Свържете се с нас

Таблоид

Югозападът – източник на новите българи?

Публикувано

на

Когато имаш влияние вър­ху голяма маса гласо­подаватели, но не мо­жеш да се възползваш от тях заради ограни­ченията за изборен туризъм в закона, мо­жеш да си решиш про­блема, като смениш правилата. Условието е да си на власт. Това направиха управлява­щите от ВМРО и ГЕРБ преди десетина дни. С изменение в Закона за гражданската регистра­ция чужденците, придобили българско гражданство по произход, получиха пълна свобода да избират първо­начален адрес, без значение колко други са се регистри­рали също на него. За всич­ки останали продължава да важи правилото, че регис­трираните на един адрес не могат да превишават два пъти обитателите, които оби­чайно се побират в съответ­ния дом.

Това ограничение беше въведено преди три години заради развилия се изборен туризъм. Преди него полити­ците можеха да местят гла­соподаватели в конкретни избирателни райони като сменят адресната им регис­трация и по този начин да влияят на вота. Когато ста­ва дума за местни избори, и двайсетина гласа понякога са решаващи. С последни­те изменения, инициирани от ВМРО и подкрепени от ГЕРБ, това може да се случ­ва отново – макар и само с хора, получили български паспорти заради произхода си. Това са предимно бивши граждани на Македония, Ал­бания, Украйна и Молдова – страни с етнически българи, към които патриотите имат отношение.

За последните десет годи­ни над 115 хил. души са по­лучили гражданство на това основание. Тъй като в пове­чето случаи те не могат да посочат адрес в България, който да бъде записан в лич­ните им карти, се регистри­рат служебно на ул. „Леге“ 6 в София, където се намира администрацията на столич­ния район „Средец“. Справка в регистрите на ГРАО показ­ва, че посочилите настоящ адрес в този район е скочил над два пъти за последни­те десет години (от 40 на 84 хил. души).

ВМРО от години контроли­ра даването на гражданство – при сериозни съмнения, че това се е превърнало в печеливш бизнес. Разслед­ване на Топ Преса от 2014 г. показа, че става дума за плащания под масата за де­сетки мили­они евро го­дишно, като за една пре­писка цената е между 2 и 3 хил. евро. С промени­те тези хора влизат в още една употре­ба.

В СКОРОСТНА­ТА ПИСТА

Проектът на патриотите ус­ъмни и със скоростта, с коя­то мина през Народното съ­брание. Само за три работни дни – от 26 април до 3 май, той беше внесен, обсъден от водещата комисия по регио­нална политика, а след още три дни, на 9 май, и гласуван на първо четене в пленарна­та зала. Бързината, с което това се случваше, изненада дори депутатите от комиси­ята за българите в чужбина, която трябваше да го раз­глежда същия следобед, но заседанието й се обезсмис­ли и разпадна. Членовете й така и не видяха текстовете и на второ четене – оконча­телното гласуване в залата стана в извънредно заседа­ние на 22 май.

Аргументите на управля­ващите – че така се облек­чават сънародниците да не пътуват до София, а да имат адрес за кореспонден­ция по-близо да граница­та, видимо не предполагат спешност. За тях няма да има ограничение за жилищ­на площ, защото щели да се регистрират при братовчеди и роднини, при които и без това имало вече достатъчно живеещи, обясни пред Топ Преса основният вносител – председателят на комиси­ята по регионална политика Искрен Веселинов (ВМРО). Това ще се случва предимно в областите Кюстендил, Бла­гоевград и Перник, въпреки че законът не ограничава къде да изберат адрес.

Въпреки ограничението за 10 кв.м жилищна площ на човек тази практика същест­вува и в момента, защото

 Засилка за бизнеса с българско гражданство

 кметът е този, който опреде­ля адресите, на които може се регистрират хората, дори това да са трафопостове или изоставени сгради. Населе­нието на благоевградските села Логодаж, Бело Поле, Лешко, Рилци, Дъбрава, Мощанец и Покровник е на­раснало многократно през последните години. Така например, ако през 2006 г. в Бело поле е имало 900 реги­стрирани по настоящ адрес жители, то днес те са над 11 000. За същия период насе­лението на Мощанец е ско­чило от 30 на 2194 души. От протоколите на изборните комисии се вижда, че тези хора са вписани в изборните списъци, но очевидно поне засега не гласуват, защото доставените бюлетини са от­четени като неизползвани.

РЕВНОСТ ОТ ДПС

Сред мотивите за промяна­та в закона има и нещо пока­зателно – служебният адрес в София, който предполага, че настоящият е в чужбина, пречи на новите българи да гласуват на местни и на европейски избори. Това е така заради изискването за т.нар. уседналост – в единия случай гласоподавателите трябва да имат постоянен и настоящ адрес в страната шест месеца преди вота, а в другия – в страна от ЕС три месеца преди него. Може би тъкмо това се крие зад бър­зането в парламента – избо­рите за Европейски парла­мент ще са на 26 май 2019 г., местните – през есента на същата година, а дотогава трябва да се вмести и нуж­ното време за издаването на документите за граждан­ство. Процедурата отнема понякога повече от година. От началото на юли обаче влизат в сила промени, кои­то ще позволяват на Минис­терството на правосъдието да я ускори като насрочва в по-кратки срокове интервю­тата с кандидатите.

„Това е изборен туризъм за хората, които за първи път стават български граж­дани“, заяви депутатът от ДПС Рамадан Аталай по вре­ме на второто гласуване на текстовете в комисията по регионално развитие. Още при първото гласуване той се обърна към патриотите – „правите закон, чрез който смятате, че на следващите избори тези хиляди, които ще вземат българско граж­данство за първи път, ще се включат във вашите избор­ни списъци“. В пленарната зала той обеща ДПС да ини­циира специална анкетна ко­мисия по случая. Промените са обсъждани подробно и на заседание на централното оперативно бюро на ДПС, научи Топ Преса.

В движението имат ос­нователна причина да са раздразнени от промяна­та – досега те единствени се възполз­ваха от въз­можността да си докарват избиратели от съседна Тур­ция заради българските паспорти на изселниците от т.нар. въз­родителен процес.

ЗНАЧЕНИЕ ЗА МЕСТНИ ИЗБО­РИ

В гласува­нето социа­листите се въздържаха. „Не знам дали ВМРО прави това заради изборния ту­ризъм, но знам какъв про­блем създава струпване­то на регистрации в район „Средец“, каза за Топ Преса депутатът от БСП Димитър Данчев. Заради тях за парламентарни и президентски избо­ри се разкриват на практика кухи сек­ции, в които е въз­можно да се правят манипулации, защо­то е ясно, че няма да дойдат да гласуват. На вота през март 2017 г., в секция 45 в 24-ти избирателен район има 37 361 из­биратели по списък, при положение, че законовото ограни­чение е да са до хи­ляда. От тях са гласу­вали едва 78 души.

Преди служебния адрес на ул. „Леге“ 6 струпване на ре­гистрации имаше на два имота в центъра на София, собственост на ВМРО – централата на парти­ята на ул. „Пиротска“ 5 и на ул. „Искър“ 6.

 Промяната в ЗГР ще улесни бизнеса с българските паспорти, които могат да влязат и в изборна употреба

 потвърждават или отхвър­лят от агенцията, начело на която от години традицион­но стои представител на па­триотична формация, обик­новено ВМРО. Предишният директор (2015 – 2017) Борис Вангелов сега е депутат от същата партия. През 2014 г. проверка на прокуратурата констатира серия от наруше­ния в агенцията, включител­но и данни за престъпления, но така и не се стигна до об­винения.

Сега агенцията се упра­влява от Петър Харалампи­ев, лидер на „БГ патриот“, част от „Обединени патрио­ти“. Преди десетина дни на посещение в Русе заедно с лидера на ВМРО Красимир Каракачанов, понастоящем вицепремиер, той обяви, че българите зад граница – ет­нически общности и еми­гранти, са повече от тези в страната. В Министерството на правосъдието в момента тече процедура за придоби­ване на гражданство от 38 000 души. Преди месеци в Народното събрание имаше инициатива да се улесни доказването на български произход на граждани от Косово, които директно да получават бележки от аген­цията, а не от местни непра­вителствени организации. След закрито заседание на депутати с представители на службите идеята умря.

Документите на кандида­тите за паспорти се разглеж­дат от комисия в Министер­ството на правосъдието, а след това се изпращат за подписване на указ от вице­президента. Илиана Йотова не може много да направи – тя преглежда папките, може да поиска за някои от тях до­пълнителна информация от службите, но те не са длъж­ни да я предос­тавят. На практика тя трудно може да откаже подпис­ване на указ, но може да забави.

Раз­след­ване на френския „Нувел обсер­ватьор“, публикувано през март, ог­ласи, че български докумен­ти се дават срещу запла­щане и че схе­мата се покро­вителства от поне един ми­нистър и един вицепремиер националист. Според публи­кацията юрис­ти подготвяли папките срещу суми от 500 до 3000 евро.

Премиерът Бойко Борисов знаел, но не смеел да на­руши крехката подкрепа за правителство­то.

Изнесената от чуждото издание информация е об­ществено достояние и тук от години, като служители на правосъдното министер­ство многократно са сези­рали прокуратурата, но без резултат.

ПИКЪТ Е ПРЕЗ 2012 Г.

Вицепрезидентът Илиана Йотова значително забави темповете, с които се произ­веждат български гражда­ни. За 2017 г. тя е одобрила документите на 1436 души заради доказан произход и на още 1613 души – защо­то единият от родителите е българин или заради осино­вяване. Други 251 души са възстановили българското си гражданство. От всички с нови паспорти 1150 са от Македония, 710 от Украйна, 303 от Израел и др. Пред­шественичката й Маргарита Попова за пет години беше одобрила документи на над 50 000 души. Заради дока­зан произход български пас­порти поучиха 36 228 души, а заради това, че един от ро­дителите е българин или за пълно осиновяване – още 15 386 души. Повече от полови­ната са от Македония, след­вани от Молдова, Украйна и Русия. Пикът е първата годи­на от мандата й, по данни от доклад, публикуван на сай­та на президенството, през 2012 г. – над 18 000 души са станали български гражда­ни, през 2016 г. са почти 13 000 души. От 2014 г. до 2016 г. делът на македонските граждани нараства няколко пъти – от малко над хиляда годишно до над шест хиля­ди.

Елена Старидолска

Вестник “ ТОП ПРЕСА “

коментара

Таблоид

В последните дни: Втори труп изплува от водоем в Югозапада!

Публикувано

на

Вчера 50-годишен мъж от Кюстендил се е удавил язовир „Дренов дол“. Днес трупът му е изваден от екип от водолази на ГДПБЗН, по случая е образувано досъдебно производство, уведомен е дежурен прокурор.

Това е втори случай на удавен мъж в рамките на 4 дни на територията на Кюстендилско. Припомняме, че в четвъртък 49-годишен мъж се удави във водоем в частен имот в кюстендилското село Вратца. Към момента се работи и по двата случая, не е ясно дали се касае за самоубийство или инцидент. И двата трупа са закарани за аутопсия.

коментара

Продължете с четенето

Крими

Петима пияни водачи спипани през почивните дни зад волана, рекордьори на седмицата са 37 годишен от Краище с 2,16 промила

Публикувано

на

Петима водачи от област Благоевград през почивните дни са били спипани да упралвяват  личните си автомобили  след употреба на солидни количества алкохол .Въпреки строгите санкции по пътищата в областта продължава безотговорното шофиране на пияни водачи които излагат на опасност не само своят живот но и живота на участниците в движението и  пътници и деца .

 

Така  24.08.2019г. около 18:30 часа в гърменското село Блатска , 31-годишен мъж от същото село  е бил установен от полицейските органи ,че  управлява лек автомобил „Опел Тигра“ с наличие на 1,97 промила алкохол в издишания въздух.

Ден по- рано  около 22:45 часа по ул.“Христо Чернопеев“ в Петрич, 65-годишен мъж Петрич след проверка е установен

Е е седнал зад волана на лек автомобил „Фиат“ с наличие на 1,50 промила алкохол в издишания въздух.

Вчера , около 02:30 часа в Белица, 37-годишен мъж от с.Краище е управлявал лек автомобил „Фолксваген Голф“ с наличие на  рекордните 2,16 промила алкохол в издишания въздух.

На 24.08.2019г. около 05:30 часа по ул.“Сирма Войвода“  пък в  Сандански, 33-годишна санданчанка  след як запой е седнала зад волана ва  лек автомобил „Фолксваген“ с наличие на 1,84 промила алкохол в издишания въздух.

Вчера,  около 03:05 часа по ул.“Младост“ в Сандански, 52-годишен мъж от Сандански е управлявал лек автомобил „Ауди“ с наличие на 1,82 промила алкохол в издишания въздух. Срещу всички заловени пияни водачи на територията на обл. Благоевград са образувани бързи производства за извършено престъпление по чл.343Б, ал.1 от НК са образувани срещу следните водачи на ППС.

 

коментара

Продължете с четенето
Loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

август 2019
П В С Ч П С Н
« юли    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

ПОПУЛЯРНИ