Свържете се с нас

Таблоид

7-дневен поход през 6 планини посветиха на 6-и септември колоездачи от „Байкария“

Публикувано

на

Десет колоездачи от со­фийското сдружение „Байка­рия“ заедно със своя водач Васил Тодев предприеха ед­носедмичен колопоход през 6 планини,който посветиха на празника 6-и септември.

Снощи групата пристигна и остана да нощува в хижата „Попови ливади“ край Гоце Делчев, а днес пое към фи­налния си маршрут.

Водачът и основателят на сдружение „Байкария“; Васил Тодев отдели време и разго­варя с наш кореспондент за колопохода,както и за госту­ването си при прекрасните домакини на хижа „Попови ливади“; Митко и Ели Пир­нареви, които посрещнаха изморените от вчерашния им преход колоездачи и им по­дсигуриха всичко необходи­мо за почивка и пълноценен релакс.

За своя водач, инструктор, колегите от групата сподели­ха:

Васко е основател и дви­гател на сдружение „Байка­рия“. Познава Родопите като на длан и не само тях. Пъте­шествал е из доста интерес­ни дестинации в цял свят. Истински природолюбител, защитник, фотограф, планин­ски водач и най-вече приятел и добър човек с голямо сър­це.

– Като основател на сдру­жение „Байкария“; искам да Ви задам въпроса от кога съществува сдружението и какви са дейностите, с които се занимавате?

– От 2005 година насам сдружение „Байкария“ реа­лизира проекти, свързани с подобряване на условията за планинското колоездене в Родопите, природозащит­ни инициативи и устойчиво развитие в района на Бегли­ка. Тук искам да вметна да поздравя и благодаря на­собственика на хижа „Попо­ви ливади“; Митко Пирнарев за маркировката, която е на­правил и е с идеална ори­ентация.

Останахме възхитени и смеем да кажем, че много рядко по преходите ни сме срещали подобно нещо.

Нашият екип се състои от професионалисти, които въз­приемат планината като свой дом и имат умения, свързани с практикуването на различ­ни дейности на открито. Ние силно вярваме и в това, че работата с деца в планината помага за тяхното личностно развититие, себепознаване и контакт с останалите. За­това основната ни дейност е насочена именно към под­растващите. Организираме планински лагери с различни спортни и природозащитни дейности, като такива освен за деца организираме и за възрастни.

Идеята е хората да се на­сладят на природата, да се научат да я обичат и пазят.

– Сега сте почти на финала на на вашия маршрут бихте ли разказали кога тръгнахте от София, по колко киломе­тра изминавахте всеки ден, на каква възраст са участни­ците, къде ще бъде финалът и каква е таксата за участие в колопохода?

– Най-младият участник в колопохода е на 18 години, а най-възрастният на 40 годи­ни. Всички до тук се справиха отлично. Таксата за участие

е 420 лв. на човек и включва нощувки в „Заврачица“, До­бринище, хижа „Попови ли­вади“, Голешово, транспорт от Катунци до София, водачи, поддържащ транспорт и за­страховка „Злополука“. Так­сата е валидна при минимум 8 души. Максимален размер на групата е 14 души. Бяха се записали 12 души, но по здравословни причини два­ма отпаднаха и тръгнахме 10 човека на 1. септември от Со­фия с предварително начер­тан по дни и дори по часове маршрут, който както казах посветихме на днешния на­ционален празник. Преми­нахме през 6 планилни и вече сме на финала. Храна поръчвахме на поддържа­щия транспорт или купува­хме на място, където това е възможно.

Целият маршрут бе с ви­соко ниво на физическа и техническа трудност и изис­кваше добра предварителна подготовка. Имаше бутане, носене, пържени картофи и боб с наденица. Не сме го­нили някаква скоростна надпревара, изминавахме различни километри на ден от 30-40-50 и понякога малко повече километри. Много за­виси от терена.

Стартирахме с изкачва­не на Витоша и Черни връх. Качването бе по шосето от Драгалевци до връх Алеко и оттам през платото стигнах­ме до най-високата точка на планината. Продължихме на юг към Ярловския купен, от­където започнахме спускане към Ярема. Следвахме би­лото към връх Кръсто, след което започнахме спускане в южна посока към село Али­но, в чиито околности оста­нахме за нощувка. Общо за деня изминахме 45 км.

Следващия ден от Алино карахме към Самоков. Пре­сякохме града и по горски път, следващ река Малка Луковица, се изкачвихме до Боровец. Продължихме на юг, изкачвайки се към хижа „Чакър войвода“, където спряхме за хубава почивка и бира, след което продъл­жихме към Сарагьол и хижа „Марица“. Привечер изка­чихме и последния участък, достигайки до целта за деня – хижа “;Заврачица“.

Така, на 3. септември от хижата избутахме колелата до седловината Заврачица и поехме на изток по марки­рания маршрут към Белме­кен. Изкачихме склоновете на Ортачал и се спуснахме към циркуса на Казана, след което постепенно достигаме скалата Зъбчетоа, от там по стръмна пътека се спуснахме до спортна база „Белмекен“. По асфалта в посока Юндо­ла достигаме Филибелийска поляна, къде­то оставаме за нощувка след дневния преход от 30 км.

На четвъртия ден поехме към Родо­пите от Фи­либелийска поляна по горски път, спускащ се в посока на Аврамовата седловина. Тук преминахме от Рила в Родопите и продъл­жихме с леко изкачване към връх Велийца – най-висока­та точка в северозападната част на Родопите.

От Велийца следваше кратко спускане към живо­писното Орцево, след което продължихме в югозападна посока по билото, спускащо се към село Елешница по шосето стигаме Добринище, където и нощувахме. Общият ни преход за деня бе 57 км.

Петият ни ден започна с изкачване от Добринище по шосето за хижа „Гоце Дел­чев“. След около 9 км дос­тигнахме отбивката за гоце­делчевското село Брезница и поехме по горския път, в източното подножие на пла­нината. Следвахме този път до Брезнишките водопади, откъдето започна същинското изкач­ване по склоновете на Пирин. Пореди­ца от серпентини ни изведе до мест­ността Суватя на (1735 м), откъдето поехме на юг, след­вайки основното пиринско било. Продължихме още на юг, подсичай­ки склоновете на връх Орелякдо местността Добро поле, откъдето се спуснахме до крайната точка за деня – седлови­ната Папазчаир. Нощувката ни бе в хижа „Попови ли­вади“;, където за нас се погрижиха хижарите Митко и Ели Пирнарева, на които сме изклю­чително благодар­ни. Общо за деня изминахме по тежкия марш­рут 47 км, 2310 метра нагоре и 1730 метра надолу.Освен труден този маршрут бе и най-живописният, през който преминахме.

Днешната ни цел е Алибо­туш. От Папазчаир продъл­жаваме в южна посока, след­вайки основното било на Южен Пирин. За около 3 часа достигнахме седловината Парил – географска граница между Пирин и Алиботуш. Това е мястото ни за важни решения. Ако преценим, че имаме сили, ще продължим с изкачване към високото било на Алиботуш с изкачва­не на върховете Царев и Го­цев, които са на 2212 м, след което ще се спуснем към село Голешово или директно ще се потопим в автентична­та атмосфера на селото. Ще нощуваме в Голешово, а утре за финалаще направим едно лежерно спускане от Голешо­во до Катунци през Калиман­ци и ще се върнем в София.

– А какви са ви плано­вете за през есента?

През есен­та на 2018 отново ще посетим ка­ньоните и подземни градове на Кападокия. Ще се бази­раме в Гьо­реме и всеки ден ще пра­вим лъчови преходи, посещавай­ки каньона на Гълъби­те, каньона Мескендир, каньона на Любовта, Земи ка­ньон, Розо­вия каньон, множество раннохрис­тиянски църкви, подземния град Де­рикьою, каньона на Ихлара и куп други забележителности.

– И последно, бих искала да Ви попитам и за лагери­те, какви са дейностите и на какво учите вашите ла­герници? Това е вид бизнес и предполагам всички сте много усърдни към работата си.

– Това са изключително интересни лагерни дни, кои­то нашите лагерници пом­нят дълго и много от тях се връщат и лагеруват с нас и ползват професионалните услуги и бази на сдружение „Байкария“ отново и отново. Да, това нашият бизнес. Аз съм завършил география, но така и не заработих по специ­алността си, която въпреки това ми помага много в на­стоящото ми поприще, което се е превърнало в голямата ми любов.

По време на нашите лагери играем екипни и тонизиращи игри; изграждаме умения за пребиваване сред природа­та; ориентираме се и работим с карта и компас; провежда­ме пешеходни преходи сред дивата природа; караме пла­нински велосипеди и се учим да работим с тях; плаваме в тихите води на язовира; ка­терим се и работим с въжета и инвентар за катерене; пра­вим ботанически турове и наблюдаваме птици; изобщо – забавляваме се.

Вестник “ Градът “

коментара

Таблоид

Внимание : Да спазваме стриктно правилата и мерките за пожарна безопасност през есенно – зимния отоплителен сезон

Публикувано

на

С този призив днес за пореден път излязоха от РСПБЗН – Гоце Делчев,към жителите на  общината и региона с молба за повече внимание и спазване на правилата през есенно зимния период който е рисков и крие големи опасности от пожари .

През есенно-зимния отоплителен сезон се повишава риска от пожари в бита. Най-често пожарите се причиняват в следствие на неправилно ползвани или технически неизправни отоплителни и нагревателни уреди, както и от неизправни и непочистени комини.

РСПБЗН – Гоце Делчев, напомня че отговорност за осигуряване на пожарната безопасност има всеки гражданин.

 

Нарушаването на мерките за пожарна безопасност освен големи загуби на дом, имущество и ценности може да доведе и до застрашаване живота на най-близките хора.

 

През отоплителният сезон се използват различни видове отопление, но каквито и да са те, не трябва да се забравя, че има определени изисквания за безопасно ползване.

 

 

Ето някои практични съвети, които са полезни за недопускане на пожари през отоплителния сезон:

 

– Отоплителните уреди и съоръжения трябва да се проверяват и при необходимост да се ремонтират за осигуряване на пожарната им безопасност;

– Трябва да се използват само стандартни и технически изправни отоплителни уреди; Използването на електрически отоплителни уреди може да доведе до претоварване на електрически инсталации.

– Комините и димоотводните тръби, трябва да се почистват от сажди и отлагания в началото на отоплителния период и периодично при необходимост, като се вземат мерки за пожарна безопасност;

– Сушенето и поставянето на материали и оборудване върху уреда и на разстояние, по-малко от определеното в инструкциите на производителите, не трябва да се допуска;

– Категорично е забранена употребата на леснозапалими и горими течности за разпалване на огъня при използване на печки с твърдо гориво за отопление;

– Повторното запалване на печки с течно гориво, преди те да са се охладили е абсолютно недопустимо;

– Не трябва да оставяте без наблюдение печки с твърдо, течно и газово гориво, както и други отоплителни уреди (с изключение на тези с автоматичен режим на работа);

– Не трябва да разполагате локални отоплителни уреди и димоотводните им тръби на разстояние, по-малко от 0,5 m от горими и трудногорими материали.

– Да не се предприема принудително възпламеняване на горимите отлагания по комините и вентилационните въздухопроводи с цел да бъдат почистени по този начин.

– Не изхвърляйте пепелта от печките на твърдо гориво в контейнерите за смет. Това често е причина за запалването им и последващо разпространение на пожара.

 

Деца и трудноподвижни възрастни хора не бива да бъдат оставяни заключени сами вкъщи. В много случаи те нямат реална преценка за рисковете при възникване на пожар, нито възможност да реагират своевременно и адекватно.

 

Нека бъдем ОТГОВОРНИ и предварително осигурим своето спокойствие и вземем необходимите мерки за безопасност.

 

коментара

Продължете с четенето

Таблоид

Рекорд: Общо 25 300 лева дариха бизнесмени и добри хора на благотворителната вечер на община Гърмен в кампанията „Да подадем ръка“

Публикувано

на

150 бизнесмени , хотелиери,адвокати, нотариуси ,учители, директори на училища и др. от община Гърмен и цялата гоцеделчевска околия снощи за шеста поредна година взеха участие в организирания  от община Гърмен Коледен  благотворителен коктейл за набиране на средства  за подпомагане на децата сираци от общината . Красивият  комплекс “Парадайс „в Огняново  се оказа тесен за да побере всички желаещи да подпомогнат каузата на община Гърмен за набиране на средства за децата сираци . Инициативата,  под мотото „Да подадем ръка „ която  и снощи в комплекс „Парадайс“ в Огняново отвори сърцата  на всички спомоществователи които дариха средства и участваха активно в търга постигна за поредна година голям успех.  Най -много бяха наддаванията за уникалните картини от пясък на двамата самородни таланти Андон Костов  от гърменското село Дъбница и на Цветан Кавраков от Сатовча за които ,ценители на изкуството им броиха по няколко хиляди лева .  подпомогнаха  Благодарение на добрите хора  сумата която снощи се събра на традиционната пред коледна инициатива на община Гърмен „ Да подадем ръка“ е 23 000 лева плюс постъпилите по банков път 1 700 лева . Общата стойност на събраните снощи средства е 25 300 лева .

„ Това е една от най- големите суми които сме събирали през годините в благородната ни инициатива която превърнахме в традиция под мотото „Да подадем ръка“. Благодаря на щедрите дарители ,хората от бизнеса и на всички които уважиха снощи събитието ни  и дариха средства за нашите деца сираци от община Гърмен“. Кампанията продължава ,на 21 –ви декември в Гърмен ще проведем голям Коледен базар и благотворителен концерт и още други благотворителни мероприятия и със събраните суми ще направим щастливи празниците на децата сираци които имат най- голяма нужда и от внимание, и от средства и от топлината  и грижата на обществото“ сподели кмета на община Гърмен ,Минка Капитанова.

За шеста поредна година община Гърмен заедно с училищата, детските градини и читалищата обявиха благотворителната инициатива „Да подадем ръка“за подпомагане на деца сираци до 18 годишна възраст от община Гърмен .От началото на инициативата ,която стартира през 2013 година ,до сега са събрани над 70 000 лева ,като с тях са подпомогнати над 210 деца останали без родители. През миналата година бяха събрани  общо 30 580 лв.42 деца полусираци получиха по 695 лв. а едно дете кръгъл сирак бе подпомогнато със сумата от 1390 лв.

 

 

 

коментара

Продължете с четенето
Loading...
loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

декември 2018
П В С Ч П С Н
« ное.    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

ПОПУЛЯРНИ