Свържете се с нас

Таблоид

Югозападът – източник на новите българи?

Публикувано

на

Когато имаш влияние вър­ху голяма маса гласо­подаватели, но не мо­жеш да се възползваш от тях заради ограни­ченията за изборен туризъм в закона, мо­жеш да си решиш про­блема, като смениш правилата. Условието е да си на власт. Това направиха управлява­щите от ВМРО и ГЕРБ преди десетина дни. С изменение в Закона за гражданската регистра­ция чужденците, придобили българско гражданство по произход, получиха пълна свобода да избират първо­начален адрес, без значение колко други са се регистри­рали също на него. За всич­ки останали продължава да важи правилото, че регис­трираните на един адрес не могат да превишават два пъти обитателите, които оби­чайно се побират в съответ­ния дом.

Това ограничение беше въведено преди три години заради развилия се изборен туризъм. Преди него полити­ците можеха да местят гла­соподаватели в конкретни избирателни райони като сменят адресната им регис­трация и по този начин да влияят на вота. Когато ста­ва дума за местни избори, и двайсетина гласа понякога са решаващи. С последни­те изменения, инициирани от ВМРО и подкрепени от ГЕРБ, това може да се случ­ва отново – макар и само с хора, получили български паспорти заради произхода си. Това са предимно бивши граждани на Македония, Ал­бания, Украйна и Молдова – страни с етнически българи, към които патриотите имат отношение.

За последните десет годи­ни над 115 хил. души са по­лучили гражданство на това основание. Тъй като в пове­чето случаи те не могат да посочат адрес в България, който да бъде записан в лич­ните им карти, се регистри­рат служебно на ул. „Леге“ 6 в София, където се намира администрацията на столич­ния район „Средец“. Справка в регистрите на ГРАО показ­ва, че посочилите настоящ адрес в този район е скочил над два пъти за последни­те десет години (от 40 на 84 хил. души).

ВМРО от години контроли­ра даването на гражданство – при сериозни съмнения, че това се е превърнало в печеливш бизнес. Разслед­ване на Топ Преса от 2014 г. показа, че става дума за плащания под масата за де­сетки мили­они евро го­дишно, като за една пре­писка цената е между 2 и 3 хил. евро. С промени­те тези хора влизат в още една употре­ба.

В СКОРОСТНА­ТА ПИСТА

Проектът на патриотите ус­ъмни и със скоростта, с коя­то мина през Народното съ­брание. Само за три работни дни – от 26 април до 3 май, той беше внесен, обсъден от водещата комисия по регио­нална политика, а след още три дни, на 9 май, и гласуван на първо четене в пленарна­та зала. Бързината, с което това се случваше, изненада дори депутатите от комиси­ята за българите в чужбина, която трябваше да го раз­глежда същия следобед, но заседанието й се обезсмис­ли и разпадна. Членовете й така и не видяха текстовете и на второ четене – оконча­телното гласуване в залата стана в извънредно заседа­ние на 22 май.

Аргументите на управля­ващите – че така се облек­чават сънародниците да не пътуват до София, а да имат адрес за кореспонден­ция по-близо да граница­та, видимо не предполагат спешност. За тях няма да има ограничение за жилищ­на площ, защото щели да се регистрират при братовчеди и роднини, при които и без това имало вече достатъчно живеещи, обясни пред Топ Преса основният вносител – председателят на комиси­ята по регионална политика Искрен Веселинов (ВМРО). Това ще се случва предимно в областите Кюстендил, Бла­гоевград и Перник, въпреки че законът не ограничава къде да изберат адрес.

Въпреки ограничението за 10 кв.м жилищна площ на човек тази практика същест­вува и в момента, защото

 Засилка за бизнеса с българско гражданство

 кметът е този, който опреде­ля адресите, на които може се регистрират хората, дори това да са трафопостове или изоставени сгради. Населе­нието на благоевградските села Логодаж, Бело Поле, Лешко, Рилци, Дъбрава, Мощанец и Покровник е на­раснало многократно през последните години. Така например, ако през 2006 г. в Бело поле е имало 900 реги­стрирани по настоящ адрес жители, то днес те са над 11 000. За същия период насе­лението на Мощанец е ско­чило от 30 на 2194 души. От протоколите на изборните комисии се вижда, че тези хора са вписани в изборните списъци, но очевидно поне засега не гласуват, защото доставените бюлетини са от­четени като неизползвани.

РЕВНОСТ ОТ ДПС

Сред мотивите за промяна­та в закона има и нещо пока­зателно – служебният адрес в София, който предполага, че настоящият е в чужбина, пречи на новите българи да гласуват на местни и на европейски избори. Това е така заради изискването за т.нар. уседналост – в единия случай гласоподавателите трябва да имат постоянен и настоящ адрес в страната шест месеца преди вота, а в другия – в страна от ЕС три месеца преди него. Може би тъкмо това се крие зад бър­зането в парламента – избо­рите за Европейски парла­мент ще са на 26 май 2019 г., местните – през есента на същата година, а дотогава трябва да се вмести и нуж­ното време за издаването на документите за граждан­ство. Процедурата отнема понякога повече от година. От началото на юли обаче влизат в сила промени, кои­то ще позволяват на Минис­терството на правосъдието да я ускори като насрочва в по-кратки срокове интервю­тата с кандидатите.

„Това е изборен туризъм за хората, които за първи път стават български граж­дани“, заяви депутатът от ДПС Рамадан Аталай по вре­ме на второто гласуване на текстовете в комисията по регионално развитие. Още при първото гласуване той се обърна към патриотите – „правите закон, чрез който смятате, че на следващите избори тези хиляди, които ще вземат българско граж­данство за първи път, ще се включат във вашите избор­ни списъци“. В пленарната зала той обеща ДПС да ини­циира специална анкетна ко­мисия по случая. Промените са обсъждани подробно и на заседание на централното оперативно бюро на ДПС, научи Топ Преса.

В движението имат ос­нователна причина да са раздразнени от промяна­та – досега те единствени се възполз­ваха от въз­можността да си докарват избиратели от съседна Тур­ция заради българските паспорти на изселниците от т.нар. въз­родителен процес.

ЗНАЧЕНИЕ ЗА МЕСТНИ ИЗБО­РИ

В гласува­нето социа­листите се въздържаха. „Не знам дали ВМРО прави това заради изборния ту­ризъм, но знам какъв про­блем създава струпване­то на регистрации в район „Средец“, каза за Топ Преса депутатът от БСП Димитър Данчев. Заради тях за парламентарни и президентски избо­ри се разкриват на практика кухи сек­ции, в които е въз­можно да се правят манипулации, защо­то е ясно, че няма да дойдат да гласуват. На вота през март 2017 г., в секция 45 в 24-ти избирателен район има 37 361 из­биратели по списък, при положение, че законовото ограни­чение е да са до хи­ляда. От тях са гласу­вали едва 78 души.

Преди служебния адрес на ул. „Леге“ 6 струпване на ре­гистрации имаше на два имота в центъра на София, собственост на ВМРО – централата на парти­ята на ул. „Пиротска“ 5 и на ул. „Искър“ 6.

 Промяната в ЗГР ще улесни бизнеса с българските паспорти, които могат да влязат и в изборна употреба

 потвърждават или отхвър­лят от агенцията, начело на която от години традицион­но стои представител на па­триотична формация, обик­новено ВМРО. Предишният директор (2015 – 2017) Борис Вангелов сега е депутат от същата партия. През 2014 г. проверка на прокуратурата констатира серия от наруше­ния в агенцията, включител­но и данни за престъпления, но така и не се стигна до об­винения.

Сега агенцията се упра­влява от Петър Харалампи­ев, лидер на „БГ патриот“, част от „Обединени патрио­ти“. Преди десетина дни на посещение в Русе заедно с лидера на ВМРО Красимир Каракачанов, понастоящем вицепремиер, той обяви, че българите зад граница – ет­нически общности и еми­гранти, са повече от тези в страната. В Министерството на правосъдието в момента тече процедура за придоби­ване на гражданство от 38 000 души. Преди месеци в Народното събрание имаше инициатива да се улесни доказването на български произход на граждани от Косово, които директно да получават бележки от аген­цията, а не от местни непра­вителствени организации. След закрито заседание на депутати с представители на службите идеята умря.

Документите на кандида­тите за паспорти се разглеж­дат от комисия в Министер­ството на правосъдието, а след това се изпращат за подписване на указ от вице­президента. Илиана Йотова не може много да направи – тя преглежда папките, може да поиска за някои от тях до­пълнителна информация от службите, но те не са длъж­ни да я предос­тавят. На практика тя трудно може да откаже подпис­ване на указ, но може да забави.

Раз­след­ване на френския „Нувел обсер­ватьор“, публикувано през март, ог­ласи, че български докумен­ти се дават срещу запла­щане и че схе­мата се покро­вителства от поне един ми­нистър и един вицепремиер националист. Според публи­кацията юрис­ти подготвяли папките срещу суми от 500 до 3000 евро.

Премиерът Бойко Борисов знаел, но не смеел да на­руши крехката подкрепа за правителство­то.

Изнесената от чуждото издание информация е об­ществено достояние и тук от години, като служители на правосъдното министер­ство многократно са сези­рали прокуратурата, но без резултат.

ПИКЪТ Е ПРЕЗ 2012 Г.

Вицепрезидентът Илиана Йотова значително забави темповете, с които се произ­веждат български гражда­ни. За 2017 г. тя е одобрила документите на 1436 души заради доказан произход и на още 1613 души – защо­то единият от родителите е българин или заради осино­вяване. Други 251 души са възстановили българското си гражданство. От всички с нови паспорти 1150 са от Македония, 710 от Украйна, 303 от Израел и др. Пред­шественичката й Маргарита Попова за пет години беше одобрила документи на над 50 000 души. Заради дока­зан произход български пас­порти поучиха 36 228 души, а заради това, че един от ро­дителите е българин или за пълно осиновяване – още 15 386 души. Повече от полови­ната са от Македония, след­вани от Молдова, Украйна и Русия. Пикът е първата годи­на от мандата й, по данни от доклад, публикуван на сай­та на президенството, през 2012 г. – над 18 000 души са станали български гражда­ни, през 2016 г. са почти 13 000 души. От 2014 г. до 2016 г. делът на македонските граждани нараства няколко пъти – от малко над хиляда годишно до над шест хиля­ди.

Елена Старидолска

Вестник “ ТОП ПРЕСА “

коментара

Таблоид

Отборът на Езиковата гимназия е победителят в 20-то районно състезание на МПО „Млад огнеборец“ в Кюстендил

Публикувано

на

Днес РС „Пожарна безопасност и защита на населението” – Кюстендил, проведе  за 20-ти пореден път районния кръг на състезанието „Млад огнеборец“. В оспорваната надпревара  се включиха 100 ученика в 10 отбора от училища в града. Участниците мериха сили в 2 дисциплини – бойно разгръщане на състезателна пътека и 400 метра щафетно бягане с препятствия. Състезанието откри началникът на РСПБЗН – Кюстендил, Симеон Симеонов. Той поздрави учениците за постоянството и интереса, с които са участвали по време на подготовката. Изрази убеденост, че са усвоили елементи от действията на пожарникарите, ползвани при гасенето на пожарите, и надежда, че това съприкосновение с професията на пожарникаря е докоснало сърцата им и е събудило любов към достойната професия. Гости на Районното състезание на МПО „Млад огнеборец“ бяха директорът на РДПБЗН комисар Светослав Георгиев, инж. Веселин Давидков – директор на „Реал мет“ ЕООД, инж. Галя Стоименова – помощник директор на ПМГ, и инж. Александър Симеонов от ДЛС „Осогово“. На първо място в състезанието се класира отборът на Езиковата гимназия, на второ място е отборът на ОУ „Паисий Хилендарски“ и на трето – отборът на ПМГ „Проф. Емануил Иванов“. Наградата за най-атрактивно участие в състезанието получи отборът /момчета/ на Първо ОУ „Св. св. Кирил и Методий“. Грамотата и дървената изрисувана шайба им бе връчена от инж. А. Симеонов. Призьорите в състезанието получиха купи, медали, грамоти. За всички участници имаше лакомства, спортни пособия, за всеки отбор – топки и торти.

Наградите бяха осигурени от РСПБЗН – Кюстендил, и спонсори. Отборът на Езиковата гимназия, който се класира на първо място, ще продължи участието в областния кръг на състезанието.

коментара

Продължете с четенето

Таблоид

НИКОЙ НЕ ЗНАЕ! Всеки, който има хартиен лев, може неочаквано да забогатее!

Публикувано

на

С банкнота от 1 лев с образа на св. Иван рилски може да си платим сметката за ток, стига да й намерим купувач в интернет, пише в. “Телегаф”.

Оказва се, че банкнотата емисия 1999 г., която вече е излязла от обращение, е сред най-скъпо търгуваните в мрежата ретро пари, като цената й върви най-често между 30 и 40 лв .

Софиянец например е пуснал оферта в една от най-големите платформи за безплатни обяви за колекция от 9 такива купюри, за които иска общо 300 лева.

Това прави по 33 лева за брой. Потребителят уточнява, че банкнотите не са били в обращение и не са прегъвани. Освен това имат последователни серийни номера. Цената обаче подлежи на договорки. Друг потребител, също от София, пък направо иска 100 лева за хартиената еднолевка.

Банкнотата със св. Иван рилски, която бе заменена от БНБ от еднолевова монета и спряна от обращение от 2016 г., може да се намери и по-евтино, но такива оферти не са много.

Най-изгодното предложение е на потребител от Добрич, който иска за нея само 8 лева, като за купувачи от региона предаването става лично.

Само по 5 лева пък друг потребител предлага комлекти на промоция от хартиени еднолевки и двулевки. Сетът от четири купюри е 20 лева, така цената на брой е 5 лева. Проблемът обаче е, че банкнотите са смачкани и изтъркани.

коментара

Продължете с четенето
Loading...
loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

април 2019
П В С Ч П С Н
« мар.    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

ПОПУЛЯРНИ