Свържете се с нас

Таблоид

Марсел ван дер Хук: Даваме работа на 350 души в Петрич

Published

на

 

 Иглика ФИЛИПОВА

– Вие сте изпълнителен директор на „АББ България“ от само два месеца, но сте работили в страната и пре­ди. Как се промени ком­панията за тези години и с какво се различават отго­ворностите ви сега?

– Работих в България меж­ду 2005 и 2011 г. Тогава „АББ България“ не беше толкова голяма, макар че имаше над 1000 служители. Междувре­менно броят им нарасна по­вече от два пъти. Изградени бяха и заводите в Раковски край Пловдив. Преди АВВ беше организирана реги­онално и аз отговарях за подразделението България, Румъния и Молдова, докато сега имаме екип, който отго­варя само за България. Това е голяма разлика, защото адаптираме организация­та според клиента и пазара на място. Другата е, че през тези години бизнесът се разрасна. Организацията е по-голяма – и като производ­ство, и като персонал. В мо­мента в „АББ България“ рабо­тят над 2500 души. България е важна за групата, имаме добър опит тук и затова през годините сме добавяли нови производствени мощности, локации и дейности.

– АВВ вероятно е един­ственият чуждестранен ин­веститор, който има четири завода в България. Кои от тях растат най-бързо?

– Естествено най-бързо растат двата завода в Ра­ковски – през 2007 г. ги ня­маше, а сега в тях работят повече от 1600 души. В Се­влиево оставаме сравнител­но стабилни като персонал през годините – около 400 души, но модернизирахме фабриката и направихме из­цяло ново производство. В Петрич също броят на работ­ниците е почти без промяна (около 350 души), но и там обновихме производствени­те мощности.

– През последните години много компании направиха заводи край Пловдив и там вече се усеща недостиг на работна ръка. Имате ли та­къв проблем и как се спра­вяте с него?

– Ние стъпихме в Пловдив сравнително рано и нямах­ме проблем с наемането на персонал. Сега все повече компании започват дейност там. Това, което правим, е да работим с университети­те, да им показваме новите технологии и да си сътруд­ничим с тях. АВВ е много ин­тересна компания от техно­логична гледна точка и това привлича младите хора. Имаме също фондация „АББ Юрген Дорман“, която пре­доставя финансова помощ на студенти. Те нямат задъл­жение, като завършат, да работят за нас, това е техен избор, но всъщност имаме хора от стипендиантската програма, които вече са част от компанията. Много добре работи и сътрудничество­то ни с поддоставчици. Ра­ботим с фабрики в цялата страна, не сме ограничени в един регион, което също е предимство. Другият начин, по който успяваме да под­държаме производството и да го разширяваме, е добра­та степен на автоматизация. Когато има смисъл, автома­тизираме и дори роботизи­раме част от производство­то, особено на места, където процесът е бавен и изисква много хора. Така работни­ците могат да поемат други задачи. Не мисля, че имаме проблем с работната ръка. Има натиск, предизвикател­ство е, но ние доста порас­нахме и планираме да се разширим допълнително.

Има и нещо друго. Запла­тите мотивират хората, но също важни са и възмож­ностите за развитие в ком­панията. Много е интересно да се работи за компания като АВВ – спонсор сме на Формула Е, имаме интерес­ни роботи, които дирижират оркестри и правят суши и други подобни неща. Кога­то работех в Словакия даже имахме студенти, които каз­ваха, че искат да работят за нас, дори без да им плаща­ме заплата. Естествено това не го правим, но то показва, че в някои области младите хора проявяват голям енту­сиазъм и желание да рабо­тят за компания като АВВ. Самият аз съм в компанията от 24 години.

– Каква част от служите­лите ви в България са инже­нери и с какво се занимават те?

– Инженерните позиции в „АББ България“ са прибли­зително 150, или около 6% от общия брой на служите­лите. Компанията има много широк спектър продукти и решения, включително диги­тални. Инженерите работят на местния пазар заедно с клиентите, говорят с тях за приложенията, консулти­рат ги. Ако дадена фабри­ка има проблем – било то с качеството или недостига на работна ръка, ние мо­жем да помогнем с автома­тизация или роботизация. Инженерите ни предлагат също решения за енергийна ефективност. Имаме хора в обслужването, които отго­варят за поддръжката, на­пример на фотоволтаични инсталации. Това частично става дигитално, тъй като наблюдаваме инсталации­те дистанционно от офиса в София и можем да отстраня­ваме някои повреди оттук. Работим и по проектиране на ав­томатизацията на дома, което е свър­зано с умните къщи и интернет на неща­та. Имаме цял порт­фейл решения в тази област.

– Имате ли кли­енти с умни къщи в България?

– Да. Вече имаме няколко готови про­екта, както и някол­ко, които се изпъл­няват в момента. Те включват различно ниво на автоматизация. Може да до­бавите автоматизация към съществуваща инсталация, но може да направите и пъл­на автоматизация.

– АВВ има много проекти в областта на електриче­ската мобилност. Доколко важна е тя за групата и как виждате развитието й?

– Електрическата мобил­ност става все по-популярна тема въобще. Ако погледнем България, наскоро излязоха данни, че миналата година в страната са продадени 1300 автомобила на алтернатив­но гориво (предимно елек­трически или хибридни). Преди десет години едва ли са били повече от 10 – 20 коли. Това означава, че ръ­стът не е еднократен – тази година го има, догодина не. Това е тенденция и тя ще се запази. Правителството също насърчава използва­нето на електрически ав­томобили, например с без­платно паркиране. Така е навсякъде в Европа. АВВ ра­боти много активно в облас­тта на бързото зареждане на електрически автомобили, включително инфраструкту­рата и свързването с мрежа­та, както и дистанционното контролиране на зарядни­те станции. Повече от 90% от евентуалните проблеми могат да бъдат разреше­ни дистанционно. В Европа имаме 3500 зарядни стан­ции. В България партньор ни е eMobility International, вече имаме 17 станции за бързо зареждане и още около 20 се очаква да бъдат монти­рани до края на годината. Това е една от областите, в които АВВ работи много активно. Имаме станции за бързо зареждане не само за всички съществуващи видо­ве автомобили, но и за тези,

 които ще излязат на пазара през следващите пет години, тъй като си сътрудничим с производителите на автомо­били.

Друга област са стан­циите за светкавично зареждане на автобуси. Проблемът с тролеите например е, че често токоприемниците им излизат от електриче­ските кабели и спират, което затруднява тра­фика. Електрическите автобуси имат нужда от много батерии и на практика превозват по­вече батерии, отколко­то пътници. Решението на АВВ е технологията за светкавично зареж­дане на автобуси (TOSA – от Trolleybus Optimisation Systeme Alimentation). Тя не изисква много батерии, така че има достатъчно място за пътниците, а вместо това се прави редовно зареждане. Това става светкавично – за около 20 секунди, докато автобусите са на спирките. Такива автобуси и станции за светкавично зареждане вече има в няколко града – например Женева, Нант и други.

– Какво означава Индус­трия 4.0 от гледна точка на АВВ? Каква е ролята на ком­панията и какви са прогно­зите ви за дигитализация на индустрията, включително в България?

– В заводите в Раковски използваме роботи на про­блемни места, например при тестването на изделията, къ­дето се изисква много труд, а самата работа е повтаря­ща се и хората не я обичат. Прилагането на роботи там е много подходящо, тъй като те работят много бързо и прецизно и автоматично ре­гистрират резултатите. Така подобряваме производител­ността, в някои случаи дори три пъти, но дори и двойно е достатъчно добре. Ако срав­ним отделните страни, ниво­то на роботизация и автома­тизация в тях е различно. В България то все още е срав­нително ниско. Най-роботи­зирани са страни като Япо­ния, Южна Корея, Германия и т.н. Интересното е, че без­работицата там е близо до нула. Преди да дойда в Бъл­гария, работех в Словакия и там имаше много развита автомобилна индустрия, но също и дървопреработване и металургия. Много от на­шите клиенти преминаваха към роботизация, било то заради качеството или от съображения за безопас­ност при някои дейности, но също и защото не успяваха да растат достатъчно пора­ди липсата на работна ръка. Така че те използваха робо­тизацията, за да продължат да растат там, вместо да из­градят нова фабрика на дру­го място. Смятам, че това се отнася и за България. Виж­даме, че на места компани­ите имат проблем да наемат 500 души, но ако вече имаш 1000 работници, може да автоматизираш част от про­изводството. АВВ може да помогне за това, смятам, че има почва за развитие на бизнеса ни в в тази област тук.

– Какви са финансовите резултати на „АББ България“ за миналата година и какви са очакванията ви за тази?

– Официалните ни резулта­ти за 2017 г. все още не са публикувани, защото трябва да бъдат одитирани. Като цяло спрямо предходната година имаме ръст от около 5% по отношение както на приходите, така и на служи­телите. Тази година очаква­ме да увеличим приходите си с поне още толкова.

– Какво е най-трудното управленско решение, което сте взимали?

– За 24 години в АВВ и сигур­но 20 години на мениджър­ски позиции в 8 държави съм работил с много хора, имало е мно­го възходи и спадове. Но най-голямото предизвика­телство е, ко­гато бизнесът върви добре, а ти искаш да промениш нещо. Хората трудно го раз­бират, не смя­тат, че е не­обходимо. В Словакия на­пример има­хме такъв случай. Биз­несът върве­ше добре и решихме да инвестираме в областта на роботи­ката. Това беше преди повече от 10 години, тога­ва роботите не бяха тол­кова на мода. Най-трудната част беше да убедя хората, че това е пра­вилният път. Не беше свър­зано със съкращения, а с промяна на фокуса и инвес­тиции в нещо, което все още не се виждаше. Първо трябваше да убедя гру­пата, че си струва да се направи инвестицията в тази страна, а след това да убедя екипа, че си за­служава. За последните две години продадохме над 1000 робота, което показва, че това е било правилното решение. Обикновено големите компании не са толкова гъвкави, но в АВВ има един вид предприема­чески манталитет – пре­доставя необходимото пространство на хората да разработят даден проект, осигурява финансирането и подкрепата на цялата група, защото ние разполагаме с много знание. Така че този „стъртъп“ може да се въз­ползва от ресурсите на АВВ. Това е една от причините да се развиваме толкова бързо технологично.

– Кои са любимите ви ус­тройства и приложения?

– Използвам iPad и iPhone. От приложенията… има ин­тересни приложения на АВВ, които показват къде се на­мира следващата подстан­ция, следващият трансфор­матор и т.н. Много харесвам LinkedIN, защото ми помага за контактите с клиенти, доставчици и приятели.

– Как намирате баланс между личния и служебния си живот?

– Балансът винаги е важен, но той не означава, че пре­карваш 10 часа в офиса и 10 часа вкъщи. Важно е качест­вено да прекарваш времето си. Тъй като семейството ми все още е в Словакия, техно­логиите много помагат. Вся­ка вечер чета книга на сина си преди лягане чрез виде­овръзка. Така че дори да не сме заедно, намираме начин да общуваме.

– Какво е хобито ви?

– Колоездене. Цялото се­мейство сме колоездачи. Например миналата и по-ми­налата година всички карах­ме от Пасау до Братислава, това са около 400 км. Друго­то ми хоби е менторството. В Словакия бях доброволен ментор по няколко програми, една от тях – Odyssey, за раз­витие на управленските уме­ния за жени. Вече проверих, че програмата я има и в Бъл­гария и ще кандидатствам за следващата сесия.

Вестник „ТОП ПРЕСА“

коментара

ПРОДЪЛЖЕТЕ С ЧЕТЕНЕТО
Реклама
loading...

Таблоид

Стана страшно на разклона за Дебрен! Лек автомобил се обърна по таван

Публикувано

на

 Лек автомобил „Лада“ се обърна по таван около 11 часа днес на разклона за гърменското село Дебрен. Пътният инцидент вдигна на крак полицаите от РУ – Гоце Делчев.

 След разследване на катастрофата стана известно, че резервната гума е изпаднала от микробус от село Дъбница, който е извозвал старо желязо при отворени врати.

 От пътуващото превозно средство изпаднала резервната му гума, която се ударила в предната част на ладата и пръснала предното и стъкло. Освен това очевидци коментираха, че е разбита и предната част на лекия автомобил.

 Уплашеният водач изгубил управлението над возилото си и ладата се обърнала по таван в близката крайпътна канавка.

 За щастие водачът на ладата не е пострадал тежко, съобщават очевидци.

 Веднага на мястото на инцидента на помощ са се отзовали  полицаи и огнеборци, коментираха очевидци. Движението на пътя е било спряно за кратко.

 Сериозни санкции за този пътен инцидент трябва да понесе водачът на микробуса, както за изпадналата по време на движение резервна гума, така и за нарушаване на правилата за извозване на отпадъци – старо желязо при отворени врати, което е могло да  причини сериозни щтети и наранявания на много участници в движението, казаха още свидетели на инцидента.

коментара

ПРОДЪЛЖЕТЕ С ЧЕТЕНЕТО

Крими

Спипаха 22- годишен от Рибново с наркотици

Публикувано

на

 В хода на проведена специализирана полицейска операция по противодействие на конвенционалната престъпност на 13.07.2018 г., при извършване на проверка на М.К. (22 г.) от с. Рибново, общ. Гърмен, полицейски служители в откриват суха тревиста маса, с тегло 0,6 г, реагирала на канабис.

.

.

 

коментара

ПРОДЪЛЖЕТЕ С ЧЕТЕНЕТО
loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

юли 2018
П В С Ч П С Н
« юни    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

ПОПУЛЯРНИ