Свържете се с нас

Светско

Моят Неврокоп

Публикувано

на

КИНО „ПРОСВЕТА“, КИНОСАЛОНЪТ, ФИ­ЛМИТЕ И КИНОПРЕ­ГЛЕДИТЕ

Театралният са­лон към читалище „Просвета“ се полз­ваше и за прожек­ции в киното със същото име. Ка­сата за билети се намираше във фо­айето на главния вход. Цена­та позволяваше посещение на всеки желаещ гражданин – 20 стотинки, цената на един хляб. Столовете бяха дърве­ни, с възможност за вдига­не и сваляне на седалките и удобни облегалки за ръцете и гърба. Салонът се отопля­ваше с две грамадни печки, разположени симетрично зад авансцената към него.

Директорът Георги Петров бе подбрал персонал, който само с един жест въ­веждаше ред в киносалона. По време на прожекция бук­вално за секунди изхвърляха тези посетители, които люпе­ха семки или смущаваха ос­таналите с говорене или дру­ги действия. Особено строги бяха разпоредителите Георги Пенчев и Ангел Мечкаров.

От училище ни во­деха под строй на кино. Мои приятели гледаха отделни филми по 2-3 пъти. Към все­ки филм се прожектираше т. нар. кинопреглед. През воен­ните години се представяха кадри от войната в различни части на света. По-късно – кадри за социалистическото строителство. След 1956 го­дина – различни сатирични прожекции за нарушения, разхищения, бюрократизъм и др.

В кинопрегледите се показаха погребенията на цар Борис ІІІ, Георги Дими­тров и Сталин. На екрана – плач и сълзи както за царя, така и за останалите.

Запомнящи се за­главия на филми от онези години са: „Лаурел и Харди“, „Крачун и Малчо“, „Кинг –Конг“. След войната бе про­жектиран и първият българ­ски филм „Калин орелът“ с участието на легендарните артисти от Народния театър Константин Кисимов, Георги Стаматов и Иван Димов. Съ­ветските филми „Тринадца­ть“, „Волга – Волга“, „Чапаев“ се приемаха и коментираха с оживление от неврокопча­ни. Прожекцията през 1952 година на българо-съветския филм „Под игото“ по романа на Иван Вазов бе запомнящо се събитие.

Шумът от прожекцион­ните апарати, излизащ от ка­бината на кино­оператора, не ни смущаваше, както и перио­дичното късане на филмовата лента или за­мъгляването на картината, ако операторът се заплеснеше на­някъде. В таки­ва случаи пуб­ликата с тропане по пода го подсещаше и нещата се по­правяха. Ролките с филми се транспортираха с рейсовете на агенция „Юг“ от София. Ан­гел Мегданев (Ангьо) ги полу­чаваше в запечатан чувал от шофьора, мяташе ги на гърба и акуратно ги предаваше на операторите.

Уважавани оператори бяха Марин Маринов и Георги Льомов.

КНИЖАРНИЦИ, ПЕЧАТНИЦИ, КНИЖАРИ И ПЕЧАТАРИ

До края на войната в Не­врокоп имаше няколко кни­жарници. Повечето бяха разположени на улица „Тър­говска“. Така в началото на улицата – срещу читалище­то, в зелената площ към па­метника на Гоце Делчев, бе книжарницата на Ангел Па­палезов. На 50 метра по-на­долу – на Хаджимървакови. Постоянен продавач в нея бе дъщеря им Янка. Срещу тях бе книжарницата и печатни­цата на Илия Хаджииванов. Сега тези сгради на бившето кметство са реституирани. След 1944 година книжар­ницата на Ангел Папалезов бе преместена в края на ул. „Търговска“. Собственикът бе човек с леви убеждения и ос­вен обикновените книжарски стоки, продаваше марксист­ка литература и агитационни материали. Приемаше се за партийна книжарница. В на­чалото на сегашната улица „Иван Вазов“ се помещаваше „Мечевата“ книжарница и пе­чатница.

След 1948 година бе напра­вен несполучлив опит за раз­криване на македонска кни­жарница, но интересът към предлаганата литература и вестници бе нулев и тя бър­зо фалира. Спомням си, че имаше още една печатница, на фамилия Перухови, разпо­ложена в улиците около бив­шия военен стол.

Във всяка книжарница мо­жеше да се закупят учебници, книжки за деца и възраст­ни, тетрадки, перодръжки, мастило, линии, триъгълни­ци, гумички, балони, свирки, пергели, попивателна хартия, различни хартии за подвърз­ване или амбалаж и какво ли не друго.

С часове съм стоял пред печатниците да наблюдавам как ловко майсторите под­реждат редове от оловни­те букви и въртейки с крак малките преси, отпечатват различни формуляри. По-го­лемите преси се въртяха от електромотор с ремъчна пре­давка. Миризмата бе харак­терна – на мастила, олово и хартия. Шумът – поносим.

Тържествата, празниците, веселията, движението и Не­врокопският панаир

До Втората световна война и след нея, въпреки икономи­ческите несгоди, духовният живот в Неврокоп си върве­ше по свои правила и облик. Генетичният подбор на хо­рата в града и околията при трудните условия, в които са били заставени да съществу­ват, ги е превърнал в жила­ва балканска порода, хора с големи физически, умствени и творчески дарби. Посло­вични са ученолюбието и приспособимостта им към тежки обстоятелства, тру­долюбието, трезвеността и търпеливостта им. Те даваха живот на всяко нещо, което ги заобикаляше. За тях тю­тюн, лозя, ниви, ливади, пъ­тища – всичко имаше душа. Възрастните хора в онези години бяха по природа мъ­дреци и любители на живото, одухотворено и чисто слово. Мелодиката в Неврокопския говор е една от най-съ­върше­ните, за­това са толкова много и певците от ра­йона. Маги­ческото излъч­ване на Пирин и Ро­допите действа облаго­родя­ващо върху родените и живеещите там. Не случайно бежанските корени на един от най-голе­мите световни оперни певци, ненадминатия бас Николай Гяуров, са от Неврокопския район – с. Плевня. Христи­на Ангелакова – сопрано от европейска класа, Здравко Гаджев –тенор, Мариана Карпатова – опер­на певица в САЩ, и други са родени в Неврокоп.

Имаше общоград­ски празници, в които вземаха участие млади и възрастни, бедни и богати, християни, мюсюлмани, евреи, арменци, руснаци и др. Това бяха Ве­ликден, Гергьовден, Празникът на св. св. Кирил и Методий. След богослужени­ята или молебена участниците се от­правяха към пло­щада с шадравана (в следващите опи­сания на този пло­щад ще използвам хубавата френска дума фонтана). В началото засвирва­ше военният оркес­тър на полка, глав­но хора. Следобед тържествата продължаваха на същия площад с музика­та на оркестри от народни инструменти или зурнаджий­ски състави от махалата Ку­мсала. Всички бяха облечени с нови дрехи. Веселието бе общоградско. Не помня да е имало злоупотреба с алко­хол или сбивания. Градът се веселеше. Сега на този пло­щад са Домът на армията и Културният дом на града.

Военният духов оркестър бе в центъра и на градските танцови тържества, които се организираха в събота и неделя в градската градина пред казиното. Сега на това място е ресторант „Орбел“. Музикантите се настанява­ха в беседката, която е за­пазена и до днес, разгъваха дървените пултове и нотни тетрадки и тържеството за­почваше. Изпълняваха се хора, валсове, танга, румба и др. танци на циментовата площадка. Младите показва­ха своите умения в танците, хвърляха се огнени погледи, ставаха запознанства.

Вестник “ Градът “

коментара

Таблоид

Ясновидецът Б. Димитров: Наводнение край Гоце Делчев и Благоевград, успех за Банско

Публикувано

на

Дарбата му е да описва бъдещето им или им помага да го променят. В началото на 2015 година единствен в света с точност предсказва трагедията с авиокатастрофата над френските Алпи. Той първи провидя страшния пожар във влака по линията София-Кардам. Винаги е познавал резултатите на изборите в България, научи gzona.

В началото на 2010 година единствен предсказа избухването на вулкана под исландския ледник Ейяфятлайокутл. Божидар Караджов посочи и опустошаващите пожари в Калифорния. В началото на 2014 година само той предсказва за бъдещите тогава проблеми между Русия и Украйна, и отцепването на Крим.

Има две висши образования. В момента готви докторантура в Москва. Божидар Караджов е издал няколко книги, сред които и „Индиго децата на света“, която е преведена на английски и руски език. През миналата година бе вписан в елитната класация на на-известните пророци в света. Богатството му са множеството приятели, но най-вече човекът до него, както и трите му деца.

Какво ни чака през 2019-та година? Ще преживеем ли нови катаклизми и бедствия? Ще се появят ли нови играчи на политическата сцена и кой ще спечели изборите? Кога България ще се оправи и ще срещнем ли извънземни – на всички тези въпроси отговор дава Божидар Караджов в интервю.

– Разкажете ми за вашата дарба!

– Не съм претърпял някакви инциденти или злополуки, които да са отключили ясновидството. Информацията при мен е под формата на мисъл, не е свързана с гласове и поява на картини. Започна още в периода на 7-8 годишна възраст. Тогава не знаех кой съм аз. Доста бях притеснен да не би да не съм добре психически, или пък това дали е вярно, дори не знаех дали така се развиват всички хора. Счетох го в началото за доста нормално, после за доста странно, а след това го взех за доста плашещо. Първоначално предсказвах за по глобални събития. Гледах доста спорт и около Сена и смъртта му (Айртон Сена, състезател от Формула 1, загинал трагично при състезание – бел. ред.). Тогава започвах да се плаша дали това е нормално и дълго време го таях в себе си.

До периода на 11-годишната ми възраст, около 1992-3 година. Първоначално на приятелчета и родителите им, когато казвах не отивай тук, или не отивай там, не го приемаха за много меродавно. До момента, в който почнаха постепенно да ме търсят все повече и повече. След което имах доста проблеми с близките и роднините си, които считаха това, че да даваш информация за някого, не е нормално и че е дори налудничаво. Отне ми доста години да се преборя с това. Включително и ми бе забранено да се виждам с хора. В един период от около 2 години имах този проблем да не мога да изливам енергията. Защото когато я подтискаш, когато не можеш да я раздаваш, това те блокира. До момента, в който избягах от вкъщи за около 1 година, в който период аз упражнявах това, което мога най-добре.

– Има ли предсказание, което сте направили, и ви е разтърсило емоционално?

– Всички предсказания, които са свързани с някакви инциденти и злополуки, които за съжаление са в повечето ми прогнози. Говоря за по-сериозни инциденти и наводнения, тероризъм също. Те са доста шокиращи за мен. Но по-скоро бих казал, че това събужда у мен някакъв гняв. И вътрешната борба каква е възможността да бъдат избегнати тези събития. Това за мен е големият проблем и оттам всяка една ситуация, която е предвидена и се случи, със сигурност буди у мен такъв вътрешен гняв. Факт за мен е, че 20% от съдбата може да бъде променена, но когато се касае за по-глобални събития, съм се убедил, че това е почти невъзможно.

– Справяте ли се с вашата съдба, вашето бъдеще?

– До тук установявам, че не мога да се справя с моята съдба, тъй като за себе си не успявам под никаква форма да предвидя глобалните събития, промени в живота, правилните решения.

Това не ме плаши, тъй като това е може би моята съдба: Да видиш за другите, да помагаш, да влияеш да се избягнат негативни последствия.

– А бихте ли се доверили на ваш колега да ви предскаже нещо?

Доверявал съм се. Една от дамите, които ми е помагала, за съжаление почина. Тя беше виден номеролог – Цветанка Рангелова. Но избягвам да говоря за колегите си.

– Какво ни чака през 2019-та година? Грози ли ни някакъв апокалипсис? Напоследък имаше много силни земетресения на Балканите, застрашена ли е страната ни?

– Земетресението е най-страшният природен катаклизъм, безспорно. За съжаление и през тази година няма да се отървем. Големи трусове ще има в Индонезия, Чили, Япония, Филипините. Ще доведат и до цунами. Вулкан ще избухне в Страната на изгряващото слънце. Серия от земетресения ще споходят Германия.

Наводнения в България ще има край Гоце Делчев, районът на Стамболийски, около Велики Преслав, районът на яз. Мандра, Бургаско, както и в близост до Благоевград. Земетресения ще се усещат по Северното Черноморие и в района на Велико Търново.

За съжаление два инцидента с влак и през тази година няма да ни подминат.

България я очаква още една грипна вълна през март.

В САЩ през годината ще има невероятно висока температурна амплитуда – от невероятна суша на места, до много студено време, с тежки снеговажели, чието топене ще доведе до големи наводнения.

Железопътен инцидент със загинали ще има в Южна Америка. Ще има инцидент с френска авиолиния.

– Ще има ли икономическа криза и ще бъде ли засегната България?

– Въпреки очакванията за икономическа криза у нас през 2019-та, това няма да се случи. В икономически план за България, въпреки очакванията, че ръстът ще падне, той ще е около 3,5%.

Ще има застой в цените на недвижимата собственост у нас.

Втори лифт на Банско ще има, категорично. Туризмът ще запази ръст, въпреки предвижданията за по-нисък, спрямо миналата година.

В световен икономически план годината ще е трудна. Особено за Европейския съюз и САЩ. Това ще доведе до политически катаклизми в ЕС, независимо от това, че е година на евроизбори.

Брекзит ще бъде отложен заради нови преговори с ЕС. Тереза Мей ще сдаде поста си. Така ще се получи вътрешнополитическа криза, което е причината за забавянето на напускането на Великобритания. Предстои цялостно предоговаряне на процедурата. Ще има промяна в закони и нови референдуми.

Икономическият подем ще продължава в Китай и Индия.

Криптовалутите ще продължават отрицателния си тренд.

Големи военни конфликти няма да има. Няма да започне и Трета световна война. Огнищата на напрежение в световен план ще се запазят, но няма да се възпламенят допълнително.

За голямо съжаление през тази година в няколко града в Германия, Белгия, Франция, ще има сблъсъци между бежанци и полиция, от които ще пострада местното население.

– Напоследък азиатската култура е все по-разпространена. Говори се, че има пророчество на баба Ванга, че жълтата раса ще завладее света. Това ще се случи ли?

– Чисто в икономически аспект над останалите страни – да, в рамките на близките 5 години. И не само в икономически аспект, но и откъм брой население. Но не си представяйте всеки трети да е азиатец в Европа.

– А Северна Корея къде се нарежда, имаме ли основания да се плашим?

– Аз и в предишни прогнози съм казвал за затоплянето на отношенията между Северна и Южна Корея, което вече е факт. Но от гледна точка на някакви ядрени ситуации, категорично няма опасност.

– Идват избори за Европарламент, а по-късно и местен вот. Ще има ли ясно изявен победител?

– Активността на евроизборите у нас ще е ниска – около 24%. Три български партии ще имат представители в новия Европарламент – ГЕРБ, БСП и ДПС. Печели ГЕРБ, втора е БСП. Това, което се вижда като мандати е: 7, на 6, на 4, съответно за ГЕРБ, БСП и ДПС.

На местните избори ГЕРБ ще загуби позиции в София, Пловдив, Хасково. В столицата ще има втори тур.

Патриотите като общ формат са бита карта.

– Какво ги чака настоящите политически лидери – Борисов, Нинова, Патриотите? Ще стане ли Борисов президент? Ще има ли нов „играч“ на политическата сцена?

– Борисов няма да стане президент. Изпусна кармата си за това. Нови „силни играчи“ на политическия небосклон у нас към момента не се очертават. Предсрочни избори ще има най-късно до февруари 2020 г.

– България в далечно бъдеще, ще се оправи ли?

– Започна възраждането на стратегическите за нас проекти – като започнем от „Белене“, два газови хъб-а – при единия от които под една или друга форма газът ще преминава през България, свързан с Русия, свързан с проекта Бургас – Александропулис под нова форма. 2020 година ще е трудна за нас заради световната икономика, защото ще има леко зацикляне. Но нас няма да ни удари толкова силно. Няма да станем Швейцария на Балканите. Но ще си върнем до голяма степен контрола върху богатствата, които са в земните недра, включително златодобив. Това ще стане след 3 години. Възход на страната ни ще има около 2023 година. Ще спрат да бягат от България младите. В рамките на следващите 2 години чисто статистически ще бъде доказано.

– Ще срещнем ли извънземни?

– Извънземни цивилизации има и съм убеден, че много хора са наясно с това. Точно формата, която си представят повечето хора – на човекоподобни същества, през идната година няма да бъде показана. Кога ще стане ясно за света, че има цивилизация, която би могла да попречи или помогне на нашата цивилизация, – годината, в която това ще бъде факт е 2023, най-късно и 2024.

– А да очакваме ли изкуствен интелект, ще имаме ли реален Терминатор.

– Ще имам един обратен ефект. След 4 години ще има един процес на стопиране и блокиране, който ще доведе до обратната цикличност. Ще има преориентиране към земното и духовното, а не към това, което контролира нас. източник /БЛИЦ/

коментара

Продължете с четенето

Светско

Днес е Благовещение! Имен ден празнуват Благовест, Благовеста, Благой

Публикувано

на

На 25 март се отбелязва деня, в който Архангел Гавраил се явява на Дева Мария, за да ѝ съобщи Божията воля, че тя ще зачене и роди дългоочаквания Месия. „Благата вест“ дава и наименованието на празника.

Днес имен ден празнуват Благовест, Благовеста, Благой или Блага.

В народния календар денят е известен като Благовец

или „половин Великден“, защото поверието гласи, че тогава долитат кукувиците и лястовиците и известяват на хората благата вест за идващата пролет.

Чуят ли първото кукане на кукувицата, стопаните трябва да докоснат парче хляб или да пипнат пари в джоба си, за да са имотни и сити през цялата година.

Вярва се, че на този „благ ден“ всяка рана зараства много бързо. Затова на Благовец се дупчат ушите на малките момиченца.

Срещу празника иманярите търсят заровени пари, а пчеларите отварят кошерите и пускат пчелите да събират мед.

Вярва се, че днес и най-силната отрова губи своята сила

В ранната сутрин домакините премитат дома и двора си, събират сметта на куп и я запалват.

Карат децата да прескачат над пламъка, защото вярват, че ако на този ден човек опуши краката си, няма да пострада от змийско ухапване през лятото.

Независимо, че е по време на Великия пост, тържествената празнична трапеза включва задължителна консумация на риба. На църква се отива с нова дреха, която става благословена и се носи по време на Великденските празници.

коментара

Продължете с четенето
Loading...
loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

март 2019
П В С Ч П С Н
« февр.    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

ПОПУЛЯРНИ