Свържете се с нас

Светско

Над 2000 ученици от община Разлог влязоха днес в класните стаи

Публикувано

на

Първият учебен бе отбелязан като истински празник във всички училища на територията на община Разлог. Училищните дворове се изпълниха с много настоящи и бивши ученици и учители, родители и гости, с музика, весело настроени и детска глъч. На празничния 17-ти септември под звуците на Химна на Република България и Европейския съюз стартира новата учебна година. Празничното настроение обхвана всички жители и гости на общината.

  „Да е честит първия учебен ден– най-вълнуващият ден за Вас, защото всичко започва от знанието !”- каза кметът на община Разлог инж. Красимир Герчев в словото си пред ученици, учители и родители.

    Над 2000 ученици от Община Разлог влязоха днес в класните стаи на обновените общински и държавни училища, а 205 първокласници, които получиха много подаръци прекрачиха за пръв път училищния праг.

С най-красиви пожелания за успешна и ползотворна учебна година, изпълнена с много хубави  емоции, съчетани с хиляди детски усмивки бе открита новата учебна година в община Разлог.

коментара

Хороскоп

Хороскоп за 15 декември

Публикувано

на

ОВЕН

Денят ви ще бъ­де из­пъл­нен с труд­нос­ти и нас­трое­ние­то ви ни­как не е доб­ро. То­ва се дъл­жи на до­маш­ни проб­ле­ми, кои­то за мо­мен­та мъч­но ще раз­ре­ши­те. Ще ви раз­гневят някои от прия­те­ли­те, чии­то ид­еи за пос­ти­га­не на ус­пех в те­зи проб­ле­ми са дос­та неп­ри­ло­жи­ми. Днес ак­тив­нос­тта ви на ра­бот­но­то място е на­ма­ле­на.

ТЕЛЕЦ

Дос­та ядо­ве ще ви съз­да­дат про­фе­сио­нал­ни­те проб­ле­ми днес, но трябва да знае­те, че на­чи­нът за тяхно­то раз­ре­ше­ние се крие са­мо в спо­кой­ния под­ход. При по­ве­че­то от вас проб­ле­ми­те са свър­за­ни със слу­жеб­ни про­ме­ни. Не раз­го­варяй­те с ра­бо­то­да­теля си, за­що­то кон­так­ти­те ви са об­ре­че­ни на неус­пех. Неочаквана новина.

БЛИЗНАЦИ

Близ­на­ци­те с го­ле­ми уси­лия под­дър­жат ба­ланс в от­но­ше­ния­та с око­лни­те. Но ако въз­ник­нат про­ти­во­ре­чия или в из­вес­тна сте­пен се чувс­тва­те не­за­до­во­ле­ни от от­но­ше­ние­то на дру­ги­те към вас, не би­ва да го прие­ма­те сър­деч­но.  При някои труд­нос­ти­те са и от фи­нан­сов ха­рак­тер – ще ви бъ­де труд­но да ги ре­ши­те са­мос­тоя­тел­но.

РАК

Мно­го труд­нос­ти въз­ник­ват в съ­бо­та пред вас и ще ви обе­зку­ра­жат да дей­ства­те по за­да­чи­те за деня. Все пак не е ло­шо да по­тър­си­те съ­дей­ствие­то на някой от ва­ши­те на­чал­ни­ци или прос­то об­ясни­те, че се сблъс­ква­те с неп­рео­до­ли­ми преч­ки. Мно­го ско­ро ще има­те въз­мож­нос­тта за де­ло­ви нап­ре­дък, неочаквани приходи.

ЛЪВ

В съ­бо­та ро­де­ни­те под Лъв са ене­ргич­ни и дей­стве­ни, но не във всич­ки слу­чаи е та­ка. Мно­зи­на от вас все още се ко­ле­баят, но би­ха мог­ли да нап­равят из­вес­тни стъп­ки по пътя към осъ­щест­вява­не на нов съюз или обе­ди­не­ние. Ве­роя­тно днес няма да мо­же­те да пос­тиг­не­те на­пъл­но по­ло­жи­тел­ни ре­зул­та­ти, но резултати ще има.

ДЕВА

Съ­бо­та бе­ле­жи нов раз­вой за мно­зи­на. През деня ще се сблъс­ква­те с препя­тствия, кои­то ед­ва ли ще мо­же­те да от­стра­ни­те днес. Проб­ле­ми от лю­бо­вен ха­рак­тер. Вни­ма­вай­те в ин­тим­ни­те от­но­ше­ния – въз­мож­ни са кон­флик­ти. Няма да се сблъс­ка­те с проб­ле­ми от фи­нан­сов ха­рак­тер, но не пред­прие­май­те рис­ко­ви опе­ра­ции.

ВЕЗНИ

Мно­го от Вез­ни днес ще пъ­ту­ват, ве­роя­тно по де­ло­ви за­да­чи, но ве­роя­тнос­тта да пос­тиг­не­те ус­пех е поч­ти ни­щож­на. Не са мал­ко и оне­зи от вас, кои­то имат до­маш­ни проб­ле­ми и на та­зи ба­за въз­ник­ват про­ти­во­ре­чия и гняв. Мо­же би то­ва е всич­ко, кое­то оп­ре­деля нас­трое­ние­то на всич­ки под зна­ка в съ­бо­-та.

СКОРПИОН

Днес вие сте в доб­ро нас­трое­ние, но ни­как не е из­клю­че­но то през деня да се пом­ра­чи. Въз­ник­ват проб­ле­ми в раз­лич­ни сфе­ри на жи­во­та ви и те ка­то че ли то­тал­но об­хва­щат це­лия ви ден. Ста­ва въп­рос за фи­нан­со­ви труд­нос­ти, неп­рия­тнос­ти от про­фе­сио­на­лен ха­рак­тер, лип­са на по­лез­ни кон­так­ти и нео­чак­ва­ни про­ме­ни при някои.

СТРЕЛЕЦ

Съ­бо­та се ока­зва тру­ден ден за Стре­лец, ка­то с най-мно­го неп­рия­тнос­ти ще се сблъс­ка­те в кон­так­ти­те си, кои­то се­га са по де­ло­ви въп­ро­си. Не е из­клю­че­но мно­зи­на от вас сил­но да се раз­гневят, в та­ки­ва слу­чаи гне­вът не е до­бър съ­вет­ник. Ще кажете или направите неща, за които по-къкно ще съжалявате. По съ­щия на­чин са де­ла­та на биз­нес­ме­ни­те – мно­жес­тво проб­ле­ми.

КОЗИРОГ

Ос­нов­на­та при­чи­на за не­до­волс­тво­то при ро­де­ни­те под Ко­зи­рог днес е пси­хи­чес­ко­то за­тор­моз­ява­не, кое­то в мно­го слу­чаи ви пре­чи за пра­вил­на пре­цен­ка или пра­вил­ни дей­ствия по де­ла­та. По­ве­че­то от вас са склон­ни към раз­би­ра­телс­тво, но мно­го чес­то съ­щес­тву­ва­щи­те проб­ле­ми не поз­вол­яват да се стиг­не до та­ко­ва. Съобразете се с чуждо мнение по бизнес въпроси.

ВОДОЛЕЙ

Пъ­ту­ва­не е ха­рак­тер­но и за ро­де­ни­те под Во­до­лей, но тук съ­щес­тву­ват два ва­риан­та, раз­ли­ча­ва­щи се по въз­мож­нос­ти един от друг. Ако пъ­ту­ва­те във връз­ка с лич­ни де­ла, ве­роя­тнос­тта да пос­тиг­не­те ус­пех е гол­яма. Но по въп­ро­си от де­ло­ви и про­фе­сио­на­лен ха­рак­тер след­ват ра­зо­ча­ро­ва­ния, тъй ка­то въз­ник­ват но­ви препятствия, които трябва да преодолявате.

РИБИ

Мно­го от ро­де­ни­те под Ри­би ще бъ­дат обе­зку­ра­же­ни днес за дей­ствия­та си от сблъ­съ­ка с вне­зап­но въз­ник­на­ли проб­ле­ми. То­ва ще на­ка­ра мно­зи­на от вас да пре­неб­рег­нат пред­стоя­щи­те за­дъл­же­ния, но мо­же би за мо­мен­та то­ва е най-доб­ро­то раз­ре­ше­ние. На ус­пе­хи мо­же­те да се над­ява­те в кон­так­ти­те си през це­лия ден, където е необходиво да покажете добрите си намерения.

коментара

Продължете с четенето

Таблоид

Времето днес

Публикувано

на

През деня ще се задържи облачно, с превалявания предимно от дъжд, в северните и планинските райони – от сняг. Жълт код е обявен за три области в Северна България – Видин, Монтана, Враца. В тези райони до обяд има условия за образуване на поледици. Ще духа слаб югоизточен, в крайните северни и източни райони – умерен източен вятър. Минималните температури ще са между минус 2 и 3 градуса, по-високи по морския бряг; максималните ще са от около 0 градуса на места в северозападните, до 10-12 градуса – в крайните югозападни райони и южното Черноморие.

В Гоце Делчев днес ще е облачно и с кратък дъжд, а максималната температура ще достигне 10°, Благоевград 11°, в Банско  8°, Симитли, Петрич и Сандански 13°.

Атмосферното налягане ще се задържи малко по-ниско от средното за месеца.

Над Черноморието ще бъде облачно с валежи от дъжд. Ще духа умерен източен вятър. Максималните температури ще са от 8-9 градуса на север, до 11-12 градуса – на юг. Температурата на морската вода е 8-9 градуса. Вълнението на морето ще е 3-4 бала.

Над планините ще бъде облачно и мъгливо, с превалявания от сняг. Ще духа умерен до силен юг-югозападен вятър и с него температурите ще се повишават, така че валежите от сняг в по-ниските части ще преминават в дъжд. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 5 градуса, на 2000 метра – около минус 1 градус.

В неделя и в понеделник валежите ще са на повече места в страната. В крайните северозападни райони, където ще духа слаб до умерен северозападен вятър и температурите ще са близки до 0 градуса, ще превалява сняг.

В останалата част от страната вятърът ще е югоизточен, умерен, в Източна България – силен, температурите ще са високи и преваляванията ще са от дъжд.

коментара

Продължете с четенето
Loading...
loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

декември 2018
П В С Ч П С Н
« ное.    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

ПОПУЛЯРНИ