Свържете се с нас

Хороскоп

Хороскоп за 10 август! Лош край на работната седмица за 2 зодии

Публикувано

на

 

Овен

Бъдете разумни и не рискувайте нищо, което не можете да си позволите да изгубите. Оставете конфликтите настрана, те едва ли ще ви помогнат да решите проблемите си. Денят е подходящ за нови начинания и нова насока на интересите ви.

Телец

Предстои ви натоварен ден. Бъдете гъвкави при взимане на решения. Хубавото е, че ще извлечете полза от всичко, което се случва около вас. Личните ви дела се развиват според очакванията ви. Нещата са под контрол и не бива да се притеснявате.

 

Близнаци

Бъдете премерени в думи и дела. В противен случай са възможни разочарования, а това едва ли го желаете. Успешно ще разрешите въпрос, който ви тревожи от доста време. Благодарение на упоритата си работа днес ще постигнете напредък и заслужено признание.

Рак

Умеете да навеждате другите на своите мисли и успешно ще решите свой проблем. Ще ви повярват, но ако не сте искрени, ще съжалявате в последствие. Оставете нещата, които не са ви ясни на специалистите и се заемете със силните си страни.

Лъв

Гаранция за добре свършената ви работа днес е отношението на колегите и началниците ви. Но най-вече собственото ви удовлетворение. Ще се поизмъчите, но резултатите ще са отлични. Финансови успехи ще имат деловите представители на знака.

Дева

С ново мислене ще се впуснете към реализация на идеите си. Настроението ви ще е добро и резултатите от работата ви също. Добре е да изпреварите предстоящ здравословен проблем, като се посъветвате със специалист.

Везни

Ще ви притиснат срокове в службата и това ще затрудни общуването с вас. Въздържайте се от критични забележки, колкото и да мислите, че сте прави. Бъдете по-търпеливи и не предизвиквайте сами събитията.

Скорпион

С разум и премерени действия ще избегнете риска и ще постигнете намеренията си днес. Но напрежението ще расте и се подгответе за повече емоции. Възможно е да възникнат здравословни проблеми. Вземете мерки.

Стрелец

Основателно се надявате на положителни промени в живота си. Не изпреварвайте събитията. Ако сте по-търпеливи ще останете удовлетворени от случващото се. Не взимайте едностранчиви решения.

Козирог

Ще се отдадете на желанията и страстите си без да ви е грижа за доброто ви име. Рискувате да накърните доверието към себе си, мислете преди да се настроите романтично. Шума около едно дело ще ви постави в центъра на внимание и това допълнително ще ви ангажира с общественото мнение.

Водолей

На повечето от вас им предстои ново начало. При някои то е свързано с работното място, а за други е от личен характер. Добрите вести ще ви настроят позитивно и ще разгърнат скритите ви възможности.

Риби

Предстоящо събитие ще ви накара да се почувствате напрегнати и е възможно вълнението да ви дойде в повече. Дайте си глътка въздух и мислете положително. Нещата ще се развият така, както ги планирате вие.факти.бг

 

коментара

Реклама
loading...

Хороскоп

Хороскоп за 18 октомври! Лош ден за три зодии

Публикувано

на

ОВЕН

В чет­вър­тък ва­ши­те де­ла ще се раз­вият бла­гоп­рия­тно, а за мно­зи­на денят е на­ча­ло за прео­дол­ява­не на до­се­гаш­ни­те гри­жи и нес­го­ди. В служ­ба­та ви нас­тъп­ва пром­яна, коя­то съз­да­ва доб­ри ус­ло­вия за ва­шия нап­ре­дък и за по­ви­ша­ва­не на ма­те­риал­но­то бла­го­със­тоя­ние. Не вярвай­те на обе­ща­ния, а тър­се­те гра­ни­ци.

ТЕЛЕЦ

При Тел­ци­те се за­беля­зва раз­движ­ва­не днес, под­кре­пе­но не са­мо от же­ла­ние за ус­пех, но и от реал­ни сти­му­ли, кои­то ви да­ват пра­во­то да раз­чи­та­те на доб­ро раз­ви­тие на де­ла­та. Днес ще по­лу­чи­те ясно­та по оп­ре­де­лен въп­рос, ка­то тя ще ви да­де мо­щен тла­сък за ре­зул­тат­ни дей­ствия.

БЛИЗНАЦИ

Спо­коен чет­вър­тък за Близ­на­ци­те, ма­кар че няма да без­дей­ства­те. Днес е въз­мож­но да ви бъ­де поис­кан па­ри­чен заем, но вни­ма­вай­те, по­до­бен жест нап­ра­ве­те са­мо за бли­зък чо­век. Вне­се­те хар­мо­ния в от­но­ше­ния­та с парт­ньо­ра си, въз­мож­но са­мо на ос­но­ва­та на от­стъп­ки и взаим­ни ком­про­ми­си.

РАК

В чет­вър­тък Ра­ци­те са с пе­че­лив­ши въз­мож­нос­ти. Но не всич­ки ще ос­та­нат на­пъл­но за­до­во­ле­ни от раз­ви­тие­то на де­ла­та си. Ва­жен дял от днев­на­та ви дей­ност са кон­так­ти­те, кои­то в поч­ти всич­ки слу­чаи ще ви от­крият но­ви въз­мож­нос­ти за пе­чал­би. Раз­чи­тай­те еди­нстве­но на се­бе си.

ЛЪВ

Ин­туи­ция­та ви е за­си­ле­на и мо­же­те без съм­не­ние да се об­лег­не­те на нея за дей­ствия­та си през деня. Ако тя ви съ­вет­ва да бъ­де­те тър­пе­ли­ви и наб­лю­да­тел­ни, е доб­ре да се под­чи­ни­те, за­що­то чет­вър­тък има свой­ствен из­раз за ва­шия зо­диа­ка­лен знак. На Лъ­во­ве­те днес мно­го ще им вър­ви.

ДЕВА

В чет­вър­тък Де­ви­те ще имат по­вод да бъ­дат до­вол­ни от де­ло­ви­те ус­пе­хи, кои­то са в със­тоя­ние да пос­тиг­нат в служ­ба­та, при кон­так­ти или на лич­но ни­во. Дей­ствия­та ви трябва да бъ­дат съоб­ра­зе­ни с око­лни­те и за по-пъ­лен ус­пех е на­ло­жи­тел­но да нап­ра­ви­те пром­яна у се­бе си. Оча­квай­те гос­ти.

ВЕЗНИ

От­зив­чи­ви и то­ле­ран­тни са Вез­ни­те днес, но и мал­ко нос­тал­гич­ни. На ра­бот­но­то си място бъ­де­те по-кон­цен­три­ра­ни, за­що­то пра­ви­те ло­шо впе­чат­ле­ние на раз­сея­ни и не­пъл­но­цен­ни ра­бот­ни­ци и то­ва мо­же да ви съз­да­де проб­ле­ми. Раз­сея­нос­тта ви е плод на по­ви­ше­на емо­цио­нал­нос­т.

СКОРПИОН

Из­глеж­да­те дос­та ста­бил­ни в на­ме­ре­ния­та и стре­ме­жи­те си днес, а мно­зи­на от вас са убе­де­ни, че ще ус­пеят да объ­рнат хо­да на съ­би­тия­та. Не ви лип­сват въз­мож­нос­ти да пос­тиг­не­те на­ме­ре­ние­то си. Денят е мно­го под­ходящ за при­до­бив­ки по слу­жеб­на ли­ния.

СТРЕЛЕЦ

Усе­ща­не­то за за­гу­ба е зав­лад­яло мно­зи­на от Стре­лец и у някои да­же съз­да­ва зна­чи­тел­ни неу­добс­тва. Но денят ви да­ва въз­мож­нос­ти за пе­чал­ба на ра­бот­но­то място, къ­де­то трябва с по-гол­ямо вни­ма­ние и кон­цен­тра­ция да се зае­ме­те с из­вър­шва­не на пла­ну­ва­на­та ра­бо­та. Не раз­чи­тай­те на чуж­да по­мощ, справяте се сами блестящо със задачите си.

КОЗИРОГ

Око­ло вас ста­ват из­вес­тни тран­сфор­ма­ции, кои­то ще ока­жат съот­вет­но­то въз­дей­ствие вър­ху лич­нос­тта ви, по-ско­ро вър­ху на­чи­на ви на кон­так­ту­ва­не с око­лни­те – в служ­ба­та и об­щес­тво­то. Про­ме­ни­те не са не­га­тив­ни, а ще ви на­ка­рат да уве­ли­чи­те дис­тан­ция­та си от дру­ги­те. Па­зе­те се от зло­по­лу­ки, бързо идват, но бавно минават.

ВОДОЛЕЙ

Чет­вър­тък по­ви­ша­ва нер­вно­то нап­ре­же­ние на Во­до­леи­те и не е из­клю­че­но да има­те неп­рия­тни сло­вес­ни стъл­кно­ве­ния с ва­ши про­тив­ни­ци. Ни­що оба­че не мо­же да раз­кла­ти ва­ша­та ста­бил­ност или да пов­ли­яе от­ри­ца­тел­но вър­ху про­фе­сио­нал­на­та ви неп­ро­би­вае­мост. Ав­то­ри­те­тът в служ­ба­та ви рас­те, очаквайте повишение.

РИБИ

Не се от­пус­кай­те и не ос­тавяй­те то­зи ден да пре­ми­не без ва­ша­та дей­на на­ме­са в слу­жеб­ни­те или дру­ги де­ло­ви от­но­ше­ния, от кои­то сте за­ви­си­ми. Вие чес­то сте па­сив­ни зри­те­ли на съ­би­тия, в кои­то лич­но уча­ства­те. Чет­вър­тък пос­тавя изи­сква­не­то към вас да бъ­де­те твър­ди в от­стоя­ва­не на лич­ни­те си по­зи­ции, които са леко поразклатени.

коментара

Продължете с четенето

Хороскоп

Хороскоп за 17 октомври!

Публикувано

на

Овен

През този ден не чакайте чудото. То е във вас самите и трябва да го намерите. Имайте повече вяра на силите ви.

Телец

Днес бъдете внимателни при пресичане. Най-добре не шофирайте и не пътувайте. Вечерта наблегнете на растителната храна.

Близнаци

През този ден ще разберете, че голяма ваша мъка вече ни най-малко не ви вълнува. Не отбелязвайте събитието с алкохол. Той може да върне ситуацията в предишното ѝ състояние.

Рак

Днес не бъдете прекалено взискателни към другите. Има какво да научите околните, но го направете по мил и ненатрапчив начин и с много хвалби.

Лъв

Денят ще ви накара да си спомните нещо от детството. Случката може да ви помогне и сега, когато сте възрастни. Не забравяйте да разкажете това на децата ви.

Дева

През този ден ще получите потвърждение на това колко сте ценни и ценени за близките ви хора. Това е знак, че не винаги трябва да мислите най-лошото.

Везни

Днес не споделяйте своя тайна, колкото и да ви се иска. Съвсем скоро ще сте на друго мнение, но някой ще знае слабите ви места.

Скорпион

Не си мислете, че сте единствените със своите проблеми. Това разбира се, не ги прави по-малко сериозни, но не драматизирайте излишно.

Стрелец

Не си правете експерименти със здравето и физическите ви възможности. Помислете защо ви е нужно да доказвате каквото и да било.

Козирог

Имате нужда от свеж полъх в трудното ви ежедневие. Това може да направи само една кратка почивка. Заминете за ден-два и всичко ще се промени.

Водолей

Има защо да се сърдите на някои хора, но с този товар няма да стигнете далеч. Задачата ви днес е да се освободите от товара на обвиненията.

Риби

Днес не се опитвайте да направите всичко, което сте планирали, ако обстоятелствата не го позволяват. Най-добре свършете 1-2 неща, но качествено.

коментара

Продължете с четенето
loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

октомври 2018
П В С Ч П С Н
« сеп.    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

ПОПУЛЯРНИ