Начало Таблоид С треньорско майсторство и позитивизъм

С треньорско майсторство и позитивизъм

299
0
СПОДЕЛИ

 Юлия БАЙМАКОВА

Залата за аеробика, в коя­то се намирам, е нова, само на няколко месеца. Красива, чиста, прос­торна, оборудвана както с доказалите се през годините ги­рички, ластици, кола­ни, стойки, медицин­ски топки, шведска стена, колело, трени­ровъчно въже и т. н., така и с модерните power plate, гребен уред, степ за аеро­бика, български чу­вал… Посреща ме приветливо усмихнатата инструкторка Йорданка Ка­раатанасова. От две години тя предлага на своите съ­граждани възможност да се погрижат за тялото и духа си, като открива зала „2bfit“. Чувства се щастлива, кога­то спортуващите при нея са доволни.

Йорданка обиква спор­та още като малка. Съвсем естествено се насочва към Националната спортна ака­демия, която завършва с магистратура „Спортен ме­ниджмънт“. За професио­налната си реализация тряб­ва да избира между треньор по тенис на корт и учител по физкултура и спорт. Неочак­вано се появява трета въз­можност. Докато тренира тае – бо – едно от най-инова­тивните аерони занимания, тя неочаквано открива приз­ванието си. Усеща магията на залата, чувства се пре­заредена и удовлетворена. Привличат я динамичните движения, музиката, нато­варването.

Сега младата жена е сбъд­нала мечтата си, реализира се като инструктор по аеро­бика. В началото не е раз­полагала с подходяща зала, имало е трудности, но те не са я отклонили от избрания път. Благодарна е на хора като местния бизнесмен Мохарем Ха­джи, който при ремонта на залата се е съобразил с нейните из­исквания и е завършил всичко в кратки сро­кове. Пробле­ми, разбира се, винаги има, но за­стане ли пред своите после­дователки, Йорданка за­бравя всич­ко друго. Те са дошли тук, за да се раз­товарят, и ин­структорката трябва да им даде възмож­но най-много от себе си. Стреми се да проведе тре­нировката по най-добрия на­чин. Прилага различни ком­бинации, отделно за крака, за ръце и т. н., без повторе­ния, като съобразява всичко в момента. Винаги започва със загрявка и завършва със стречинг. Подбира све­жа, ритмична музика, която създава настроение и под­тиква към движения в син­хрон с нея. Работата и носи радост, убеждава я, че е не­обходима на хората.

За да се справя възможно най-добре със своите задъл­жения, треньорът трябва да бъде и педагог, и психолог. С тази истина Йорданка се сблъсква ежедневно. Тя работи с много и различни хора и чувства, че

ТРЯБВА ДА ЗАРЕДИ ВСИЧКИ С ПОЗИТИВИЗЪМ.

С усмивка окуражава тези, които не са уверени във въз­можностите си, разяснява, балансира…

Това, което тревожи мла­дата треньорка, е отдале­чаването на повечето под­растващи от спорта. Не са малко децата, които страдат от затлъстяване. В училища­та има часове по физическа култура и спорт, но учени­ците нямат спортни навици. Защо се получава това раз­минаване? Как да се пребо­рим с проблема? Тези въ­проси я карат постоянно да чете в Интернет и да търси иновативни методи за тре­ниров­ки, пред­назна­чени за деца. Съста­вила е програ­ма за обща физиче­ска под­готовка, която допри­нася за бързина, ловкост, сръч­ност и т. н.

Друг важен въпрос за реша­ване е свързан с психологическа­та бариера, която пречи на някои хора да спортуват. От практиката си треньорката знае, че преодолее ли я, човек започва да усвоява всичко с лекота и остава доволен. Според нея хората просто трябва да опитат и да бъдат убедени, че вършат нещо полезно за себе си. Тя се радва, като вижда как девойките и жените, кои­то идват тук, се чувстват и физиче­ски, и пси­хически все по-добре. В стремежа си да овла­деят нещо ново – коор­динацията между раз­личните час­ти на тялото, те забравят за проблемите и се чувст­ват презаредени. Впрочем, тренировките са подходя­щи както за жени, така и за мъже, но у нас мъжете като че ли имат някакви предраз­съдъци. Докато в Испания например е обратно – в по­добни зали са повече мъже­те, отколкото жените.

В центъра на госпожа Ка­раатанасова се прилага и японската техника ТАБАТА, чрез която се изгарят 5 пъти повече калории в сравнение с традиционните кардио уп­ражнения. За бързо сваляне на излишните килограми е ефикасна серия от динамич­ни движения в продължение на 4 минути.

Като част от кръговите тре­нировки се използва уредът POWER PLATE, който работи на принципа на високочес­тотна вибрация, при което мускулите се съкращават по-често.

Йорданка Караатанасова следи новостите в своята професия, защото спортът за нея е начин на живот. Ос­вен всичко друго, той пра­ви човека дисциплиниран. Затова държи и нейната седемгодишна дъщеря да спортува. По-късно, когато порасне, момичето само ще реши в каква област ще се развива, но във всеки слу­чай любовта към спорта ви­наги ще му помага

коментара

loading...