Свържете се с нас

Таблоид

„Седмицата – въпроси и отговори“ с гост инж. Росица Димитрова

Публикувано

на

Срещаме ви и с инж. Роси­ца Димитрова, управител на „Водоснабдяване и канали­зация“ ЕООД – Благоевград, за да разберем кога, с кол­ко и защо е наложително да бъде увеличена цената на водата.

– Само преди дни мина общо­то събрание на В и К асоциаци­ята. Там стана ясно, че е нало­жително цената в Югозападна България да бъде увеличена. Около това мнение се обеди­ниха г-жа Димитрова, кметове на Общини и представители на В и К асоциацията. Беше ре­шено поскъпването да е до 30 %. Крайното решение ще бъде взето от КЕВР. То предстои. Да започнем с това кои са факто­рите, които налагат цената на водата да бъде увеличена?

– Здравейте. Първо да кажа, че ми е изключително приятно, че се вълнувате от тази тема. Позволявате ми да внеса ясно­та по нея защото колкото и да е неприятно за обществото и нашите потребители от област Благоевград като чуят за пос­къпването обявено в медийното пространство си мислят, че ще бъдат извършени спекулации с приходите. Едва ли не положе­нието ще е същото. Наложител­но е да се извърши едно такова поскъпване на комплексната услуга защото това нещо не се е случвало от 2010 година. 2013 година е имало едно леко по­вишение с 0,02 стотинки, което е нищожно. 2016 година беше изготвен бизнес план, който беше внесен в асоциацията за съгласуване. Той беше съгласу­ван, но в предвид това, че на на­шата територия трябваше да се извърши консолидация, която не се случи. Но все пак разши­рихме обособената територия. Община Петрич взеха решение. Ние бяхме принудени да напра­вим корекции на нашият бизнес план и затова към онзи момент КЕВР отказа да разглежда вне­сеният бизнес план и одобрен естествено от общото събрание на асоциацията по В и К на об­ласт Благоевград. Така че пре­ди няколко дни на 09.10.2018 г. се състоя извънредно за­седание на общото събрание. Бе съгласуван новият прера­ботен бизнес план. Също така беше сключено допълнително споразумение към основният договор, който имаме с асоци­ацията по В и К, в който беше включена вече и община Пе­трич. Така че от 01.01.2020 година ние ще можем да предоставя­ме услугите на територия­та на община Петрич, а от 01.01.2019 г. – на територията на община Струмяни. Това ще стане поетапно. Сега отново да се върнем на темата за цената. В предвид всичко това, което казах и изложих наложително е защото факта, че не се консо­лидирахме из­ключи възмож­ността да се кандидатства по европейски програми. Ус­ловията по ОП „Околна среда“ бяха да има такава консо­лидация. Това нещо при нас не се случи затова и неможахме да получим оттам един финан­сов ресурс за подмяна на стара­та водопроводна мрежа. Имаме пречиствателни станции, които са изключително сложни за поддръжка и експлоатация, но едновременно с това и много важни, за да можем да предос­тавяме качествена услуга. Със сигурност сме постоянно кри­тикувани за авариите, които се случват. Ние сме отворени за гражданите и те винаги могат да получат необходимата ин­формация. За 2017 г. авариите са около 1800 на брой. Имаме сериозна нужда от подмяна на мрежата. Средно между седем и десет аварии на ден, което значи, че положението е изклю­чително тежко.

– Тоест вие в момента разчи­тате само на държавата?

– Не точно. Всичко което се отпуска отива първо в Община Благоевград. Нищо директно не идва към нас. Ние се издър­жаме от таксата, която събира­ме от нашите потребители. 97 процента от таксите се плащат редовно, но има и малка част нередовни платци. Парите за реконструкция се отпускат на общините. Всички кметове, които са по-активни получават такова финансиране.За нас е добре. Такива проекти се ре­ализират и на територията на община Благоевград, и на об­щина Банско и на община Гоце Делчев. Всичко, което се прави е в полза на гражданите на съ­ответните общини, за да се по­добри и нашата услуга. Хубаво е да се знае, че мрежата която ние поддържаме е публично общинска и държавна. Това значи, че цялата инфраструк­тура е собственост на съответ­ната община. Така че кметовете трябва да бъдат максимално ангажирани. Екипите в общин­ските администрации трябва да ни съдействат, за да предос­тавяме по-качествена услуга на потребителите. Знаем, че имаме пропуски, но сме отворени към кри­тики. Нека гражданите да не се притесняват и да внасят сигнали, да внасят предложения и въпроси. Не искам да се оправдавам с амор­тизираната мрежа, но факт е, че тя е такава. Миналият програмен период бяха реализи­рани само проекти на територията на община Сатовча, община Симит­ли – частично и община Банско. Даже големият воден цикъл се довършва и в настоящия про­грамен период. Имаше частич­на подмяна и в Благоевград – Струмско, Грамада и Четвър­ти Микрорайон. До някаква степен там където е подмене­на мрежата няма проблем. В същото време водопреносната мрежа е остаряла в по-голяма­та си част. Така че дори и да по­даваме качествена вода отго­варяща на Наредба №9, влезе ли в разпределителната мрежа качеството намалява. Тя придо­бива цвят, мътност, дори и пе­съчинки. Хубаво е хората да го знаят това. Няма друг начин да се отстранява авария освен да се копае. Естествено след това има недоволство от гражда­ните. На някои места има и за­пушване на во­домери. Но пък ние сме за това. Гражданите ви­наги могат да сигнализират. Ние реагираме бързо и макси­мално оказва­ме съдействие. След като се извършват из­копни работи няма как да не попадне във во­допроводната мрежа песъчин­ки и камъчета. Тук говорим и за вътрешните мрежи по жи­лищните блоко­ве. Там също не е подменяна и прави проблеми. Но това вече не е наш проблем, а на потребителите. Ние отгова­ряме до водомерният възел. Ху­баво е да се знае, че сега когато се прави саниране на блоковете е добре да се смени и вътреш­ният водопровод.

Правили ли сте сметки кол­ко общо ще излезе смяната на подземната структура в цялата област?

Правени са проучвания. Из­готвяни са мастър планове за периода 2009 година – 2012 година. Около 900 милиона за цялата област. Те включват и направата на пречиствателни станции. Готви се закон за В и К. Търсят се идеи за финансира­не. Дори и да се бяхме консоли­дирали сумата е доста голяма. По ОП „Околна среда“ между консо­лиди­раните друже­ства ще бъдат разпределени милиард и триста милиона. Там ще бъде трайно решен проблема с во­доподаването. При нас не ста­на консолидация, не е правено нищо. Търсят се варианти за решаване на проблемите. Ние ще продължим да се справяме с възможностите, които имаме. Въпреки че цената на водата не е вдигана досега ние изпъл­няваме програмите си на 100 % и за 2017 година и за 2018 година. Работим с общините много добре и се съобразяваме с предложенията, които имат. Знаем проблемите във всяко едно населено място.

Връщаме се пак към цената на водата. От сайта на КЕВР се вижда, че цената на водата при нас е много по-ниска отколкото в страната. Опитваме се с една финансова дисциплина да дър­жим В и К Благоевград на едно от челните места. Това личи и от многото награди, които полу­чаваме. Иновациите и пробле­мите, които се опитваме да ре­шаваме са факт, но няма как да се справим към настоящият мо­мент с тази цена на предоста­вената услуга. Към момента действащата цена е 1.67 с ДДС. На териториите на общините, на които няма изградени пречист­вателни станции цената е мно­го по-ниска. Искаме едно много разумно увеличение на цената на предоставената услуга. Меж­ду 20 и 30 процента. Това което КЕВР одобри, това ще бъде. Не бих казала, че много ще се вло­ши финансовото състояние на съответното домакинство от това увеличение. Най-много до два лева ще се оскъпят сметки­те за месец.

– Като гражданин да ви по­питаме. Може ли да има ниска цена и добро качество?

– Със сигурност НЕ. И към момента с малки средства ние се опитваме да бъдем едно от водещите дружества. Няма как без пари да реализираме по-ма­щабни проекти. Необходими са средства и техника. Работят над 500 човека. Обслужваме над 130 населени места. Запла­тите на тези хора бих казала, че са ниски и само отговорността ги държи още при нас. Тук е мо­мента да им благодаря. Имаме доста добра социална полити­ка. Визирам управлението на В и К като търговско дружество. Може би това кара хората да останат да работят при нас. На­емаме много млади инженери. Средната възраст на персонала е около 40 години и това може само да ме радва. Общият брой на квалифицирани работници е доста сериозен и това ни по­мага да се справяме със сери­озните предизвикателства в ежедневието и ограниченият финансов ресурс, с който раз­полагаме. Благодаря на нашите служители и моля гражданите на област Благоевград да проя­вят още малко търпение и раз­биране. Мисля че това увеличе­ние ще ни даде възможност да предоставяме по-добра услуга.

Мисля че това ще го осъзна­ят самите потребители на един по-късен етап. Когато сами се убедят, че това е било необхо­димо.

Вестник “ Топ Преса „

коментара

Таблоид

Екшън в Югозапада! Съседи се биха с лопати

Публикувано

на

Полицаи от Кюстендилско работиха по сигнал за ожесточена разправия между съседи, завършила с побой и сериозни контузии.

Междусъседска разпра се разиграла вчера в село Шишковци. При кавгата е пострадал 66-годишен мъж, който е настанен в кюстендилската болница със съмнения за черепномозъчна травма и счупена кост на предмишница. Бил е удрян с лопата от негов 59-годишен съсед. По случая е започнато досъдебно производство в РУ Кюстендил. Уведомен е дежурен прокурор.

коментара

Продължете с четенето

Таблоид

Инж. Росица Димитрова, управител на «Водоснабдяване и канализация» ЕООД – гр. Благоевград: Радваме се, че хората започнаха да проявяват разум по отношение на заплащането на водата и не се поддават на провокации

Публикувано

на

Дружеството, което отговаря за осигуряването на питейна вода на над 200 000 жители в Благоевградска област – „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Благоевград, отчита повишена събираемост на задълженията на потребителите и положително развитие в населените места, в които от началото на тази година голяма част от потребителите отказваха да заплащат за ползването на услугата.

„Радваме се, че хората разбраха същността на нещата и че се убедиха, че неплащането не е решение. Доставянето на питейна вода, отвеждането и пречистването на отпадъчни води е услуга, за чието ползване се дължи заплащане – така, както и за всяка друга услуга“, коментира управителят на дружеството инж. Росица Димитрова.

Миналия месец по повод на поредните протести за цената на водата в Пиринско, управителят на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Благоевград излезе с изрично обръщение, призоваващо всички партии и кандидати за кметове и общински съветници да не „посягат“ с нечисти мисли към проблемите на водата. „Водата е природен ресурс, който е добре да се цени и опазва. Но водата е и услуга, за която трябва да се плаща. Още повече, че касае живота и здравето на хиляди хора“, посочи тогава инж. Росица Димитрова, апелирайки да не се прави политика с водата на гърба на хората, тъй като „тя няма цвят“.

Все повече хора от община Струмяни и населените места от областта, които отказваха да заплащат задълженията си, са започнали поетапно да ги погасяват. От „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград посочват, че все повече хора осъзнават, че неплащането на задълженията може само да усложни нещата и да се стигне до там, че да се наложи потребителите да заплатят и съдебни разходи. В случай на неспазване на задълженията и липса на съдействие, служителите на дружеството следват законовите процедури и пристъпват и към спиране на водоподаването на некоректните потребители.

„Длъжни сме да защитаваме интереса си и да събираме своите вземания – все пак ние сме 100% държавно дружество и всичко друго би било безотговорно както към работата на дружеството, така и към коректните ни потребители, а и би възпрепятствало дейността на дружеството и изпълнението на преките ни задължения“, коментира още инж. Димитрова.На тези, които имат затруднения и не могат да заплатят задълженията си веднага, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Благоевград предлага разсрочено плащане, като процедурата е изключително улеснена. Единственото, което трябва да направят хората, които искат да се възползват от тази възможност, е да попълнят заявление за разсрочено плащане. Това може да стане във всяко едно от регионалните поделения на ВиК дружеството – в Благоевград, Симитли, Разлог и Гоце Делчев. След одобрение на искането им техните задълженията могат да бъдат разсрочени за период от 3 месеца до 1 година.

За улеснение на потребителите още от следващия месец „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Благоевград ще пусне и още една услуга – т.нар. „мобилни каси“. Екипи на дружеството ще посещават на място селата, за да инкасират на място задълженията на абонатите, издавайки на момента и фактура за плащането.

Още отсега от компанията съобщават, че техните екипи ще се легитимират и ще бъдат с екипировка и отличителните знаци на дружеството, за да не се доверяват хората на измамници и мними касиери.

„С това допълнително ще улесним потребителите и ще добавим още един начин за плащане към сега съществуващите – чрез касите на дружеството, Easypay, клоновете на Български пощи и Общинска банка и онлайн чрез e-pay“, коментират още от компанията.

„През 2014 г., когато поех управлението на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Благоевград, дълговете на дружеството бяха в размер на близо 1,8 милиона лева. Имаше неразплатени около 1 млн. лева задължения към доставчици и 850 хил. лева задължения към Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ – Благоевград. С наложената изключително строга финансова дисциплина и организация, постепенно успяхме да стопим тези задължения, като буквално до няколко месеца ще ги изплатим изцяло“, коментира още инж. Димитрова. Тя добави, че всичко това се случва на фона на задържаната години наред без промяна цена на водата, при постоянно поскъпване на всички услуги, цени на труд и материали, както и без каквото и да било ощетяване на работещите в дружеството. „Напротив – увеличаваме заплатите на служителите, като в момента средната брутна заплата е над 800 лева, а и при всеки празник раздаваме допълнителни бонуси. Дружеството е финансово стабилно и се стремим да го превръщаме във все по-привлекателно работно място, особено за младите хора, които сега завършват своето образование и търсят възможност за професионална реализация“, каза още управителят на ВиК-Благоевград.

От месец септември „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Благоевград ще има и собствен кол-център, който допълнително ще спомага за събиране на задълженията. Служители, които са преминали специално обучение за целта, ще комуникират с потребителите и ще управляват с помощта на специализиран софтуер процеса на погасяване на задълженията и ще контролират периодичността на плащанията, както и ще отговарят на въпроси на потребителите и ще им съдействат за улесняване на този процес.

Вестник “ Топ Преса “

коментара

Продължете с четенето
Loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

август 2019
П В С Ч П С Н
« юли    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

ПОПУЛЯРНИ