Свържете се с нас

Таблоид

Марсел ван дер Хук: Даваме работа на 350 души в Петрич

Публикувано

на

 

 Иглика ФИЛИПОВА

– Вие сте изпълнителен директор на „АББ България“ от само два месеца, но сте работили в страната и пре­ди. Как се промени ком­панията за тези години и с какво се различават отго­ворностите ви сега?

– Работих в България меж­ду 2005 и 2011 г. Тогава „АББ България“ не беше толкова голяма, макар че имаше над 1000 служители. Междувре­менно броят им нарасна по­вече от два пъти. Изградени бяха и заводите в Раковски край Пловдив. Преди АВВ беше организирана реги­онално и аз отговарях за подразделението България, Румъния и Молдова, докато сега имаме екип, който отго­варя само за България. Това е голяма разлика, защото адаптираме организация­та според клиента и пазара на място. Другата е, че през тези години бизнесът се разрасна. Организацията е по-голяма – и като производ­ство, и като персонал. В мо­мента в „АББ България“ рабо­тят над 2500 души. България е важна за групата, имаме добър опит тук и затова през годините сме добавяли нови производствени мощности, локации и дейности.

– АВВ вероятно е един­ственият чуждестранен ин­веститор, който има четири завода в България. Кои от тях растат най-бързо?

– Естествено най-бързо растат двата завода в Ра­ковски – през 2007 г. ги ня­маше, а сега в тях работят повече от 1600 души. В Се­влиево оставаме сравнител­но стабилни като персонал през годините – около 400 души, но модернизирахме фабриката и направихме из­цяло ново производство. В Петрич също броят на работ­ниците е почти без промяна (около 350 души), но и там обновихме производствени­те мощности.

– През последните години много компании направиха заводи край Пловдив и там вече се усеща недостиг на работна ръка. Имате ли та­къв проблем и как се спра­вяте с него?

– Ние стъпихме в Пловдив сравнително рано и нямах­ме проблем с наемането на персонал. Сега все повече компании започват дейност там. Това, което правим, е да работим с университети­те, да им показваме новите технологии и да си сътруд­ничим с тях. АВВ е много ин­тересна компания от техно­логична гледна точка и това привлича младите хора. Имаме също фондация „АББ Юрген Дорман“, която пре­доставя финансова помощ на студенти. Те нямат задъл­жение, като завършат, да работят за нас, това е техен избор, но всъщност имаме хора от стипендиантската програма, които вече са част от компанията. Много добре работи и сътрудничество­то ни с поддоставчици. Ра­ботим с фабрики в цялата страна, не сме ограничени в един регион, което също е предимство. Другият начин, по който успяваме да под­държаме производството и да го разширяваме, е добра­та степен на автоматизация. Когато има смисъл, автома­тизираме и дори роботизи­раме част от производство­то, особено на места, където процесът е бавен и изисква много хора. Така работни­ците могат да поемат други задачи. Не мисля, че имаме проблем с работната ръка. Има натиск, предизвикател­ство е, но ние доста порас­нахме и планираме да се разширим допълнително.

Има и нещо друго. Запла­тите мотивират хората, но също важни са и възмож­ностите за развитие в ком­панията. Много е интересно да се работи за компания като АВВ – спонсор сме на Формула Е, имаме интерес­ни роботи, които дирижират оркестри и правят суши и други подобни неща. Кога­то работех в Словакия даже имахме студенти, които каз­ваха, че искат да работят за нас, дори без да им плаща­ме заплата. Естествено това не го правим, но то показва, че в някои области младите хора проявяват голям енту­сиазъм и желание да рабо­тят за компания като АВВ. Самият аз съм в компанията от 24 години.

– Каква част от служите­лите ви в България са инже­нери и с какво се занимават те?

– Инженерните позиции в „АББ България“ са прибли­зително 150, или около 6% от общия брой на служите­лите. Компанията има много широк спектър продукти и решения, включително диги­тални. Инженерите работят на местния пазар заедно с клиентите, говорят с тях за приложенията, консулти­рат ги. Ако дадена фабри­ка има проблем – било то с качеството или недостига на работна ръка, ние мо­жем да помогнем с автома­тизация или роботизация. Инженерите ни предлагат също решения за енергийна ефективност. Имаме хора в обслужването, които отго­варят за поддръжката, на­пример на фотоволтаични инсталации. Това частично става дигитално, тъй като наблюдаваме инсталации­те дистанционно от офиса в София и можем да отстраня­ваме някои повреди оттук. Работим и по проектиране на ав­томатизацията на дома, което е свър­зано с умните къщи и интернет на неща­та. Имаме цял порт­фейл решения в тази област.

– Имате ли кли­енти с умни къщи в България?

– Да. Вече имаме няколко готови про­екта, както и някол­ко, които се изпъл­няват в момента. Те включват различно ниво на автоматизация. Може да до­бавите автоматизация към съществуваща инсталация, но може да направите и пъл­на автоматизация.

– АВВ има много проекти в областта на електриче­ската мобилност. Доколко важна е тя за групата и как виждате развитието й?

– Електрическата мобил­ност става все по-популярна тема въобще. Ако погледнем България, наскоро излязоха данни, че миналата година в страната са продадени 1300 автомобила на алтернатив­но гориво (предимно елек­трически или хибридни). Преди десет години едва ли са били повече от 10 – 20 коли. Това означава, че ръ­стът не е еднократен – тази година го има, догодина не. Това е тенденция и тя ще се запази. Правителството също насърчава използва­нето на електрически ав­томобили, например с без­платно паркиране. Така е навсякъде в Европа. АВВ ра­боти много активно в облас­тта на бързото зареждане на електрически автомобили, включително инфраструкту­рата и свързването с мрежа­та, както и дистанционното контролиране на зарядни­те станции. Повече от 90% от евентуалните проблеми могат да бъдат разреше­ни дистанционно. В Европа имаме 3500 зарядни стан­ции. В България партньор ни е eMobility International, вече имаме 17 станции за бързо зареждане и още около 20 се очаква да бъдат монти­рани до края на годината. Това е една от областите, в които АВВ работи много активно. Имаме станции за бързо зареждане не само за всички съществуващи видо­ве автомобили, но и за тези,

 които ще излязат на пазара през следващите пет години, тъй като си сътрудничим с производителите на автомо­били.

Друга област са стан­циите за светкавично зареждане на автобуси. Проблемът с тролеите например е, че често токоприемниците им излизат от електриче­ските кабели и спират, което затруднява тра­фика. Електрическите автобуси имат нужда от много батерии и на практика превозват по­вече батерии, отколко­то пътници. Решението на АВВ е технологията за светкавично зареж­дане на автобуси (TOSA – от Trolleybus Optimisation Systeme Alimentation). Тя не изисква много батерии, така че има достатъчно място за пътниците, а вместо това се прави редовно зареждане. Това става светкавично – за около 20 секунди, докато автобусите са на спирките. Такива автобуси и станции за светкавично зареждане вече има в няколко града – например Женева, Нант и други.

– Какво означава Индус­трия 4.0 от гледна точка на АВВ? Каква е ролята на ком­панията и какви са прогно­зите ви за дигитализация на индустрията, включително в България?

– В заводите в Раковски използваме роботи на про­блемни места, например при тестването на изделията, къ­дето се изисква много труд, а самата работа е повтаря­ща се и хората не я обичат. Прилагането на роботи там е много подходящо, тъй като те работят много бързо и прецизно и автоматично ре­гистрират резултатите. Така подобряваме производител­ността, в някои случаи дори три пъти, но дори и двойно е достатъчно добре. Ако срав­ним отделните страни, ниво­то на роботизация и автома­тизация в тях е различно. В България то все още е срав­нително ниско. Най-роботи­зирани са страни като Япо­ния, Южна Корея, Германия и т.н. Интересното е, че без­работицата там е близо до нула. Преди да дойда в Бъл­гария, работех в Словакия и там имаше много развита автомобилна индустрия, но също и дървопреработване и металургия. Много от на­шите клиенти преминаваха към роботизация, било то заради качеството или от съображения за безопас­ност при някои дейности, но също и защото не успяваха да растат достатъчно пора­ди липсата на работна ръка. Така че те използваха робо­тизацията, за да продължат да растат там, вместо да из­градят нова фабрика на дру­го място. Смятам, че това се отнася и за България. Виж­даме, че на места компани­ите имат проблем да наемат 500 души, но ако вече имаш 1000 работници, може да автоматизираш част от про­изводството. АВВ може да помогне за това, смятам, че има почва за развитие на бизнеса ни в в тази област тук.

– Какви са финансовите резултати на „АББ България“ за миналата година и какви са очакванията ви за тази?

– Официалните ни резулта­ти за 2017 г. все още не са публикувани, защото трябва да бъдат одитирани. Като цяло спрямо предходната година имаме ръст от около 5% по отношение както на приходите, така и на служи­телите. Тази година очаква­ме да увеличим приходите си с поне още толкова.

– Какво е най-трудното управленско решение, което сте взимали?

– За 24 години в АВВ и сигур­но 20 години на мениджър­ски позиции в 8 държави съм работил с много хора, имало е мно­го възходи и спадове. Но най-голямото предизвика­телство е, ко­гато бизнесът върви добре, а ти искаш да промениш нещо. Хората трудно го раз­бират, не смя­тат, че е не­обходимо. В Словакия на­пример има­хме такъв случай. Биз­несът върве­ше добре и решихме да инвестираме в областта на роботи­ката. Това беше преди повече от 10 години, тога­ва роботите не бяха тол­кова на мода. Най-трудната част беше да убедя хората, че това е пра­вилният път. Не беше свър­зано със съкращения, а с промяна на фокуса и инвес­тиции в нещо, което все още не се виждаше. Първо трябваше да убедя гру­пата, че си струва да се направи инвестицията в тази страна, а след това да убедя екипа, че си за­служава. За последните две години продадохме над 1000 робота, което показва, че това е било правилното решение. Обикновено големите компании не са толкова гъвкави, но в АВВ има един вид предприема­чески манталитет – пре­доставя необходимото пространство на хората да разработят даден проект, осигурява финансирането и подкрепата на цялата група, защото ние разполагаме с много знание. Така че този „стъртъп“ може да се въз­ползва от ресурсите на АВВ. Това е една от причините да се развиваме толкова бързо технологично.

– Кои са любимите ви ус­тройства и приложения?

– Използвам iPad и iPhone. От приложенията… има ин­тересни приложения на АВВ, които показват къде се на­мира следващата подстан­ция, следващият трансфор­матор и т.н. Много харесвам LinkedIN, защото ми помага за контактите с клиенти, доставчици и приятели.

– Как намирате баланс между личния и служебния си живот?

– Балансът винаги е важен, но той не означава, че пре­карваш 10 часа в офиса и 10 часа вкъщи. Важно е качест­вено да прекарваш времето си. Тъй като семейството ми все още е в Словакия, техно­логиите много помагат. Вся­ка вечер чета книга на сина си преди лягане чрез виде­овръзка. Така че дори да не сме заедно, намираме начин да общуваме.

– Какво е хобито ви?

– Колоездене. Цялото се­мейство сме колоездачи. Например миналата и по-ми­налата година всички карах­ме от Пасау до Братислава, това са около 400 км. Друго­то ми хоби е менторството. В Словакия бях доброволен ментор по няколко програми, една от тях – Odyssey, за раз­витие на управленските уме­ния за жени. Вече проверих, че програмата я има и в Бъл­гария и ще кандидатствам за следващата сесия.

Вестник „ТОП ПРЕСА“

коментара

Реклама
loading...

Таблоид

Стряскащи предсказания от ясновидеца Божидар Караджов

Публикувано

на

От много години Божидар Караджов помага на хората.

Дарбата му е да описва бъдещето им или им помага да го променят. В началото на 2015 година единствен в света с точност предсказва трагедията с авиокатастрофата над френските Алпи. Той първи провидя страшния пожар във влака по линията София-Кардам. Винаги е познавал резултатите на изборите в България, научи gzona.

В началото на 2010 година единствен предсказа избухването на вулкана под исландския ледник Ейяфятлайокутл. Божидар Караджов посочи и опустошаващите пожари в Калифорния. В началото на 2014 година само той предсказва за бъдещите тогава проблеми между Русия и Украйна, и отцепването на Крим.

Има две висши образования. В момента готви докторантура в Москва. Божидар Караджов е издал няколко книги, сред които и „Индиго децата на света“, която е преведена на английски и руски език. През миналата година бе вписан в елитната класация на на-известните пророци в света. Богатството му са множеството приятели, но най-вече човекът до него, както и трите му деца.

Какво ни чака през 2019-та година? Ще преживеем ли нови катаклизми и бедствия? Ще се появят ли нови играчи на политическата сцена и кой ще спечели изборите? Кога България ще се оправи и ще срещнем ли извънземни – на всички тези въпроси отговор дава Божидар Караджов в интервю.

– Разкажете ми за вашата дарба!

– Не съм претърпял някакви инциденти или злополуки, които да са отключили ясновидството. Информацията при мен е под формата на мисъл, не е свързана с гласове и поява на картини. Започна още в периода на 7-8 годишна възраст. Тогава не знаех кой съм аз. Доста бях притеснен да не би да не съм добре психически, или пък това дали е вярно, дори не знаех дали така се развиват всички хора. Счетох го в началото за доста нормално, после за доста странно, а след това го взех за доста плашещо. Първоначално предсказвах за по глобални събития. Гледах доста спорт и около Сена и смъртта му (Айртон Сена, състезател от Формула 1, загинал трагично при състезание – бел. ред.). Тогава започвах да се плаша дали това е нормално и дълго време го таях в себе си.

До периода на 11-годишната ми възраст, около 1992-3 година. Първоначално на приятелчета и родителите им, когато казвах не отивай тук, или не отивай там, не го приемаха за много меродавно. До момента, в който почнаха постепенно да ме търсят все повече и повече. След което имах доста проблеми с близките и роднините си, които считаха това, че да даваш информация за някого, не е нормално и че е дори налудничаво. Отне ми доста години да се преборя с това. Включително и ми бе забранено да се виждам с хора. В един период от около 2 години имах този проблем да не мога да изливам енергията. Защото когато я подтискаш, когато не можеш да я раздаваш, това те блокира. До момента, в който избягах от вкъщи за около 1 година, в който период аз упражнявах това, което мога най-добре.

– Има ли предсказание, което сте направили, и ви е разтърсило емоционално?

– Всички предсказания, които са свързани с някакви инциденти и злополуки, които за съжаление са в повечето ми прогнози. Говоря за по-сериозни инциденти и наводнения, тероризъм също. Те са доста шокиращи за мен. Но по-скоро бих казал, че това събужда у мен някакъв гняв. И вътрешната борба каква е възможността да бъдат избегнати тези събития. Това за мен е големият проблем и оттам всяка една ситуация, която е предвидена и се случи, със сигурност буди у мен такъв вътрешен гняв. Факт за мен е, че 20% от съдбата може да бъде променена, но когато се касае за по-глобални събития, съм се убедил, че това е почти невъзможно.

– Справяте ли се с вашата съдба, вашето бъдеще?

– До тук установявам, че не мога да се справя с моята съдба, тъй като за себе си не успявам под никаква форма да предвидя глобалните събития, промени в живота, правилните решения.

Това не ме плаши, тъй като това е може би моята съдба: Да видиш за другите, да помагаш, да влияеш да се избягнат негативни последствия.

– А бихте ли се доверили на ваш колега да ви предскаже нещо?

Доверявал съм се. Една от дамите, които ми е помагала, за съжаление почина. Тя беше виден номеролог – Цветанка Рангелова. Но избягвам да говоря за колегите си.

– Какво ни чака през 2019-та година? Грози ли ни някакъв апокалипсис? Напоследък имаше много силни земетресения на Балканите, застрашена ли е страната ни?

– Земетресението е най-страшният природен катаклизъм, безспорно. За съжаление и през тази година няма да се отървем. Големи трусове ще има в Индонезия, Чили, Япония, Филипините. Ще доведат и до цунами. Вулкан ще избухне в Страната на изгряващото слънце. Серия от земетресения ще споходят Германия.

Наводнения в България ще има край Гоце Делчев, районът на Стамболийски, около Велики Преслав, районът на яз. Мандра, Бургаско, както и в близост до Благоевград. Земетресения ще се усещат по Северното Черноморие и в района на Велико Търново.

За съжаление два инцидента с влак и през тази година няма да ни подминат.

България я очаква още една грипна вълна през март.

В САЩ през годината ще има невероятно висока температурна амплитуда – от невероятна суша на места, до много студено време, с тежки снеговажели, чието топене ще доведе до големи наводнения.

Железопътен инцидент със загинали ще има в Южна Америка. Ще има инцидент с френска авиолиния.

– Ще има ли икономическа криза и ще бъде ли засегната България?

– Въпреки очакванията за икономическа криза у нас през 2019-та, това няма да се случи. В икономически план за България, въпреки очакванията, че ръстът ще падне, той ще е около 3,5%.

Ще има застой в цените на недвижимата собственост у нас.

Втори лифт на Банско ще има, категорично. Туризмът ще запази ръст, въпреки предвижданията за по-нисък, спрямо миналата година.

В световен икономически план годината ще е трудна. Особено за Европейския съюз и САЩ. Това ще доведе до политически катаклизми в ЕС, независимо от това, че е година на евроизбори.

Брекзит ще бъде отложен заради нови преговори с ЕС. Тереза Мей ще сдаде поста си. Така ще се получи вътрешнополитическа криза, което е причината за забавянето на напускането на Великобритания. Предстои цялостно предоговаряне на процедурата. Ще има промяна в закони и нови референдуми.

Икономическият подем ще продължава в Китай и Индия.

Криптовалутите ще продължават отрицателния си тренд.

Големи военни конфликти няма да има. Няма да започне и Трета световна вона. Огнищата на напрежение в световен план ще се запазят, но няма да се възпламенят допълнително.

За голямо съжаление през тази година в няколко града в Германия, Белгия, Франция, ще има сблъсъци между бежанци и полиция, от които ще пострада местното население.

– Напоследък азиатската култура е все по-разпространена. Говори се, че има пророчество на баба Ванга, че жълтата раса ще завладее света. Това ще се случи ли?

– Чисто в икономически аспект над останалите страни – да, в рамките на близките 5 години. И не само в икономически аспект, но и откъм брой население. Но не си представяйте всеки трети да е азиатец в Европа.

– А Северна Корея къде се нарежда, имаме ли основания да се плашим?

– Аз и в предишни прогнози съм казвал за затоплянето на отношенията между Северна и Южна Корея, което вече е факт. Но от гледна точка на някакви ядрени ситуации, категорично няма опасност.

– Идват избори за Европарламент, а по-късно и местен вот. Ще има ли ясно изявен победител?

– Активността на евроизборите у нас ще е ниска – около 24%. Три български партии ще имат представители в новия Европарламент – ГЕРБ, БСП и ДПС. Печели ГЕРБ, втора е БСП. Това, което се вижда като мандати е: 7, на 6, на 4, съответно за ГЕРБ, БСП и ДПС.

На местните избори ГЕРБ ще загуби позиции в София, Пловдив, Хасково. В столицата ще има втори тур.

Патриотите като общ формат са бита карта.

– Какво ги чака настоящите политически лидери – Борисов, Нинова, Патриотите? Ще стане ли Борисов президент? Ще има ли нов „играч“ на политическата сцена?

– Борисов няма да стане президент. Изпусна кармата си за това. Нови „силни играчи“ на политическия небосклон у нас към момента не се очертават. Предсрочни избори ще има най-късно до февруари 2020 г.

– България в далечно бъдеще, ще се оправи ли?

– Започна възраждането на стратегическите за нас проекти – като започнем от „Белене“, два газови хъб-а – при единия от които под една или друга форма газът ще преминава през България, свързан с Русия, свързан с проекта Бургас – Александропулис под нова форма. 2020 година ще е трудна за нас заради световната икономика, защото ще има леко зацикляне. Но нас няма да ни удари толкова силно. Няма да станем Швейцария на Балканите. Но ще си върнем до голяма степен контрола върху богатствата, които са в земните недра, включително златодобив. Това ще стане след 3 години. Възход на страната ни ще има около 2023 година. Ще спрат да бягат от България младите. В рамките на следващите 2 години чисто статистически ще бъде доказано.

– Ще срещнем ли извънземни?

– Извънземни цивилизации има и съм убеден, че много хора са наясно с това. Точно формата, която си представят повечето хора – на човекоподобни същества, през идната година няма да бъде показана. Кога ще стане ясно за света, че има цивилизация, която би могла да попречи или помогне на нашата цивилизация, – годината, в която това ще бъде факт е 2023, най-късно и 2024.

– А да очакваме ли изкуствен интелект, ще имаме ли реален Терминатор.

– Ще имам един обратен ефект. След 4 години ще има един процес на стопиране и блокиране, който ще доведе до обратната цикличност. Ще има преориентиране към земното и духовното, а не към това, което контролира нас./БЛИЦ/

коментара

Продължете с четенето

Таблоид

Прогноза за времето – 24 март (неделя)

Публикувано

на

В днешния 24-ти март валежи са малко вероятни. Времето ще е предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Минималните температури ще са от -2° до 3°, а максималните – между 16° и 21°. По-ниски ще останат в Източна България – между 12° и 15°. Атмосферното налягане ще се понижава, но ще остане по-високо от средното за месеца. Това съобщи за Агенция „Фокус” дежурният синоптик Боряна Маркова от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Времето за Гоце Делчев ще е слънчево и максимална температура до 22°.

По Черноморието ще е предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен северен вятър, който до края на деня ще се ориентира от юг-югоизток. Максималните температури ще са между 12° и 15°. Температурата на морската вода е 9-10°. Вълнението на морето ще е 1-2 бала.

В планините ще преобладава слънчево време. Ще е ветровито, с умерен до силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1 200 метра ще е около 9°, на 2 000 метра – около 2°.

В понеделник ще бъде предимно слънчево, със слаб запад-югозападен вятър. Минималните температури в повечето места ще са между 0° и 5°, а дневните ще се повишат и максималните ще са между 18° и 23°.

Във вторник от запад облачността бързо ще се увеличи и на места ще превали дъжд, в планините над 1000 метра – сняг. Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще бъде слаб до умерен и ще започне понижение на температурите, което ще продължи и през следващите дни.

В сряда, след временно разкъсване и намаление на облачността, по-късно тя отново ще се увеличи, на места ще има и слаби превалявания, предимно от дъжд.

коментара

Продължете с четенето
Loading...
loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

март 2019
П В С Ч П С Н
« февр.    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

ПОПУЛЯРНИ