Свържете се с нас

Интервюта

Новият устройствен план на община Гоце Делчев ще е готов до края на 2018 г.

Публикувано

на

 

 Силвия СТОЯНОВА

– Г-н Радонов, преди дни се състоя обществено об­съждане на общия устрой­ствен план на Община Гоце Делчев. Може ли да дадете повече ин­формация?

– Общественото об­съждане на плана е задължително, както и това на екологична­та оценка към него. Целта на новия план е по-ефективно и пра­вилно планиране на територията в общината. Проектант е ДЗЗД “ Кон­сорциум Урбан Груп“, а срока за изпъл­нение – 30.11.2018г.

– Как се променя терито­рията за жилищни нужди в гр.Гоце Делчев?

– Предвиждат се някол­ко посоки за разширяване на строителните граници на града ни. Нови територии за застрояване със жилищни сгради са в близост до би­вшата казарма (местност Бербат Хендек) в посо­ка с.Бо­рово, в района на Пи­ринпласт (местност Кавакли дере), в ра­йона на Консервната (местност Горилата). Възобновява се стара идея за обособяване на квартали със жилища на прякия път между Гоце Делчев и с.Мосомище. Това е добро решение, тъй като терена е с подходящ наклон, изграден е водопровод и транспортната достъпност е добра. А и напоследък се на­блюдава търсене на парце­ли за строителство на малки едноетажни къщи в перифе­рията на града.

– Какво е състоянието на жилищния фонд в гр.Гоце Делчев?

Общия брой на жилищата в града е 8693, но 2297 от тях са необитаеми. Държав­на или общинска собстве­ност са само 81 броя. Стан­дартът за обитаване на жилищна площ на човек е 40 кв.м. Броят на едностай­ните жилища е 563, на двус­тайните – 2854, на тристай­ните – 2876, четиристайните – 1420, петстайните – 507 и повече от пет стаи – 473. В следващите 20 годи­ни се очаква 770-900 жилища физически да се износят и аморти­зират.

– Санираните жи­лища в коя катего­рия попадат?

– Предполагам, че официалната статистика няма да ги включи в кате­горията износени и амортизирани, но всички знаем за проблемите при са­нирането. Истината е, че при така наре­чено­то са­ниране не се вземат мерки за удължава­не на живота на конструк­цията на па­нелните бло­кове. А щом една конструк­ция старее и се амортизи­ра, няма как жилището да се води като ново.

– Всъщност гр.Гоце Дел­чев има ли нужда от нови жилища?

– Това е ин­тересен въ­прос, който освен с новите жилищни зони е свързан и с демография­та. Според устройствения план се очаква промяна на демографията в града ни в следващите 20 години – до­като през 2015г. население­то е 18617 човека, очаква се през 2035г. то да намалее до 14100 човека.

– Това ще се отрази ли на пазара на недвижими имо­ти?

– Кандидат-купувачите на жилища стават все по-пре­тенциозни, което е много добре. Некачествените про­екти и строителство отпадат от пазара и в момента има непродадени жилища, зара­ди сериозните си недостатъ­ци. Прогнозите са, че за гр. Гоце Делчев се очаква необ­ходимост от около 150 нови жилища.

 – Г-н Радонов, в новия план обособяват ли се нови промишлени зони?

– Обособяват се две нови промишлени зони, в кои­то се позволява производ­ствено-складови дейности и допълващите ги админи­стративни, търговски, об­служващи и транспортно-ко­муникационни сгради. Но при условие, че не се допус­кат вредни отделяния. Пър­вата зона е от двете страни на пътя между Гоце Делчев и Гърмен в участъка от кръ­говото кръстовище до река Места. Тази зона се развива постепенно 15-20 години и с устройствения план оконча­телно се официализира. В близост е предвидена и нова пречиствателна станция, чи­ето строителство не зная защо толкова се бави. За сравнение, в съседната об­щина Банско пречиствател­ната станция е вече готова и до седмица ще бъде откри­та. Липсата на такова съо­ръжение затруднява благо­устрояването и екологията в целия район, защото всички отпадни води от гр.Гоце Дел­чев и с.Мосомище не се пре­чистват в момента.

– Другата промишлена зона къде ще бъде?

– Втората промишлена зона ще бъде на Текето, на юг от река Градска. Тя е два пъти по-малка като площ, няма никакво реализирано строителство, но има започ­нати процедури за промяна на предназначението. Преди година беше изготвен про­ект за главния път и бяха направени отчуждителните процедури.

Всичко е готово за започ­ване на строителството, но аз лично не зная защо се бави.

Да се надяваме, че и тази зона ще се развие постепен­но, защото само чрез увели­чаване на промишлеността, стандарта в района ни може да се увеличи.

– Отразени ли са в новия план археологически обекти и културни ценности?

– Една от задачите на ус­тройствения план е да се идентифицират и оценят ис­торико-географските даде­ности, да се гарантира дос­тъп на гражданите до тях и да се включат в схемите на туризма в общината.

Паметниците на културата са основа за културно-по­знавателен туризъм в на­шия район, но за съжаление повечето обекти са недоста­тъчно проучени и разрабо­тени. Официално са налице 152 броя културни ценности. Една от слабите страни на устройствения план е, че не са разработени правила и схеми за развитие на тури­зма.

– Лифтът до село Попови ливади ще се строи ли?

– Идеята за въжена линия (лифт) не е обсъждана в ко­мисията в общинския съвет и за мен това е новост.

Не е правено предпроект­но проучване, но на първо четене идеята се приема добре.

Едно такова съоръжение ще увеличи в пъти спортна­та активност на хората от града, както и туристическа­та активност в района на с. Делчево.

Но за такъв проект е необ­ходим сериозен инвеститор и затова личното ми мне­ние, че за строителството на лифт до Папаз чаир, както и на летището само ще се го­вори, но няма да се случат.

Същото е положението и с предвидения язовир севе­розападно от с.Брезница – много ще е добре за цялата община, но държавата няма да го подкрепи.

– Като цяло какъв ще е ефекта от устройствения план?

– Хубавото е, че с ново­обособените територии ще е ясно къде и какво ще може да строи.

В жилищни зони няма да могат да се правят цехове, в промишлени зони няма да могат да се строят жилищ­ни сгради. Ще е ясно на кои земеделски територии ще може да се сменя статута и застрояват, и на кои това ще е забранено.

По този начин ще се въве­де ред и устойчиво развитие на териториите на цялата община. И когато човек иска да си купи земя с опреде­лена цел, първо трябва да провери какво е предназ­начението й и за какво е от­редена. Или пък ако човек вече си е построил жилищна сграда, няма да се притесня­ва в съседство да не изник­не производствен цех.

коментара

Реклама
loading...

ГЕРБ

На мушката на Байрактарски: Кирил Илиев!

Публикувано

на

Бруталният журналист среща интелигентният политик!

Блиц интервю с човекът, който не се крие и винаги вдига телефона си…

Байрактарски: Здравейте г-н Илиев, преди интервюто с вас, ви предупреждавам, че то ще бъде много директно, ще искам да отговорите на всичките ми въпроси без да увъртете, като политик и да знаете, че то ще бъде публикувано така, както го давате и както го запиша. Редакцията ще съхранява записът до края на следващия мандат.

Илиев: Добре, готов съм. Нали знаете, че аз никога не обещавам, а направо действам, така че предизборни обещания няма да давам. Просто ако ме изберат отново хората ще правя това, което трябва – да работя.

Байрактарски: Ще започна с блиц визитка. Аз задавам въпросите вие отговаряте, но бързо и стегнато без да се замисляте или колебаете? Става ли?

Илиев: Да, давайте!

Байрактарски: години?

Илиев: Набори сме.

Байрактарски: да така е, но аз не крия мойте.

Илиев: 41.

Байрактарски: Семеен статут?

Илиев: Женен.

Байрактарски: Граждански брак?

Илиев: И църковен. От 2006 съм женен за една и съща жена с която съм от 2000 година. Чудесната ми съпруга Даниела.

Байрактарски: Деца?

Илиев: Както и при теб, две – момчета. Давид на 5 и Цветан на 12.

Байрактарски: Автомобили?

Илиев: Два – японски. Хонда на 13 години и Мицубиши на 12.

Цялото интервю четете в печатното издание на Топ Преса

0 коментара

коментара

Продължете с четенето

Интервюта

Ексклузивно в Топ Преса! Говори ген. Самандов кандидат за общински съветник от листата на БСП

Публикувано

на

Ген. Атанас Николов Самандов

Роден в Гоце Делчев през 1955 г. Възпитаник на ПМГ „Яне Сандански“, а след това на Военното училище във Велико Търново и Военна Академия „Георги Раковски“. Завършил е Генералщабната академия в Русия.

Богатата му биография включва много ръководни военни длъжности, сред които: командир на поделение 28390 в Гоце Делчев, командир на 61-ва Стрямска механизирана бригада; началник на щаба на Сухопътни войски, командващ на Командването на съвместните сили на Българската армия, секретар по отбрана и сигурност на президента на република България.

Носител на два медала – за отличие и за заслуги в Българската армия, награден със знак за вярна служба под знамената 1-ва и 2-ра степен, носител на орден „За военна заслуга“ – първа степен.

Кандидат за общински съветник от листата на „БСП за България“ в Гоце Делчев.  

 

  1. Защо решихте да сте част от екипа на Владимир Москов?

 

На първо място, защото получих предложение да се включа в екипа, което приех с удоволствие. Считам, че да бъдеш общински съветник е обществена дейност, поради което станах част от гражданската квота на БСП. За мен работата на общинския съветник се крие в самото име – общински. Това може да бъде всеки един гражданин, който е натрупал достатъчно познания и житейски опит, които да приложи във вземането на решения, касаещи общината. Така, с действията си той помага за постигане на по-добри резултати, а това се отразява на благосъстоянието на хората в съответната община. За мен пример за общински съветник е героят на Димитър Талев – Лазар Гаушев, описан в неговата четирилогия. Човек, който се бори за по-добър живот в родния си град и съгражданите си. Другата причина поради която реших да стана част от екипа е, че над 20 години отсъствах от града, завърнах се отново през 2017 г. и го намерих напълно преобразен в положителна посока. Това говори, че кметът Москов и неговия екип умеят добре да планират, организират и провеждат контрол, за да се постигнат тези отлични резултати. Смятам, че с опита, който имам като военнослужещ от 41 години, и след близо 3 години в държавната администрация на президента, мога да бъда полезен на хората в Гоце Делчев.

 

 

  1. С какви конкретни теми бихте се ангажирали, ако бъдете избран за общински съветник?

 

Мога да се ангажирам с всички теми, които обхващат живота на хората и тяхното ежедневие, защото и аз съм един от тях. В последните години, като бивш военнослужещ, бюджетът който ми е бил делегиран от Министерство на отбраната е бил в размер десетки пъти повече от този на община Гоце Делчев, бих могъл да бъда полезен със своя опит. Отделно от това, в сферата на сигурността имам широки познания и мога да давам добри идеи и препоръки.

 

  1. Като човек, който дълги години е живял извън родния си град и е пътувал много в страната и чужбина, как намирате Гоце Делчев днес?

 

Намирам го много променен в положителна посока. Хубавото е това, че се работи по квартали, а не на парче – има добро планиране, има стратегия. Не мога да позная някои от кварталите – улиците на Новия квартал, на квартал Средна, Косова махала. Прави впечатление, че всички училища са ремонтирани, санирани. Съвсем друг облик имат жилищните квартали „Дунав“ и „Юг“, които сега са много приветливи, а не така сиви и скучни. Паркът е преобразен, поддържан, красив. Много ми е приятно когато гости на Гоце Делчев от страната споделят, че градът ни е много чист и хубав. На 12 октомври мои колеги, които в момента живеят във Варна, Бургас, Стара Загора, София, бяха на среща тук, в Гоце Делчев. Една от съпругите на мой колега сподели, че най-лошото на Гоце Делчев е, че в него няма нищо лошо. Това е една изключително висока оценка, защото е безпристрастна и се споделя от повечето хора, които гостуват в нашия град. Имаме прекрасна природа, хубави хора, и добра инфраструктура, от нас зависи това положително развитие да продължи.

коментара

Продължете с четенето
loading...

Facebook

КАЛЕНДАР

октомври 2019
П В С Ч П С Н
« сеп.    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

ПОПУЛЯРНИ