Свържете се с нас

Хороскоп

Хороскоп за 19 септември!

Публикувано

на

ОВЕН

За повечето от вас е по-добре днес да се откажат от намеренията си, особено ако те са свързани с работата и целят постигане на определена придобивка. Благоразумното изчакване укрепва позициите ви и увеличава вашите шансове за успех. В дома ви назрява конфликт.

ТЕЛЕЦ

С много внимание трябва да подходите към делата си днес и да действате само след многократно обмисляне на ситуацията, в която се намирате, основавайки анализа си на фактите. Мнозина ще получат съблазнително предложение, отнасящо се до личните ви печалби.

БЛИЗНАЦИ

Днес е препоръчително да смените подхода си в професионалните контакти или своя начин на работа. Сряда има отношение към вътрешна промяна на психическо равнище – нещо, което в много случаи ще бъде силно повлияно от атмосферата в службата.

РАК

Днес много от Рак са притеснени и ще имат тежък за физическото им състояние ден. Апатията се опитва да ви извади от нормалния ритъм на живот и да наруши равновесието ви. Единствено правилната реакция е да не се поддавате на напора й. Действайте целеустремено.

ЛЪВ

В сряда до известна степен сте неуравновесени с нереалистична преценка за заобикалящата ви действителност. Постъпките ви ще бъдат прибързани. Това е свързано и с недооценка, която често пъти е продиктувана от засилена емоционалност и развихрена фантазия.

ДЕВА

Всичките ви професионални дела сега зависят единствено от вас. Можете да дадете тласък на работата си. Все пак има нещо различно и новият ви подход ще бъде особено важен за предстоящи решения. Ако се опрете на изградените стереотипи, ще загубите.

ВЕЗНИ

Стабилността е фиксирана за Везните, макар че мнозина ще имат труден професионален ден и колегите им ще се опитват да ги уязвят. Дайте свобода на чувството си за хумор и никой няма да успее да накърни интересите или емоциите ви. Запазете самообладание.

СКОРПИОН

Днес на Скорпионите ще им хрумнат нови начини да се доберат до онова, което ги интересува. Но трябва да намерите време да размислите по проблемите си. Не се ангажирайте с нови неща, намерете правилно решение на “висящи” въпроси.

СТРЕЛЕЦ

Сряда е добра и ще ви предложи интересни събития. Те напълно ще заличат неприятното ви настроение от дома, с което ще започнете деня си. За мнозина времето е изпълнено със срещи и разговори, имащи делова насоченост. Балансирайте домашните отношения, за да можете да потушите назряващия скандал, който задълго ще ви тормози.

КОЗИРОГ

Неспокойна е сряда в службата ви. Времето сега поставя проблеми, които в повечето случаи имат дългосрочно развитие или се отнасят до действия, свързани с бизнеса. Възможно е днес да се провали среща, на която много държите. Осъществете я при първа възможност. Очакванията са от нея да намерите решение на проблем, който ви занимава отдавна.

ВОДОЛЕЙ

Превъзбудени сте днес, това кара мнозина Водолеи да пренебрегнат някои неща, на пръв поглед дребни, които могат да изиграят важна роля. Най-същественото пренебрежение, което някои ще си позволят, е неправилното разпределение на своето време. Лутането ви между различните ви ангажименти за деня ще ви напрегне и са възможни грешки поради отбягване на детайлите.

РИБИ

У много от Рибите се надига съвсем неприятното чувство за изоставеност и самота, което събужда отчаяние и краен песимизъм. Не сте избрали най-подходящия момент за психологически отклонения. Сряда позволява свобода на действията и достатъчна ефективност и така ще жънете успехи както в професионален план, така и в личния си живот.

коментара

Реклама
loading...

Хороскоп

Хороскоп за 23-ти октомври!

Публикувано

на

ОВЕН

Днес Ов­ни­те са си пос­та­ви­ли пла­но­ве, кои­то на всяка це­на трябва да из­пълнят. Втор­ник е под­ходящ ден за се­риоз­на ак­тив­на ра­бо­та. Денят мо­же неп­рия­тно да ви сюр­при­зи­ра, ако не се съоб­ра­зи­те с някои преч­ки и об­стоя­телс­тва. Бъ­де­те по-дип­ло­ма­тич­ни в биз­не­са – слу­жеб­ни­те кон­так­ти.

ТЕЛЕЦ

Те­ма­та за деня при Тел­ци­те са па­ри­те. Мо­же би има­те някак­ви фи­нан­со­ви зат­руд­не­ния, но те не са фа­тал­ни и не би­ва бо­лез­не­но да ги из­жив­ява­те. Втор­ник не е под­ходящ за по­ло­жи­тел­ни ко­рек­ции в то­ва от­но­ше­ние. Днес ще по­лу­чи­те прия­тен по­да­рък от же­на, коя­то ви про­те­жи­ра в служ­ба­та.

БЛИЗНАЦИ

За вас денят пред­ла­га неп­рия­тнос­ти от же­ни. Ве­роя­тно дос­та за­сег­на­ти и оби­де­ни ще се по­чувс­тва­те, но ако се аб­стра­хи­ра­те, ще раз­бе­ре­те, че съв­сем не сте в неиз­год­на по­зи­ция и денят е прек­ра­сен. Не се впус­кай­те в из­лиш­ни хар­чо­ве. Опи­тай­те да се ог­ра­ни­чи­те.

РАК

Ра­ци­те ще се за­рад­ват от нео­чак­ва­ни при­хо­ди в до­ма. Въп­ре­ки че прин­цип­но не сте ава­нтю­рис­ти и дър­жи­те на си­гур­нос­тта, втор­ник пред­ла­га и ха­зар­тен шанс, но не се увличайте. Мно­го от вас ще по­лу­чат из­вес­тие в до­ма си за осъ­щест­вява­не на на­деж­ди­те, ка­сае­щи слу­жеб­на­та ви реа­ли­за­ция.

ЛЪВ

Мал­ко неп­рия­тен втор­ник за Лъ­во­ве­те. Об­ста­нов­ка­та око­ло вас е дос­та нап­рег­на­та и из­нерв­яща. Бъ­де­те мно­го вни­ма­тел­ни на об­щес­тве­ни мес­та и в служ­ба­та си. Някои от вас ще по­лу­чат из­вес­тие за пъ­ту­ва­не или ко­ман­ди­ров­ка. Ус­пеш­но ще е пъ­ту­ва­не­то, ако е с цел фи­нан­си.

ДЕВА

За Де­ви­те втор­ник се оче­рта­ва тру­ден и с препя­тствия. Ос­нов­на­та ха­рак­те­рис­ти­ка за деня на нас­трое­ние­то ви се оп­ре­деля от нея­сно­ти­те и нес­та­бил­нос­тта в лю­бов­ни­те ви от­но­ше­ния. На­ми­ра­те се ка­то във ва­куум и то­ва да­ва от­пе­ча­тък в от­но­ше­ния­та ви с око­лни­те. Не бъдете избухливи.

ВЕЗНИ

Ден за пъ­ту­ва­не е втор­ник и е най-ха­рак­тер­но при хо­ра­та, кои­то се за­ни­ма­ват с об­щес­тве­ни де­ла. Вез­ни­те от­но­во ще бъ­дат в доб­ро нас­трое­ние от раз­ви­тие­то на де­ло­вия им жи­вот. Доб­ри­те об­стоя­телс­тва ще съ­пътс­тват са­мо хо­ра­та, кои­то са ак­тив­ни в об­щес­тве­на­та и тру­до­ва­та си из­ява.

СКОРПИОН

Мно­зи­на от Скор­пио­ни­те ще “пре­гър­нат” втор­ник ка­то свой ден и ще се опи­тат да удо­влет­воря­т же­ла­ния­та си за ха­зарт. Днес оба­че не е под­ходящ ден и въп­ре­ки зат­руд­не­ния­та ви от фи­нан­сов ха­рак­тер, не го пра­ве­те, за­що­то ще пре­тър­пи­те лич­ни за­гу­би, кои­то ще ви дес­та­би­ли­зи­рат.

СТРЕЛЕЦ

Фи­нан­со­ви­те зат­руд­не­ния ка­то че ли оп­ре­делят ха­рак­те­ра на деня при вас. Дос­та неу­дов­лет­во­ре­ни ще сте от об­щес­тве­ни­те си кон­так­ти и биз­нес сре­щи. При­чи­на­та по­тър­се­те в се­бе си. Прия­тно из­вес­тие или по­да­рък от же­на мо­же да по­лу­чи­те най-нео­чак­ва­но на ра­бот­но­то си място.

КОЗИРОГ

Денят е дос­та до­бър в де­ло­вия ас­пект при вас. Ус­пеш­ни мо­гат да бъ­дат ва­ши­те пре­го­во­ри днес и да раз­чи­та­те на­пъл­но на хо­ра с въз­мож­нос­ти. Ма­кар че денят про­ти­ча доб­ре за вас, днес не би­ва да се за­ни­ма­ва­те с фи­нан­со­ви опе­ра­ции или няка­къв вид спе­ку­ла­ции, възможни са загуби.

ВОДОЕЙ

Бъ­де­те из­лю­чи­тел­но вни­ма­тел­ни във втор­ник. Денят ще ви “под­хвър­ли” на стран­ни из­пи­та­ния. То­ва не е та­ка ярко фик­си­ра­но в слу­жеб­ни­те ви от­но­ше­ния и денят пре­ми­на­ва доб­ре на ра­бот­но­то ви място. Об­щес­тве­ни­те ви кон­так­ти ще имат ло­шо от­ра­же­ние с гра­ди­ра­що нап­ре­же­ние.

РИБИ

Днес вие мо­же­те на­пъл­но да раз­чи­та­те на прия­те­ли­те си и за мно­го не­ща да се съ­вет­ва­те с тях. Ще има­те неан­га­жи­ра­но от­но­ше­ние към лич­ни­те си проб­ле­ми и ще от­ла­га­те ре­ша­ва­не­то им. В служ­ба­та мо­же­те да по­тър­си­те под­кре­па от на­чал­ни­ци­те си, а някои от вас ще спе­челят мно­го от та­къв ход.

коментара

Продължете с четенето

Хороскоп

Хороскоп за 22 октомври!

Публикувано

на

ОВЕН

С мно­го ра­зум и от­го­вор­ност за­поч­ва­те сед­ми­ца­та и мо­же­те да се над­ява­те на доб­ри пос­ти­же­ния. Те имат от­но­ше­ние са­мо към тра­ди­цион­на­та ви ра­бо­та. За някои по­не­дел­ник но­си из­не­над­ва­що пред­ло­же­ние за па­рич­на пе­чал­ба, но ще из­ле­зе блъф.

ТЕЛЕЦ

По­не­дел­ник е по­ло­жи­те­лен за вас, с мал­ки из­клю­че­ния за някои. Денят е спо­рен за про­фе­сио­нал­ни­те ви де­ла. Някои ще по­пад­нат в осо­бе­на си­туа­ция и е не­въз­мож­но да се раз­ми­нат с ин­ци­ден­т, ще пос­лед­ват до­пъл­ни­тел­ни труд­нос­ти. Въз­мож­ни са па­рич­ни пос­тъп­ле­ния.

БЛИЗНАЦИ

Днес всич­ки Близ­на­ци трябва да бъ­дат мно­го вни­ма­тел­ни през це­лия ден. По­не­дел­ник е тру­ден и ви из­правя пред неп­рео­до­ли­ми препя­тствия. Въз­мож­но е те да са чис­та слу­чай­ност, но не пра­ве­те опи­ти да про­дъл­жа­ва­те да дей­ства­те до пос­ти­га­не на по­ло­жи­те­лен ре­зул­тат.

РАК

По­не­дел­ник е ус­пе­шен за Ра­ци­те в ли­чен и де­ло­ви план. Бла­го­раз­по­ло­же­ни сте към око­лни­те и то­ва ви но­си ус­пех. Някои ще се сблъс­кат с неп­рия­зън­та на ко­ле­га или някой шеф. Ма­кар и за­бел­яза­ли това, не да­вай­те пра­во на ос­кър­бле­ние­то да го­во­ри у вас.

ЛЪВ

Пра­во­то да пос­тиг­не­те ус­пе­хи в де­ло­вия жи­вот не ви е от­ме­не­но и до­ри днес е още по-за­си­ле­но. У вас се­га са ха­рак­тер­ни та­ки­ва по­ло­жи­тел­ни по­ка­за­те­ли ка­то тър­пе­ли­вост, са­мооб­ла­да­ние и чувс­тво за дълг. Уси­лия­та ви ще осъ­щест­вят же­ла­ни­те ре­зул­та­ти.

ДЕВА

За Де­ви­те съ­би­тия­та в по­не­дел­ник са на­си­те­ни с дос­та прия­тни из­не­на­ди. Днес има­те власт без си­ла, кое­то в мно­го слу­чаи ви пра­ви под­чи­не­ни на съот­вет­на­та си­туа­ция. Трябва да из­бягва­те всякак­во про­ти­во­ре­чие в служ­ба­та, не вли­зай­те в кон­флик­ти.

ВЕЗНИ

Денят е удо­бен за всякак­ва де­ло­ва дей­ност. У мно­зи­на ли­чи нос­тал­гич­но нас­трое­ние и не­же­ла­ние за ра­бо­та, но днес има­те до­бър шанс за реа­ли­за­ция и ще бъ­де жал­ко да го про­пус­не­те. Еди­нстве­но­то не­що, кое­то не трябва да пред­прие­ма­те се­га, е пъ­ту­ва­не.

СКОРПИОН

Нап­рег­нат по­не­дел­ник за Скор­пио­ни­те, вни­ма­вай­те най-мно­го в от­но­ше­ния­та си със се­мей­ство­то. Мно­го от вас ще се кон­фрон­ти­рат с тях по­ра­ди сблъ­сък на ин­те­ре­си­те. Те­зи про­ти­во­ре­чия мо­гат да пре­рас­нат в на­си­лие. Про­фе­сио­нал­ни ус­пе­хи и въз­мож­нос­ти не лип­сват.

СТРЕЛЕЦ

Склон­ни сте да пос­тъп­ва­те ле­ко­мис­ле­но днес и по то­зи на­чин е въз­мож­но да нас­тъпят за­гу­би за вас. Бъ­де­те вни­ма­тел­ни към оне­зи, кои­то се опи­тват да ста­ват близ­ки с вас – то­ва са хо­ра с не­чис­ти на­ме­ре­ния. Ра­бот­ният ден ще бъ­де ус­пе­шен за Стрел­ци­те. Денят ще е натоварен от професионало естество.

КОЗИРОГ

Мно­зи­на от вас ще до­пус­нат греш­ки в дей­ствия­та си днес и то­ва ще ви пос­та­ви в неиз­год­но по­ло­же­ние спрямо ко­ле­ги­те или съд­руж­ни­ци­те. Бъ­де­те наб­лю­да­тел­ни на ра­бот­но­то си място и из­бягвай­те кон­флик­ти, а още по-мал­ко да ги съз­да­ва­те. Ще по­лу­чи­те прия­тно съоб­ще­ние, от което зависи бъдещото ви развитие и това ще стабилизира финансите ви.

ВОДОЛЕЙ

Дос­та фи­нан­сов се оп­ре­деля по­не­дел­ник за вас, но не би­ва са­ми да прид­виж­ва­те де­ла от по­до­бен ха­рак­тер. Във всич­ки слу­чаи ще за­гу­би­те, ако го нап­ра­ви­те. Ако ра­бо­ти­те в екип с дру­ги – ще спе­че­ли­те. По­не­дел­ник да­ва въз­мож­нос­ти за под­пис­ва­не на до­го­во­ри и спразумения, касаещи професията ви.

РИБИ

Гол­яма ак­тив­ност прояв­ява­те днес и мо­же­те да да­де­те си­лен тла­сък на де­ла­та си. Въп­ре­ки то­ва трябва ясно да си пос­та­ви­те цел­та, коя­то прес­лед­ва­те, за­що­то се­га е въз­мож­но да дей­ства­те в някол­ко на­со­ки ед­нов­ре­мен­но и да не за­вър­ши­те ни­що. Не се разпилявайте, а бъдете по-концентрирани и последователни.

коментара

Продължете с четенето
loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

октомври 2018
П В С Ч П С Н
« сеп.    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

ПОПУЛЯРНИ