ще нау­чат ра­дос­тни но­ви­ни и ще се чувс­тват по­бе­ди­те­ли. Някои про­ме­ни ще нас­тъпят в служ­ба­та ви и до­ма. Те ще ви да­дат въз­мож­ност да се по­чувс­тва­те си­гур­ни и ста­бил­ни. Съ­щес­тву­ват въз­мож­нос­ти за при­до­бив­ки, свър­за­ни с нас­ледс­тво. Ще има­те пол­зот­вор­ни кон­так­ти.

ТЕЛЕЦ

Днес мно­го от вас ще се сблъс­кат с труд­нос­ти при раз­нищ­ва­не на зап­ле­те­ни ис­то­рии, за някои те ще се ока­жат неп­рео­до­ли­ми. Въп­ре­ки то­ва не сте ли­ше­ни на­пъл­но от ус­пе­хи и те ще дой­дат в ре­зул­тат на лич­ни­те ви ста­ра­ния. Ще нас­тъпят важ­ни про­ме­ни в про­фе­сио­на­лен план.

БЛИЗНАЦИ

В сряда мо­же­те да се зае­ме­те с раз­ре­ша­ва­не­то на въп­ро­си, кои­то дъл­го вре­ме сте от­ла­га­ли. Пре­ди всич­ко е необ­хо­ди­мо да про­ме­ни­те по­зи­ция­та на дей­ствия­та си, не­що в так­ти­ка­та и да се ор­га­ни­зи­ра­те за ата­ка. Ще нас­тъпят по­ло­жи­тел­ни про­ме­ни в се­мей­ния бю­джет.

РАК

Сряда е ус­пеш­на за Ра­ци­те и за мно­зи­на ще бъ­де на­ча­ло на по­ло­жи­те­лен пе­риод. Се­га е вре­ме­то на важ­ни про­ме­ни във ва­шия жи­вот и днес ще бъ­де­те сви­де­те­ли на доб­ри но­ви­ни, кои­то ви ка­саят. Не взе­май­те при­бър­за­ни ре­ше­ния и дей­ствия. На­со­че­те вни­ма­ние­то си към кон­так­ти­те.

ЛЪВ

Някои съ­би­тия във ва­ша­та служ­ба про­ти­чат мно­го ди­на­мич­но и ще до­ве­дат до нео­чак­ва­ни про­ме­ни. От тях ва­ша­та си­гур­ност не е зас­тра­ше­на, но та­ка­ва ве­роя­тност съ­щес­тву­ва в близ­ко­то бъ­де­ще. Ако ви е въз­мож­но, раз­ши­ре­те мак­си­мал­но ин­фор­ми­ра­нос­тта си и ана­ли­зи­рай­те фак­ти­те.

ДЕВА

Сряда е из­клю­чи­те­лен ден за вас и съз­да­ва реал­ни въз­мож­нос­ти да осъ­щес­тви­те оне­зи стре­ме­жи, чии­то ма­ща­би са по-зна­чи­тел­ни. По­ло­жи­тел­на­та пром­яна в де­ла­та ви е неос­по­рим факт и ви ста­би­ли­зи­ра фи­нан­со­во. Не бъ­де­те прип­ре­ни, а дей­ствай­те пре­циз­но, кое­то е в сти­ла ви.

ВЕЗНИ

Трябва да бъ­де­те мно­го вни­ма­тел­ни на ра­бот­но­то си място днес. Денят пре­дос­тавя доб­ри въз­мож­нос­ти за кон­так­ти и ук­реп­ва­не на об­щес­тве­ни­те връз­ки. Има­те доб­ри въз­мож­нос­ти за пос­ти­га­не на на­ме­ре­ния­та си. Не дей­ствай­те при­бър­за­но по въп­ро­си, от­нас­ящи се до па­ри.

СКОРПИОН

В сряда Скор­пио­ни­те са го­то­ви аг­ре­сив­но да се хвърлят нап­ред, по­каз­вай­ки твър­дос­тта на ха­рак­те­ра си. Из­пра­ве­ни сте пред проб­ле­ми, чие­то раз­ре­ше­ние се стре­ми­те час по-ско­ро да осъ­щес­тви­те. Ще дей­ства­те ус­пеш­но и пос­те­пен­но ще пос­тиг­не­те ус­пе­хи в ли­чен и де­ло­ви план.

СТРЕЛЕЦ

Има­те до­маш­ни проб­ле­ми, кои­то съз­да­ват сил­но чувс­тво на афект у вас. Ус­пе­хи­те ви са най-из­яве­ни във фи­нан­со­ва­та сфе­ра. Ще за­вою­ва­те и дру­ги ус­пе­хи, от­нас­ящи се до про­фе­сия­та и лич­ния жи­вот. Мно­зи­на ще бъ­дат по­доз­ри­тел­ни към ед­на важ­на но­ви­на, от­нас­яща се за про­фе­сия­та ви. Пазете днес дистанция т началниците си, витае напрежение.

КОЗИРОГ

Има­те дос­та проб­ле­ми за ре­ша­ва­не и мно­зи­на от вас са на кръс­то­път в не­доу­ме­ние с как­во точ­но да се зае­мат. Денят е мно­го ус­пе­шен и са­ми трябва да ре­ши­те кое е най-важ­но за вас, за да на­со­чи­те уси­лия­та си в та­зи по­со­ка. Оне­зи от вас, кои­то оча­кват важ­но съоб­ще­ние, ще го по­лу­чат. Отнася се за някакво наследство, за което водите дел.

ВОДОЛЕЙ

Сряда за­поч­ва труд­но в из­вес­тен сми­съл за Во­до­леи­те. За­ре­де­ни сте с мно­го ене­ргия за дей­ствия и ще я на­со­чи­те към ре­ша­ва­не на про­фе­сио­нал­ни въп­ро­си. Ще пос­лед­ват ус­пе­хи. Оча­кват ви доб­ри но­ви­ни и ус­пеш­ни кон­так­ти. Не спо­деляй­те на­ме­ре­ния­та или ус­пе­хи­те си с око­лни­те. Винаги ще се намери някой човек, който ви завижда.

РИБИ

Труд­но ще се оп­ра­ви­те днес, ако се зае­ме­те с проб­ле­ми­те, кои­то не ви да­ват ми­ра. Се­га не бих­те мог­ли да сто­ри­те не­що за раз­ре­ша­ва­не­то им. Доб­ри са дан­ни­те за реа­ли­за­ция в сфе­ра­та на фи­нан­си­те и не ви лип­сва къс­мет за па­рич­ни при­до­бив­ки. Ус­пеш­ни лю­бов­ни кон­так­ти се очертават до края на деня. Близък човек се нуждае от вашето присъствие.

 

коментара

Реклама
loading...

Хороскоп

Хороскоп за 22 януари! Успешен ден за 2 зодии

Публикувано

на

ОВЕН
Вторник е доста труден ден за Овните. Домашни неприятности ще ви притесняват през целия ден. Изключително внимание трябва да проявят бизнесмените днес. Бъдете много бдителни към вашите партньори – стремят се сериозно да ви навредят.

ТЕЛЕЦ
С неприятности започва работният ден при Телците. Те са от различен характер и стесняват до голяма степен свободата на вашия избор. За мнозина главна причина е липсата на пари, която ще ви тласне към участие в хазарт, но без успех.

БЛИЗНАЦИ
Денят е крайно неприятен за делово пътуване. Ако ви се налага непременно да го направите, бъдете много внимателни. С лошо развитие са свързани вашите финанси днес и мнозина имат както лични, така и домашни проблеми. Поради разсеяност може да загубите пари.

РАК
Вторник е крайно неблагоприятен ден за Раците. Проблемите ви са свързани с контактите, финансите, дома. Към края на деня ви очаква запознанство с влиятелна личност, имаща отношение към работата ви или към професионална дейност. Не е изключено дори да ви помогне с пряко действие.

ЛЪВ
Лъвовете са малко объркани по някои делови проблеми и то е защото точно в момента съществуват големи пречки за разгръщане на действия. Опитайте се да намерите разрешение чрез контакти с хора от вашата професионална сфера. Не пътувайте, макар да е крайно наложително.

ДЕВА
Денят ще бъде изпълнен с пречки за вас. С много голямо внимание трябва да се отнасяте към партньорите си бизнесмени. Възможно е да последват конфликти на база пари. Очакват ви успехи в обществени контакти. В семейството ви очакват приятни изненади и емоции.

ВЕЗНИ
Финансовият проблем се оказва най-неприятен за вас. Не разчитайте на подкрепа от страна на приятели. Трудностите за някои са свързани с дома и обществените контакти или дела, зависещи от административни инстанции. Възможни са конфликти с любовния партньор.

СКОРПИОН
Скорпионите днес не трябва да правят никакви сделки, касаещи по-големи суми. Вторник бележи началото на важни промени за вас в дома и професията ви. Разчитайте предимно на собствените си сили. Денят не е подходящ за провеждане на каквито и да било разговори.

СТРЕЛЕЦ
Вашата енергичност много често преминава в агресия и това може да ви навреди. Очертава се при служебните ви задължения, където конфликтът с жени е почти неизбежен, да действате напористо. Трудности има и при бизнесмените, свързани с ненавременно издължаване.

КОЗИРОГ
Във вторник мнозина от Козирозите сами ще си пречат – или чрез прекалено изчакване развоя на дадено развитие, или чрез избързване в действията. Вие не сте хора на крайностите и трябва да намерите средния път. Само така контактите ви ще са полезни за вас. Приемете направеното предложение.

ВОДОЛЕЙ
Намален е шансът на Водолеите за парични придобивки във вторник. Мнозина се нуждаят от финанси и дори някои ще предприемат пътуване с тази цел. Не го правете, нямате шанс за придобивки. Известен професионален късмет имате във връзка със затрудненията си.

РИБИ
Възможността, която притежавате да се справяте с различни проблеми, ви дава голяма увереност да действате по изпитаните си методи. Но днес те няма да имат същото въздействие. С трудностите ще се сблъсквате постоянно. Те са лични, финансови и при контакти с началници. Възможни са разногласия с колеги.Не предприемайте финансови операции.Сега са неосъществими намеренията ви за контакти с влиятелни хора.Не вярвайте на обещания, а търсете граници.

коментара

Продължете с четенето

Хороскоп

ХОРОСКОП ЗА 21 ЯНУАРИ

Публикувано

на

ОВЕН
В понеделник много от вас ще търсят разрешение на проблемите, които често се превръщат в тягостен товар. Притесненията не могат да доведат един Овен до отчаяние. За момента единственият път е да потърсите чужда помощ, която действително ще ви извади от временните затруднения. Допускате грешка, като се лишавате от отдих.

ТЕЛЕЦ
Телците са разделени и доста разконцентрирани днес в стремежа си да намерят средния път между промяната и застоя. Не умувайте, а действайте енергично в посока на промяната, която е удобна за вас. Тя винаги тонизира и води до нови стремежи и нова реализация. Категоричното ви решение трябва да дойде час по-скоро.

БЛИЗНАЦИ
Две са основните усещания у Близнаците в първия работен ден, които ги дължат под напрежение и ги разделят на две групи. Едните са потиснати от тежестта на все още невзетото делово решение, поради неизяснени обстоятелства, а другите потискат радостното си усещане за предстояща промяна в делови и социален смисъл.

РАК
Родените под Рак са в добро настроение днес и са изпълнени с радостни чувства. Едновременно с тази емоционална освободеност у вас нарастват решимостта и желанието да демонстрирате непреклонна воля по проблемите, които имате да решавате.

ЛЪВ
“Бойната готовност”, в която се намирате днес, е достатъчно доказателство за решението ви на всяка цена да покажете на онзи, който ще има неблагоразумието да ви “атакува”, какво ще му се случи. Успокойте се, никой няма да дръзне да ви притесни сега.

ДЕВА
В понеделник Девите са напрегнати. До голяма степен това ваше състояние се дължи на усещането за самота, а в някои случаи – на изоставеност, но това съвсем не е така. Имате приятели, които никога няма да ви изоставят, а те в най-скоро време ще бъдат причина за голямата ви радост. Постарайте се да гледате ведро на нещата около вас.

ВЕЗНИ
Ден на спокойствие, приятни спомени и добро самочувствие. Днес между вас единствено притеснени са бизнесмените, които имат противоречия със своите съдружници и партньори. Макар че положението ви не изглежда добро, няма от какво да се притеснявате. Очакват ви много успехи. Не влизайте в конфликти с колеги.

СКОРПИОН
Много изпитания преминахте вие и бяхте подложени на големи натоварвания, но успяхте да преодолеете трудностите и сега се радвате на заслужени постижения. Спокоен е понеделник и ви предразполага към приятелство и любов. Привлекателни и едновременно приветливи, днес вие имате голяма нужда от близост и ласки.

СТРЕЛЕЦ
Днес Стрелците ги очакват големи преживявания. Някои от вас са потиснати, тъжен е денят, в който изпитват любовна самота и изоставеност. Има и такива, които са решили да се отдадат на отдих и да не правят нищо през целия деня. Каквито и да са желанията ви и емоциите, постарайте се да отделите време за себе си. Не пренебрегвайте съветите на жена относно ваше намерение да търсите сметка на хора, злословили по ваш адрес.
КОЗИРОГ
Външният ви спокоен израз не отговаря на вашето вътрешно състояние, където с пълна сила бушува усещането за изолираност. Но въпреки това усещане сега никак не ви липсват възможности за приятни изживявания в компанията на любимия човек или в приятелски кръг. На бизнесмените им предстоят делови контакти. Ползотворно сътрудничество ще имат от човек на висок пост.

ВОДОЛЕЙ
Неспокойни и развълнувани са много от вас. Най-често вкъщи се чувствате потиснати от редица негативни усещания. Онези от Водолей, които изпитват неудобствата на любовната раздяла, нека пречупят гордостта си и да потърсят желания контакт. Той няма да ви бъде отказан, дори подобна реакция е очаквана и много желана. Така ще затвърдите позициите си в бизнеса и ви очакват само добри неща.

РИБИ

Понеделник е добър ден за вас – настроението ви е добро. Повечето от вас сега са доволни от развитието на делата си. Възможността да осъществите успешна делова среща днес е много съмнителна. В много случаи може да се получи разминаване. Не правете ретроспективен преглед на неотдавнашните си делови проблеми. Те са останали в миналото, заемете се с настоящите такива и ги разрешавайте последователно.

коментара

Продължете с четенето
Loading...
loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

януари 2019
П В С Ч П С Н
« дек.    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

ПОПУЛЯРНИ