Свържете се с нас

Светско

БРАВО! Планинските спасители от Дупница вдъхновиха момиче, възпя ги в уникална поема

Публикувано

на

Планинските спасители от Дупница и последните им акции в Рила вдъхновиха читателка да ги възпее в поема. 16-годишното момиче, в писмото си до нас, не крие, че има свой роднина, който е част от отряда и буди възхищение. „След 2 години ще бъда и аз кандидатка за планински спасител. Това са невероятни хора, смели мъже, които са истинска рядкост в момента в България. Колко са хората у нас, които с риск за собствения си живот, без пари, без никакви облаги, тръгват да помагат в сурови условия на някой закъсал или бедстващ в планината, някой задавал ли си е този въпрос? Те са на пост 24 часа в денонощието, по 365 дни в годината. Оставят семейството си и тръгват. Такива трябва да са примерите на новото време, а нашите спасители от Отряд номер 9 са точно героите на 21 век. Нямам богат опит в писането на стихове, но ако прецените, че ви харесва, ще се радвам да го публикувате“, пише в част от писмото си нашата читателка, която моли да бъде подписана като „Валентина“.

 

Ангели от планината

Величествен Балканът тихо ни обгръща,

Но вик тревожен в ехо, върхът към нас го връща.

Пострадал някой пак е, дали сега агонизира?!

Или помощ търси, но нийде не намира?!

 

А вятърът не спира да фучи и да беснее,

Страх обзел е и орела, горд в небето где се рее.

Буря страшна идва, вече наближава. Свърши!

Край! Надежда само в чудото остава.

 

Ти, късмет-проклет да си! Защо? Защо ме изостави?

А сега? Жена любима, с две деца сирачета остави.

Плени ме с магията на Рила- красива, силна, неподвластна,

И тръгнах, ще я покорявам, но без да зная колко е опасна.

 

Малко време явно ми остава, отивам си. Простете!

Свещ! Молитва! Поп! Опело-няма как. Но… не плачете!

Самичък тръгнах, сам в планината, сбърках. Съжалявам!

Ех… Смъртта ми е близо, не искам никой да опечалявам.

 

Болка вече не усещам. Очи затварям, но стъпки долавям.

Идва? Черната с косата? Исусе, душата си я предоставям!

Мила дъще, сине, мамо-ще ви липсвам, знам. Но…това е живота.

Радостен и тъжен, изпълнен с красота, докато не дойде и смъртта.

 

Стъпките отчетливо се приближават. И чувам даже гласове.

Не е Черната с косата!? Ангели или дяволи обзети от бесове!?

„Ето го, момчета. Жив е, бързо…“. Някой, кой, защо го казва?

Какво се случва? Очи отварям, но защо, защо не се показва!?

 

„Приятелю, спокойно, тук сме вече… Дишай, не се предавай.

Бори се, стискай зъби, минутка още дай ни, живота защитавай“.

Ангели в червено, не в бяло?! Туристи ли дойдоха? Мираж?

„Спасители сме в планината. Ще живееш, приятелю! Кураж“.

 

Благодаря ти, Господи, че ги изпрати. Благодаря ти, че ги има!

Тихи и скромни в живота, но храбри и смели и лято и зима.

Бдят денонощно в полите на Рила, не искат похвала ни леснината,

Наричат ги просто „Ангелите от планината“!

Вестник “ Топ Преса “

коментара

Хороскоп

Хороскоп за 15 декември

Публикувано

на

ОВЕН

Денят ви ще бъ­де из­пъл­нен с труд­нос­ти и нас­трое­ние­то ви ни­как не е доб­ро. То­ва се дъл­жи на до­маш­ни проб­ле­ми, кои­то за мо­мен­та мъч­но ще раз­ре­ши­те. Ще ви раз­гневят някои от прия­те­ли­те, чии­то ид­еи за пос­ти­га­не на ус­пех в те­зи проб­ле­ми са дос­та неп­ри­ло­жи­ми. Днес ак­тив­нос­тта ви на ра­бот­но­то място е на­ма­ле­на.

ТЕЛЕЦ

Дос­та ядо­ве ще ви съз­да­дат про­фе­сио­нал­ни­те проб­ле­ми днес, но трябва да знае­те, че на­чи­нът за тяхно­то раз­ре­ше­ние се крие са­мо в спо­кой­ния под­ход. При по­ве­че­то от вас проб­ле­ми­те са свър­за­ни със слу­жеб­ни про­ме­ни. Не раз­го­варяй­те с ра­бо­то­да­теля си, за­що­то кон­так­ти­те ви са об­ре­че­ни на неус­пех. Неочаквана новина.

БЛИЗНАЦИ

Близ­на­ци­те с го­ле­ми уси­лия под­дър­жат ба­ланс в от­но­ше­ния­та с око­лни­те. Но ако въз­ник­нат про­ти­во­ре­чия или в из­вес­тна сте­пен се чувс­тва­те не­за­до­во­ле­ни от от­но­ше­ние­то на дру­ги­те към вас, не би­ва да го прие­ма­те сър­деч­но.  При някои труд­нос­ти­те са и от фи­нан­сов ха­рак­тер – ще ви бъ­де труд­но да ги ре­ши­те са­мос­тоя­тел­но.

РАК

Мно­го труд­нос­ти въз­ник­ват в съ­бо­та пред вас и ще ви обе­зку­ра­жат да дей­ства­те по за­да­чи­те за деня. Все пак не е ло­шо да по­тър­си­те съ­дей­ствие­то на някой от ва­ши­те на­чал­ни­ци или прос­то об­ясни­те, че се сблъс­ква­те с неп­рео­до­ли­ми преч­ки. Мно­го ско­ро ще има­те въз­мож­нос­тта за де­ло­ви нап­ре­дък, неочаквани приходи.

ЛЪВ

В съ­бо­та ро­де­ни­те под Лъв са ене­ргич­ни и дей­стве­ни, но не във всич­ки слу­чаи е та­ка. Мно­зи­на от вас все още се ко­ле­баят, но би­ха мог­ли да нап­равят из­вес­тни стъп­ки по пътя към осъ­щест­вява­не на нов съюз или обе­ди­не­ние. Ве­роя­тно днес няма да мо­же­те да пос­тиг­не­те на­пъл­но по­ло­жи­тел­ни ре­зул­та­ти, но резултати ще има.

ДЕВА

Съ­бо­та бе­ле­жи нов раз­вой за мно­зи­на. През деня ще се сблъс­ква­те с препя­тствия, кои­то ед­ва ли ще мо­же­те да от­стра­ни­те днес. Проб­ле­ми от лю­бо­вен ха­рак­тер. Вни­ма­вай­те в ин­тим­ни­те от­но­ше­ния – въз­мож­ни са кон­флик­ти. Няма да се сблъс­ка­те с проб­ле­ми от фи­нан­сов ха­рак­тер, но не пред­прие­май­те рис­ко­ви опе­ра­ции.

ВЕЗНИ

Мно­го от Вез­ни днес ще пъ­ту­ват, ве­роя­тно по де­ло­ви за­да­чи, но ве­роя­тнос­тта да пос­тиг­не­те ус­пех е поч­ти ни­щож­на. Не са мал­ко и оне­зи от вас, кои­то имат до­маш­ни проб­ле­ми и на та­зи ба­за въз­ник­ват про­ти­во­ре­чия и гняв. Мо­же би то­ва е всич­ко, кое­то оп­ре­деля нас­трое­ние­то на всич­ки под зна­ка в съ­бо­-та.

СКОРПИОН

Днес вие сте в доб­ро нас­трое­ние, но ни­как не е из­клю­че­но то през деня да се пом­ра­чи. Въз­ник­ват проб­ле­ми в раз­лич­ни сфе­ри на жи­во­та ви и те ка­то че ли то­тал­но об­хва­щат це­лия ви ден. Ста­ва въп­рос за фи­нан­со­ви труд­нос­ти, неп­рия­тнос­ти от про­фе­сио­на­лен ха­рак­тер, лип­са на по­лез­ни кон­так­ти и нео­чак­ва­ни про­ме­ни при някои.

СТРЕЛЕЦ

Съ­бо­та се ока­зва тру­ден ден за Стре­лец, ка­то с най-мно­го неп­рия­тнос­ти ще се сблъс­ка­те в кон­так­ти­те си, кои­то се­га са по де­ло­ви въп­ро­си. Не е из­клю­че­но мно­зи­на от вас сил­но да се раз­гневят, в та­ки­ва слу­чаи гне­вът не е до­бър съ­вет­ник. Ще кажете или направите неща, за които по-къкно ще съжалявате. По съ­щия на­чин са де­ла­та на биз­нес­ме­ни­те – мно­жес­тво проб­ле­ми.

КОЗИРОГ

Ос­нов­на­та при­чи­на за не­до­волс­тво­то при ро­де­ни­те под Ко­зи­рог днес е пси­хи­чес­ко­то за­тор­моз­ява­не, кое­то в мно­го слу­чаи ви пре­чи за пра­вил­на пре­цен­ка или пра­вил­ни дей­ствия по де­ла­та. По­ве­че­то от вас са склон­ни към раз­би­ра­телс­тво, но мно­го чес­то съ­щес­тву­ва­щи­те проб­ле­ми не поз­вол­яват да се стиг­не до та­ко­ва. Съобразете се с чуждо мнение по бизнес въпроси.

ВОДОЛЕЙ

Пъ­ту­ва­не е ха­рак­тер­но и за ро­де­ни­те под Во­до­лей, но тук съ­щес­тву­ват два ва­риан­та, раз­ли­ча­ва­щи се по въз­мож­нос­ти един от друг. Ако пъ­ту­ва­те във връз­ка с лич­ни де­ла, ве­роя­тнос­тта да пос­тиг­не­те ус­пех е гол­яма. Но по въп­ро­си от де­ло­ви и про­фе­сио­на­лен ха­рак­тер след­ват ра­зо­ча­ро­ва­ния, тъй ка­то въз­ник­ват но­ви препятствия, които трябва да преодолявате.

РИБИ

Мно­го от ро­де­ни­те под Ри­би ще бъ­дат обе­зку­ра­же­ни днес за дей­ствия­та си от сблъ­съ­ка с вне­зап­но въз­ник­на­ли проб­ле­ми. То­ва ще на­ка­ра мно­зи­на от вас да пре­неб­рег­нат пред­стоя­щи­те за­дъл­же­ния, но мо­же би за мо­мен­та то­ва е най-доб­ро­то раз­ре­ше­ние. На ус­пе­хи мо­же­те да се над­ява­те в кон­так­ти­те си през це­лия ден, където е необходиво да покажете добрите си намерения.

коментара

Продължете с четенето

Таблоид

Времето днес

Публикувано

на

През деня ще се задържи облачно, с превалявания предимно от дъжд, в северните и планинските райони – от сняг. Жълт код е обявен за три области в Северна България – Видин, Монтана, Враца. В тези райони до обяд има условия за образуване на поледици. Ще духа слаб югоизточен, в крайните северни и източни райони – умерен източен вятър. Минималните температури ще са между минус 2 и 3 градуса, по-високи по морския бряг; максималните ще са от около 0 градуса на места в северозападните, до 10-12 градуса – в крайните югозападни райони и южното Черноморие.

В Гоце Делчев днес ще е облачно и с кратък дъжд, а максималната температура ще достигне 10°, Благоевград 11°, в Банско  8°, Симитли, Петрич и Сандански 13°.

Атмосферното налягане ще се задържи малко по-ниско от средното за месеца.

Над Черноморието ще бъде облачно с валежи от дъжд. Ще духа умерен източен вятър. Максималните температури ще са от 8-9 градуса на север, до 11-12 градуса – на юг. Температурата на морската вода е 8-9 градуса. Вълнението на морето ще е 3-4 бала.

Над планините ще бъде облачно и мъгливо, с превалявания от сняг. Ще духа умерен до силен юг-югозападен вятър и с него температурите ще се повишават, така че валежите от сняг в по-ниските части ще преминават в дъжд. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 5 градуса, на 2000 метра – около минус 1 градус.

В неделя и в понеделник валежите ще са на повече места в страната. В крайните северозападни райони, където ще духа слаб до умерен северозападен вятър и температурите ще са близки до 0 градуса, ще превалява сняг.

В останалата част от страната вятърът ще е югоизточен, умерен, в Източна България – силен, температурите ще са високи и преваляванията ще са от дъжд.

коментара

Продължете с четенето
Loading...
loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

декември 2018
П В С Ч П С Н
« ное.    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

ПОПУЛЯРНИ