Свържете се с нас

Светско

Гуна Иванова с юбилеен концерт в Зала 1 на НДК

Публикувано

на

Легендата на българския фолклор Гуна Иванова отбелязва през 2018 година два юбилея: 70 години жизнен път и 50 години на професионална сцена. По този повод Фен Фолк ТВ организира юбилеен концерт на доказаната изпълнителка, който ще се проведе на 30 октомври в Зала 1 на НДК.

В него Гуна Иванова ще поднесе по впечатляващ начин избрани песни от дългогодишната си кариера. Заедно с Ансамбъл „Майсторите на танца“ от гр. Перник и Танцов състав „Творецът“ от гр.

Свищов тя ще представи фолклорен спектакъл под надслов „Българийо, майчице свята“. Специални гости на концерта ще са талантливите й внучки Ива и Велислава Костадинови, Райко Кирилов, Вокално трио „Евридика“, Формация „Армейска песен“, Даниел Спасов и Милен Иванов. Топ Преса е официален медиен партньор.
Билети може да се закупят на касите на НДК и в мрежата на Eventim.

коментара

Светско

Банско открива новия сезон с отборно състезание между Ортлиб и Жирардели

Публикувано

на

 На Бъндеришка поляна днес започват зимните приключения в Банско.

За поредна година най-добрият зимен курорт на Балканите – Банско открива сезона с много игри и уникални награди. Чисто ново Audi A3 ще чака своя нов притежател на Бъндеришка поляна. Автомобилът може да бъде спечелен в емблематичната игра „Ловци на съкровища”, която вече традиционно пълни курорта с ентусиасти в деня на откриването на сезона. В приключението могат да се включат всички желаещи да преровят определен периметър, затрупан със сняг, под който се крият заровени сандъци с награди.

Празникът ще бъде отбелязан с още две игри – „Влез в отбора на шампиона” и „Открий злато в лифта”. Специален гост на курорта по време на откриването ще бъде олимпийският и световен шампион от Австрия Патрик Ортлиб. Той ще се бори да привлече най-добрите скиори, които да се изправят отборно с него срещу тима на Марк Жирардели. Най-бързият състезател сред всички тях, в играта „Влез в отбора на шампиона”, ще спечели награда сезонна карта за Банско.

Играта „Открий злато в лифта” ще зарадва над 100 посетители на курорта. Всеки, който се качи на лифта ще има възможност да спечели специални златни артикули от Fibank. За част от тези, които не ударят джакпота ще има утешителни награди – луксозни зимни артикули и коктейли.

Специални гости на снежния празник ще бъдат певицата Гери Никол и балет „Нова”. Музикалната програма ще започне точно на обяд на сцената под писта „Томба”. Водещ на събитието ще бъде Део. След празничния снежен ден партито ще продължи на площада в центъра на града с музика, танци и специалните гозби на Ути Бъчваров. Всички желаещи да се включат в игрите по случай старта на сезон 2018/2019 могат да се запишат предварително на www.banskoski.com и да потвърдят участието си на място в сутрешните часове на Бъндеришка поляна.

Най-успешният български курорт очаква изключително силен сезон. За поредна година Банско ще приеме стартове от Световната купа. От 22 до 24 февруари 2019-а в курорта идват най-добрите състезатели в алпийските ски при мъжете за алпийска комбинация, супергигантски слалом и гигантски слалом. Бижуто на Пирин – Банско получи пореден приз от Академията на световните ски награди в Кицбюел.

По този начин топ курортът се нареди сред 26-те най-предпочитани дестинации на планетата. Българският курорт е и сред 8-те на планетата, които притежават 6 приза от общо 6 издания на Световните ски награди. /БГНЕС

коментара

Продължете с четенето

Хороскоп

Хороскоп за 15 декември

Публикувано

на

ОВЕН

Денят ви ще бъ­де из­пъл­нен с труд­нос­ти и нас­трое­ние­то ви ни­как не е доб­ро. То­ва се дъл­жи на до­маш­ни проб­ле­ми, кои­то за мо­мен­та мъч­но ще раз­ре­ши­те. Ще ви раз­гневят някои от прия­те­ли­те, чии­то ид­еи за пос­ти­га­не на ус­пех в те­зи проб­ле­ми са дос­та неп­ри­ло­жи­ми. Днес ак­тив­нос­тта ви на ра­бот­но­то място е на­ма­ле­на.

ТЕЛЕЦ

Дос­та ядо­ве ще ви съз­да­дат про­фе­сио­нал­ни­те проб­ле­ми днес, но трябва да знае­те, че на­чи­нът за тяхно­то раз­ре­ше­ние се крие са­мо в спо­кой­ния под­ход. При по­ве­че­то от вас проб­ле­ми­те са свър­за­ни със слу­жеб­ни про­ме­ни. Не раз­го­варяй­те с ра­бо­то­да­теля си, за­що­то кон­так­ти­те ви са об­ре­че­ни на неус­пех. Неочаквана новина.

БЛИЗНАЦИ

Близ­на­ци­те с го­ле­ми уси­лия под­дър­жат ба­ланс в от­но­ше­ния­та с око­лни­те. Но ако въз­ник­нат про­ти­во­ре­чия или в из­вес­тна сте­пен се чувс­тва­те не­за­до­во­ле­ни от от­но­ше­ние­то на дру­ги­те към вас, не би­ва да го прие­ма­те сър­деч­но.  При някои труд­нос­ти­те са и от фи­нан­сов ха­рак­тер – ще ви бъ­де труд­но да ги ре­ши­те са­мос­тоя­тел­но.

РАК

Мно­го труд­нос­ти въз­ник­ват в съ­бо­та пред вас и ще ви обе­зку­ра­жат да дей­ства­те по за­да­чи­те за деня. Все пак не е ло­шо да по­тър­си­те съ­дей­ствие­то на някой от ва­ши­те на­чал­ни­ци или прос­то об­ясни­те, че се сблъс­ква­те с неп­рео­до­ли­ми преч­ки. Мно­го ско­ро ще има­те въз­мож­нос­тта за де­ло­ви нап­ре­дък, неочаквани приходи.

ЛЪВ

В съ­бо­та ро­де­ни­те под Лъв са ене­ргич­ни и дей­стве­ни, но не във всич­ки слу­чаи е та­ка. Мно­зи­на от вас все още се ко­ле­баят, но би­ха мог­ли да нап­равят из­вес­тни стъп­ки по пътя към осъ­щест­вява­не на нов съюз или обе­ди­не­ние. Ве­роя­тно днес няма да мо­же­те да пос­тиг­не­те на­пъл­но по­ло­жи­тел­ни ре­зул­та­ти, но резултати ще има.

ДЕВА

Съ­бо­та бе­ле­жи нов раз­вой за мно­зи­на. През деня ще се сблъс­ква­те с препя­тствия, кои­то ед­ва ли ще мо­же­те да от­стра­ни­те днес. Проб­ле­ми от лю­бо­вен ха­рак­тер. Вни­ма­вай­те в ин­тим­ни­те от­но­ше­ния – въз­мож­ни са кон­флик­ти. Няма да се сблъс­ка­те с проб­ле­ми от фи­нан­сов ха­рак­тер, но не пред­прие­май­те рис­ко­ви опе­ра­ции.

ВЕЗНИ

Мно­го от Вез­ни днес ще пъ­ту­ват, ве­роя­тно по де­ло­ви за­да­чи, но ве­роя­тнос­тта да пос­тиг­не­те ус­пех е поч­ти ни­щож­на. Не са мал­ко и оне­зи от вас, кои­то имат до­маш­ни проб­ле­ми и на та­зи ба­за въз­ник­ват про­ти­во­ре­чия и гняв. Мо­же би то­ва е всич­ко, кое­то оп­ре­деля нас­трое­ние­то на всич­ки под зна­ка в съ­бо­-та.

СКОРПИОН

Днес вие сте в доб­ро нас­трое­ние, но ни­как не е из­клю­че­но то през деня да се пом­ра­чи. Въз­ник­ват проб­ле­ми в раз­лич­ни сфе­ри на жи­во­та ви и те ка­то че ли то­тал­но об­хва­щат це­лия ви ден. Ста­ва въп­рос за фи­нан­со­ви труд­нос­ти, неп­рия­тнос­ти от про­фе­сио­на­лен ха­рак­тер, лип­са на по­лез­ни кон­так­ти и нео­чак­ва­ни про­ме­ни при някои.

СТРЕЛЕЦ

Съ­бо­та се ока­зва тру­ден ден за Стре­лец, ка­то с най-мно­го неп­рия­тнос­ти ще се сблъс­ка­те в кон­так­ти­те си, кои­то се­га са по де­ло­ви въп­ро­си. Не е из­клю­че­но мно­зи­на от вас сил­но да се раз­гневят, в та­ки­ва слу­чаи гне­вът не е до­бър съ­вет­ник. Ще кажете или направите неща, за които по-къкно ще съжалявате. По съ­щия на­чин са де­ла­та на биз­нес­ме­ни­те – мно­жес­тво проб­ле­ми.

КОЗИРОГ

Ос­нов­на­та при­чи­на за не­до­волс­тво­то при ро­де­ни­те под Ко­зи­рог днес е пси­хи­чес­ко­то за­тор­моз­ява­не, кое­то в мно­го слу­чаи ви пре­чи за пра­вил­на пре­цен­ка или пра­вил­ни дей­ствия по де­ла­та. По­ве­че­то от вас са склон­ни към раз­би­ра­телс­тво, но мно­го чес­то съ­щес­тву­ва­щи­те проб­ле­ми не поз­вол­яват да се стиг­не до та­ко­ва. Съобразете се с чуждо мнение по бизнес въпроси.

ВОДОЛЕЙ

Пъ­ту­ва­не е ха­рак­тер­но и за ро­де­ни­те под Во­до­лей, но тук съ­щес­тву­ват два ва­риан­та, раз­ли­ча­ва­щи се по въз­мож­нос­ти един от друг. Ако пъ­ту­ва­те във връз­ка с лич­ни де­ла, ве­роя­тнос­тта да пос­тиг­не­те ус­пех е гол­яма. Но по въп­ро­си от де­ло­ви и про­фе­сио­на­лен ха­рак­тер след­ват ра­зо­ча­ро­ва­ния, тъй ка­то въз­ник­ват но­ви препятствия, които трябва да преодолявате.

РИБИ

Мно­го от ро­де­ни­те под Ри­би ще бъ­дат обе­зку­ра­же­ни днес за дей­ствия­та си от сблъ­съ­ка с вне­зап­но въз­ник­на­ли проб­ле­ми. То­ва ще на­ка­ра мно­зи­на от вас да пре­неб­рег­нат пред­стоя­щи­те за­дъл­же­ния, но мо­же би за мо­мен­та то­ва е най-доб­ро­то раз­ре­ше­ние. На ус­пе­хи мо­же­те да се над­ява­те в кон­так­ти­те си през це­лия ден, където е необходиво да покажете добрите си намерения.

коментара

Продължете с четенето
Loading...
loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

декември 2018
П В С Ч П С Н
« ное.    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

ПОПУЛЯРНИ