Свържете се с нас

Хороскоп

Хороскоп за 18 септември! Лош ден за 2 зодии

Публикувано

на

ОВЕН

Спокойно започвате вторник и у мнозина доминира настроението за работа. Денят е плодотворен и носи печалби, добри новини и успехи в бизнеса. Внимавайте в отношенията с колегите в службата, възможно е да се стигне до сблъсъци по материални причини и конфронтация.

ТЕЛЕЦ

Неудобен вторник за делова дейност при Телците. Не ви липсват възможности за реализиране на плодотворни стъпки и дори за печалби, но дейността ви ще бъде крайно ограничена, поради странични обстоятелства, които няма да ви позволят свободна изява. Бъдете внимателни!

БЛИЗНАЦИ

Вторник е приятен, положителна е равносметката ви в много насоки – делова дейност, контакти, самочувствие и здраве. Само по отношение на съдебни дела ще ви изневерява късметът, но за да имате друга, по-добра възможност, необходимо е и да отложите разглеждането им.

РАК

Голямо е днес вашето напрежение. Емоционалната ви енергия търси начин да бъде изразена. Положителната й изява ще бъде градивна, а отрицателната – разрушителна. Във всички случаи запазете спокойствие и самообладание в службата си. Не е изключена конфронтация с колегите.

ЛЪВ

Днес Лъвовете ще получат неочаквана новина, която има отношение към професията им – не се притеснявайте. Всичко ще се уреди по най-добрия начин и без особени сътресения. Тя ще има личен характер. С търпение от ваша страна нещата ще се изгладят. Очаквайте придобивки!

ДЕВА

Малко объркано започва вторник за вас още у дома. В службата ще се сблъскате с нови ядове. Възможно е да не са толкова сериозни, но повечето Деви ще бъдат обхванати от нервност поради неяснотата и невъзможността да се ориентират и да изберат правилната позиция.

ВЕЗНИ

Неспокойни сте днес и това увеличава многократно възможността да допуснете грешки. На професионално равнище пропуските ви заплашват и ще се подчините на съществуващите условия, дори да не ви допадат. Съблюдавайте толерантността, за да избегнете нежелана развръзка.

СКОРПИОН

Днес професионалната и делова дейност са силно застъпени при вас и времето ще премине неусетно. Някои от Скорпионите ще бъдат активни, докато други ще търсят спорове, противоречия и конфронтиране с околните. Не са изключени хубави професионални новини.

СТРЕЛЕЦ

Вторник не е добър за вас и трябва да бъдете много внимателни сега. Най-добре ще бъде да не давате мнението си за нищо, а да се стремите да останете незабелязани в службата. Само присъствието ви може да се окаже причина за вашите недоброжелатели да ви навредят. Днес ще ви възложат работата, която силно желаете поради по-високото заплащане.

КОЗИРОГ

Благоприятно ще се развият вашите дела във вторник и мнозина ще научат за безуспешните опити на своите противници, насочени към вас с цел да ви злепоставят. В това отношение сте защитени и не е необходимо да правите нищо особено. Професионалният ви ден ще е спорен, ще завършите деловите си ангажименти в срок, без да чувствате напрежение.

ВОДОЛЕЙ

Не съвсем добре се чувствате днес във физическо отношение и за някои от вас това може да се окаже начало на здравословно неразположение. Денят има лек негативен нюанс и известно раздразнение ще ви пречи да действате в положителна насока. На работното място ще се справите не без помощ от колега, който е засвидетелствал пред вас уважението си.

РИБИ

Днес Рибите ще бъдат затормозени повече от обикновено. Сякаш сте попаднали в някакъв лабиринт, от който няма измъкване, и вече по инерция се движите без посока. Сега е най-важно да решите какви точно са намеренията ви и да си изработите план как да постъпите. Обмисляйте внимателно всеки вариант, претегляйте плюсовете и минусите и тогава вземете решение.

коментара

Реклама
loading...

Хороскоп

Хороскоп за 22 октомври!

Публикувано

на

ОВЕН

С мно­го ра­зум и от­го­вор­ност за­поч­ва­те сед­ми­ца­та и мо­же­те да се над­ява­те на доб­ри пос­ти­же­ния. Те имат от­но­ше­ние са­мо към тра­ди­цион­на­та ви ра­бо­та. За някои по­не­дел­ник но­си из­не­над­ва­що пред­ло­же­ние за па­рич­на пе­чал­ба, но ще из­ле­зе блъф.

ТЕЛЕЦ

По­не­дел­ник е по­ло­жи­те­лен за вас, с мал­ки из­клю­че­ния за някои. Денят е спо­рен за про­фе­сио­нал­ни­те ви де­ла. Някои ще по­пад­нат в осо­бе­на си­туа­ция и е не­въз­мож­но да се раз­ми­нат с ин­ци­ден­т, ще пос­лед­ват до­пъл­ни­тел­ни труд­нос­ти. Въз­мож­ни са па­рич­ни пос­тъп­ле­ния.

БЛИЗНАЦИ

Днес всич­ки Близ­на­ци трябва да бъ­дат мно­го вни­ма­тел­ни през це­лия ден. По­не­дел­ник е тру­ден и ви из­правя пред неп­рео­до­ли­ми препя­тствия. Въз­мож­но е те да са чис­та слу­чай­ност, но не пра­ве­те опи­ти да про­дъл­жа­ва­те да дей­ства­те до пос­ти­га­не на по­ло­жи­те­лен ре­зул­тат.

РАК

По­не­дел­ник е ус­пе­шен за Ра­ци­те в ли­чен и де­ло­ви план. Бла­го­раз­по­ло­же­ни сте към око­лни­те и то­ва ви но­си ус­пех. Някои ще се сблъс­кат с неп­рия­зън­та на ко­ле­га или някой шеф. Ма­кар и за­бел­яза­ли това, не да­вай­те пра­во на ос­кър­бле­ние­то да го­во­ри у вас.

ЛЪВ

Пра­во­то да пос­тиг­не­те ус­пе­хи в де­ло­вия жи­вот не ви е от­ме­не­но и до­ри днес е още по-за­си­ле­но. У вас се­га са ха­рак­тер­ни та­ки­ва по­ло­жи­тел­ни по­ка­за­те­ли ка­то тър­пе­ли­вост, са­мооб­ла­да­ние и чувс­тво за дълг. Уси­лия­та ви ще осъ­щест­вят же­ла­ни­те ре­зул­та­ти.

ДЕВА

За Де­ви­те съ­би­тия­та в по­не­дел­ник са на­си­те­ни с дос­та прия­тни из­не­на­ди. Днес има­те власт без си­ла, кое­то в мно­го слу­чаи ви пра­ви под­чи­не­ни на съот­вет­на­та си­туа­ция. Трябва да из­бягва­те всякак­во про­ти­во­ре­чие в служ­ба­та, не вли­зай­те в кон­флик­ти.

ВЕЗНИ

Денят е удо­бен за всякак­ва де­ло­ва дей­ност. У мно­зи­на ли­чи нос­тал­гич­но нас­трое­ние и не­же­ла­ние за ра­бо­та, но днес има­те до­бър шанс за реа­ли­за­ция и ще бъ­де жал­ко да го про­пус­не­те. Еди­нстве­но­то не­що, кое­то не трябва да пред­прие­ма­те се­га, е пъ­ту­ва­не.

СКОРПИОН

Нап­рег­нат по­не­дел­ник за Скор­пио­ни­те, вни­ма­вай­те най-мно­го в от­но­ше­ния­та си със се­мей­ство­то. Мно­го от вас ще се кон­фрон­ти­рат с тях по­ра­ди сблъ­сък на ин­те­ре­си­те. Те­зи про­ти­во­ре­чия мо­гат да пре­рас­нат в на­си­лие. Про­фе­сио­нал­ни ус­пе­хи и въз­мож­нос­ти не лип­сват.

СТРЕЛЕЦ

Склон­ни сте да пос­тъп­ва­те ле­ко­мис­ле­но днес и по то­зи на­чин е въз­мож­но да нас­тъпят за­гу­би за вас. Бъ­де­те вни­ма­тел­ни към оне­зи, кои­то се опи­тват да ста­ват близ­ки с вас – то­ва са хо­ра с не­чис­ти на­ме­ре­ния. Ра­бот­ният ден ще бъ­де ус­пе­шен за Стрел­ци­те. Денят ще е натоварен от професионало естество.

КОЗИРОГ

Мно­зи­на от вас ще до­пус­нат греш­ки в дей­ствия­та си днес и то­ва ще ви пос­та­ви в неиз­год­но по­ло­же­ние спрямо ко­ле­ги­те или съд­руж­ни­ци­те. Бъ­де­те наб­лю­да­тел­ни на ра­бот­но­то си място и из­бягвай­те кон­флик­ти, а още по-мал­ко да ги съз­да­ва­те. Ще по­лу­чи­те прия­тно съоб­ще­ние, от което зависи бъдещото ви развитие и това ще стабилизира финансите ви.

ВОДОЛЕЙ

Дос­та фи­нан­сов се оп­ре­деля по­не­дел­ник за вас, но не би­ва са­ми да прид­виж­ва­те де­ла от по­до­бен ха­рак­тер. Във всич­ки слу­чаи ще за­гу­би­те, ако го нап­ра­ви­те. Ако ра­бо­ти­те в екип с дру­ги – ще спе­че­ли­те. По­не­дел­ник да­ва въз­мож­нос­ти за под­пис­ва­не на до­го­во­ри и спразумения, касаещи професията ви.

РИБИ

Гол­яма ак­тив­ност прояв­ява­те днес и мо­же­те да да­де­те си­лен тла­сък на де­ла­та си. Въп­ре­ки то­ва трябва ясно да си пос­та­ви­те цел­та, коя­то прес­лед­ва­те, за­що­то се­га е въз­мож­но да дей­ства­те в някол­ко на­со­ки ед­нов­ре­мен­но и да не за­вър­ши­те ни­що. Не се разпилявайте, а бъдете по-концентрирани и последователни.

коментара

Продължете с четенето

Хороскоп

ХОРОСКОП ЗА 21 ОКТОМВРИ

Публикувано

на

ОВЕН

В неделя някои ще се опи­тат да на­ло­жат мне­ние­то си по въп­рос, кой­то е тру­ден за раз­ре­ша­ва­не. Ре­ши­ли сте, че знае­те по-доб­ре от всич­ки как трябва да се пос­тъ­пи в та­зи или она­зи си­туа­ция. Мо­же съ­ве­ти­те ви да са пра­вил­ни, но от ва­ша глед­на точ­ка, за дру­ги­те хо­ра те да са неп­рием­ли­ви. Не се на­ла­гай­те, въз­мо­жен е кон­фликт.

ТЕЛЕЦ

Днес ще си да­де­те смет­ка, че не­ща­та са тръг­на­ли на­зад. То­ва се от­нася как­то за ва­ша­та ра­бо­та, та­ка и за лич­ния ви жи­вот. Та­ка че бъ­де­те пред­паз­ли­ви и вни­ма­тел­но сле­де­те за оно­ва, кое­то е важ­но за вас. А ко­га­то мо­же­те на сто про­цен­та да раз­бе­ре­те как­во, как и за­що ста­ва, пре­ми­не­те към ак­тив­ни дей­ствия и оп­ра­ве­те не­ща­та.

БЛИЗНАЦИ

Денят ще до­не­се дос­та си­туа­ции, изи­сквай­ки спо­кой­но и се­риоз­но от­но­ше­ние. Не ос­тавяй­те без вни­ма­ние ни­то свои­те, ни­то чуж­ди­те греш­ки. Ще ви е нуж­на наб­лю­да­тел­ност и же­ла­ние да изу­чи­те де­тай­лно все­ки проб­лем, изи­скващ раз­ре­ше­ние. Под­хо­де­те сме­ло към днев­ни­те си за­да­чи, няма да има­те труд­нос­ти.

РАК

Под­ходящ ден за крат­ки пъ­ту­ва­ния. Ще мо­же­те сво­бод­но да кон­так­ту­ва­те с хо­ра­та, кои­то са око­ло вас, на раз­лич­ни те­ми. Пос­та­рай­те се да не из­ли­за­те от де­ло­вия тон и вни­ма­тел­но да ар­гу­мен­ти­ра­те свои­те по­зи­ции. Лес­но ще се спра­ви­те с всяка те­ку­ща за­да­ча, ако не се вглеж­да­те в да­леч­но­то бъ­де­ще.

ЛЪВ

Се­мей­на­та иди­лия на Лъ­во­ве­те в неделя ще бъ­де под­ло­же­на на някои из­пи­та­ния. Лю­би­мият ви ве­роя­тно ще бъ­де не­до­во­лен и ще се чувс­тва още­тен от ва­ше­то вни­ма­ние по­ра­ди обе­ктив­ни за вас при­чи­ни. Рис­ку­ва­те да вло­ши­те си­туа­ция­та, ако не нап­ра­ви­те пър­ва­та крач­ка за по­ми­ре­ние. Биз­нес­ме­ни­те ще имат но­ви съюз­ни­ци.

ДЕВА

Днес бъ­де­те със­ре­до­то­че­ни и бър­зо взи­май­те ре­ше­ния, рис­ку­ва­те да за­бук­су­ва­те в ра­бо­та си. Няма да има­те вре­ме за раз­мис­ли, пре­тегл­яне на всич­ки “за” и “про­тив” , как­то и за из­ра­бот­ва­не на оп­ти­мал­на стра­те­гия. Раз­чи­тай­те на ин­туи­ция­та си и ще ус­пее­те да се спра­ви­те със за­да­чи­те си. Об­тег­на­ти ще са от­но­ше­ния­та у до­ма.

ВЕЗНИ

Без да взи­ма­те под вни­ма­ние то­ва­ра от за­дъл­же­ния и пла­но­ве, ще се чувс­тва­те в своя­та сти­хия. То­ва е прек­рас­но вре­ме за обу­че­ние и ак­тив­на по­чив­ка. Мо­же да за­вър­же­те ин­те­рес­ни и по­лез­ни връз­ки с хо­ра, дош­ли от да­ле­че. Сме­ло из­каз­ва­йте де­ло­ви пред­ло­же­ния и да тър­сете ори­ги­нал­ни ре­ше­ния.

СКОРПИОН

В неделя ще е по­лез­но да об­съ­ди­те де­тай­ли­те на та­зи или она­зи ра­бо­та с парт­ньо­ри­те си. Ус­пе­шен ден за про­вер­ка или офо­рмяне на до­ку­мен­ти. Някои ще опо­лзот­воря­т уи­кен­да с по­лез­ни за­ни­ма­ния, дру­ги от вас ще се зае­мат с хо­би­то си. Наз­ре­лият кон­фликт в до­ма ви ще се по­ту­ши, ка­то от­стъ­пи­те от по­зи­ция­та си.

СТРЕЛЕЦ

Труд­но ще прие­ма­те си­туа­ция­та та­ка­ва, как­ва­то е днес. Бих­те ис­ка­ли всич­ко да бъ­де по друг на­чин, но не си зас­лу­жа­ва нап­раз­но да ха­би­те вре­ме­то си, как­то и да се опи­тва­те да на­ка­ра­те някой друг да про­ме­ни свое­то мне­ние. Ако мо­же­те над­мог­не­те то­ва же­ла­ние, по-бър­зо ще се по­чувс­тва­те по-сво­бод­ни.

КОЗИРОГ

Все­ки мо­мент мо­же да се поя­ви не­що ин­те­рес­но как­то в про­фе­сио­на­лен, та­ка и в ли­чен план. При някои дъл­гот­рай­ни от­но­ше­ния с лю­бим чо­век на­пос­ле­дък са тлее­ли, днес има ве­роя­тност да из­бух­нат с но­ва си­ла. Ко­га­то всич­ко е ве­че за­поч­на­ло, то­га­ва ще се усе­ти­те. Опи­тай­те се да пре­дот­вра­ти­те сблъ­съ­ци­те.

ВОДОЛЕЙ

По­зи­тив­ни­те тен­ден­ции на­би­рат си­ли, за­поч­­не­те да се за­ни­ма­ва­те с ак­тив­на дей­ност през вто­ра­та по­ло­ви­на от деня. Ще ус­пее­те да се спра­ви­те с всич­ко зап­ла­ну­ва­но, да­же и да не за­поч­не­те да дей­ства­те от ра­но сут­рин­та. Въз­мож­нос­ти­те ви ще се уве­ли­чат зна­чи­тел­но, бла­го­да­ре­ние на съ­миш­ле­ни­ци и ста­ри прия­те­ли.

РИБИ

Днес ще ви се ис­ка ро­ман­ти­ка в от­но­ше­ния­та. Пос­та­рай­те се да я съз­да­де­те, без да ча­ка­те чуж­да ини­циа­ти­ва. Ще въз­ник­нат спо­ро­ве с по-въз­рас­тни род­ни­ни, но до кон­флик­ти няма да се стиг­не, или по­не то­ва няма да ста­не, бла­го­да­ре­ние на вас. Дип­ло­ма­ти­чес­кият та­лант на Ри­би­те днес ще на­ме­ри дос­той­но при­ло­же­ние.

коментара

Продължете с четенето
loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

октомври 2018
П В С Ч П С Н
« сеп.    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

ПОПУЛЯРНИ