Свържете се с нас

Таблоид

Д-р Благой Калпачки: Как да излекуваме пред диабетно състояние с бокс?

Публикувано

на

 В контекста на новите жи­тейски реалности, диабетът представлява здравен про­блем с изключително сери­озни, не само личностни, но и социално значими по­следствия, в световен ма­щаб, тъй като обхваща го­лям процент от населението на Земята. Според някои со­циологически изследвания се очаква до 2030 г. болните от това заболяване да ста­нат над 600 млн. души. Бъл­гария е на едно от челните места, като днес заболелите са около 10% от населението на страната ни.

Какво всъщност предста­влява това заболяване и защо е толкова опасно за нас?

Захарният диабет (англ.Diabetes mellitus) е метабо­литно състояние, характери­зиращо се с повишаване на кръвнозахарните нива в ре­зултат на редица генези:

  • нарушена инсулинова секреция;
  • нарушено инсулиново действие;
  • комбинация от двете;

Най-общо това заболява­не може да се класифицира, като:

  • захарен диабет тип 1 (10% от случаите) – дължащ се на загуба на бета клетки в панкреаса и абсолютен де­фицит на инсулин.
  • захарен диабет тип 2 (90% от случаите) – се дължи на основно на инсулинова резистентност и недоста­тъчност на бета клетките. Инсулиновата резистент­ност представлява намален ефект на инсулина, което води до намалено усвоява­не на глюкозата от клетки­те. Бета-клетъчната недос­татъчност се изразява във недостъчна секреция на инсулин, особено в бързата начална фаза на инсулино­ва секреция след покачване на кръвната захар след нах­ранване. Сама по себе си ин­сулиновата резистентност може да доведе до диабет тип 2, защото при повечето индивиди тя се компенсира от повишена секреция на ин­сулин от бета клетките.

Причините за развитието на това заболяване са :

  • Генотипни фактори: затлъстяването и наслед­ствена предразположеност към развиване на това забо­ляване.
  • Фенотипни фактори :ур­банизацията, вредните хра­нителни навици, намалената физическа активност и др.

В настоящата статия вни­манието ни ще се фокусира, върху методика за подпо­магане на лечението на ин­сулиновата резистентност (преддиабетно състояние) чрез бокс и кондиционни тренировки.

Защо бокс?

Боксът е предимно анаеро­бен (20-30%,70-80%), ацикли­чен и изключително динами­чен спорт. Характеризира се с остър, директен конфликт с противник, сложни двига­телни дейности изпълнява­ни в условията на динамич­но изменяща се среда на непрекъснат преход от фаза атака към фаза защита (и обратно). Боксът, като спорт изисква: вариативност на действията, импровизация и творчески решения, бър­зи и непрестанни промени на движенията, специфичен спортен интелект, психоло­гическа устойчивост, висок праг на болка, сложна двига­телна реакция, високи нива на кондиционните и коорди­национните способности и др.

Включените в него ата­куващи, защитни и кон­траатакуващи двигателни действия се изпълняват в изключително динамично променяща се среда, коя­то много трудно би могла да бъде прогнозирана при предварителната подготов­ка за състезателната дей­ност на боксьорите.

По време на тренировка, трениращите трябва да по­държат интензивността на упражненията, силата на удара, скоростта и точност­та на движенията дори и при увеличаване на умората.

Масовият бокс поставя акцента на добре развитите сърдечно-съдови и респи­раторни функции на орга­низма. Документирано е, че хората, които тренират бокс имат много добре развит ае­робен капацитет.

Краткият период на почив­ка по време на тренировка не позволява на лактататът във кръвта да спадне, точно когато е във пика си.

Тренировката в бокса из­исква толерантността към високи нива на млечна ки­селина и сърдечен ритъм. Нивата на млечна кисели­на трябва да са около 9.0 Mmol/L, а сърдечният ритъм около 180 bpm.

Когато интензитетът на активност се увеличава, производството на млечна киселина в мускулите също се увеличава, което води до натрупване на млечна кисе­лина в кръвта. Сърдечният ритъм е праволинейно свър­зан с изразходвания кисло­род, затова измерването на пулса по време на трени­ровка показва аеробните и анаеробните нужди, както и покачването на млечна киселина в кръвта. Всичко това води до ускоряване на пулса.

Анализирайки получените данни ми дава основание да направя следните научни изводи:

  • практикуването на бойни спортове, какъвто е и боксът съдейства за подобряване на постиженията при след­ните променливи: реакцион­но вре­ме, памет, внима­ние и мотива­ция;
  • спор­тистите, които имат по-висо­ки нива на раз­витие на тези промен­ливи са с по-ви­соки пости­жения в състеза­телната дейност, в сравнение с тези, с по-ниските нива на разви­тие на изследваните пси­хофизиологически и психо­логически характеристики.
  • Антропометрията на боксьора се характеризира с ниски нива на подкожни мазнини и силно релефна мускулатура.

Как да подпомогнем лече­нието на инсулиновата рез­истентност (преддиабетно състояние), чрез активизи­ране на защитните сили на организма?

На първо място, трябва да се осъществи правилно диагностициране на заболя­ването от специалист. Обик­новенно това става след из­следване на кръвна захар и инсулин на 0 мин. или след глюкозно обременяване на 0, 60 и 120 мин.

На второ място, трябва да променим начина си на хра­нене, като изключим всички „захари“ от менюто си. Тряб­ва да се храним три пъти на ден (за да може инсулина да нормализира стойностите си), от плодовете – за пред­почитане са боровинките и грейпфрутите. Специалисти­те обясняват още, че голяма част от зеленчуците имат способността да понижават нивото на кръвната захар. Такива са чесъна, лука, ма­рулята, спанака и най-вече боба (всички видове). Риба­та, морските дарове, пилеш­ко, телешко, пуешко, заешко и др. също са за предпочита­не, но само печени или сва­рени.

На трето място е приема на суплементи (алфа-липо­ева киселина, хром пиколи­нат, канела и др.) и медика­менти (метарофмин), като програмата се определя от специалиста съобразно ин­дивидуалните особености.

На четвърто място, се нареждат редовните тре­нировки по бокс, които да спомогнат за намаляване на мазнините в тялото и поддържане на физически и психологически тонус на човека. Практикуването на този спорт съдейства за по­добряване на постиженията при следните променливи: реакционно време, памет, внимание и мотивация. Тре­ниращите бокс имат по-ви­соки нива на развитие на изследваните психофизио­логически и психологически характеристики.

коментара

Таблоид

„Пирин Текс Продакшън“ приключва успешно проект за подкрепа на трудовата мобилност

Публикувано

на

Най-големият работодател в района на Гоце Делчев „Пирин Текс Продакшън“ финализира своя едногодишен проект под название „Подкрепа за трудовата мобилност на заетите в „Пирин текс Продакшън“ ЕООД“, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Проектът подпомогна компанията в осигуряването на организиран транспорт до работното място и обратно до населеното място на служителите, живеещи извън пределите на гр. Гоце Делчев. От тази мярка се възползваха близо 1700 души, които живеят в общо 24 населени места от общините Гоце Делчев, Хаджидимово и Гърмен.

Проектът подкрепи политиката на компанията да предоставя допълнителни социални придобивки за служителите си, като част от стремежа и да предлага най-добрите условия на труд в своя бранш, както и да създава условия за заетост и на хора от по-отдалечените населени места.
Общият бюджет на проекта е в размер на 779 190.72 лв., от които 242 755.99 лв. са под формата на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2010, а останалите 536 434.73 лв. са собствен принос на предприятието. Реализацията на проекта продължи 12 месеца.

коментара

Продължете с четенето

Таблоид

На голяма родова среща в Огняново се събраха наследниците на Газиловия и Чилевият род ,Здравка Газилова долетя от Канада ,в Скребатно рецитира свои стихове за България и здравите си корени

Публикувано

на

Двата големи рода Газилови и Чилеви от гърменското село Скребатно пръснати вече по цяла България и света, миналата вечер се събраха  на родова  среща в  курорта Огняново . Решението на потомците на двата  рода да организират родовата си среща бе тя да съвпадне  именно с големият християнски празник „Петковден“ и най- вече с храмовият празник на църквата в родното им село Скребатно ,община Гърмен.

“Голямата любов към нашият край сме наследили от родолюбеца  и наш баща който ни предаде най- важният урок в живота ни а именно да обичаме и пазив в сърцата си където и по света да се намираме , родна стряха ,бащин дом и род“

Така започнаха своят разказ , двете сестри Здравка и Сийка по баща Газилови които почти от детството си не бяха идвали в Скребатно .Корените на баща им са от Скребатно .  Двете са родени в родният град на майка йм Светлана  Газилова Разлог. Здравка от 30 години живее в Канада а Сийчето е една от елитните фризьорки в Разлог където преди години е свила свое гнездо и семейство .И двете сестри са потомки на скребашкият род Газилови на който в селото  сега стоят само руините на някогашната им къща .Здравка ,Славенова/Газилова/ е родена през 1960 година а кака й Сийка също в Разлог през 1955 година . Тя завършва Математическата гимназия в Благоевград и ВМИ в София, а в Канада Екология и Бизнес.

Пътищата  на двете сестри които много се обичат се разделят през 1990 година когато Здравка имигрира със семейството си в Канада където създава успешна фирма за Тийм билдитг. И до днес тя е любяща майка на две големи деца и активна организаторка за българската общност във Ванкувар. Сестра й Сийка въпреки житейските трудности и загубата на съпруга си остава също вярна на семейство и рода си .

Тази година Здравка  пристигна в България в частност в любимият й пиринско – родопски край  след 30- годишното си странство с ясната мисия да посети родните места като на първо място в сметките й бе организирането на  родовата среща и посещението на бащиното село Скребатно за храмовият празник на местната църсва „Света Параскева“ на християнският празник Петковден .

„Направих родословно дърво на дната  рода с шест клона и на родовата среща го допълникме . Родът ни от прадядово ни време с внуци и правнуци вече наброява 168 души Дървото го започна  Христо Чолев но след установени грешки и неточности в неговото изработване се включих и заех аз . От 30 години живея в Канада и напоследък усещам,че  коренът ме дърпа  все повече .Имам издадени две книги през 2016 –та година като тематиката в моята книга  която е озаглавена“ Копнежи „ изразявам най съкровенните си чувства и копнежи изпълнени с вдъхновение и голяма любов към Бог, Родина,роден край,семейство и приятели.

 С мама заедно също през 2016 година издадохме прекрасната ни  стихосбирка „Пътеки“с невероятни стихове посветени на баща ми, на бащиният дом за емигрантският живот, за разочарованията ,за жената, за майката и правнуците и молитвата на майка ми към Бог и благодарностите  й към него „ сподели пред репортер на Топ Преса изпълнената с много енергичност и любов ,чаровната   Здравка Славенова/ Газилова /

Пред многото  гости и местни хора на храмовият празник на църквата в Скребатно , тя прочете последното си стихотворение посветено  на Скребатно „Към корена завръщане „което предизвика искрени сълзи в очите на мнозина .

коментара

Продължете с четенето
loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

октомври 2018
П В С Ч П С Н
« сеп.    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

ПОПУЛЯРНИ