Свържете се с нас

Интервюта

Веселин Стаменов пред Мариета Димитрова: Читателите и Интернет ми върнаха вярата, която цензурата дълго се мъчеше да убие!

Публикувано

на

– Това е моят колега жур­налист и писател г-н Веселин Стаменов. Много ми е при­ятно, че си тук в студиото. В това студио си позволявам да ти говоря на ти, защото ние сме приятели.

– Аз ще отговарям както ка­жеш, защото съм изцяло на територията на Blagoevgrad-news. Това е много притесни­телно за мен. В „Неудобните“ мога да си правя каквото ис­кам, но тук не. Под обстрела на твоите въпроси съм мал­ко притеснен. Не един и два­ма си отстреляла медийно, така че трябва да внимавам.

– Ти няма да си от отстре­ляните. Днес съм те покани­ла, за да разкажем малко повече на нашите зрители за това, което предстои след­ващата седмица. Ще изле­зе на пазара последната ти книга.

– Тоест поредната. Аз се надявам да не ми е послед­ната.

– Имах в предвид послед­ната, която е сега написана. Много наши зрители са за­познати с твоето творчест­во. Аз лично имам честта да притежавам всички книги написани до момента и из­дадени от теб. Безкрайно истински неща пишеш в тях. Искаше ми се сега пред на­шите зрители да направим една пред премиера на тво­ята книга. Да разкажеш за нея. Първо как ще се казва, второ какво ще четем в но­вата книга на г-н Стаменов. Много хора ще тръпнат в очакване дали няма да се намерят някъде из страни­ците.

– Мариета, преди всичко искам да ти благодаря за това, което правиш за мое­то творчество, като колега и като приятел. Защото тук конкретно говорим за истин­ската свобода на словото. Както знаеш, моите книги са жертва на тотална цензура от разпространението, за­това искам да акцентираме върху това. Искам да ти бла­годаря. Да знаете, че за по­реден път Blagoevgrad-news доказва, че една от най-сво­бодните медии в тази дър­жава. Защото тук могат да се говорят за неща, които са забранени на много други места. Затова ти благодаря, че говорим за моето твор­чество, което не се долюбва много от много хора и не мога да си обяс­ня защо. Което е глупаво. Досега занимавахме пуб­ликата с книги от национален план. Вдъхновението беше такова, пък и дълго време не бях издавал книга заради цензурата. Сега читателите ме намериха във фей­сбук и аз започнах да си реализирам стари проекти, кои­то се отпечатаха в нашето издател­ство Топ Медия Прес. Сега обаче, през по­следната една година рабо­тя върху този нов проект, който ще излезе идната сед­мица. Нека не ви звучи про­вокативно, но новата книга на г-н Стаменов се казва „Да го духат справедливите“. Тя е точно в стил Стаме­нов, корицата е точно в стил Стаменов. Не сме избяга­ли изобщо от стила, който съм наложил като автор. Нямам и на­мерение да бягам от този стил. Мисля, че намерих себе си като творец тук, но реших да снижим малко ситу­ацията и да се върнем в малкия град, в затворения свят на обик­новения бъл­гарин. Не чак толкова на обикновения, а на местна­та власт, на местният фе­одализъм, на хората овлас­тени.

– Ей сега притесни толкова много хора. Цялата област сега според мен ще мисли. Всички феодали, олигарси ще се чудят дали фигурират вътре в книгата.

– Няма как. Занимавам се с регионални медии. Тепър­ва започвам с национални медии. Новината продължа­ва, че книгата ще се прода­ва с най-новият продукт на Топ Медия Прес – списание „Ъндърграунд“. Едно списа­ние, което ще е безплатен подарък към книгата. Все­ки, който ще си поръча кни­гата от фейсбук, от нашите страници ще получава и списанието. Ти си специал­но поканена като автор на списанието. Обещавам, че няма да има никаква цен­зура. Едно списание на под­земната медия, на медията, която е неофициалната. Ние ще правим тези медии и ще се храним от тези медии. Нашите за­плати и хонорари ще идват от наши­те читатели, а не от олигарсите.

– Аз затова ис­ках да си погово­рим, защото и при последните книги, които издаде иска­ха да те пресират. Не искаха да ти разпространяват книгите в книжар­ници. Върнаха ги, но ти реализира едни невероятни продажби само през интернет и фейсбук страници­те. Хората искаха да те четат и те намираха и поръчваха. Тоест не успяха с този план.

– Всичко тръгна от книга­та, която презентирахме в „Неудобните“ – „Размисли

 от килията“. Обадиха се от Хеликон, че искат да прода­ват тази книга, понеже има голямо търсене. Ние бяхме отпечатали 500 бройки. Тези 500 бройки свършиха за една седмица. Аз се вдъхно­вих, че има смисъл. Имах го­тови ръкописи, които чакат. Както казва Йовков: „Писа­нето е болестно състояние“. Издадох си готовите ръко­писи и също ги предоставих на Хеликон, но един слън­чев ден Хеликон ми пращат email, в който ми казват, че по решение на борда на ди­ректорите на Хеликон АД не могат да разпространяват книгите. Попитах защо. Пъл­но мълчание. Предишните разпространители реагира­ха по същия начин. В първи­ят момент си помислих, че хората не ме искат. Не може да се буташ там където не те искат.

– Ако не те искаха, няма­ше да реализираш такива продажби в интернет.

– Да. Първоначално когато ги пуснах в интернет целта беше да се отърва от налич­ностите. В един момент се получи фурор.

– Преиздаваш тиражи.

– Да.

– Което показа, че всъщ­ност хората търсят и искат да четат.

– Да. Тук вече идва темата за свободните медии. Сво­бодните социални медии. Във фейсбук имам около 20 000 последователи. Не съм и сънувал, че мога да реализи­рам такива продажби през една фейсбук страница. Аз на практика вече нямам нужда от разпространители. И тази книга ще се продава само на моята фейсбук стра­ница и в моите партньорски мрежи – store.bg, ozon.bg и книжарници Вooktrading, къ­дето засега няма цензура. Много им благодаря. Нямал съм проблеми досега. Кни­гите се продават. Хората ги рекламират. Вижда се, че има смисъл в това, което правя и това дава стимул да продължаваме. В последно време ние с теб се занимава­ме само с тези местни тъпо­тии и абсурди. В последното предаване на „Неудобните“ пак става въпрос за една такава тъпотия. Гледайте я. Имате какво да видите. Там между иронията и сар­казма може да усетите отчаянос­тта на едни регионални журналисти, сблъсквайки се с местния феодализъм. В конкрет­ният случай книгата „Да го духат спра­ведливите“ е точно с тако­ва послание. Няма нищо черно в този живот. За първи път моя книга има що годе някакъв по­ложителен край.

– Аз знам, че ти не оби­чаш преди да е излязла книгата да казваш де­тайли от нея. Ще видим ли познати лица от нашият ре­гион.

– Ще раз­познаете институциите. За­щото за повече от 13 години в медийния бизнес и близо 9 години в регионалния ме­диен бизнес, героите нямат никакво значение. Модела е един и същ. Тук в конкрет­ния случай се извършва едно престъпление от човек, който е близък до шеф на институция. Синът на шефа на институцията извърш­ва престъплението. Цялата система – местна, изпълни­телна, законодателна власт са вкопчени как да потулят това престъпление, а прес­тъплението е наистина теж­ко, сериозно, болно, сърце­раздирателно. Това вади на светло цялата тази помия от обвързаности, цялата тази система от плетеница, свин­ски черва, както искате така ги наречете от зависимости, от задкулисие в един малък провинциален град. Градът е близо до София неслучайно. Става въпрос за Костинб­род. Това е един много инте­ресен град. Той е пример за подобен вид конгломерат. Там наистина говорим за кланове, за истински картел. Защото ако говорим за един много малък град, в него има един феодал с много пари. В един малък град са съсре­доточени доста интереси, доста бизнес, доста корпо­рация. Тук влиза и паралел­ната държава. Вкарал съм и ролята на кардарашите. На тях никой нищо не може да има каже. Задку­лисие. Винаги Со­фия ни е виновна. Тази книга има точно тази мисия. Където и да жи­веем в България, дори в чужбина да се огледаме какви са ни връз­ките, с кой имаме отношение, какво правим, докъде участваме. Това искам и спазвам каузата си, че на­шите продукти ще бъдат изяве­ни свидетели на своето време. Аз вярвам, че една книга има наис­тина дълъг жи­вот. Тя ще остави трайна следа и за бъдещите по­коления. Ще по­каже реалността такава каквато е, а не платена­та манипулация. Най-лесно е Ма­риета да отидеш до един политик и да му кажеш дай ми 20000 лева да ти напи­ша биографията. Това е иде­ален катапулт за един автор.

– И са го правили.

– Да де.

– Не ми се иска да издава­ме много от тази книга. Ху­баво е хората да прочетат.

– Заглавието казва всичко. Да има стане ясно на спра­ведливите, че трябва да го духат. Вдъхновен съм и от репликата на Стефан Цанев: „Ако срещнете честен човек, убийте го, за да не се мъчи!“ За мен реалната оценка е читателската оценка. В кни­гата има послание написано със сърце. Читателят ако ми даде за пореден път шанс ще го усети. Мисля, че наистина ще остави трайни следи в него защото тук говорим за престъпление, което води до

 тежки страдания. За нехай­ството на местната власт относно това престъпление. Това четиво няма да пощади за пореден път читателите. Ако някой очаква вътре ро­мантика, няма смисъл да ми дава шанс. Смятам, че има какво да се прочете. Наисти­на съм много вдъхновен да рекламирам каузата на тази книга, защото тя ще остави трайни следи у читателите.

– Убедена съм. Много ти благодаря затова, че избра ефира на Blagoevgrad-news да направиш предпремиера на твоята книга. Да кажем отново на нашите читатели, че книгата ще бъде следва­щата седмица на пазара във фейсбук – на страницата на Веселин Стаменов писател, където може да си поръч­вате книгата. Сигурна съм, че си заслужава. Аз още не съм я прочела, но ще имам възможността.

– Това е първата медия, където презентирам. Благо­даря ти за подкрепата. Не съм и очаквал нещо друго от теб разбира се.

Мисля, че заедно можем да направим много неща. Официално те каня като ав­тор на списание Ъндъргра­унд. Мисля че то ще говори само по себе си. Това е един бонус към читателите, но нека да излезе то и тогава ще го коментираме него. Трябва да видим изцяло концепцията.

– Да. Нека оставим нещо за читателите и при следва­щата ни среща.

Вестник “ Топ Преса “

коментара

ВМРО

Ангел Джамбазки: Благоевградчани и жителите на кв. „Струмско“ показаха, че  пазят българския дух жив!

Публикувано

на

В Благоевград в кв. „Струмско“ се проведе грандиозен фолклорен празник – да се хванем на хорото. На концертът Илия Луков изпя едни от най-обичаните български песни, а пък танцова формация „Мездра“ водеха най-дългото хоро.

 Това е една родолюбива инициатива, която е продиктувана от стремежа да възродим народните традиции, фолклор и бит. На събитието взеха участие и 11 самодейни състава от Благоевград, които лично бяха наградени от евродепутата Ангел Джамбазки, който призова мнозинството да помним и пазим корените си, да обичаме фолклора си, и чрез него да пазим българщината.

 На т.нар. най-дълго хоро присъстваха над 1000 човека. Евродепутатът Ангел Джамбазки се обърна към всички присъстващи със следните думи:

 Уважаеми граждани на Благоевград,

 Благодаря Ви, че сте избрали да се съберете тук, за да си спомним кои сме ние българите. Точно в Благоевград – сърцето на Пиринска Македония, където живеят най-коравите българи. Когато говорим за Македония нека си кажем още едно нещо. За нас българите, Македония никога няма да бъде нито Северна, нито Южна, нито Горна, нито Долна. Тя винаги ще бъде една – братска и българска земя.


Ангел Джамбазки – Евродепутат и заместник-председател на ВМРО – Българско национално движение и Методи Байрактарски – Медиен мениджър и зам.-председател на редакционния съвет на Топ Преса…

 След концерта се срещам с Евродепутатът и заместник-председател на ВМРО – Българско национално движение Ангел Джамбазки, с който сме приятели от доста време, но етикета изисква да си говорим на Вие!

 Г-н Джамбазки, срещнахте се с хората то благоевградският квартал Струмско, как ви се сториха струмчани?

– За мен винаги е радост да дойда в Благоевград, тъй като този град е крепост на ВМРО и българщината. Връзката с хората от Пиринска Македония е изключително важна, както за мен, така и за моята организация, поради тази причина още в началото на мандата първата приемна, която открих беше тук. За пореден път благоевградчани и жителите на кв. Струмско показаха, че  пазят българския дух жив. Защото именно чрез песните, танците и традициите си сме запазили националната си идентичност.

Аз благодаря, че подарихте този празник на хората от моя роден квартал, бихте ли продължили с подобни инициативи?

– Разбира се. Отново искам да подчертая колко важни са българските традиции за мен. Това ни държи живи. В момента се наблюдава и едно своеобразно възраждане на интереса към традиционната българска фолклорна музика. Виждаме колко много фестивали на народната носия и българските обичаи има. Това е начинът да запазим своите обичаи в модерния свят. Аз винаги ще подкрепям инициативи, които си поставят за цел да съхраняват българското.

От сцената казахте, че тук в югозапада хората са най-корави от коравите българи.

– Хората от Пиринския край са доказали себе си като добри българи, родолюбци и бойци за българщината. От този край са тръгвали войводите към поробените земи на българското землище на запад и на юг от Пирин планина. Македония е и люлката на българското Възраждане. Но в крайна сметка не трябва да се делим. Всеки регион в България има с какво да се похвали. Въпреки, че трябва да се гордеем с родния си край, всички сме българи, всички сме един народ.

Много харесвам ВМРО заради твърдата позиция срещу социалния паразитизъм, как си представяте по-нататъшните мерки?

– ВМРО е първата и единствена организация, която представи цялостна завършена концепция за решаване на проблема с циганските несоциализирани групи. Време е държавата да престане с двойните стандарти по отношение на своите граждани. Циганите имат един своего рода статут на привилегирована общност, която поради електоралното си влияние може да си позволи да потъпква законите в страната. Проблем са и т.нар. „мерки за интеграция на ромите“. Голяма част от НПО-тата в страната задълбочиха проблема…

Цялото интервю четете в печатното издание на Топ Преса

 

 

коментара

Продължете с четенето

Интервюта

Велислава Апостолова: Правото и журналистиката вървят ръка за ръка

Публикувано

на

„Свърши се… Официално: Магистър по Право (Второ висше) !!!

 Написа в личният си профил във Facebook г-ца Апостолова и ние решихме да я поканим в рубриката ни „Лица От Югозапада“

Разкажете малко за себе си.

 – На 28 години съм , от Благоевград. Завърших наскоро второто си висше образование – магистър по Право в Югозападния университет „Неофит Рилски“. В същия университет завърших бакалавър по Публична администрация.

 Кой учител повлия най- много за развитието ви като личност?

– Мисля, че съществена роля в израстването ми и личностното ми развитие изигра моята класна и учителка по български език и литература от Националната хуманитарна гимназия „Св.св.Кирил и Методий“ Илонка Белева. На нея дължа главно високото ниво на езикова култура, което се стремя да поддържам ежедневно в работата си на репортер. Не мога да не спомена и приноса на директорката на гимназията Севда Марковска, която ми беше учителка по немски. От нея съм получила не само знания по езика, но и житейски уроци.

Защо избрахте да се занимавате с медии във време в което България е на 111- то място по свобода на словото ?

– Работя в информационна агенция „Благоевград нюз“. Избрах да се занимавам с медии, тъй като в днешния свят когато всичко е на показ в социалните мрежи , и все по- трудно се различава истинската от фалшивата новина, е необходимо да има млади и будни хора, които да се стремят да представят истината пред обществото, колкото и нелицеприятна да е тя. Това, че сме на последните места по свобода на словото, според мен е моментна снимка на медийната среда, която рано или късно ще се промени. Затова се изискват ежедневни усилия , не само на репортерите, но и на обществото , чиято подкрепа към разследващата журналистика е много важна.

Къде пресечната точка между правото и журналистиката?

– Правото и журналистиката вървят ръка за ръка в известна степен. Познаването на законите улеснява работата ми на журналист. Всеки човек трябва да си знае правата и задълженията и от тук произтича ролята на репортера, който е призван да устоява обществения интерес и се стреми да е в полза на хората.

Цялото интервю четете в печатното издание на Топ Преса

 

 

коментара

Продължете с четенето
Loading...
loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

април 2019
П В С Ч П С Н
« мар.    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

ПОПУЛЯРНИ