Свържете се с нас

Таблоид

7-дневен поход през 6 планини посветиха на 6-и септември колоездачи от „Байкария“

Публикувано

на

Десет колоездачи от со­фийското сдружение „Байка­рия“ заедно със своя водач Васил Тодев предприеха ед­носедмичен колопоход през 6 планини,който посветиха на празника 6-и септември.

Снощи групата пристигна и остана да нощува в хижата „Попови ливади“ край Гоце Делчев, а днес пое към фи­налния си маршрут.

Водачът и основателят на сдружение „Байкария“; Васил Тодев отдели време и разго­варя с наш кореспондент за колопохода,както и за госту­ването си при прекрасните домакини на хижа „Попови ливади“; Митко и Ели Пир­нареви, които посрещнаха изморените от вчерашния им преход колоездачи и им по­дсигуриха всичко необходи­мо за почивка и пълноценен релакс.

За своя водач, инструктор, колегите от групата сподели­ха:

Васко е основател и дви­гател на сдружение „Байка­рия“. Познава Родопите като на длан и не само тях. Пъте­шествал е из доста интерес­ни дестинации в цял свят. Истински природолюбител, защитник, фотограф, планин­ски водач и най-вече приятел и добър човек с голямо сър­це.

– Като основател на сдру­жение „Байкария“; искам да Ви задам въпроса от кога съществува сдружението и какви са дейностите, с които се занимавате?

– От 2005 година насам сдружение „Байкария“ реа­лизира проекти, свързани с подобряване на условията за планинското колоездене в Родопите, природозащит­ни инициативи и устойчиво развитие в района на Бегли­ка. Тук искам да вметна да поздравя и благодаря на­собственика на хижа „Попо­ви ливади“; Митко Пирнарев за маркировката, която е на­правил и е с идеална ори­ентация.

Останахме възхитени и смеем да кажем, че много рядко по преходите ни сме срещали подобно нещо.

Нашият екип се състои от професионалисти, които въз­приемат планината като свой дом и имат умения, свързани с практикуването на различ­ни дейности на открито. Ние силно вярваме и в това, че работата с деца в планината помага за тяхното личностно развититие, себепознаване и контакт с останалите. За­това основната ни дейност е насочена именно към под­растващите. Организираме планински лагери с различни спортни и природозащитни дейности, като такива освен за деца организираме и за възрастни.

Идеята е хората да се на­сладят на природата, да се научат да я обичат и пазят.

– Сега сте почти на финала на на вашия маршрут бихте ли разказали кога тръгнахте от София, по колко киломе­тра изминавахте всеки ден, на каква възраст са участни­ците, къде ще бъде финалът и каква е таксата за участие в колопохода?

– Най-младият участник в колопохода е на 18 години, а най-възрастният на 40 годи­ни. Всички до тук се справиха отлично. Таксата за участие

е 420 лв. на човек и включва нощувки в „Заврачица“, До­бринище, хижа „Попови ли­вади“, Голешово, транспорт от Катунци до София, водачи, поддържащ транспорт и за­страховка „Злополука“. Так­сата е валидна при минимум 8 души. Максимален размер на групата е 14 души. Бяха се записали 12 души, но по здравословни причини два­ма отпаднаха и тръгнахме 10 човека на 1. септември от Со­фия с предварително начер­тан по дни и дори по часове маршрут, който както казах посветихме на днешния на­ционален празник. Преми­нахме през 6 планилни и вече сме на финала. Храна поръчвахме на поддържа­щия транспорт или купува­хме на място, където това е възможно.

Целият маршрут бе с ви­соко ниво на физическа и техническа трудност и изис­кваше добра предварителна подготовка. Имаше бутане, носене, пържени картофи и боб с наденица. Не сме го­нили някаква скоростна надпревара, изминавахме различни километри на ден от 30-40-50 и понякога малко повече километри. Много за­виси от терена.

Стартирахме с изкачва­не на Витоша и Черни връх. Качването бе по шосето от Драгалевци до връх Алеко и оттам през платото стигнах­ме до най-високата точка на планината. Продължихме на юг към Ярловския купен, от­където започнахме спускане към Ярема. Следвахме би­лото към връх Кръсто, след което започнахме спускане в южна посока към село Али­но, в чиито околности оста­нахме за нощувка. Общо за деня изминахме 45 км.

Следващия ден от Алино карахме към Самоков. Пре­сякохме града и по горски път, следващ река Малка Луковица, се изкачвихме до Боровец. Продължихме на юг, изкачвайки се към хижа „Чакър войвода“, където спряхме за хубава почивка и бира, след което продъл­жихме към Сарагьол и хижа „Марица“. Привечер изка­чихме и последния участък, достигайки до целта за деня – хижа “;Заврачица“.

Така, на 3. септември от хижата избутахме колелата до седловината Заврачица и поехме на изток по марки­рания маршрут към Белме­кен. Изкачихме склоновете на Ортачал и се спуснахме към циркуса на Казана, след което постепенно достигаме скалата Зъбчетоа, от там по стръмна пътека се спуснахме до спортна база „Белмекен“. По асфалта в посока Юндо­ла достигаме Филибелийска поляна, къде­то оставаме за нощувка след дневния преход от 30 км.

На четвъртия ден поехме към Родо­пите от Фи­либелийска поляна по горски път, спускащ се в посока на Аврамовата седловина. Тук преминахме от Рила в Родопите и продъл­жихме с леко изкачване към връх Велийца – най-висока­та точка в северозападната част на Родопите.

От Велийца следваше кратко спускане към живо­писното Орцево, след което продължихме в югозападна посока по билото, спускащо се към село Елешница по шосето стигаме Добринище, където и нощувахме. Общият ни преход за деня бе 57 км.

Петият ни ден започна с изкачване от Добринище по шосето за хижа „Гоце Дел­чев“. След около 9 км дос­тигнахме отбивката за гоце­делчевското село Брезница и поехме по горския път, в източното подножие на пла­нината. Следвахме този път до Брезнишките водопади, откъдето започна същинското изкач­ване по склоновете на Пирин. Пореди­ца от серпентини ни изведе до мест­ността Суватя на (1735 м), откъдето поехме на юг, след­вайки основното пиринско било. Продължихме още на юг, подсичай­ки склоновете на връх Орелякдо местността Добро поле, откъдето се спуснахме до крайната точка за деня – седлови­ната Папазчаир. Нощувката ни бе в хижа „Попови ли­вади“;, където за нас се погрижиха хижарите Митко и Ели Пирнарева, на които сме изклю­чително благодар­ни. Общо за деня изминахме по тежкия марш­рут 47 км, 2310 метра нагоре и 1730 метра надолу.Освен труден този маршрут бе и най-живописният, през който преминахме.

Днешната ни цел е Алибо­туш. От Папазчаир продъл­жаваме в южна посока, след­вайки основното било на Южен Пирин. За около 3 часа достигнахме седловината Парил – географска граница между Пирин и Алиботуш. Това е мястото ни за важни решения. Ако преценим, че имаме сили, ще продължим с изкачване към високото било на Алиботуш с изкачва­не на върховете Царев и Го­цев, които са на 2212 м, след което ще се спуснем към село Голешово или директно ще се потопим в автентична­та атмосфера на селото. Ще нощуваме в Голешово, а утре за финалаще направим едно лежерно спускане от Голешо­во до Катунци през Калиман­ци и ще се върнем в София.

– А какви са ви плано­вете за през есента?

През есен­та на 2018 отново ще посетим ка­ньоните и подземни градове на Кападокия. Ще се бази­раме в Гьо­реме и всеки ден ще пра­вим лъчови преходи, посещавай­ки каньона на Гълъби­те, каньона Мескендир, каньона на Любовта, Земи ка­ньон, Розо­вия каньон, множество раннохрис­тиянски църкви, подземния град Де­рикьою, каньона на Ихлара и куп други забележителности.

– И последно, бих искала да Ви попитам и за лагери­те, какви са дейностите и на какво учите вашите ла­герници? Това е вид бизнес и предполагам всички сте много усърдни към работата си.

– Това са изключително интересни лагерни дни, кои­то нашите лагерници пом­нят дълго и много от тях се връщат и лагеруват с нас и ползват професионалните услуги и бази на сдружение „Байкария“ отново и отново. Да, това нашият бизнес. Аз съм завършил география, но така и не заработих по специ­алността си, която въпреки това ми помага много в на­стоящото ми поприще, което се е превърнало в голямата ми любов.

По време на нашите лагери играем екипни и тонизиращи игри; изграждаме умения за пребиваване сред природа­та; ориентираме се и работим с карта и компас; провежда­ме пешеходни преходи сред дивата природа; караме пла­нински велосипеди и се учим да работим с тях; плаваме в тихите води на язовира; ка­терим се и работим с въжета и инвентар за катерене; пра­вим ботанически турове и наблюдаваме птици; изобщо – забавляваме се.

Вестник “ Градът “

коментара

Таблоид

До края на април ще заработи интелигентната система за безопасен трафик по АМ „Струма“

Публикувано

на

От АПИ обявиха, че апаратурата струва 3 000 000 лева.

Интелигентните уреди ще имат общ център за управление на трафика, който ще заработи след завършването на строителните работи на участъка между Благоевград и Крупник, тъй като изграждането му е предвидено в Лот 3.1 на АМ „Струма“.

От АПИ определиха временният контролен център за управление на трафика да е в сградата на Областното пътно управление в Благоевград. 10 оператори ще работят по предварителни разчети в Пътното управление. Системата ще функционира в 24-часов режим.

Операторите ще имат достъп до всички камери и сензори, монтирани по трасето на магистралата. Видеонаблюдението ще се осъществява чрез видеостена, на която в реално време ще се проследява пътната обстановка. Освен това операторите ще могат да управляват съдържанието на информационните табла, поясняват още от АПИ.

Припомняме, че въпреки скъпата система, по време на гъста мъгла на АМ „Струма“ стана верижна катастрофа с 30 автомобила. Мъж от Санданско бе прегазен на пътя, в момент, когато излязъл да предпупреждава шофьорите за тежкия инцидент. Други 14 души пострадаха с различни наранявания.

 

коментара

Продължете с четенето

Таблоид

Предупреждение от външното ни министерство: Има риск от тероризъм в Република Северна Македония

Публикувано

на

Българските граждани, посещаващи Република Северна Македония в следващите дни, да отчитат съобщенията за повишен риск от терористични атаки, препоръча Министерствот на външните работи.

Посолството на Р България в Скопие информира, че на 15 февруари 2019 г. около 20.00 часа МВР на Република Северна Македония /РСМ/ публикува съобщение, което гласи: „Полицията на РСМ проведе оперативно-технически мерки и обиски на няколко обекти, свързвани с потенциални планове и намерения за извършване на терористични актове на територията на РСМ от страна на радикални структури, поддръжници на групировката „Ислямска държава“.

Два часа по-късно американското посолство в Скопие обяви публично съобщение, че е налице повишен риск от терористични атаки, подтикнати от екстремистки идеологии на територията на РСМ и с препоръки към своите граждани да избягват посещенията на обекти и мероприятия, определяни като „меки цели“.

По този повод българското външно министерство препоръчва на българските граждани, посещаващи Република Северна Македония в следващите дни, да отчитат съобщенията за повишен риск от терористични атаки.

Сигнали и молби за съдействие при бедствени ситуации се приемат денонощно в МВнР от дирекция „Ситуационен център“ на: тел. +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56, е-mai: crisis@mfa.bg, както и на дежурните телефони и електронна поща на българските дипломатически и консулски представителства.

Елка Василева

dnes.bg

коментара

Продължете с четенето
Loading...
loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

февруари 2019
П В С Ч П С Н
« ян.    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  

ПОПУЛЯРНИ