Свържете се с нас

Хороскоп

Какъв си ти според китайския хороскоп?

Публикувано

на

Днес Китай посреща своята Нова година – 4716 по лунния календар.  Празникът е известен като Пролетен фестивал на Китай. Той е един от най-важните в страната. През 40-те празнични дни стотици милиони жители на Китай ще прекосят страната със самолет, влак или автомобил, за да бъдат с близките си.

Празненствата преминават с пищни червени дрехи и богато украсени домове. Червеният цвят е символ на огъня, който прогонва лошия късмет. Задължителни са фойерверките, а на децата се дават „щастливи пари“ в червени пликове.

По григорианския календар датата на китайската нова година е различна всяка година, но винаги е между 21 януари и 20 февруари.

Според китайския зодиак 2018-а ще мине под знака на Жълтото земно куче.

Годината на Кучето ще приключи на 4 февруари 2019 г.

За разлика от Григорианския календар, съблюдаван в повечето части на света, китайският е базиран върху движенията на Луната. Подобно на западния зодиак, китайският е разделен на 12 цикъла, но всеки от които е с продължителност една година, вместо един месец.

Всеки от 12-те цикъла в китайския зодиак е подвластен на определено животно, което влияе върху чертите на хората, родени в дадена година, както и върху световните събития.

Родените в Годината на Плъха (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) са общителни, трудолюбиви и сръчни.

„Биковете“ (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) са считани за надеждни служители и добри лидери, а „Тигрите“ (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) – за оптимистични, силни и упорити.

Хората, родени под знака на Заека (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) са късметлии, състрадателни и елегантни, а „Драконите“ (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) – подвластни на единственото измислено животно в китайския зодиак, са щедри, уверени и харизматични.

Родените в Годината на Змията (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) са смятани за мъдри и загадъчни, „Конете“ (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) – за одухотворени и активни, а „Овцете“ (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) – за кротки и артистични.

„Маймуните“ (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016) са известни като остроумни и забавни, докато на „Петлите“ (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017) се гледа като на сигурни и агресивни.

„Кучетата“ са надеждни и покровителствени,

а подвластните на последното животно в китайския зодиак – Глигана (Свинята) (1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007), са считани за невинни и спокойни.

коментара

Реклама
loading...

Хороскоп

Хороскоп за 19 февруари

Публикувано

на

ОВЕН

Във втор­ник кип­яща­та ви ене­ргия из­би­ва в аг­ре­сив­ност. Има­те мно­го въп­ро­си за из­яснява­не, кои­то за­висят от дей­ствия­та ви, за­то­ва вни­ма­вай­те. Ще има­те слу­жеб­ни зат­руд­не­ния, но сте в блест­ящи по­зи­ции и от­стоя­вай­те пра­ва­та си. Мно­зи­на ще нап­равят пра­ви­лен ход във фи­нан­со­ви­те си де­ла. При биз­нес­ме­ни­те се оче­рта­ва оте­гче­ние, ще получат големи приходи.

ТЕЛЕЦ

Днес сте в от­лич­на фор­ма, мно­зи­на от­но­во са влю­бе­ни и им вър­ви. То­ва нас­трое­ние е до­бър сти­мул за дей­нос­тта ви. Ще бъ­де­те дос­та пред­прием­чи­ви във фи­нан­со­ва­та сфе­ра и мо­же­те да се над­ява­те на ус­пех и във всяко дру­го на­чи­на­ние. До­сад­ни об­стоя­телс­тва ще ви раз­дразнят в служ­ба­та, съю­зе­те се с на­чал­ни­ци­те си и ще има­те же­ла­ни­те ре­зул­та­ти.

БЛИЗНАЦИ

Точ­но се­га сте ре­ши­ли да пред­прие­ме­те не­що, кое­то ви кос­тва мно­го уси­лия, ду­шев­ни бол­ки и от­чая­ние. Проб­ле­ми­те ви изи­скват по­ве­че дър­зост и ре­ше­ние­то ви е пра­вил­но. През деня ще има­те раз­го­во­ри и пре­ре­ка­ния на те­ма па­ри и ма­кар да не се чувс­тва­те ком­фор­тно, сте на сил­ни по­зи­ции и мо­же­те да ов­ла­дее­те по­ло­же­ние­то. Някои от вас ще се сблъс­кат с аг­ре­сия­та на мъж.

РАК

Днес по­ве­че­то от Рак ще са зае­ти с въп­ро­си, кои­то изи­скват по­лу­ча­ва­не­то на важ­на ин­фор­ма­ция. Бъ­де­те ста­ра­тел­ни, под­гот­ве­те се за мно­го ра­бо­та и об­ясне­ния. Дръж­те се ре­зер­ви­ра­но, за­що­то в някои слу­чаи има до­нос сре­щу вас. По прин­цип се рад­ва­те на доб­ри от­но­ше­ния с ко­ле­ги­те и при проб­ле­ми те ще взе­мат ва­ша­та стра­на, но пазете малка дистанция.

ЛЪВ

На някои Лъ­во­ве им пред­стои из­пит или обу­че­ние и прояв­яват нер­внос­тта си в кон­флик­ти с око­лни­те. Бъ­де­те по-сдър­жа­ни, мо­же­те да бъ­де­те при­леж­ни, ко­га­то се на­ла­га, и ще има­те ус­пех. Мно­зи­на от зна­ка днес ще взе­мат някак­во вярно ре­ше­ние от про­фе­сио­на­лен ха­рак­тер, кое­то ще има доб­ри ре­зул­та­ти. Блест­ящи сте се­га във фи­нан­со­ва­та сфе­ра.

ДЕВА

Ма­кар че има­те труд­нос­ти и проб­ле­ми, ус­пеш­но ги прик­ри­ва­те и днес сте осо­бе­но слън­че­ви и оча­ро­ва­тел­ни. Ядо­ве­те ви са най-ве­че фи­нан­со­ви, но днес със съв­мес­тни дей­ствия или сдел­ка с прия­тел има­те шанс да пос­тиг­не­те за­до­во­ли­тел­ни ре­зул­та­ти. Не пре­неб­рег­вай­те и лич­на­та си пред­прием­чи­вост, из­пол­звай­те днеш­но­то си нас­трое­ние.

ВЕЗНИ

Някои от Вез­ни във втор­ник из­жив­яват разд­яла с бли­зък чо­век. Труд­но по­нас­яте са­мо­та­та, мно­го е важ­но за вас да ра­бо­ти­те в съюз с няко­го и да жи­вее­те с ин­те­ре­си­те на об­щес­тво­то, се­мей­ният или ин­тим­ният ви парт­ньор съ­що са от зна­че­ние. В служ­ба­та ще се раз­ре­шат важ­ни за вас въп­ро­си, ве­роя­тно ще има­те съ­ве­ща­ние. Ако ста­ва ду­ма за па­ри, не прояв­явай­те лю­бо­питс­тво.

СКОРПИОН

Вни­ма­вай­те, Скор­пио­ни, ва­ше­то лю­бо­питс­тво мо­же да ви нав­ле­че неп­рия­тнос­ти днес, доб­ре е да сте по-то­ле­ран­тни. Вло­же­те уси­лия­та си в по­ве­че ра­бо­та, за да под­си­гу­ри­те же­ла­ни­те фи­нан­со­ви ре­зул­та­ти. Въз­мож­но е да дой­дат по-къс­но. При вас е мно­го важ­на връз­ка­та с хо­ра­та от до­ма ви и ще има­те се­мей­ни об­съж­да­ния и раз­го­во­ри от­нос­но въз­ник­на­ли проб­ле­ми вкъ­щи.

СТРЕЛЕЦ

Днес сте до­сад­но ста­ра­тел­ни и об­стоя­телс­тве­ни, но по­ра­ди то­ва слу­жеб­ният ви ден мо­же да бъ­де дос­та пло­до­но­сен. От ва­ши­те дей­ствия за­ви­си да ре­ши­те па­ри­чен проб­лем. Доб­ре е да вклю­чи­те няко­го от род­нин­ския кръг в дей­нос­тта ви, за­що­то обе­ди­не­ни­те уси­лия носят ус­пех и то­ва е осо­бе­но ва­лид­но за втор­ник. Въз­мож­но е при някои ре­зул­та­ти­те да не дой­дат още днес. Очаква ви пътуване с цел командировка.

КОЗИРОГ

Във втор­ник ще по­лу­чи­те шанс да раз­ре­ши­те труд­нос­ти, кои­то от­дав­на ви прес­лед­ват. За­ви­си как­во ре­ше­ние ще взе­ме­те и на как­ви по­зи­ции ще зас­та­не­те. При лич­ни проб­ле­ми лю­бов­та ви ще изи­грае ре­ша­ва­ща роля, за да пое­ме­те вярна­та по­со­ка. В служ­ба­та – дос­та сму­ще­ния и ого­рче­ния. Доб­ре е да сте по-пред­прием­чи­ви и на­ход­чи­ви и да от­стоя­ва­те пра­ва­та си. Не споделяйте плановете си, зложелателите не „спят”.

ВОДОЛЕЙ

Ако във втор­ник сте си нау­ми­ли да зах­ва­не­те не­що важ­но, нап­ра­ве­те го в съюз с няко­го. Денят е до­бър за бю­дже­та ви, въп­ре­ки вът­реш­но­то ви усе­ща­не за об­рат­но­то. Бъ­де­те пред­паз­ли­ви в служ­ба­та, има чо­век, кой­то ви сле­ди и док­лад­ва за най-мал­ка­та ви греш­ка, кое­то мо­же да ви кос­тва мно­го. Някои от пред­ста­ви­те­ли­те на зна­ка ще по­лу­чат важ­но съоб­ще­ние във връз­ка с нас­ледс­тво.

РИБИ

До­бър ден за сдел­ки и пре­го­во­ри е втор­ник за Ри­би­те в биз­не­са, ще под­пи­ше­те из­год­ни и пе­че­лив­ши за вас до­го­во­ри. Не раз­чи­тай­те на съд­руж­ни­ци, а се за­дей­ствай­те са­мос­тоя­тел­но. Фи­нан­со­во­то ви по­ло­же­ние се из­яснява, при по­ве­че­то от зна­ка ще има и об­ла­ги. Биз­нес­ме­ни­те ще имат ус­пе­шен ден. На някои им пред­стои под­пис­ва­не на тру­дов до­го­вор или някакъв друг важен документ..

коментара

Продължете с четенето

Хороскоп

Хороскоп за 18 февруари

Публикувано

на

ОВЕН

Гол­яма част от Ов­ни­те ще бъ­дат за­рад­ва­ни днес от из­год­ни въз­мож­нос­ти в лю­бов­на­та сфе­ра. Ос­вен то­ва не е за пре­неб­рег­ва­не и шан­сът за про­фе­сио­нал­на реа­ли­за­ция. Оча­ква ви ху­ба­ва пром­яна, за някои се свър­зва със зад­гра­нич­но пъ­ту­ва­не. По­не­дел­ник обе­ща­ва и пе­чал­би, но мо­же да кос­тва из­ха­бе­ни нер­ви и кон­флик­ти.

ТЕЛЕЦ

Прек­ра­сен ден за вас, с ле­ко­та ще пос­ти­га­те за­мис­ли­те си. Ако пос­та­ви­те на­ча­ло на но­ва дей­ност, ще се рад­ва­те на ус­пеш­но раз­ви­тие. Се­га сме­ли­те и пред­прием­чи­ви дей­ствия са по-бла­гоп­рия­тни, от­кол­ко­то па­сив­нос­тта и из­чак­ва­не­то. Има­те из­клю­чи­те­лен шанс да по­доб­ри­те ка­чес­тве­но жи­во­та си. Пъ­ту­ва­не в чуж­би­на ще ви ук­ре­пи фи­нан­со­во.

БЛИЗНАЦИ

Из­пък­ват из­год­ни въз­мож­нос­ти за пол­зот­во­рен ден, ще бъ­де­те и лич­но об­ла­го­де­телс­тва­ни. В то­зи сми­съл е вид­на на­ме­са­та на влия­те­лен мъж в де­ла­та ви, ве­роя­тно прия­тел. Не е из­клю­че­но днес да сте по-зае­ти, но уси­лия­та ви ще бъ­дат въз­наг­ра­де­ни. Са­мо не се за­дъл­бо­ча­вай­те в из­лиш­ни де­тай­ли и из­бягвай­те раз­пра­вии в до­ма си.

РАК

Въз­мож­но е по­не­дел­ник да ви из­не­на­да с неп­рия­тна пром­яна, бъ­де­те нащ­рек в от­но­ше­ния­та си с око­лни­те. Не вли­зай­те в без­смис­ле­ни спо­ро­ве. Не е из­клю­че­но да бъ­де­те ого­рче­ни, из­ма­ме­ни от чо­век, на ко­го­то вярва­те. По от­но­ше­ние на про­фе­сио­нал­ни­те ви за­дъл­же­ния денят съ­що не е лек, па­зе­те се от га­фо­ве и греш­ки.

ЛЪВ

Пред­стои чу­де­сен ден за Лъ­во­ве­те. В жи­во­та ви се из­вър­шват про­ме­ни, кои­то зас­ягат как­то ин­тим­на­та, та­ка и де­ло­ва­та дей­ност. От­кри­ват се шан­со­ве за ка­чес­твен про­фе­сио­на­лен рас­теж, за уве­ли­ча­ва­не на фи­нан­со­ви­те до­хо­ди. Ни­що чуд­но някои от вас да за­ми­нат зад гра­ни­ца с цел ук­реп­ва­не на по­ло­же­ние­то си. Пот­ръг­ва ви и в лю­бов­та.

ДЕВА

По­не­дел­ник се ха­рак­те­ри­зи­ра с ху­ба­ва пром­яна и га­ран­ти­ра ус­пех за пред­прием­чи­ви­те от зна­ка. Денят е под­ходящ за но­ви на­чи­на­ния. Звез­ди­те фик­си­рат бла­гоп­рия­тни въз­мож­нос­ти за раз­ви­тие­то на про­фе­сио­нал­ни­те ви де­ла, въп­ре­ки че мо­же да ви ядо­сат с де­ма­го­гия днес. Вни­ма­вай­те вкъ­щи, за­беля­зват се неп­рия­тнос­ти.

ВЕЗНИ

В жи­во­та ви нас­тъп­ва ху­ба­ва пром­яна, но не е из­клю­че­но днес да се сблъс­ка­те с някои проб­ле­ми. От­кри­ват се из­год­ни въз­мож­нос­ти по про­фе­сио­нал­на ли­ния да при­пе­че­ли­те не­що до­пъл­ни­тел­но, но точ­но тол­ко­ва сте зас­тра­ше­ни от па­рич­ни из­ма­ми и раз­пра­вии. Чо­век, кой­то се на­ри­ча ваш прия­тел, съ­що мо­же да ви из­лъ­же с не­що.

СКОРПИОН

Скор­пио­ни­те в по­не­дел­ник мо­же да бъ­дат за­сег­на­ти от неп­рия­тнос­ти. Ста­ва ду­ма за пром­яна, неп­ред­ви­де­ни съ­би­тия. Вни­ма­вай­те в об­щу­ва­не­то си с око­лни­те – близ­ки, прия­те­ли и поз­на­ти. Въз­мож­но е чо­век, ко­го­то оби­ча­те, да ви съз­да­де гла­во­бо­лия. Труд­но ще пре­ми­не ра­бот­ният ви ден. Някои от вас ще се рад­ват на опо­ра от брач­ния парт­ньор.

СТРЕЛЕЦ

Из­глеж­да то­зи ден пос­тавя на­ча­ло на един по­зи­ти­вен пе­риод. Ще се рад­ва­те на ус­пе­хи, а пер­спек­ти­ви­те са още по-об­на­деж­да­ва­щи. Из­пък­ват но­ви сти­му­ли за из­вър­шва­не на важ­ни поп­рав­ки в биз­не­са, как­то и за по­добр­ява­не на от­но­ше­ния­та с лю­би­мия чо­век. Оче­рта­ват се прия­тни тран­сфор­ма­ции и вкъ­щи. Оча­квай­те гос­ти. Ще се наложи да посвиете бюдсжета си поради предстоящи големи харчове.

КОЗИРОГ

По­не­дел­ник не е лек, но ре­ши­тел­нос­тта ви ще бъ­де въз­наг­ра­де­на, ще пос­тиг­не­те же­ла­ни­те ре­зул­та­ти в тър­се­не на пра­ва­та си. За някои Ко­зи­ро­зи ад­ми­нис­тра­тив­ни за­да­чи от­нос­но уре­жда­не на до­ку­мен­ти. Ще има­те ус­пех, мо­же да раз­чи­та­те и на доб­ро от­но­ше­ние от влия­те­лен мъж. Се­мей­ни­те меж­ду вас да не вли­зат в спо­ро­ве вкъ­щи, ще нарушите спокойствието си с излишни разговори.

ВОДОЛЕЙ

Оча­квай­те ху­бав и мно­го ус­пе­шен по­не­дел­ник, осо­бе­но във връз­ка с па­ри, които ще дойдат за вас неочаквано и ще понапълнят изтънелия ви бюджет. Наб­лю­да­ват се дос­та из­год­ни пред­пос­тав­ки за осъ­щест­вява­не на же­ла­ния­та ви, не е из­клю­чен и ха­зар­тен шанс. Сил­на­та ви ин­туи­ция ще бъ­де ве­рен съ­вет­ник при взи­ма­не на важ­ни ре­ше­ния при кон­крет­ни дей­ствия. Из­пък­ва ху­ба­ва пром­яна от до­маш­но ес­тес­тво.

РИБИ

Денят ще ви зат­ру­па с ра­бо­та, из­глеж­да твър­до сте ре­ши­ли да прик­лю­чи­те за­да­чи­те си. По­не­дел­ник е под­ходящ за се­мей­ни и би­то­ви де­ла, но не сте пред­па­зе­ни от раз­пра­вии по па­рич­ни въп­ро­си. Въз­мож­но е да се по­чувс­тва­те ос­кър­бе­ни в то­зи сми­съл. Претярпяна неотдавна загуба ще наруши равновесието ви. Вни­ма­вай­те в служ­ба­та, па­зе­те се от до­пус­ка­не на греш­ки. Не се преу­мор­явай­те.

коментара

Продължете с четенето
Loading...
loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

февруари 2019
П В С Ч П С Н
« ян.    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  

ПОПУЛЯРНИ