Свържете се с нас

Таблоид

7-дневен поход през 6 планини посветиха на 6-и септември колоездачи от „Байкария“

Публикувано

на

Десет колоездачи от со­фийското сдружение „Байка­рия“ заедно със своя водач Васил Тодев предприеха ед­носедмичен колопоход през 6 планини,който посветиха на празника 6-и септември.

Снощи групата пристигна и остана да нощува в хижата „Попови ливади“ край Гоце Делчев, а днес пое към фи­налния си маршрут.

Водачът и основателят на сдружение „Байкария“; Васил Тодев отдели време и разго­варя с наш кореспондент за колопохода,както и за госту­ването си при прекрасните домакини на хижа „Попови ливади“; Митко и Ели Пир­нареви, които посрещнаха изморените от вчерашния им преход колоездачи и им по­дсигуриха всичко необходи­мо за почивка и пълноценен релакс.

За своя водач, инструктор, колегите от групата сподели­ха:

Васко е основател и дви­гател на сдружение „Байка­рия“. Познава Родопите като на длан и не само тях. Пъте­шествал е из доста интерес­ни дестинации в цял свят. Истински природолюбител, защитник, фотограф, планин­ски водач и най-вече приятел и добър човек с голямо сър­це.

– Като основател на сдру­жение „Байкария“; искам да Ви задам въпроса от кога съществува сдружението и какви са дейностите, с които се занимавате?

– От 2005 година насам сдружение „Байкария“ реа­лизира проекти, свързани с подобряване на условията за планинското колоездене в Родопите, природозащит­ни инициативи и устойчиво развитие в района на Бегли­ка. Тук искам да вметна да поздравя и благодаря на­собственика на хижа „Попо­ви ливади“; Митко Пирнарев за маркировката, която е на­правил и е с идеална ори­ентация.

Останахме възхитени и смеем да кажем, че много рядко по преходите ни сме срещали подобно нещо.

Нашият екип се състои от професионалисти, които въз­приемат планината като свой дом и имат умения, свързани с практикуването на различ­ни дейности на открито. Ние силно вярваме и в това, че работата с деца в планината помага за тяхното личностно развититие, себепознаване и контакт с останалите. За­това основната ни дейност е насочена именно към под­растващите. Организираме планински лагери с различни спортни и природозащитни дейности, като такива освен за деца организираме и за възрастни.

Идеята е хората да се на­сладят на природата, да се научат да я обичат и пазят.

– Сега сте почти на финала на на вашия маршрут бихте ли разказали кога тръгнахте от София, по колко киломе­тра изминавахте всеки ден, на каква възраст са участни­ците, къде ще бъде финалът и каква е таксата за участие в колопохода?

– Най-младият участник в колопохода е на 18 години, а най-възрастният на 40 годи­ни. Всички до тук се справиха отлично. Таксата за участие

е 420 лв. на човек и включва нощувки в „Заврачица“, До­бринище, хижа „Попови ли­вади“, Голешово, транспорт от Катунци до София, водачи, поддържащ транспорт и за­страховка „Злополука“. Так­сата е валидна при минимум 8 души. Максимален размер на групата е 14 души. Бяха се записали 12 души, но по здравословни причини два­ма отпаднаха и тръгнахме 10 човека на 1. септември от Со­фия с предварително начер­тан по дни и дори по часове маршрут, който както казах посветихме на днешния на­ционален празник. Преми­нахме през 6 планилни и вече сме на финала. Храна поръчвахме на поддържа­щия транспорт или купува­хме на място, където това е възможно.

Целият маршрут бе с ви­соко ниво на физическа и техническа трудност и изис­кваше добра предварителна подготовка. Имаше бутане, носене, пържени картофи и боб с наденица. Не сме го­нили някаква скоростна надпревара, изминавахме различни километри на ден от 30-40-50 и понякога малко повече километри. Много за­виси от терена.

Стартирахме с изкачва­не на Витоша и Черни връх. Качването бе по шосето от Драгалевци до връх Алеко и оттам през платото стигнах­ме до най-високата точка на планината. Продължихме на юг към Ярловския купен, от­където започнахме спускане към Ярема. Следвахме би­лото към връх Кръсто, след което започнахме спускане в южна посока към село Али­но, в чиито околности оста­нахме за нощувка. Общо за деня изминахме 45 км.

Следващия ден от Алино карахме към Самоков. Пре­сякохме града и по горски път, следващ река Малка Луковица, се изкачвихме до Боровец. Продължихме на юг, изкачвайки се към хижа „Чакър войвода“, където спряхме за хубава почивка и бира, след което продъл­жихме към Сарагьол и хижа „Марица“. Привечер изка­чихме и последния участък, достигайки до целта за деня – хижа “;Заврачица“.

Така, на 3. септември от хижата избутахме колелата до седловината Заврачица и поехме на изток по марки­рания маршрут към Белме­кен. Изкачихме склоновете на Ортачал и се спуснахме към циркуса на Казана, след което постепенно достигаме скалата Зъбчетоа, от там по стръмна пътека се спуснахме до спортна база „Белмекен“. По асфалта в посока Юндо­ла достигаме Филибелийска поляна, къде­то оставаме за нощувка след дневния преход от 30 км.

На четвъртия ден поехме към Родо­пите от Фи­либелийска поляна по горски път, спускащ се в посока на Аврамовата седловина. Тук преминахме от Рила в Родопите и продъл­жихме с леко изкачване към връх Велийца – най-висока­та точка в северозападната част на Родопите.

От Велийца следваше кратко спускане към живо­писното Орцево, след което продължихме в югозападна посока по билото, спускащо се към село Елешница по шосето стигаме Добринище, където и нощувахме. Общият ни преход за деня бе 57 км.

Петият ни ден започна с изкачване от Добринище по шосето за хижа „Гоце Дел­чев“. След около 9 км дос­тигнахме отбивката за гоце­делчевското село Брезница и поехме по горския път, в източното подножие на пла­нината. Следвахме този път до Брезнишките водопади, откъдето започна същинското изкач­ване по склоновете на Пирин. Пореди­ца от серпентини ни изведе до мест­ността Суватя на (1735 м), откъдето поехме на юг, след­вайки основното пиринско било. Продължихме още на юг, подсичай­ки склоновете на връх Орелякдо местността Добро поле, откъдето се спуснахме до крайната точка за деня – седлови­ната Папазчаир. Нощувката ни бе в хижа „Попови ли­вади“;, където за нас се погрижиха хижарите Митко и Ели Пирнарева, на които сме изклю­чително благодар­ни. Общо за деня изминахме по тежкия марш­рут 47 км, 2310 метра нагоре и 1730 метра надолу.Освен труден този маршрут бе и най-живописният, през който преминахме.

Днешната ни цел е Алибо­туш. От Папазчаир продъл­жаваме в южна посока, след­вайки основното било на Южен Пирин. За около 3 часа достигнахме седловината Парил – географска граница между Пирин и Алиботуш. Това е мястото ни за важни решения. Ако преценим, че имаме сили, ще продължим с изкачване към високото било на Алиботуш с изкачва­не на върховете Царев и Го­цев, които са на 2212 м, след което ще се спуснем към село Голешово или директно ще се потопим в автентична­та атмосфера на селото. Ще нощуваме в Голешово, а утре за финалаще направим едно лежерно спускане от Голешо­во до Катунци през Калиман­ци и ще се върнем в София.

– А какви са ви плано­вете за през есента?

През есен­та на 2018 отново ще посетим ка­ньоните и подземни градове на Кападокия. Ще се бази­раме в Гьо­реме и всеки ден ще пра­вим лъчови преходи, посещавай­ки каньона на Гълъби­те, каньона Мескендир, каньона на Любовта, Земи ка­ньон, Розо­вия каньон, множество раннохрис­тиянски църкви, подземния град Де­рикьою, каньона на Ихлара и куп други забележителности.

– И последно, бих искала да Ви попитам и за лагери­те, какви са дейностите и на какво учите вашите ла­герници? Това е вид бизнес и предполагам всички сте много усърдни към работата си.

– Това са изключително интересни лагерни дни, кои­то нашите лагерници пом­нят дълго и много от тях се връщат и лагеруват с нас и ползват професионалните услуги и бази на сдружение „Байкария“ отново и отново. Да, това нашият бизнес. Аз съм завършил география, но така и не заработих по специ­алността си, която въпреки това ми помага много в на­стоящото ми поприще, което се е превърнало в голямата ми любов.

По време на нашите лагери играем екипни и тонизиращи игри; изграждаме умения за пребиваване сред природа­та; ориентираме се и работим с карта и компас; провежда­ме пешеходни преходи сред дивата природа; караме пла­нински велосипеди и се учим да работим с тях; плаваме в тихите води на язовира; ка­терим се и работим с въжета и инвентар за катерене; пра­вим ботанически турове и наблюдаваме птици; изобщо – забавляваме се.

Вестник “ Градът “

коментара

Таблоид

Пет месеца затвор при строг режим за кюстендилец отправял закани за убийство

Публикувано

на

Съдът в Кюстендил е одобрил споразумение, сключено между Районна прокуратура и защитата на подсъдимия Е.Б., обвинен за извършено от него престъпление по чл. 144, ал. 3, вр. ал. 1 от Наказателния кодекс- отправяне на заплахи за убийство към друго лице.

 Изправеният на подсъдимата скамейка  Б., който е осъждан за престъпления от общ характер, се заканил с убийство, което би могло да възбуди основателен страх за осъществяването му у пострадалото лице, е тълкованието на съдебният състав относно издадената присъда според която обвиняемият Е.Б.   с действията си е извършил престъпление срещу личността, за което му е наложено наказание от пет месеца „лишаване от свобода“ при „строг“ режим на изтърпяване.

   Определението на съда има характера на влязла в сила присъда.

коментара

Продължете с четенето

Таблоид

КМЕТЪТ КИРИЛ КОТЕВ ОСИГУРИ ФЕЛДШЕРИ В 38 НАСЕЛЕНИ МЕСТА В ОБЩИНА САНДАНСКИ

Публикувано

на

По инициатива на кмета на община Сандански – Кирил Котев, в 38 населени места в община Сандански, медицинско лице посещава местните жители за извършване на безплатни медицински прегледи. Още от откриването на мобилния център за здравно –социални услуги, кметът се ангажира с увеличаване на обема на предлаганата здравна грижа за хората. През 2017 година фелдшерите бяха двама. В момента фелдшерите са четирима и здравната услуга се надгражда всяка година.

Интересът е голям, поради невъзможността на по-възрастните и тежко болни хора да пътуват до град Сандански или по-големите населени места. Фелдшерите търпеливо и по график приеха всеки един от хората, а днес лично на място по време на прегледите, пристигна и кмета Кирил Котев, които изслуша мнението на хората за здравната грижа и техните нужди.

За всички фелдшери са осигурени помещения, където те спокойно извършват преглед, мерят кръвно налягане, кръвна захар и други манипулации. Медицинското лице, извършва и домашно посещение.

По изготвения график днес Медицинското лице посети 4 населени места – Спатово, Хотово, Зорница и Лозеница.

Утре – 23 октомври, прегледи ще се извършват в с. Ново Ходжово и с. Пиперица.

Кметът на община Сандански – Кирил Котев сподели, че „ Инициативата цели всички населени места на община Сандански да бъдат обхванати и да се осигури равен достъп на всички хора до здравни грижи“.

Поради големият интерес и нуждата на хората от медицинско лице ще бъде изготвен график, по който един ден от седмицата във всяко населено място ще идва медицинско лице, за да извършва безплатни медицински прегледи.

коментара

Продължете с четенето
loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

октомври 2018
П В С Ч П С Н
« сеп.    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

ПОПУЛЯРНИ