Свържете се с нас

Таблоид

Отвориха Роженския манастир за посетители след нападението

Публикувано

на

Роженският манастир отново е отворен за посетители, предава БНР.

Продължава издирването на двамата мъже, част от групата, която извърши нападение в светата обител.

Петима души вчера бяха задържани от полицията.

Крадците са влезли в манастира и нападнали свещеника вчера. Според показанията те са опитали разбият зазидан прозорец, като най-вероятно са търсели скрито съкровище.

pik.bg

коментара

Крими

Мъж от Гоце Делче спипан да препуска пиян с колата си по среднощ

Публикувано

на

На 23.10.2018г. около 00:40 часа по ул.“Дунав“ в гр.Гоце Делчев, Р.М./38г./ от гр. Гоце Делчев е управлявал лек автомобил „Мерцедес“ с наличие на 1,32 промила алкохол в издишания въздух.

коментара

Продължете с четенето

Таблоид

Топ Преса пита областния кореспондент на Би Ти Ви: ще направи ли разследване по скандала с медията и дупнишката фирма „Юнион Ивкони“?

Публикувано

на

 Вчера в публичното прос­транство една определено скандална фирма, публику­ва отворено писмо до ме­диите в което обвини нацио­налната телевизия БИ ТИ ВИ в рекет. Ръководството на превозната фирма „Юни­он-Ивкони“ заяви: чувства­ме се длъжни да Ви кажем истината и обясним причи­ната за активното ни медий­но присъствие в ефира на БТВ и някои други медии. На 17 август 2018 г. мениджър продажби в БТВ оферира ре­клама за „Юнион-Ивкони“ в медията. На 20 август 2018 г. мениджърът в рекламния ни отдел отговаря: „Ще обсъ­дя нещата с ръководството, но чак такъв бюджет най-ве­роятно няма да са склонни да отделят.“ Следва период на „преговори“ и уточнения, в който няколко пъти бя­хме „медийни герои“ в по­добни фалшиви новини. На 27 септември мениджърът продажби в БТВ ни напомни за себе си, като ни изпрати договор за реклама за 50 000 лв. без ДДС месечно! По-долу ще видите извадки от него. Договорът не е по­дписан от нас.

ЦЕЛИЯТ ТЕКСТ НА ПИСМОТО МОЖЕТЕ ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТУК:

Уважаеми граж­дани,

Уважаеми кли­енти,

Уважаеми прия­тели,

Ние, ръковод­ството на „Юни­он-Ивкони“, се чувстваме длъж­ни да Ви кажем истината и обяс­ним причината за активното ни медийно присъствие в ефира на БТВ и някои други медии.

Фалшива новина

В последните някол­ко дни въпросната медия си позволи за пореден път да излъчи серия от репортажи, които внушават на аудито­рията невярна информация и да показват кадри без съ­гласието на заснетите граж­дани. Последният сюжет: шофьор на „Юнион- Ивкони“ в нетрезво състояние щял да управлява автобус по ре­довната ни линия от Лондон до София, но видиш ли бла­годарение на будни гражда­ни, наши клиенти това не се е случило.

Фактите

Автобус с ДКН СВ 9941 КР, из­пълняващ редовен курс по линията Со­фия- Лондон- София, следва да отпътува на 13 октомври 2018 г. от автогара „Виктория стейшън“ в Лондон в 22,00 часа местно време. Графи­кът за работа на екипажите, който е изцяло съобразен с Регламент 561 на ЕК, пред­вижда Шофьор 1, който е почивал повече от 48 часа в хотел в Лондон, да управля­ва автобуса до Германия /времето за шофиране без почивките е 9 часа/, откъ­дето да застъпят шофьори 2 и 3, които също са почива­ли 24 часа в хотел преди да застъпят. Шофьор 4, който е докарал автобуса до Лондон следва да се придвижи па­разитно /без да шофира/ до Германия, където да почива 24 часа, от където да про­дължи по друга дестинация.

„Будните граждани“ виж­дат пътник с униформа на „Юнион-Ивкони“ /Шофьор 4/, в когото се усъмняват, че е пиян. Въпреки уверенията на Шофьор 1 и на дежурни­те диспечери от Централата в София, че набеденият Шо­фьор 4 е пътник, който в този и следващия ден е в почив­ка, притеснените пътници викат полиция. Полицията констатира изрядността на документите и шофьорите и дори показва на пътниците резултата от пробата- 0,00 промила съдържание на ал­кохол в кръвта.

Държим да отбележим, че във всеки момент, както в Лондон, така и във всяка крайна точка, на която и да е наша международна линия, разполагаме с шофьор „на разположение“, който след­ва да обезпечи евентуален резерв при необходимост!

Автобусът отпътува със закъснение от автогара „Виктория стейшън“, но изпъл­нява курса по график в пълно съответствие с българ­ската и ев­ропейска норматив­ни уредби, нещо, кое­то вече е установе­но от кон­тролните ни органи.

Предисторията

На 17 август 2018 г.

 мениджър продажби в БТВ оферира реклама за „Юни­он-Ивкони“ в медията.

На 20 август 2018 г. ме­ниджърът в рекламния ни отдел отговаря: „Ще обсъдя нещата с ръководството, но чак такъв бюджет най-веро­ятно няма да са склонни да отделят.“

Следва период на „прего­вори“ и уточнения, в който няколко пъти бяхме „медий­ни герои“ в подобни фалши­ви новини.

На 27 септември мениджъ­рът продажби в БТВ ни на­помни за себе си, като ни из­прати договор за реклама за 50 000 лв. без ДДС месечно! По-долу ще видите извадки от него.

Договорът не е подписан от нас.

Резултатът

Поредната порция фалшиви новини, целящи да демонизират „Юнион- Ивкони“, и разбира се, сме на ясно, че ще продължат да бъдат продуцирани, за да „информират“ аудиторията на „независимата и обек­тивна, работеща в интерес на обществото българска медия“ БТВ.А иначе – Свобо­дата да избираме е отговор­ност.

Нашият отговор

Още днес, с това от­ворено писмо стартираме кампанията „НЕ НА РЕКЕ­ТА С ФАЛШИВИ НОВИНИ„. Като посредством всички наши информационни кана­ли, включително чрез соци­алните мрежи и брандинг върху автобусите ни, ще ин­формираме гражданите за всеки опит за изнудване от страна на която и да е ме­дия. Защото свободата да избираме е отговорност.

ПОСЛАНИЕТО НИ

Далеч сме от мисъл­та, че сме идеални. Напро­тив, ежедневно виждаме и се опитваме да отстраним стотици наши пропуски и грешки, но никога не сме си позволявали компромис с Вашата сигурност. Започ­нахме с един и благодаре­ние на усилията на екипа ни и Вашето доверие, днес оперираме с близо 400 авто­буса. Изпълняваме огромна дори за европейските стан­дарти задача, като годишно изминаваме 40 милиона километра и реализираме 2 500 000 пътувания с ясното съзнание, че неудовлетво­реността на дори и 1% от клиентите представлява огромна група от хора. Без­платно предоставяме со­циална обществена услуга под формата на отстъпки и намаления на стотици хиля­ди правоимащи граждани. Работим в един от най-труд­ните и нежелани за бизнес сектори, в който само в по­следните години фалираха 2/3 от операторите. С кли­енти, със служители, с шо­фьори пред обективите на всички вас, пред медиите, включително и пред тези от тях, които в нас виждат „ка­сичка“. А ние, трябва да си свършим рабо­тата и да осигурим спокойствието на тези хора, от които зависи сигурността Ви, защото не иска­ме и да помислим за ефекта от едноднев­ното преустановява­не на обслужването ни.

Обещанието

Да срещ­нем адвокатите си в съда с тези на БТВ и на всички техни „ре­портери“, както и на медиите, позволили си да разпространя­ват фалшиви новини и да уронват авторитета на „Юнион-Ивкони“. И да ви ин­формираме за резултатите от всеки един процес.

Съвсем скоро да ви разка­жем за това кой, как и срещу какво мотивира някои т.н. „разследващи журналисти“ да провеждат т.н. „журна­листически разследвания“.

Екип „Юнион- Ивкони“

СЕГА!!!

ТОП ПРЕСА е една от ме­диите които, определено се ангажира със въпросния скандал с цел допустимото ампутиране на пороците в медийния бизнес. Говори се за посегателство над журна­листи, за цензура, но никой не коментира фактът, че в повечето случаи, действи­ята на медиите, като цяло приличат на тези от БИ ТИ ВИ или просто се продават за некой лев.

Фактите са на лице и са ар­гументирани. Преди време именно от БИ ТИ ВИ и пре­даването на Мартин Карбов­ски, медийна група Топ Пре­са беше обвинена в „рекет“ . Според Карбовски сме реке­тирали една баба от Крибул, щото станала милионерка, търгувайки с надеждата на хората. След това предава­не за Топ Преса остана гор­чивината от недоказаната фалшива новина, а сина на въпросната баба подкара Хамър, построи хотел и пре­върна село Крибул във фе­одална зона. Всичко това

 благодарение на „милостта“ на Карбовски. За него явно е останало „моралното удо­влетворение“. Няма лошо. Всичко в името на свобо­дата на словото. Но редно е именно в този момент и това скандално обвинение, подкрепено с документи и аргументирани факти, бив­шият управител на фирма ВОЛТЕР ЕООД- Мартин, да излезе и да заяви – ще на­прави ли нов проект „Рекет“ на своето предаване Втори План излъчвано по БИ ТИ ВИ. Нали той се обяви срещу тази практика, нали от него се учим на обективността в журналистиката. Нали е идол. Време е до покаже ли­цето си и да заеме позиция. Ти си на ход господин Кар­бовски и всички разследва­щи журналисти от БИ ТИ ВИ. Покажете истината, свърже­те се с въпросната фирма, заснемете цялата кореспон­денция с вашия мениджър, искайте думата директно от шефа си. Действайте!

Бел. ред. – Преди време об­ластният кореспондент на БИ ТИ ВИ, управител на местна ПР агенция, обяви публично, че като медиен бос не одо­брява методите на „Струма“ и регионалните медии да се продават за пари, или да при­тискат рекламодатели…. Пи­таме той ще заеме ли пози­ция по скандала, ще напусне ли телевизията…? Колеги, що мълчите, бе?

Костадин Марков

Вестник “ Топ Преса “

коментара

Продължете с четенето
loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

октомври 2018
П В С Ч П С Н
« сеп.    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

ПОПУЛЯРНИ