Свържете се с нас

Светско

За 15-и път Малешево ще пее и танцува

Публикувано

на

Пъстра палитра от фолклорни изпълнения, вълнуващи танци и много настроение. Това обещана община Струмяни на тазгодишното издание на Международния фолклорен фестивал „Малешево пее и танцува“.

Музикалното събитие ще се проведе на 19, 20 и 21 октомври. Домакините са подготвили още по-богата програма, тъй като тази година фестивалът ще отбележи своя 15-годишен юбилей.

В продължение на 3 дни участници от близо и далече ще се надпяват и надиграват. За зрителите остава удоволствието от чутото и видяното и разбира се от неповторимата атмосфера на този станал емблематичен за Югозападна България фестивал.

Първият фестивален ден ще започне със сувенирна изложба „Малешево пее и танцува“, подредена във фоайето на читалището в Микрево. Вечерта ще предложи вълнуващ концерт на български и международни фолклорни ансамбли от Беларус, Украйна ,Унгария, Сърбия, Молдова, Гърция и Словакия. Кулминацията е запазена за спектакъла на Студентски танцов ансамбъл при ЮЗУ „Неофит Рилски“ и концерта на Йордан Митев с оркестър от Македония.

На 20 октомври кметът на общината – Емил Илиев, ще посрещне официалните гости в Народно читалище „Братя Миладинови“ в Микрево под звуците на мандолинен оркестър „Стефан Борилов“ от Сандански.

В 19.30 часа е официалната церемония по откриването на 15 международен фестивал „Малешево пее и танцува“. Вечерният концерт е с участието на международни фолклорни ансамбли. Доброто настроение ще продължи до късно, когато на сцената ще излезе ансамбъл „Чинари“, а народният певец Иван Дяков ще подари на всички китка от най-обичаните македонски песни.

Третата фестивална вечер ще продължи с концерти на международни състави. Тогава ще бъдат наградени най-добрите участници в 15-ото издание на фестивала „Малешево пее и танцува“.

коментара

Хороскоп

ХОРОСКОП ЗА 21 ОКТОМВРИ

Публикувано

на

ОВЕН

В неделя някои ще се опи­тат да на­ло­жат мне­ние­то си по въп­рос, кой­то е тру­ден за раз­ре­ша­ва­не. Ре­ши­ли сте, че знае­те по-доб­ре от всич­ки как трябва да се пос­тъ­пи в та­зи или она­зи си­туа­ция. Мо­же съ­ве­ти­те ви да са пра­вил­ни, но от ва­ша глед­на точ­ка, за дру­ги­те хо­ра те да са неп­рием­ли­ви. Не се на­ла­гай­те, въз­мо­жен е кон­фликт.

ТЕЛЕЦ

Днес ще си да­де­те смет­ка, че не­ща­та са тръг­на­ли на­зад. То­ва се от­нася как­то за ва­ша­та ра­бо­та, та­ка и за лич­ния ви жи­вот. Та­ка че бъ­де­те пред­паз­ли­ви и вни­ма­тел­но сле­де­те за оно­ва, кое­то е важ­но за вас. А ко­га­то мо­же­те на сто про­цен­та да раз­бе­ре­те как­во, как и за­що ста­ва, пре­ми­не­те към ак­тив­ни дей­ствия и оп­ра­ве­те не­ща­та.

БЛИЗНАЦИ

Денят ще до­не­се дос­та си­туа­ции, изи­сквай­ки спо­кой­но и се­риоз­но от­но­ше­ние. Не ос­тавяй­те без вни­ма­ние ни­то свои­те, ни­то чуж­ди­те греш­ки. Ще ви е нуж­на наб­лю­да­тел­ност и же­ла­ние да изу­чи­те де­тай­лно все­ки проб­лем, изи­скващ раз­ре­ше­ние. Под­хо­де­те сме­ло към днев­ни­те си за­да­чи, няма да има­те труд­нос­ти.

РАК

Под­ходящ ден за крат­ки пъ­ту­ва­ния. Ще мо­же­те сво­бод­но да кон­так­ту­ва­те с хо­ра­та, кои­то са око­ло вас, на раз­лич­ни те­ми. Пос­та­рай­те се да не из­ли­за­те от де­ло­вия тон и вни­ма­тел­но да ар­гу­мен­ти­ра­те свои­те по­зи­ции. Лес­но ще се спра­ви­те с всяка те­ку­ща за­да­ча, ако не се вглеж­да­те в да­леч­но­то бъ­де­ще.

ЛЪВ

Се­мей­на­та иди­лия на Лъ­во­ве­те в неделя ще бъ­де под­ло­же­на на някои из­пи­та­ния. Лю­би­мият ви ве­роя­тно ще бъ­де не­до­во­лен и ще се чувс­тва още­тен от ва­ше­то вни­ма­ние по­ра­ди обе­ктив­ни за вас при­чи­ни. Рис­ку­ва­те да вло­ши­те си­туа­ция­та, ако не нап­ра­ви­те пър­ва­та крач­ка за по­ми­ре­ние. Биз­нес­ме­ни­те ще имат но­ви съюз­ни­ци.

ДЕВА

Днес бъ­де­те със­ре­до­то­че­ни и бър­зо взи­май­те ре­ше­ния, рис­ку­ва­те да за­бук­су­ва­те в ра­бо­та си. Няма да има­те вре­ме за раз­мис­ли, пре­тегл­яне на всич­ки “за” и “про­тив” , как­то и за из­ра­бот­ва­не на оп­ти­мал­на стра­те­гия. Раз­чи­тай­те на ин­туи­ция­та си и ще ус­пее­те да се спра­ви­те със за­да­чи­те си. Об­тег­на­ти ще са от­но­ше­ния­та у до­ма.

ВЕЗНИ

Без да взи­ма­те под вни­ма­ние то­ва­ра от за­дъл­же­ния и пла­но­ве, ще се чувс­тва­те в своя­та сти­хия. То­ва е прек­рас­но вре­ме за обу­че­ние и ак­тив­на по­чив­ка. Мо­же да за­вър­же­те ин­те­рес­ни и по­лез­ни връз­ки с хо­ра, дош­ли от да­ле­че. Сме­ло из­каз­ва­йте де­ло­ви пред­ло­же­ния и да тър­сете ори­ги­нал­ни ре­ше­ния.

СКОРПИОН

В неделя ще е по­лез­но да об­съ­ди­те де­тай­ли­те на та­зи или она­зи ра­бо­та с парт­ньо­ри­те си. Ус­пе­шен ден за про­вер­ка или офо­рмяне на до­ку­мен­ти. Някои ще опо­лзот­воря­т уи­кен­да с по­лез­ни за­ни­ма­ния, дру­ги от вас ще се зае­мат с хо­би­то си. Наз­ре­лият кон­фликт в до­ма ви ще се по­ту­ши, ка­то от­стъ­пи­те от по­зи­ция­та си.

СТРЕЛЕЦ

Труд­но ще прие­ма­те си­туа­ция­та та­ка­ва, как­ва­то е днес. Бих­те ис­ка­ли всич­ко да бъ­де по друг на­чин, но не си зас­лу­жа­ва нап­раз­но да ха­би­те вре­ме­то си, как­то и да се опи­тва­те да на­ка­ра­те някой друг да про­ме­ни свое­то мне­ние. Ако мо­же­те над­мог­не­те то­ва же­ла­ние, по-бър­зо ще се по­чувс­тва­те по-сво­бод­ни.

КОЗИРОГ

Все­ки мо­мент мо­же да се поя­ви не­що ин­те­рес­но как­то в про­фе­сио­на­лен, та­ка и в ли­чен план. При някои дъл­гот­рай­ни от­но­ше­ния с лю­бим чо­век на­пос­ле­дък са тлее­ли, днес има ве­роя­тност да из­бух­нат с но­ва си­ла. Ко­га­то всич­ко е ве­че за­поч­на­ло, то­га­ва ще се усе­ти­те. Опи­тай­те се да пре­дот­вра­ти­те сблъ­съ­ци­те.

ВОДОЛЕЙ

По­зи­тив­ни­те тен­ден­ции на­би­рат си­ли, за­поч­­не­те да се за­ни­ма­ва­те с ак­тив­на дей­ност през вто­ра­та по­ло­ви­на от деня. Ще ус­пее­те да се спра­ви­те с всич­ко зап­ла­ну­ва­но, да­же и да не за­поч­не­те да дей­ства­те от ра­но сут­рин­та. Въз­мож­нос­ти­те ви ще се уве­ли­чат зна­чи­тел­но, бла­го­да­ре­ние на съ­миш­ле­ни­ци и ста­ри прия­те­ли.

РИБИ

Днес ще ви се ис­ка ро­ман­ти­ка в от­но­ше­ния­та. Пос­та­рай­те се да я съз­да­де­те, без да ча­ка­те чуж­да ини­циа­ти­ва. Ще въз­ник­нат спо­ро­ве с по-въз­рас­тни род­ни­ни, но до кон­флик­ти няма да се стиг­не, или по­не то­ва няма да ста­не, бла­го­да­ре­ние на вас. Дип­ло­ма­ти­чес­кият та­лант на Ри­би­те днес ще на­ме­ри дос­той­но при­ло­же­ние.

коментара

Продължете с четенето

Таблоид

Облачна и дъждовна неделя с максимални температури в Югозапада между 15° и 20°

Публикувано

на

Днес ще бъде предимно облачно и на места, главно в Западна и Централна България ще има валежи от дъжд. Това показва справка на сайта на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Ще духа слаб до умерен вятър от северната четвърт и с него ще продължи да прониква по-студен въздух. Максимални температури между 15° и 20°, в София около 15°.

В планините ще бъде предимно облачно и на много места в масивите от Западна и Централна България ще има валежи от дъжд. Над около 2100 метра валежите ще са от сняг. Ще духа умерен, по високите и открити части и силен вятър от изток-североизток. Максимална температура на височина 1200 метра около 11°, на 2000 метра – около 4°.

Над Черноморието ще бъде предимно облачно, но само на отделни места слабо ще превали. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са 18-20°, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще е 2-3 бала.

В Гоце Делчев днес максималната температура ще достигне 20°

в Благоевград  17°,

в Банско  15°,

Симитли, Петрич и Сандански 19°.

Атмосферното налягане ще бъде по-високо от средното за октомври и през деня ще се повиши още.

В началото на следващата седмица ще преобладава облачно време и на много места ще превалява дъжд, а в планините над 2000 метра – сняг. В цялата страна вятърът ще се ориентира от североизток. Температурите ще се понижат още и максималните ще бъдат между 12° и 17°, а минималните – между 7° и 12°. Във вторник валежите ще са на по-малко места, главно в Южна България, а над Северна ще има и временни разкъсвания на облачността. Североизточният вятър ще отслабне. В средата на седмицата значително ще се усили северозападният вятър и с него ще нахлува студен въздух. Облачността над страната ще е променлива, често значителна. На отделни места ще има слаби превалявания от дъжд, а в планините – от сняг.

коментара

Продължете с четенето
loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

октомври 2018
П В С Ч П С Н
« сеп.    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

ПОПУЛЯРНИ